Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о Правлении открытого акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про Правління відкритого акціонерного товариства

"____________________________" 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Правління відкритого акціонерного товариства "____" (далі - АТ).

1.2. Правління є виконавчо-розпорядчим органом АТ, який здійснює керівництво всією його поточною діяльністю.

1.3. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів АТ і Спостережній Раді АТ та організовує виконання їх рішень.

1.4. Правління діє від імені АТ в межах, передбачених цим Положенням та Статутом АТ.

1.5. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом АТ, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів АТ та Спостережною Радою АТ.

1.6. Розміри та порядок отримання членами Правління винагороди встановлюються Загальними зборами акціонерів.

2. Порядок утворення Правління

2.1. Правління обирається Загальними зборами акціонерів в кількості _____ осіб строком на _____ років.

2.2. До складу Правління входять:

- Голова Правління;

- заступники Голови Правління;

- члени Правління;

- головний бухгалтер (за посадою);

- секретар Правління.

2.3. Рішенням Голови Правління члени Правління можуть бути закріплені за різними напрямами діяльності (наприклад, фінанси, планування, реклама, збут тощо).

2.4. Для заміщення членів Правління, які вибули до закінчення строку їх повноважень, тимчасово відсутні або не мають можливості виконувати свої обов'язки з інших причин, Загальні збори акціонерів обирають на строк повноважень Правління трьох кандидатів у члени Правління.

2.5. Кандидат під час фактичного виконання обов'язків члена Правління користується всіма його правами.

2.6. Кандидат, що заміщує члена Правління, який вибув, виконує його обов'язки до закінчення строку, на який був обраний сам кандидат.

2.7. Кожний член Правління приймає присягу, текст якої затверджується Загальними зборами акціонерів АТ.

2.8. Вакансії в Правлінні заповнюються з числа обраних раніше кандидатів рішенням Спостережної Ради, яке приймається простою більшістю голосів і діє до Затвердження Загальними зборами та прийняття присяги новим членом Правління.

2.9. Будь-який член Правління може бути звільнений з посади Загальними зборами у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам АТ в цілому або окремим акціонерам АТ.

Питання про звільнення члена Правління з посади приймається простою більшістю голосів Загальних зборів акціонерів.

3. Компетенція Правління

3.1. Правління АТ вирішує всі питання поточної діяльності АТ, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і Спостережної Ради.

3.2. Загальні збори акціонерів можуть винести рішення про передачу частини своїх функцій Правлінню АТ.

3.3. До відання Правління АТ, зокрема, належать:

- затвердження поточних планів діяльності АТ та заходів, необхідних для вирішення його завдань;

- затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів співробітників АТ (крім членів Правління), встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;

- затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;

- прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів;

- визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів АТ;

- утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань АТ;

- розпорядження всім майном АТ, включаючи грошові кошти (з урахуванням обмежень, встановлених Статутом);

- затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами АТ;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників АТ, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень;

- прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в АТ;

- прийняття рішення про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів АТ;

- надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу АТ;

- прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю АТ.

4. Голова Правління АТ

4.1. Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів АТ.

4.2. Голова Правління може бути звільнений з посади до закінчення строку його повноважень тільки рішенням Загальних зборів акціонерів.

4.3. Голова Правління:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради АТ;

- розпоряджається майном АТ в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом АТ;

- без довіреності діє від імені АТ, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;

- здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;

- виконує інші функції, що випливають із Статуту АТ, цього Положення та рішень Загальних зборів акціонерів АТ.

4.4. Голова Правління видає розпорядження і накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками АТ.

4.5. Голова Правління організовує ведення протоколу.

4.6. Заступник Голови Правління заміщує Голову під час його відсутності та виконує всі його функції.

5. Організація роботи Правління

5.1. У своїй діяльності Правління зобов'язане представляти інтереси АТ та його акціонерів, керуватися документами та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради.

5.2. Кошти на витрати Правління виділяються по кошторису, який щорічно затверджується Загальними зборами акціонерів.

5.3. Все листування по справах АТ здійснюється від імені Правління та за підписом Голови Правління.

5.4. Порядок та розмір оплати праці членів Правління встановлюються Загальними зборами акціонерів. Оплата може здійснюватися у вигляді щомісячної виплати встановленої ставки, посадового окладу, процентної винагороди, у формі, що поєднує посадовий оклад та процентну винагороду. За рішенням Загальних зборів акціонерів АТ члени Правління можуть отримувати процент прибутку від діяльності АТ у розмірі, який встановлюють Загальні збори акціонерів з урахуванням підсумків роботи за рік.

5.5. Правління проводить чергові та позачергові засідання.

5.6. Чергові засідання скликаються Головою Правління не рідше одного разу на місяць.

5.7. Позачергові засідання проводяться в міру необхідності та можуть скликатися Головою Правління, його заступником, або не менш як 1/3 членів Правління.

5.8. Про наступне засідання Правління його члени повинні бути повідомлені письмово не пізніш як за 3 дні до дати проведення засідання.

5.9. Порядок денний засідання передається всім членам Правління разом з повідомленням про дату проведення засідання.

5.10. Під час проведення засідання Правління на обговорення можуть вноситись питання, не включені до порядку денного, якщо ніхто з членів Правління не заявить своїх заперечень.

5.11. Засідання Правління правомочне приймати рішення з питань порядку денного, якщо на засіданні присутні 1/2 членів Правління.

5.12. Засідання Правління у будь-якому разі буде вважатись неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні Голова Правління та його заступники, навіть у тому разі, якщо вони були повідомлені про проведення засідання.

5.13. Члени Правління зобов'язані брати участь у засіданні Правління особисто.

5.14. Секретар Правління перед початком засідання перевіряє наявність членів Правління.

5.16. Після перевірки наявності кворуму та оголошення порядку денного додаткових питань відповідно до п.5.17. цього Положення.

5.17.Рішення Правління буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Правління, присутніх на засіданні, а з питань, що вимагають одностайності - всі присутні особи.

Якщо під час голосування голоси розділилися порівну, то голос Голови Правління (під час відсутності Голови Правління - заступника Голови) дає перевагу.

5.18. Правління може прийняти рішення про проведення письмового таємного голосування.

5.19. Рішення з питань, переданих до компетенції Правління Загальними зборами акціонерів, повинні прийматися одностайно.

5.20. Засідання веде Голова Правління, а при його відсутності - заступник Голови, який його заміщає.

5.21. Секретар Правління веде протокол засідання в книзі протоколів Правління.

5.22. Протокол засідання Правління підписують Голова Правління та Секретар Правління.

5.23. Члени Правління, які не згодні з рішенням Правління, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до відома Спостережної Ради АТ та Загальних зборів акціонерів АТ.

5.24. Книга протоколів або завірені виписки з неї повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення Спостережній Раді АТ, Загальним зборам акціонерів АТ (у порядку, визначеному Положенням про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією в АТ).

5.25. За підсумками голосування Правління приймає постанови. На підставі цих постанов та на виконання їх Голова Правління або при його відсутності - заступник, який його заміщує, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма співробітниками апарату АТ.

6. Відповідальність членів правління

6.1. Члени Правління виконують свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту АТ, цього Положення, а також рішень Загальних зборів акціонерів АТ та Спостережної Ради та їх інструкцій.

6.2. Члени Правління несуть персональну відповідальні за виконання рішень Загальних зборів акціонерів АТ, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ.

6.3. Члени Правління у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.4. Члени Правління несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків.

6.5. Головний бухгалтер несе персональну відповідальність за вірність та законність вирішення фінансових питань діяльності АТ.

Опрос