Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про спостережну раду відкритого акціонерного товариства

"________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спостережна рада відкритого акціонерного товариства "__________________" (далі - АТ) є органом управління АТ, що здійснює контроль за діяльністю правління АТ.

1.2. У своїй діяльності спостережна рада АТ керується чинним законодавством України, статутом АТ, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами й рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

1.3. Жодні органи АТ, за винятком загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки спостережній раді АТ щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.4. Розміри та порядок отримання членами спостережної ради АТ винагороди встановлюються загальними зборами акціонерів.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ АТ

2.1. Спостережна рада АТ обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості ______ осіб строком на _____ роки.

2.2. Для заміщення членів спостережної ради АТ, які вибули або не мають змоги з тих чи інших причин виконувати обов'язки членів спостережної ради АТ, загальні збори акціонерів обирають кандидатів у члени спостережної ради АТ з числа акціонерів. Кандидати обираються на строк повноважень спостережної ради АТ.

2.3. Кандидат, який замінює члена спостережної ради АТ, що вибув, підлягає затвердженню на цій посаді черговими загальними зборами акціонерів. Строк повноважень кандидата закінчується разом зі строком повноважень складу спостережної ради АТ.

2.4. Член спостережної ради АТ не може бути одночасно членом правління АТ або ревізійної комісії АТ.

2.5. Член правління АТ може бути обраний членом спостережної ради АТ не раніше як через 2 роки після припинення його повноважень у правлінні АТ.

2.6. Одна й та сама особа може обиратися членом спостережної ради АТ не більше двох строків підряд.

2.7. Член спостережної ради АТ може бути відкликаний до закінчення строку повноважень спостережної ради АТ за наявності достатніх на це підстав. Рішення про дострокове відкликання члена спостережної ради АТ приймають загальні збори акціонерів.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ АТ

3.1. До компетенції спостережної ради АТ належать:

погодження проведення операцій з розпорядження нерухомим майном АТ, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну 2 000 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент операції;

попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків за ними ревізійної комісії АТ;

затвердження звітів, які подають правління АТ, ревізійна комісія АТ, за квартал;

аналіз дій правління АТ щодо управління АТ, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності АТ;

подання загальним зборам акціонерів пропозицій з питань діяльності АТ;

заслуховування інформаційних доповідей правління АТ про діяльність АТ;

вирішення питань про внесення на розгляд загальних зборів акціонерів тих чи інших питань;

розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться ревізійною комісією АТ;

попередній розгляд усіх питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, підготовка цих питань до зборів;

розгляд проектів рішень загальних зборів акціонерів;

розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб АТ;

здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю правління АТ.

3.2. Рішенням загальних зборів акціонерів на спостережну раду АТ може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ АТ

4.1. Засідання спостережної ради АТ проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

4.2. На першому засіданні спостережної ради АТ із числа її членів обираються голова, заступник голови та секретар.

4.3. Голова спостережної ради АТ:

керує роботою спостережної ради АТ;

скликає засідання спостережної ради АТ;

головує на засіданнях спостережної ради АТ;

здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності спостережної ради АТ в межах її повноважень.

4.4. Заступник голови спостережної ради АТ надає допомогу голові, а під час його відсутності - виконує функції голови.

4.5. Секретар спостережної ради АТ веде діловодство, книгу протоколів засідань, інші документи спостережної ради АТ.

4.6. Про наступне засідання спостережної ради АТ її членів повинно бути повідомлено письмово не пізніше як за 7 днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

4.7. Не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання будь-який член спостережної ради АТ може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

4.8. Позачергові засідання спостережної ради АТ скликаються головою спостережної ради АТ (а під час його відсутності - заступником голови), а також на письмову вимогу будь-кого з членів спостережної ради АТ, голови правління АТ або ревізійної комісії АТ. Вимога про скликання позачергового засідання спостережної ради АТ повинна містити вказівку на питання, що вимагають обговорення спостережної ради АТ.

4.9. Позачергове засідання спостережної ради АТ повинно бути скликано не пізніше 10 днів від дня надходження вимоги на адресу спостережної ради від осіб, вказаних у п.4.8 цього Положення.

Порядок повідомлення про позачергове засідання такий самий, як і про чергові.

4.10. Член спостережної ради АТ може брати участь у засіданні особисто або через свого представника з належним чином оформленою довіреністю. Член спостережної ради АТ може також передати свої повноваження у засіданні іншому члену спостережної ради АТ, що оформляється довіреністю. Один член спостережної ради АТ не може мати більше однієї довіреності від інших членів спостережної ради АТ.

4.11. Спостережна рада АТ є правочинною приймати рішення, якщо на засіданні належним чином представлено не менш як 2/3 її членів.

4.12. Кожен член спостережної ради АТ має під час голосування один голос.

4.13. Рішення з усіх питань, за винятком питання про притягнення до відповідальності посадових осіб АТ, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів спостережної ради АТ. У разі рівного розподілу голосів голос голови спостережної ради АТ дає перевагу.

4.14. Секретар спостережної ради АТ веде книгу протоколів засідань спостережної ради АТ.

4.15. Протокол засідання спостережної ради АТ підписується головою спостережної ради АТ (або заступником голови, що його заміщує) та секретарем спостережної ради АТ.

4.16. Члени спостережної ради АТ, не згодні з рішенням спостережної ради АТ, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу та оголошується разом, із рішенням на загальних зборах акціонерів.

4.17. Книга протоколів або завірені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-якому члену спостережної ради АТ, правлінню АТ, загальним зборам акціонерів або акціонерам у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами АТ.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ АТ

5.1. Члени спостережної ради АТ несуть персональну відповідальність за виконання рішень загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та статуту АТ.

5.2. Члени спостережної ради АТ у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. Члени спостережної ради АТ несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження загальними зборами акціонерів.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд загальних зборів акціонерів органами управління та контролю АТ та набувають чинності після їх затвердження загальними зборами акціонерів.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
" "
**********************************
Протокол N від "___"_____199__р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Правління відкритого акціонерного товариства

"____________________________" 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Правління відкритого акціонерного товариства "____" (далі - АТ).

1.2. Правління є виконавчо-розпорядчим органом АТ, який здійснює керівництво всією його поточною діяльністю.

1.3. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів АТ і Спостережній Раді АТ та організовує виконання їх рішень.

1.4. Правління діє від імені АТ в межах, передбачених цим Положенням та Статутом АТ.

1.5. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом АТ, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів АТ та Спостережною Радою АТ.

1.6. Розміри та порядок отримання членами Правління винагороди встановлюються Загальними зборами акціонерів.

2. Порядок утворення Правління

2.1. Правління обирається Загальними зборами акціонерів в кількості _____ осіб строком на _____ років.

2.2. До складу Правління входять:

- Голова Правління;

- заступники Голови Правління;

- члени Правління;

- головний бухгалтер (за посадою);

- секретар Правління.

2.3. Рішенням Голови Правління члени Правління можуть бути закріплені за різними напрямами діяльності (наприклад, фінанси, планування, реклама, збут тощо).

2.4. Для заміщення членів Правління, які вибули до закінчення строку їх повноважень, тимчасово відсутні або не мають можливості виконувати свої обов'язки з інших причин, Загальні збори акціонерів обирають на строк повноважень Правління трьох кандидатів у члени Правління.

2.5. Кандидат під час фактичного виконання обов'язків члена Правління користується всіма його правами.

2.6. Кандидат, що заміщує члена Правління, який вибув, виконує його обов'язки до закінчення строку, на який був обраний сам кандидат.

2.7. Кожний член Правління приймає присягу, текст якої затверджується Загальними зборами акціонерів АТ.

2.8. Вакансії в Правлінні заповнюються з числа обраних раніше кандидатів рішенням Спостережної Ради, яке приймається простою більшістю голосів і діє до Затвердження Загальними зборами та прийняття присяги новим членом Правління.

2.9. Будь-який член Правління може бути звільнений з посади Загальними зборами у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам АТ в цілому або окремим акціонерам АТ.

Питання про звільнення члена Правління з посади приймається простою більшістю голосів Загальних зборів акціонерів.

3. Компетенція Правління

3.1. Правління АТ вирішує всі питання поточної діяльності АТ, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і Спостережної Ради.

3.2. Загальні збори акціонерів можуть винести рішення про передачу частини своїх функцій Правлінню АТ.

3.3. До відання Правління АТ, зокрема, належать:

- затвердження поточних планів діяльності АТ та заходів, необхідних для вирішення його завдань;

- затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів співробітників АТ (крім членів Правління), встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;

- затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;

- прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів;

- визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів АТ;

- утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань АТ;

- розпорядження всім майном АТ, включаючи грошові кошти (з урахуванням обмежень, встановлених Статутом);

- затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами АТ;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників АТ, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень;

- прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в АТ;

- прийняття рішення про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів АТ;

- надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу АТ;

- прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю АТ.

4. Голова Правління АТ

4.1. Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів АТ.

4.2. Голова Правління може бути звільнений з посади до закінчення строку його повноважень тільки рішенням Загальних зборів акціонерів.

4.3. Голова Правління:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради АТ;

- розпоряджається майном АТ в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом АТ;

- без довіреності діє від імені АТ, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;

- здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;

- виконує інші функції, що випливають із Статуту АТ, цього Положення та рішень Загальних зборів акціонерів АТ.

4.4. Голова Правління видає розпорядження і накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками АТ.

4.5. Голова Правління організовує ведення протоколу.

4.6. Заступник Голови Правління заміщує Голову під час його відсутності та виконує всі його функції.

5. Організація роботи Правління

5.1. У своїй діяльності Правління зобов'язане представляти інтереси АТ та його акціонерів, керуватися документами та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради.

5.2. Кошти на витрати Правління виділяються по кошторису, який щорічно затверджується Загальними зборами акціонерів.

5.3. Все листування по справах АТ здійснюється від імені Правління та за підписом Голови Правління.

5.4. Порядок та розмір оплати праці членів Правління встановлюються Загальними зборами акціонерів. Оплата може здійснюватися у вигляді щомісячної виплати встановленої ставки, посадового окладу, процентної винагороди, у формі, що поєднує посадовий оклад та процентну винагороду. За рішенням Загальних зборів акціонерів АТ члени Правління можуть отримувати процент прибутку від діяльності АТ у розмірі, який встановлюють Загальні збори акціонерів з урахуванням підсумків роботи за рік.

5.5. Правління проводить чергові та позачергові засідання.

5.6. Чергові засідання скликаються Головою Правління не рідше одного разу на місяць.

5.7. Позачергові засідання проводяться в міру необхідності та можуть скликатися Головою Правління, його заступником, або не менш як 1/3 членів Правління.

5.8. Про наступне засідання Правління його члени повинні бути повідомлені письмово не пізніш як за 3 дні до дати проведення засідання.

5.9. Порядок денний засідання передається всім членам Правління разом з повідомленням про дату проведення засідання.

5.10. Під час проведення засідання Правління на обговорення можуть вноситись питання, не включені до порядку денного, якщо ніхто з членів Правління не заявить своїх заперечень.

5.11. Засідання Правління правомочне приймати рішення з питань порядку денного, якщо на засіданні присутні 1/2 членів Правління.

5.12. Засідання Правління у будь-якому разі буде вважатись неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні Голова Правління та його заступники, навіть у тому разі, якщо вони були повідомлені про проведення засідання.

5.13. Члени Правління зобов'язані брати участь у засіданні Правління особисто.

5.14. Секретар Правління перед початком засідання перевіряє наявність членів Правління.

5.16. Після перевірки наявності кворуму та оголошення порядку денного додаткових питань відповідно до п.5.17. цього Положення.

5.17.Рішення Правління буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Правління, присутніх на засіданні, а з питань, що вимагають одностайності - всі присутні особи.

Якщо під час голосування голоси розділилися порівну, то голос Голови Правління (під час відсутності Голови Правління - заступника Голови) дає перевагу.

5.18. Правління може прийняти рішення про проведення письмового таємного голосування.

5.19. Рішення з питань, переданих до компетенції Правління Загальними зборами акціонерів, повинні прийматися одностайно.

5.20. Засідання веде Голова Правління, а при його відсутності - заступник Голови, який його заміщає.

5.21. Секретар Правління веде протокол засідання в книзі протоколів Правління.

5.22. Протокол засідання Правління підписують Голова Правління та Секретар Правління.

5.23. Члени Правління, які не згодні з рішенням Правління, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до відома Спостережної Ради АТ та Загальних зборів акціонерів АТ.

5.24. Книга протоколів або завірені виписки з неї повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення Спостережній Раді АТ, Загальним зборам акціонерів АТ (у порядку, визначеному Положенням про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією в АТ).

5.25. За підсумками голосування Правління приймає постанови. На підставі цих постанов та на виконання їх Голова Правління або при його відсутності - заступник, який його заміщує, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма співробітниками апарату АТ.

6. Відповідальність членів правління

6.1. Члени Правління виконують свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту АТ, цього Положення, а також рішень Загальних зборів акціонерів АТ та Спостережної Ради та їх інструкцій.

6.2. Члени Правління несуть персональну відповідальні за виконання рішень Загальних зборів акціонерів АТ, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ.

6.3. Члени Правління у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.4. Члени Правління несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків.

6.5. Головний бухгалтер несе персональну відповідальність за вірність та законність вирішення фінансових питань діяльності АТ.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"________________________________",
протокол N __________
від "___"_____________199__р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства

"________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ревізійна комісія відкритого акціонерного товариства "_______________" (далі - АТ) є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.

1.2. Ревізійна комісія АТ здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації АТ, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

1.3. Ревізійна комісія АТ проводить службові розслідування за рішенням загальних зборів акціонерів або спостережної ради АТ.

1.4. У своїй діяльності ревізійна комісія АТ керується чинним законодавством України, статутом АТ, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

1.5. Розміри та порядок отримання членами ревізійної комісії АТ винагороди встановлюються загальними зборами акціонерів.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ

2.1. Ревізійна комісія АТ обирається загальними зборами акціонерів у кількості ______ осіб строком на ______ роки з числа акціонерів, що не є членами спостережної ради, правління АТ і не посідають інших керівних посад в АТ.

2.2. На випадок неможливості виконання членами ревізійної комісії АТ своїх обов'язків загальними зборами акціонерів обираються два кандидати в члени ревізійної комісії АТ.

2.3. У випадку неможливості виконання членом ревізійної комісії АТ з будь-яких причин своїх обов'язків його обов'язки виконує один із кандидатів, який кооптується до складу ревізійної комісії АТ рішенням спостережної ради АТ без наступного його затвердження у складі ревізійної комісії АТ загальними зборами акціонерів. Строк повноважень такого кандидата закінчується разом зі строком повноважень діючого складу ревізійної комісії АТ.

2.4. Член ревізійної комісії АТ не може бути одночасно членом правління або спостережної ради АТ.

2.5. Акціонер, який виконував обов'язки члена спостережної ради АТ або правління АТ, може бути обраний членом ревізійної комісії АТ не раніше як через 2 роки після припинення його повноважень у правлінні АТ чи спостережній раді АТ.

2.6. Член ревізійної комісії АТ може обиратися до ревізійної комісії АТ не більш як на два строки підряд.

2.7. Акціонери, що мають не менш як 10% голосів на загальних зборах акціонерів, можуть обрати додатково одного члена ревізійної комісії АТ. У цьому випадку вони втрачають право обирати інших членів ревізійної комісії АТ.

2.8. Член ревізійної комісії АТ може бути відкликаний до закінчення строка повноважень ревізійної комісії АТ за наявності достатніх для цього підстав. Рішення про дострокове відкликання члена ревізійної комісії АТ приймають загальні збори акціонерів.

3. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ

3.1. Ревізійна комісія АТ відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність правління АТ, дотримання ним вимог статуту АТ та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямів діяльності АТ;

виконання рішень правління АТ з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству і статуту АТ;

виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією;

стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;

дотримання порядку оплати акцій акціонерами, передбаченого установчими документами;

вжиття правлінням АТ заходів щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців;

правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також правильність розрахунків з банківськими установами;

правильність визначення розміру статутного фонду АТ і кількості акцій, що випускаються, рух статутного фонду АТ;

використання коштів резервного та інших фондів АТ, що формуються за рахунок прибутку;

сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;

стан каси і майна АТ.

3.2. Члени ревізійної комісії АТ зобов'язані:

проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність АТ, який надається правлінням АТ, а також каси та майна;

розглядати кошториси витрат та плани АТ;

здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

готувати висновки по річних звітах та балансах, без яких загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;

вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань посадових осіб АТ;

повідомляти загальні збори акціонерів, а в період між ними - спостережну раду АТ про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб АТ.

3.3. Члени ревізійної комісії АТ мають право:

вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;

вимагати особистих пояснень посадових осіб АТ;

брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях правління АТ та спостережної ради АТ;

проводити службові розслідування;

вносити на розгляд загальних зборів акціонерів або спостережної ради АТ питання стосовно діяльності посадових осіб АТ;

вимагати залучення до участі в перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату АТ;

отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановлених загальними зборами акціонерів.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ

4.1. Ревізійна комісія АТ проводить чергові та позачергові перевірки.

4.2. Чергові перевірки ревізійна комісія АТ проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновку по річному звіту та балансу. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління АТ.

4.3. Позачергові перевірки ревізійна комісія АТ проводить:

за рішенням загальних зборів акціонерів;

за рішенням спостережної ради АТ;

за власною ініціативою;

на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів.

4.4. Голова правління АТ чи його заступник можуть звернутися до спостережної ради АТ із заявою про проведення позачергової перевірки.

4.5. Ревізійна комісія АТ може здійснювати службові розслідування на підставах, зазначень у пп.4.3, 4.4 цього Положення. Розслідування проводяться по окремих фактах порушень встановленого порядку діяльності апарату АТ, а також по фактах зловживань окремих посадових осіб АТ, що стали відомі.

4.6. Підставами для проведення розслідування можуть бути:

заяви чи повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб;

офіційні повідомлення органів влади та управління, їх представників;

заяви окремих громадян;

заяви співробітників апарату управління АТ;

особисті зізнання посадових осіб АТ;

повідомлення, опубліковані в засобах масової інформації;

офіційні заяви акціонерів АТ на загальних зборах акціонерів, а також заяви, надіслані до спостережної ради АТ;

факти, виявлені під час проведення перевірок членами ревізійної комісії АТ.

4.7. Розслідування повинно бути розпочато не пізніше 3 днів після появи підстав для його проведення і закінчено не пізніше 2 тижнів після його початку.

4.8. Матеріали службових розслідувань з висновком, підписаним членами ревізійної комісії АТ, що проводили розслідування, передаються до спостережної ради АТ не пізніше 3 днів після закінчення розслідування.

4.9. Ревізійна комісія АТ проводить засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

4.10. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам ревізійної комісії АТ не пізніше як за 7 днів до дати засідання під розписку, крім випадків, коли дату проведення наступного засідання було визначено на минулому засіданні.

4.11. Якщо член ревізійної комісії АТ з будь-яких причин не може взяти участь у засіданні, він може передати свої повноваження для участі в засіданні іншому члену комісії, видавши належним чином оформлену довіреність. Передача одному члену ревізійної комісії АТ більше однієї довіреності не допускається.

4.12. Не допускається видача довіреності для участі в засіданні ревізійної комісії АТ особам, які не є членами чи кандидатами в члени ревізійної комісії АТ.

4.13. Ревізійна комісія АТ для проведення організаційної та підготовчої роботи обирає секретаря з числа членів комісії.

4.14. Ревізійна комісія АТ є правочинною приймати рішення, якщо на засіданні присутні всі члени ревізійної комісії АТ чи їх представники з належним чином оформленими довіреностями.

4.15. На засіданні ревізійної комісії АТ головують усі члени комісії по черзі за алфавітним переліком, крім секретаря.

4.16. Ревізійна комісія АТ на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання щодо:

затвердження висновків по проведених перевірках;

матеріалів, що дають підстави для проведення службових розслідувань;

проведення службових розслідувань по конкретних фактах;

затвердження висновків по матеріалах службових розслідувань;

додержання статуту АТ та інших документів внутрішньої процедури АТ;

контрольно-ревізійної діяльності.

4.17. Кожний член ревізійної комісії АТ має під час голосування один голос.

4.18. Усі рішення ревізійної комісії АТ приймаються простою більшістю голосів.

4.19. Секретар ревізійної комісії АТ веде книгу протоколів, до якої записуються всі рішення комісії.

4.20. Протокол засідання ревізійної комісії АТ підписується членом ревізійної комісії АТ, який головував на засіданні, та секретарем.

4.21. Члени ревізійної комісії АТ, не згодні з рішенням ревізійної комісії АТ, вправі виразити окрему думку, що вноситься до протоколу та доводиться до відома спостережної ради АТ та загальних зборів акціонерів.

4.22. Книга протоколів або завірені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення спостережній раді АТ, загальним зборам акціонерів та акціонерам АТ у порядку, визначеному Положенням про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією в АТ.

4.23. Ревізійна комісія після перевірки річного звіту та балансу передає один примірник затвердженого висновку по них правлінню АТ, яке вносить його зі своїми поясненнями на розгляд загальних зборів акціонерів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ

5.1. Члени ревізійної комісії АТ несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

5.2. Член ревізійної комісії АТ у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і положень внутрішніх нормативних актів АТ.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"_______________________________",
протокол N________________
від "___"_________________199__р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду відкритого акціонерного товариства

"______________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статутний фонд відкритого акціонерного товариства "___________" (далі - АТ) є власністю АТ.

1.2. Розмір статутного фонду АТ оголошується при заснуванні АТ.

1.3. Статутний фонд АТ формується під час створення АТ за рахунок оплати акцій засновниками та особами, що придбали акції за підпискою, і дорівнює сумі номінальної вартості всіх акцій, випущених АТ.

1.4. Розмір статутного фонду АТ виражається в національній валюті України (для АТ з участю іноземного капіталу - в національній валюті України і доларах США).

1.5. Рішення про зміну розміру статутного фонду АТ є компетенцією:

загальних зборів акціонерів, якщо статутний фонд АТ збільшується (зменшується) більш як на 1/3 (рішення з питань зміни розміру статутного фонду АТ приймається 3/4 голосів акціонерів АТ, які беруть участь особисто або через своїх повноважних представників у загальних зборах акціонерів);

правління АТ, якщо статутний фонд збільшується (зменшується) не більш як на 1/3 (рішення правління АТ приймається згідно з процедурою, встановленою Положенням про правління АТ).

1.6. Рішення загальних зборів акціонерів або правління АТ з питань зміни розміру статутного фонду АТ має містити вказівку на мотиви зміни розміру статутного фонду АТ, визначати спосіб його збільшення (зменшення).

1.7. При збільшенні статутного фонду АТ шляхом додаткової емісії акцій орган АТ, який прийняв таке рішення, має затвердити проспект емісії або інформацію про випуск цінних паперів (у випадку закритого розміщення акцій), а також визначити порядок і строки проведення заходів, пов'язаних з випуском акцій.

1.8. Рішення про зміну розміру статутного фонду АТ означає внесення відповідних змін до статуту АТ.

1.9. Про зміну статутного фонду АТ зобов'язано у визначений чинним законодавством строк після прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів або правлінням АТ повідомити орган, який здійснив державну реєстрацію АТ, для внесення відповідних змін до державного реєстру, а також податкову інспекцію за місцем свого знаходження.

1.10. Статутний фонд вважається зміненим тільки після внесення змін до державного реєстру.

2. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ АТ

2.1. АТ може приймати рішення про збільшення статутного фонду АТ у зв'язку з:

збільшенням майна;

індексацією основних фондів;

наявністю емісійного доходу (різниці між фактичною ціною продажу акцій і їх номінальною вартістю);

необхідністю залучення додаткових інвестицій тощо.

2.2. Збільшення статутного фонду АТ може здійснюватися шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом додаткового випуску акцій.

2.3. Індексація основних фондів АТ не приводить до обов'язкового збільшення розміру його статутного фонду. Таке рішення приймається АТ на свій розсуд у встановленому законодавством та цим Положенням порядку.

2.4. Акції, випущені в рахунок збільшення статутного фонду АТ на розмір індексації вартості основних фондів, розподіляються між акціонерами пропорційно кількості їх акцій, зафіксованій у реєстрі акціонерів на момент проведення загальних зборів акціонерів, які приймають рішення про зміну розміру статутного фонду АТ.

2.5. При цьому АТ здійснює реєстрацію випуску акцій нової номінальної вартості чи чергового випуску відповідно до чинного законодавства у Міністерстві фінансів України або його територіальних органах за місцем свого знаходження.

2.6. Збільшення номінальної вартості акцій є підставою для вилучення з обігу акцій або

сертифікатів акцій і заміни їх у акціонерів на нові акції або сертифікати, а також для внесення відповідних змін до реєстру акціонерів.

3. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ АТ

3.1. Розмір статутного фонду АТ може бути зменшений, зокрема у випадках:

якщо активи АТ стають менше розміру статутного фонду АТ;

якщо частину раніше випущених акцій визнано у встановленому порядку недійсними.

3.2. Статутний фонд АТ може бути зменшений також з метою виплати акціонерам вільних коштів АТ.

3.3. Зменшення статутного фонду АТ може здійснюватися шляхом анулювання частини акцій або зниження номінальної вартості акцій.

3.4. При цьому про зміну статутного фонду АТ повідомляє Міністерство фінансів України або його територіальні органи за місцем свого знаходження відповідно для анулювання частини зареєстрованих акцій або для реєстрації випуску акцій зі зменшеним розміром номінальної вартості і анулювання попередніх випусків акцій.

3.5. Зменшення статутного фонду АТ шляхом зниження номінальної вартості акцій тягне за собою для АТ наслідки, передбачені п.2.7 цього Положення.

3.6. У разі зменшення статутного фонду АТ необхідно насамперед анулювати акції, що знаходяться на балансі АТ.

3.7. Не допускається зменшення статутного фонду АТ нижче мінімального розміру, встановленого законодавством. У такому випадку АТ підлягає ліквідації.

3.8. Про намір зменшити статутний фонд АТ потрібно попередньо повідомити кредиторів шляхом відповідної публікації в пресі.

3.9. Відомі АТ кредитори повідомляються персонально.

3.10. У разі зменшення статутного фонду АТ кредитори мають право вимагати від АТ додаткових гарантій, пов'язаних із виконанням АТ своїх зобов'язань.

3.11. АТ не може зменшити статутний фонд АТ без згоди кредиторів або задоволення їх вимог.

3.12. Виплати акціонерам за рахунок статутного фонду АТ є можливими тільки після державної реєстрації зменшеного статутного фонду АТ.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І ПОСАДОВИХ ОСІБ АТ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗМІНОЮ ЙОГО СТАТУТНОГО ФОНДУ

4.1. Спостережна рада АТ розглядає, а загальні збори акціонерів затверджують проекти рішень, подані правлінням АТ і спостережною радою АТ, про зміну розміру статутного фонду АТ (крім зміни розміру статутного фонду АТ не більш як на 1/3).

4.2. У випадку, якщо питання про зміну статутного фонду АТ включається до порядку денного загальних зборів акціонерів з ініціативи ревізійної комісії АТ або акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, пропозиції загальним зборам акціонерів подаються відповідним ініціатором.

4.3. У цьому випадку спостережна рада АТ подає загальним зборам акціонерів свій умотивований висновок про доцільність зміни розміру статутного фонду АТ.

4.4. Виконання дій, передбачених цим Положенням, організує й контролює голова правління АТ або за його наказом (розпорядженням) інші посадові особи АТ.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"________________________________",
протокол N_________
від "___"___________199__р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про фонди відкритого акціонерного товариства

"__________________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає види фондів, утворюваних у відкритому акціонерному товаристві "______________" (далі - АТ), джерела їх утворення і напрями витрачання, компетенцію органів управління АТ із зазначених питань, а також порядок контролю за правильністю і ефективністю витрачання коштів фондів АТ.

1.2. АТ утворює такі фонди:

резервний фонд;

фонд прибутку, що розподіляється (фонд дивідендів);

фонд виробничого розвитку;

фонд розвитку персоналу;

фонд соціального забезпечення;

фонд участі персоналу в прибутках АТ.

1.3. За рішенням загальних зборів акціонерів в АТ можуть утворюватися й інші фонди. У разі прийняття такого рішення до цього Положення вносяться відповідні зміни.

1.4. Фонди АТ формуються за рахунок і в межах прибутку, що залишається у розпорядженні АТ.

2. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

2.1. Розмір резервного фонду АТ визначається при його заснуванні відсоткове до статутного фонду АТ.

2.2. Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань не менш як 5 відсотків чистого прибутку АТ до досягнення ним розміру, передбаченого статутом АТ.

2.3. При повному чи частковому використанні коштів резервного фонду він повинен бути сформований знову або поповнений шляхом наступних щорічних відрахувань з прибутку АТ до досягнення ним розміру, визначеного статутом.

2.4. Кошти резервного фонду АТ спрямовуються на:

покриття непередбачених збитків;

виплату дивідендів за привілейованими акціями і відсотків за облігаціями за відсутності чи недостатності в АТ інших коштів для цих цілей;

покриття балансового збитку за звітний рік.

3. ФОНД ПРИБУТКУ, ЩО РОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ (ФОНД ДИВІДЕНДІВ)

3.1. Абсолютний розмір і частка прибутку, що спрямовується на формування фонду, визначаються рішенням загальних зборів акціонерів за поданням правління, погодженим із спостережною радою АТ.

3.2. За рахунок коштів фонду нараховуються і виплачуються дивіденди акціонерам АТ відповідно до Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів у відкритому акціонерному товаристві.

4. ФОНД ВИРОБНИЧОГО РОЗВИТКУ

4.1. Фонд виробничого розвитку формується після формування резервного фонду і фонду прибутку, що розподіляється (фонду дивідендів).

4.2. Використання коштів фонду виробничого розвитку повинно забезпечити конкурентоспроможність продукції, що виробляється АТ, надійну перспективу виробничо-господарського розвитку АТ, ефективність капіталовкладень та, як наслідок, зростання прибутковості АТ і підвищення котирування його акцій.

4.3. Кошти фонду виробничого розвитку спрямовуються на:

технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих виробництв та освоєння нових;

підготовку і освоєння нової і модернізованої продукції (робіт, послуг), виготовлення дослідних зразків та освоєння прогресивних технологічних процесів;

проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт, придбання устаткування, приладів та інших товарно-матеріальних цінностей для цих робіт;

компенсацію підвищених витрат на виробництво нової продукції (робіт, послуг) у період її освоєння;

природоохоронні заходи;

будівництво чи придбання в інших юридичних і фізичних осіб будівель, споруд чи іншого майна виробничо-технічного призначення.

4.4. Правління АТ у процесі використання коштів фонду може визначити й інші напрями витрачання коштів відповідно до їх цільового призначення.

5. ФОНД РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

5.1. Фонд розвитку персоналу утворюється після формування фондів, зазначених у пп. 2, З, 4 цього Положення.

5.2. Використання коштів фонду повинно забезпечити заінтересованість персоналу АТ у належному виконанні ним своїх обов'язків в АТ, підвищення кваліфікації персоналу, а також реалізацію прав співробітників АТ на гарантії та пільги, що встановлені чинним законодавством чи додатково передбачені внутрішніми нормативними актами АТ, а також колективним й індивідуальними трудовими контрактами.

5.3. Фонд має своїм цільовим призначенням фінансування заходів, передбачених Програмою розвитку персоналу і колективним договором, що укладається в АТ.

6. ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Фонд соціального забезпечення утворюється після формування фондів, зазначених у пп. 2, 3, 4 цього Положення.

6.2. Умови і порядок утворення і використання коштів фонду встановлюються в колективному договорі, що укладається в АТ.

6.3. Кошти фонду спрямовуються на:

додаткові, понад передбачені чинним законодавством, виплати працівникам АТ при їх тимчасовій непрацездатності;

заходи, пов'язані із забезпеченням гарантованої зайнятості персоналу;

додаткові виплати працівникам АТ у випадку заподіяння шкоди здоров'ю при виконанні ними своїх трудових обов'язків. У випадку смерті працівника у зв'язку з трудовим каліцтвом додаткові виплати можуть здійснюватися неповнолітнім дітям загиблого, а також особам, що були на його утриманні;

оплату путівок працівникам із шкідливими (тяжкими) умовами праці чи напруженим режимом робочого часу в санаторії, профілакторії, пансіонати та інші оздоровчі заклади, а також членам сімей цих працівників;

страхування життя і здоров'я персоналу АТ, крім передбачених чинним законодавством випадків обов'язкового страхування життя і здоров'я окремих категорій працівників.

6.4. Правління АТ може визначати інші напрями витрачання коштів фонду соціального забезпечення за погодженням з органом, що представляє інтереси трудового колективу АТ.

7. ФОНД УЧАСТІ ПЕРСОНАЛУ В ПРИБУТКАХ АТ

Фонд участі персоналу в прибутках АТ утворюється після формування фондів, зазначених у пп. 2, 3, 4 цього Положення, і використовується для преміювання та інших видів матеріального заохочення персоналу за підсумками господарської діяльності АТ за рік.

8. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДІВ

8.1. Пропозиції щодо утворення і напрямів витрачання коштів фондів АТ готує та надає одночасно із річним звітом і балансом спостережній раді від імені правління голова правління АТ виходячи з поточних і перспективних планів виробничого і соціального розвитку АТ, укладеного колективного договору, затвердженої програми розвитку персоналу та ін.

8.2. Доповідь голови правління спостережній раді з питання утворення і витрачання коштів фондів і резервів АТ повинна містити бізнес-план, техніко-економічне обгрунтування витрачання коштів, різноманітну аналітичну інформацію, експертні висновки, що підтверджують напрями витрачання прибутку АТ.

8.3. Спостережна рада розглядає подані пропозиції і приймає відповідні рекомендації одночасно з розглядом річного звіту і балансу АТ.

8.4. Рекомендації спостережної ради мають містити:

найменування фондів, що утворюються;

їх розмір, що визначається відсотково до прибутку, отриманого АТ у звітному році;

напрями витрачання коштів фондів.

8.5. Пропозиції правління разом з рекомендаціями спостережної ради АТ щодо формування і витрачання фондів АТ виносяться на розгляд річних загальних зборів акціонерів, які приймають відповідне рішення.

8.6. Правління АТ на підставі рішення загальних зборів акціонерів здійснює розпорядження коштами фондів у межах своїх повноважень.

8.7. Кошти кожного фонду можуть витрачатися виключно за цільовим призначенням.

8.8. Тимчасово вільні кошти одного фонду можуть бути використані для фінансування заходів, запланованих щодо іншого фонду, за умови, що буде своєчасно забезпечено відшкодування тимчасово запозичених коштів.

8.9. Рішення про тимчасове запозичення коштів фондів приймається правлінням АТ.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИТРАЧАННЯМ КОШТІВ ФОНДІВ АТ

9.1. Контроль за використанням коштів фондів АТ здійснює в межах своїх повноважень ревізійна комісія АТ.

9.2. Голова правління АТ на вимогу спостережної ради і ревізійної комісії зобов'язаний негайно надати повну інформацію про використання коштів фондів АТ на поточний момент.

9.3. У річному звіті на загальних зборах акціонерів в обов'язковому порядку повинні міститися дані про витрачання коштів фондів АТ за звітний фінансовий рік.

9.4. Затвердження на загальних зборах акціонерів річного звіту і балансу АТ означає схвалення акціонерами напрямів витрачання коштів фондів АТ у звітному році.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"________________________________",
протокол N____________________
від "___"________________199___р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств відкритого акціонерного товариства

"____________________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дочірні підприємства відкритого акціонерного товариства (далі - АТ) створюються з метою здійснення ними господарської діяльності за окремими напрямами діяльності АТ.

1.2. Дочірнє підприємство - це господарюючий суб'єкт, який має статус юридичної особи і здійснює частину основних господарських функцій АТ.

1.3. Державна реєстрація дочірнього підприємства проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4. Дочірні підприємства діють на підставі і в межах, визначених їх статутами, які затверджуються загальними зборами акціонерів АТ.

1.5. Дочірні підприємства діють у господарському обігу від свого імені.

1.6. АТ не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств, а дочірні підприємства не відповідають за зобов'язаннями АТ.

1.7. Дочірні підприємства мають розрахункові рахунки в банківських установах, відокремлене майно, яке враховується на власному балансі. При цьому баланс дочірнього підприємства не входить до балансу АТ.

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ АТ

2.1. Ініціатива створення дочірнього підприємства АТ може виходити від посадової особи - керівника відповідного підрозділу, голови правління АТ чи спостережної ради АТ.

2.2. Ініціатор організовує підготовку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) необхідності створення дочірнього підприємства, розроблення проекту його статуту і подає спостережній раді АТ підготовлені документи одночасно з клопотанням про створення дочірнього підприємства.

2.3. До складу документів, що подаються, повинні входити обгрунтовані пропозиції щодо виділення майна для дочірнього підприємства, відкриття розрахункового рахунку дочірнього підприємства, призначення керівника дочірнього підприємства.

2.4. Спостережна рада АТ розглядає подані матеріали і у випадку позитивного рішення включає до порядку денного наступних загальних зборів акціонерів питання про створення дочірнього підприємства і дає по ньому свій висновок.

2.5. У випадку, якщо спостережна рада АТ прийняла рішення щодо недоцільності створення дочірнього підприємства, питання про створення може бути внесено до порядку денного загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% акцій АТ.

2.6. Загальні збори акціонерів приймають рішення про створення дочірнього підприємства більшістю (3/4) голосів присутніх на зборах акціонерів або їх уповноважених представників (за числом належних їм акцій).

2.7. Статут дочірнього підприємства затверджується загальними зборами акціонерів.

3. КЕРІВНИК ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА АТ

3.1. Голова правління АТ призначає керівника дочірнього підприємства та укладає з ним контракт.

3.2. У контракті визначаються строк повноважень керівника дочірнього підприємства (не більше двох років), його права і обов'язки, відповідальність, умови оплати його праці і преміювання за підсумками господарської діяльності (відповідно до умов, затверджених загальними зборами акціонерів).

3.3. У статуті обумовлюються межі повного господарського відання майном дочірнього підприємства, а також обсяг повноважень керівника дочірнього підприємства щодо здійснення угод та інших юридичних дій.

3.4. Угоди, які були укладені керівником дочірнього підприємства з перевищенням меж компетенції, встановленої статутом дочірнього підприємства, визнаються недійсними з моменту їх укладення згідно з чинним законодавством.

3.5. До керівника дочірнього підприємства, який несумлінно виконує свої обов'язки та перешкоджає своїми діями виконанню основних завдань АТ, АТ може застосувати заходи впливу згідно з чинним законодавством і статутом АТ, а також стягнути з нього кошти за заподіяну АТ шкоду.

4. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА АТ

4.1. Реорганізація дочірнього підприємства здійснюється у випадках, якщо його функціонування в існуючому вигляді стало для АТ неефективним.

4.2. Реорганізація дочірнього підприємства може здійснюватися у вигляді злиття, виділення, розділу, приєднання дочірнього підприємства до інших підприємств.

4.3. Ліквідація дочірнього підприємства здійснюється у випадках, якщо його функціонування стало для АТ недоцільним.

4.4. Реорганізація і ліквідація дочірнього підприємства здійснюються в порядку, передбаченому розділом 2 цього Положення для його створення.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Питання створення, реорганізації і ліквідації дочірнього підприємства, що не врегульовано цим Положенням, вирішуються відповідно до статуту АТ, інших внутрішніх нормативних актів АТ і чинного законодавства України.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"________________________________",
протокол N_______
від "___"__________199___р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій та представництв відкритого акціонерного товариства

"____________________________________" 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Філії та представництва відкритого акціонерного товариства "___________________" (далі - АТ) створюються з метою виконання ними господарських або представницьких функцій за межами місцезнаходження АТ.

1.2. Філія - відокремлений підрозділ АТ, який не має статусу юридичної особи і здійснює поза місцезнаходженням АТ частину його основних господарських функцій.

1.3. Представництво - відокремлений підрозділ АТ, який не має статусу юридичної особи і здійснює поза місцезнаходженням АТ юридичні дії по представництву й захисту інтересів АТ.

1.4. Державна реєстрація філії (представництва) не проводиться, при цьому вносяться відповідні відомості в реєстраційну картку АТ.

1.5. Легалізація діяльності філії (представництва) АТ за місцем їх знаходження здійснюється шляхом повідомлення в порядку, встановленому чинним законодавством.

1.6. Філії (представництва) діють на підставі і в межах, встановлених положеннями про них, які затверджуються загальними зборами акціонерів АТ.

1.7. Філії (представництва) діють від імені АТ на підставі довіреності, яка видається головою правління АТ.

1.8. Філії (представництва) можуть мати поточні рахунки в банківських установах, відокремлене майно, яке обліковується на окремому балансі.

1.9. Філії (представництва) АТ несуть повну і необмежену відповідальність за зобов'язаннями АТ. АТ несе повну і необмежену відповідальність за зобов'язаннями філій (представництв).

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ФІЛІЙ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВ

2.1. Ініціатива створення філії (представництва) АТ може виходити від посадової особи АТ - керівника відповідного підрозділу, голови правління АТ або голови спостережної ради АТ.

2.2. Ініціатор організує підготовку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) необхідності створення філії (представництва), розробку проекту положення про створюваний відокремлений підрозділ і подає спостережній раді АТ підготовлені матеріали одночасно з клопотанням про створення філії (представництва).

2.3. До складу матеріалів, що подаються, повинні входити обгрунтовані пропозиції щодо виділення майна для філії (представництва), відкриття поточного рахунку, видачі керівнику філії (представництва) довіреності на право здійснення юридичних дій від імені АТ з певним обсягом повноважень.

2.4. Спостережна рада АТ розглядає подані матеріали і у випадку позитивного рішення включає до порядку денного наступних загальних зборів акціонерів питання про створення філії (представництва) та дає по ньому свій висновок.

2.5. У випадку, коли спостережна рада АТ прийняла рішення про недоцільність створення філії (представництва), питання про створення може бути внесено на розгляд загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% акцій АТ.

2.6. Загальні збори акціонерів приймають рішення про створення філії (представництва) З/4 голосів присутні на зборах акціонерів або їх уповноважених представників (по числу належних їм акцій) і затверджують положення про цей структурний підрозділ АТ.

2.7. На підставі прийнятого загальними зборами акціонерів рішення положення про філію (представництво) може затверджувати голова правління АТ.

3. КЕРІВНИК ФІЛІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВА

3.1. Голова правління АТ призначає керівника філії (представництва), укладає з ним контракт та видає довіреність на право здійснення юридичних дій від імені АТ.

3.2. У контракті визначаються строк повноважень (не більше 2 років) керівника філії (представництва), його права і обов'язки, відповідальність, умови оплати його праці і преміювання за підсумками господарської діяльності (відповідно до умов, затверджених загальними зборами акціонерів).

3.3. У довіреності визначаються межі оперативного управління майном філії (представництва), а також обсяг повноважень керівника філії (представництва) щодо здійснення від імені АТ угод і інших юридичних дій.

3.4. Керівник філії (представництва) зобов'язаний надавати довіреність для ознайомлення під час вступу в договірні відносини з третіми особами.

3.5. Угоди, які було укладено керівником філії (представництва) з перевищенням меж компетенції, встановленої довіреністю, визнаються недійсними з моменту їх укладення згідно з чинним законодавством.

3.6. До керівника філії (представництва), який несумлінно виконує свої обов'язки та перешкоджає своїми діями виконанню основних завдань АТ, АТ може застосувати заходи впливу згідно з чинним законодавством і статутом АТ, а також стягнути кошти за заподіяну АТ шкоду.

4. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ ФІЛІЙ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВ

4.1. Реорганізація філій (представництв) здійснюється у випадках, якщо їх функціонування в існуючому вигляді стало для АТ неефективним.

4.2. Реорганізація філії (представництва) може здійснюватися у вигляді злиття, виділення, поділу, приєднання філій (представництв) до інших відокремлених підрозділів АТ, а також створення на базі філії (представництва) дочірнього підприємства.

4.3. Ліквідація філій (представництв) здійснюється у випадках, якщо їх функціонування стало для АТ недоцільним.

4.4. Реорганізація і ліквідація філій (представництв) здійснюються в порядку, передбаченому розділом 2 цього Положення.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Питання створення, реорганізації і ліквідації філій (представництв), не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до статуту АТ, інших внутрішніх нормативних актів АТ і чинного законодавства України.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"_______________________________",
протокол N ________
від "___"___________199__ р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про розподіл та використання прибутку відкритого акціонерного товариства

"________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прибуток відкритого акціонерного товариства "________________________" (далі - АТ) утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

1.2. З балансового прибутку АТ сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

1.3. Порядок визначення балансового прибутку АТ встановлено чинним законодавством.

1.4. Чистий прибуток, одержаний після зазначених у п. 1.2 розрахунків та інших обов'язкових виплат, залишається в повному розпорядженні АТ і підлягає розподілу відповідно до цього Положення.

1.5. За рішенням загальних зборів акціонерів прибуток АТ після сплати податків та здійснення інших обов'язкових відрахувань і сплат (тобто чистий прибуток) може бути направлено:

на сплату дивідендів (розподіл серед акціонерів);

на розвиток виробництва та створення і поповнення фондів АТ;

на соціальні програми і преміювання працівників АТ.

2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РІШЕННЯ ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

2.1. Правління АТ зобов'язано протягом 30 календарних днів після закінчення фінансового року скласти річний баланс і звіт про стан справ у АТ за минулий рік і надати їх аудитору і ревізійній комісії АТ.

2.2. Ревізійна комісія АТ і аудитор здійснюють незалежно один від одного перевірку річного балансу і звіту про стан справ на предмет їх відповідності чинному законодавству, правилам ведення бухгалтерського обліку і звітності, а також установчим документам АТ і готують відповідні висновки. При цьому ревізійна комісія АТ подає висновок спостережній раді АТ, а аудитор - правлінню АТ не пізніше як через 60 календарних днів після закінчення звітного року.

2.3. Ревізійна комісія АТ має право залучати до своєї роботи незалежного аудитора. Договір з визначеним ревізійною комісією АТ аудитором укладає голова правління АТ. Витрати на незалежну аудиторську перевірку несе АТ.

2.4. Правління зобов'язано одночасно з річним балансом підготувати пропозиції щодо розподілу балансового прибутку, зокрема про:

розмір балансового прибутку;

розподіл частини прибутку між акціонерами;

відрахування до резервного фонду і фондів, передбачених законодавством чи створених за рішенням загальних зборів акціонерів.

2.5. Правління зобов'язано негайно після отримання висновків від ревізійної комісії АТ і аудитора надати річний баланс, звіт про стан справ, пропозицію щодо розподілу прибутку і висновки ревізійної комісії АТ і аудитора спостережній раді АТ.

2.6. Спостережна рада АТ перевіряє всі надані їй правлінням АТ і ревізійною комісією АТ документи (у разі необхідності - за участю членів ревізійної комісії АТ і аудитора). Кожний член спостережної ради АТ має право на отримання документів і ознайомлення з ними.

2.7. Спостережна рада АТ складає письмовий звіт про перевірку річного балансу, звіту про стан справ і пропозиції щодо розподілу прибутку. У звіті спостережна рада АТ повинна вказати на наявність чи відсутність заперечень щодо наданих правлінням АТ документів.

2.8. Звіт спостережної ради АТ має бути підготовлено протягом 15 днів від моменту отримання документів від правління АТ, але не пізніше 90 днів від дня закінчення звітного року.

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

3.1. Правління АТ скликає загальні збори акціонерів для заслуховування і затвердження річного балансу і звіту про стан справ, а також прийняття рішення про розподіл балансового прибутку. Загальні збори акціонерів мають відбутися не пізніше як через 120 днів від дня закінчення звітного року.

3.2. Правління АТ зобов'язано надати акціонерам змогу ознайомитися до загальних зборів акціонерів з річним балансом, звітом про стан справ, доповіддю спостережної ради АТ і пропозицією щодо розподілу прибутку, а також на вимогу акціонерів видати їм копії документів.

3.3. Загальні збори акціонерів затверджують річний баланс. Правління АТ і спостережна рада АТ повинні дати пояснення щодо річного балансу.

3.4. Загальні збори акціонерів після заслуховування доповіді правління АТ приймають остаточне рішення щодо розподілу балансового прибутку, визначеного затвердженим річним балансом.

3.5. У рішенні відображаються:

балансовий прибуток;

частина прибутку, що виплачується акціонерам у вигляді дивідендів;

суми прибутку, що відраховуються до резервного й інших фондів, передбачених законодавством чи утворених за рішенням загальних зборів акціонерів;

нерозподілений залишок прибутку.

3.6. Рішення загальних зборів акціонерів відображається в протоколі. До нього додається перелік учасників загальних зборів акціонерів, повідомлення про скликання зборів і протокол мандатної комісії.

3.7. Правління зобов'язано передати органу, що веде реєстр акціонерів, копію протоколу загальних зборів акціонерів, що містить рішення, прийняті на зборах, і додати до протоколу всі документи, підготовлені до загальних зборів акціонерів правлінням АТ, спостережною радою АТ і ревізійною комісією АТ.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"________________________________",
протокол N_________________
від "___"__________________199 р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок нарахування і виплати дивідендів у відкритому акціонерному товаристві

"__________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонер відкритого акціонерного товариства "_____________" (далі - АТ) має право на отримання частини прибутку АТ у вигляді дивіденду.

1.2. Дивіденд - це частина прибутку АТ, що виплачується у вигляді доходу на акцію.

1.3. Дивіденд за простими акціями може сплачуватися тільки в тому випадку, якщо АТ за підсумками діяльності у році, за який має сплачуватися дивіденд, отримало прибуток.

1.4. Пропозиції щодо розподілу прибутку готуються правлінням АТ та підлягають затвердженню на загальних зборах акціонерів АТ згідно з Положенням про розподіл і використання прибутку.

2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРО СПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

2.1. Періодичність сплати дивідендів визначається у проспекті емісії акцій.

2.2. Рішення про сплату дивідендів приймається загальними зборами акціонерів АТ за поданням правління АТ.

2.3. Прийняття загальними зборами акціонерів АТ рішення про сплату дивіденду означає, що дивіденд АТ оголошений.

2.4. Дивіденди акціонерам сплачуються за підсумками фінансового року (остаточний дивіденд).

2.5. За наявності достатнього прибутку правлінням АТ може бути прийнято рішення про сплату проміжного дивіденду за підсумками кварталу чи півріччя. Скликання загальних зборів акціонерів для його сплати не є обов'язковим.

2.6. Проміжний дивіденд є авансовим платежем, розмір якого враховується при оголошенні остаточного дивіденду. При сплаті остаточного дивіденду його розмір визначається в загальній сумі за рік з урахуванням авансових виплат.

2.7. Дивіденд, що сплачується за підсумками року, затверджується загальними зборами акціонерів, однак його розмір не може бути більшим розміру, запропонованого правлінням АТ за погодженням із спостережною радою АТ. Збори можуть змінити його тільки в бік зменшення.

2.8. Спостережна рада АТ дає рекомендації щодо розміру дивіденду, що сплачується, на підставі аналізу результатів діяльності АТ у звітному році та перспективного плану розвитку АТ.

2.9. Сплата дивідендів за простими акціями не є зобов'язанням АТ перед акціонерами. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення зовсім не сплачувати дивіденд за підсумками того чи іншого періоду навіть за наявності достатнього прибутку.

3. ПРОЦЕДУРА СПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

3.1. Правління на підставі рішення загальних зборів акціонерів оголошує розмір дивіденду і дату початку його сплати акціонерам, а також дату проведення дивідендного перепису.

3.2. Дата початку сплати дивіденду - це дата, починаючи з якої акціонери можуть отримувати гроші способом, який передбачено проспектом емісії акцій або рішенням правління АТ.

3.3. Дата проведення дивідендного перепису - це дата, за станом на яку визначається перелік акціонерів, що мають право на отримання дивіденду.

3.4. Дивіденд сплачується за акціями, придбаними не пізніше як за 30 днів до офіційно оголошеної дати його сплати.

3.5. Право на отримання дивідендів мають ті акціонери, які зазначені в реєстрі акціонерів на дату проведення дивідендного перепису.

3.6. Незалежно від того, скільки днів (але не менш як 30 днів) акціонери є власниками акцій, вони отримують дивіденд у повному розмірі.

3.7. Правління дає в засобах масової інформації оголошення про сплату дивідендів із зазначенням розміру і дат сплати та дивідендного перепису.

3.8. Правління проводить дивідендний перепис на підставі відомостей реєстру акціонерів АТ.

3.9. До дивідендної відомості включаються лише ті акціонери, перехід права власності на акції яких проведено за реєстром акціонерів на дату перепису.

3.10. Спори з питань включення до дивідендної відомості акціонерів, що надали реєстратору відповідні документи в період проведення дивідендного перепису, вирішуються спостережною радою АТ.

3.11. Дивіденди сплачуються з оголошеної дати на підставі підготовлених відомостей з урахуванням податку на прибуток за дивідендами. До початку сплати дивідендів на розрахунковому рахунку АТ повинна бути необхідна сума грошових коштів.

3.12. Акціонерам - фізичним особам дивіденди сплачуються способом, що визначений у проспекті емісії акцій або спеціальним рішенням правління АТ: перерахування їх на рахунки акціонерів у банках, видача готівкою через касу АТ, перерахування поштовим переказом.

3.13. Акціонери можуть вимагати внесення змін до статуту, які визначають порядок сплати дивідендів в АТ або прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів.

3.14. Розмір дивіденду оголошується у відсотках на одну акцію.

3.15. Дивіденд оголошується у повному розмірі без врахування податків, що стягуються з акціонерів.

3.16. Якщо сплата дивідендів пов'язана з додатковими витратами, наприклад зі сплатою відсотків Ощадбанку за перерахування дивідендів акціонерам, то такі витрати здійснюються за рахунок АТ.

3.17. Якщо за підсумками кварталу чи півріччя АТ отримувало прибуток і сплачувало проміжний дивіденд акціонерам, а за підсумками року отримало збиток чи прибуток, недостатній для сплати дивіденду у розмірі, який вже реально отриманий акціонерами, загальні збори акціонерів АТ можуть прийняти рішення про зарахування надмірно сплаченого дивіденду в рахунок виплат дивідендів, які мають відбутися в наступні роки.

3.18. Дивіденд нараховується на акції, що знаходяться в обігу, тобто в акціонерів.

3.19. На акції, що викуплені АТ в акціонерів за рахунок власних коштів і знаходяться на балансі АТ, а також на акції, що були емітовані АТ з метою збільшення статутного фонду, але не продані, дивіденд не нараховується.

3.20. Дивіденд на не повністю оплачені акції не нараховується.

3.21. Розмір дивіденду, що сплачується за привілейованими акціями, фіксується в проспекті емісії при їх випуску. Він визначається у відсотках до номінальної вартості акцій і сплачується власникам привілейованих акцій в безумовному порядку.

3.22. Дивіденд сплачується акціонерам за вирахуванням прибуткового податку. Розмір податку, що стягується, визначається чинним законодавством України.

3.23. При сплаті дивідендів відомості про здійснені виплати і розміри стягненого податку передаються податковим органам за місцезнаходженням АТ. Потім вони передаються до податкової інспекції за місцем проживання акціонера.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"_______________________________",
протокол N __________
від "___"_____________199___ р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок оформлення та реєстрації довіреностей акціонерів відкритого акціонерного товариства

"_________________________________________"

Порядок складання, видачі та анулювання довіреностей регламентується відповідними нормами чинного законодавства України і цим Положенням.

1. ФОРМА І ЗМІСТ ДОВІРЕНОСТІ

1.1. У довіреності акціонера - фізичної особи (громадянина) повинно бути зазначено:

дані довірителя: прізвище, ім'я та по батькові акціонера, його паспортні дані, адреса місця проживання;

кількість і вид акцій, за якими передаються права;

дані повіреного: прізвище, ім'я та по батькові, його паспортні дані, адреса місця проживання.

1.2. У довіреності акціонера - юридичної особи зазначаються:

найменування і реквізити юридичної особи, в тому числі банківські;

кількість і вид акцій, за якими передаються права;

прізвище, ім'я та по батькові і паспортні дані особи, що призначається представником.

1.3. Довіреність від імені юридичної особи підписується керівником юридичної особи і засвідчується печаткою юридичної особи.

1.4. Відповідно до чинного законодавства довіреності від імені фізичної особи повинні бути посвідчені нотаріусом або іншою особою чи органом, що має право вчинення нотаріальних дій.

2. ПОВІРЕНИЙ

2.1. Повірений - це особа, уповноважена зареєстрованим держателем акцій на здійснення його прав, що випливають з права володіння акціями.

2.2. Довіреність може бути видана іншим акціонерам АТ, їх представникам, особам, що не є акціонерами АТ.

2.3. Для участі у загальних зборах акціонерів довіреність може бути видана на спостережну раду АТ.

2.4. На випадок, коли з будь-якої причини повірений не зможе виконувати функції представника, акціонер може призначати не одного, а кількох повірених у порядку передовіри.

2.5. Повірений акціонера може бути постійним (на весь можливий термін) чи призначеним на певний термін (для виконання якого-небудь доручення), про що вказується в довіреності.

2.6. Акціонер може у будь-який час замінити свого повіреного, довівши це до відома АТ.

3. ОБСЯГ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОВІРЕНОГО

3.1. У довіреності має бути визначено, які саме права акціонер передає своєму представнику.

3.2. Зокрема акціонер може передати своєму представнику права:

право на участь в управлінні АТ:

- брати участь у загальних зборах акціонерів;

- брати участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів;

- висувати кандидатів у виборні органи АТ;

- бути обраним у виборні органи АТ;

- вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів;

- вимагати скликання загальних зборів акціонерів;

- відкликати подані заяви;

- знайомитися з документами АТ;

право на отримання прибутку за цінними паперами АТ:

- на отримання відсотків за облігаціями АТ;

- на отримання дивідендів за акціями;

право розпорядження цінними паперами АТ.

3.3. Юридичні особи користуються правом участі в органах управління АТ, акціями якого вони володіють, виключно в особі своїх представників.

3.4. У випадку, коли акція дістається в спільне володіння кільком особам (наприклад, у спадщину), право участі в органах управління надається за їх розсудом або одному з них, або їх представнику на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

3.5. Право на розпорядження пакетом акцій, яким володіє акціонер, може бути передано в цілому одному повіреному або ж акціонер має право розподілити його серед кількох осіб, вказавши при цьому, якою кількістю акцій має право розпоряджатися кожен з його представників.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОВІРЕНОСТІ

4.1. Термін дії довіреності не може перевищувати трьох років.

4.2. Довіреність, видана на більш тривалий термін, діє протягом трьох років з дня її видачі.

4.3. Довіреність, видана без зазначення терміну дії, зберігає чинність протягом одного року з дня її видачі.

4.4. Довіреність, на якій не зазначено дату її видачі, є недійсною.

5. РЕЄСТРАЦІЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ

5.1. Довіреність повинна бути зареєстрована в АТ.

5.2. Повірений, що діє на підставі зареєстрованої в АТ довіреності, є повноважним представником акціонера.

5.3. Реєстрація та зберігання виданих акціонерами довіреностей організуються у структурному підрозділі АТ (наприклад, у відділі по роботі з цінними паперами).

5.4. Під час реєстрації довіреності їй може надаватися номер, який фіксується в спеціальному журналі і на довіреності у вигляді спеціальної відмітки.

5.5. Довіреності можуть або зберігатися в АТ протягом усього терміну їх дії або ж надаватися повіреним тільки при використанні прав, що випливають з довіреності. Якщо довіреності зберігаються в АТ, їх надання кожного разу при використанні тих чи інших прав, що надаються довіреністю, не потрібно.

5.6. Здійснюючи реєстрацію довіреностей, посадова особа АТ має право:

перевірити правильність видачі та оформлення довіреностей, закінчення терміну їх дії;

у випадку невідповідності встановленим нормам відмовити у реєстрації чи анулювати довіреності.

5.7. АТ вправі не повідомляти акціонера про те, що термін дії виданої йому довіреності закінчився чи що його довіреність визнано недійсною.

6. ПРИПИНЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ

6.1. Якщо довіреність визнано недійсною, повірений позбавляється права виконувати покладене на нього доручення. При цьому, якщо акціонер не використовує свої права (особисто чи шляхом оформлення нової довіреності), АТ відповідальності за це не несе.

6.2. Довіреність може бути відкликано як явно - за письмовою заявою акціонера, так і опосередковано (побіжно) - шляхом видачі довіреності іншій особі.

6.3. Особисте використання акціонером своїх прав або видача нової довіреності на іншу особу для використання ним прав, що аналогічні наданим у старій довіреності, означає автоматичне анулювання раніше виданої довіреності.

6.4. При цьому довіритель може не повідомляти раніше призначеного повіреного про анулювання довіреності.

6.5. У випадку, якщо акціонер видав дві чи більше довіреностей, що дають однакові права на одні й ті самі акції, і немає можливості анулювати жодної з них ні по правилах оформлення, ні по строках видачі (видані в один день), повірені повинні домовитися між собою самі. Якщо в результаті повірені не дійдуть взаємної згоди, АТ може визнати ці довіреності недійсними.

6.6. Акціонер-довіритель вправі призупинити дію довіреності на певний час, тобто припинити її дію на цей час, не анулюючи.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"________________________________",
протокол N_________
від "___"___________199__р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію звітності у відкритому акціонерному товаристві

"__________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення прийнято на підставі статуту відкритого акціонерного товариства "_________________" (далі - АТ) і відповідно до чинного в АТ Положення про порядок розроблення і прийняття внутрішніх нормативних актів відкритого акціонерного товариства.

1.2. Це Положення регулює питання звітності АТ в особі його органів перед акціонерами, визначає порядок і форми ведення в АТ оперативного бухгалтерського і статистичного обліку та звітності, зобов'язання і відповідальність органів управління і персоналу АТ за облік та звітність.

2. ЗВІТ АТ ПЕРЕД АКЦІОНЕРАМИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. За результатами річної діяльності АТ подає акціонерам річний звіт про фінансово-господарську діяльність і баланс АТ з необхідними до них додатками.

2.2. Річний звіт містить звітність правління АТ перед акціонерами про ефективність використання і зберігання активів АТ, інформацію акціонерів, контрагентів і потенційних інвесторів АТ про його фінансово-економічний стан, конкурентоспроможність і прибутковість.

2.3. Правління АТ зобов'язане протягом 30 днів після закінчення фінансового року скласти річний баланс і звіт про стан справ в АТ за минулий рік і подати їх для перевірки аудитору і ревізійній комісії АТ.

2.4. Ревізійна комісія АТ і аудитор здійснюють незалежно один від одного перевірку річного балансу і звіту про стан справ на предмет їх відповідності чинному законодавству, правилам ведення бухгалтерського обліку і звітності, а також установчим документам АТ і дають відповідні висновки. При цьому ревізійна комісія подає висновок спостережній раді АТ, а аудитор - правлінню АТ у строк не пізніше ніж через 60 календарних днів після закінчення звітного року.

2.5. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи незалежного аудитора. Договір з визначеним ревізійною комісією аудитором укладає голова правління АТ. Витрати на незалежну аудиторську перевірку несе АТ.

2.6. Правління АТ зобов'язано негайно після отримання висновків від ревізійної комісії та аудитора подати річний баланс, звіт про стан справ в АТ, висновки ревізійної комісії і аудитора спостережній раді АТ.

2.7. Спостережна рада АТ перевіряє всі подані йому правлінням АТ і ревізійною комісією АТ документи (у разі потреби - за участю членів ревізійної комісії і аудитора). Кожний член спостережної ради АТ має право на отримання документів і ознайомлення з ними.

2.8. Спостережна рада АТ складає письмовий звіт про перевірку річного балансу, звіту про стан справ в АТ із зазначенням наявності чи відсутності заперечень щодо поданих правлінням АТ документів протягом 30 днів з моменту отримання документів від правління, але не пізніше ніж через 90 днів від дня закінчення звітного року.

2.9. Правління АТ скликає загальні збори акціонерів для заслуховування і затвердження річного балансу і звіту про стан справ, а також прийняття рішення про розподіл балансового прибутку. Загальні збори мають відбутися не пізніше ніж через 120 днів від дня закінчення звітного року.

2.10. Акціонери АТ до загальних зборів повинні мати змогу належним чином ознайомитися з основними положеннями і даними річного звіту і балансу АТ.

2.11. Правління АТ зобов'язано надати акціонерам можливість ознайомитися до проведення загальних зборів акціонерів з річним балансом, звітом про стан справ, доповіддю спостережної ради АТ і пропозицією щодо розподілу прибутку, а також на вимогу акціонерів видати їм копії документів.

2.12. Найбільш важлива інформація про підсумки річної діяльності АТ (скорочений звіт, цифрові дані, аналітичні матеріали) має бути оформлена у вигляді окремого буклета (брошури) і надана кожному акціонеру АТ до відкриття загальних зборів акціонерів, у порядку денному якого є питання про затвердження річного звіту і балансу.

2.13. Рішення про затвердження річних результатів діяльності АТ приймається загальними зборами акціонерів, якщо за нього проголосувало більш як 50 відсотків акціонерів (їх уповноважених представників), присутніх на зборах.

2.14. Річний звіт і баланс не можуть бути затверджені без висновку ревізійної комісії АТ та зовнішнього аудитора, призначеного спостережною радою АТ.

2.15. Рішення загальних зборів акціонерів відображається в протоколі.

2.16. Правління АТ зобов'язано передати органу, який веде реєстр акціонерів, копію протоколу загальних зборів акціонерів, що містить рішення, прийняті на зборах, і додати до протоколу всі документи, підготовлені до загальних зборів акціонерів правлінням АТ, спостережною радою і ревізійною комісією АТ.

3. ПОТОЧНА ЗВІТНІСТЬ АТ ПЕРЕД АКЦІОНЕРАМИ

3.1. Протягом фінансового року в період між загальними зборами акціонерів спостережній раді АТ про фінансово-економічний стан звітують голова правління і голова ревізійної комісії АТ.

3.2. АТ зобов'язане на вимогу акціонерів знайомити їх з щоквартальними балансами, забезпечувати поточною інформацією про ефективність використання інвестицій, фінансовий стан і прибутковість АТ.

3.3. За результатами поточної перевірки діяльності АТ ревізійна комісія АТ вправі вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

3.4. Позачергові збори акціонерів для заслуховування звіту про фінансово-економічний стан АТ можуть бути скликані спостережною радою АТ, а також акціонерами, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками акцій АТ.

4. БУХГАЛТЕРСЬКА І СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ АТ ПЕРЕД ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ І ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ

4.1. АТ зобов'язане надати державним органам інформацію, необхідну для оподаткування і ведення загальнодержавної системи збирання і обробки економічної інформації.

4.2. Річний звіт і відомості з річного звіту АТ після затвердження їх загальними зборами акціонерів подаються головою правління АТ до Державної податкової інспекції і органів державної статистики за місцезнаходженням АТ.

4.3. Відповідальність за своєчасність і якість поданої звітності покладається на голову правління АТ.

4.4. Голова правління шляхом затвердження положень про окремі структурні підрозділи АТ, укладання індивідуальних трудових контрактів з посадовими особами АТ, а також шляхом наказів і розпоряджень покладає на окремі підрозділи чи посадових осіб АТ обов'язки ведення обліку і належного подання звітності.

4.5. Ведення обліку і звітності в АТ здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АТ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА НАЛЕЖНУ ПОСТАНОВКУ ЗВІТНОСТІ

5.1. АТ в особі своїх органів і окремих посадових осіб несе перед акціонерами і відповідними державними органами відповідальність за належну постановку обліку та звітності.

5.2. Інформація, що міститься у звітах, повинна бути достовірною.

5.3. Інформація в публічних звітах не повинна містити комерційної таємниці чи конфіденційних даних про діяльність АТ, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам АТ.

5.4. Посадові особи АТ, на яких покладено відповідний обов'язок, несуть відповідальність за належну постановку звітності в АТ відповідно до статуту, внутрішніх нормативних актів АТ, індивідуальних трудових контрактів і чинного законодавства України.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"________________________________",
протокол N __________
від "___" ____________199 ___р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відповідальність посадових осіб перед товариством та акціонерами відкритого акціонерного товариства

"_____________________"

1. ПОСАДОВІ ОСОБИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1.1. Посадові особи відкритого акціонерного товариства "_______________" (далі - АТ) - це особи, наділені організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими повноваженнями для здійснення діяльності АТ.

1.2. Посадовими особами АТ є:

голова та члени спостережної ради АТ;

голова та члени правління АТ;

голова ревізійної комісії АТ;

посадові особи адміністрації АТ, що виконують функції, передбачені п. 1 цього Положення.

1.3. Посадові особи АТ зобов'язані виконувати свої службові обов'язки сумлінно, в інтересах АТ.

1.4. Посадові особи АТ при підписанні відповідних документів чи при укладанні контрактів з АТ приймають на себе встановлені АТ обмеження з метою недопущення дій, які можуть призвести до використання свого службового становища та пов'язаних з ним можливостей, а також можливостей АТ і його авторитету в особистих, групових чи інших інтересах, що суперечать інтересам АТ.

1.5. Прийняття встановлених АТ обмежень відображається в письмовому зобов'язанні (прийняття присяги).

1.6. Повне чи часткове неприйняття встановлених обмежень тягне за собою відмову в укладанні чи анулюванні укладених контрактів.

1.7. Компетенція посадових осіб АТ у представництві по справах АТ і здійснення ними будь-яких юридичних дій обмежена відповідно до чинного законодавства, норм статуту АТ, рішень загальних зборів акціонерів та внутрішніх нормативних актів, що регламентують діяльність посадових осіб АТ.

1.8. Перевищення посадовими особами АТ влади - навмисне здійснення дій, що явно виходять за межі їх компетенції, повноважень і прав, - не допускається і тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України і внутрішніми нормативними актами АТ.

1.9. Посадові особи зобов'язані додержувати лояльності щодо відношення до АТ і виконувати зобов'язання, що випливають з чинного законодавства, статуту АТ та договорів, укладених ними, у тому числі їх контрактів з АТ.

2. ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ

2.1. Посадові особи вважаються такими, що мають особисту фінансову заінтересованість, якщо вони перебувають у трудових відносинах чи володіють правами власника або кредитора стосовно юридичних осіб або фізичних осіб, які:

є постачальниками товарів чи послуг АТ;

є крупними споживачами товарів чи послуг, що виробляються АТ;

можуть дістати вигоду від розпорядження майном АТ;

майно яких повністю чи частково створено АТ.

2.2. Якщо посадова особа АТ має фінансову заінтересованість в угоді, стороною якої є чи має намір стати АТ, а також у випадку іншого протиріччя інтересів посадової особи і АТ по відношенню до існуючої чи майбутньої угоди, то:

вона зобов'язана повідомити про свою заінтересованість спостережну раду АТ до моменту прийняття рішення (укладання угоди);

угода повинна бути схвалена більшістю членів спостережної ради, які не мають такої заінтересованості.

2.3. Посадова особа АТ, яка належним чином повідомила спостережну раду АТ про свою фінансову заінтересованість чи інше протиріччя її інтересів інтересам АТ, не може брати участь ні в обговоренні, ні в голосуванні з питання укладення такої угоди.

2.4. Посадові особи АТ не мають права використовувати можливості АТ чи допускати їх використання в інших цілях, крім передбачених статутом АТ.

2.5. Під можливостями АТ розуміються:

всі належні АТ майнові та немайнові права;

можливості у сфері господарської діяльності;

інформація про діяльність та плани АТ, якщо вона не підлягає офіційному поширенню;

будь-які права та повноваження АТ, що мають для нього цінність.

2.6. Не допускається зловживання своїми посадовими обов'язками, тобто навмисне використання посадовою особою свого службового становища чи покладених на неї функцій всупереч інтересам АТ, здійснене з особистої чи групової заінтересованості.

2.7. Особи, які обіймають посади в АТ, у період своєї роботи на цих посадах не мають права засновувати або брати іншу участь у підприємствах, що конкурують з АТ, за винятком тих випадків, коли це було дозволено більшістю незаінтересованих членів спостережної ради АТ.

2.8. Не допускається побічне чи пряме отримання посадовою особою АТ винагороди за вплив на прийняття рішення спостережною радою чи правлінням АТ.

2.9. Під винагородою розуміється отримання будь-яких матеріальних цінностей, послуг, пільг матеріального характеру від юридичних і фізичних осіб за використання свого службового становища.

2.10. Посадові особи АТ не мають права приймати подарунки та інші послуги від осіб, залежних від них за своїм службовим становищем, за винятком символічних знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості і гостинності та символічних сувенірів при проведенні протокольних та інших офіційних заходів.

2.11. Посадові особи АТ не мають права відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законодавчими і внутрішніми нормативними актами АТ, затримувати її, давати недостовірну чи неповну інформацію.

2.12. Не допускається внесення в офіційні документи АТ завідомо невірних відомостей, підробка, підчистка чи помітка їх іншим числом, а також складання і видача завідомо невірних документів чи внесення до них завідомо невірних записів.

2.13. Посадові особи АТ зобов'язані не порушувати встановлений внутрішніми нормативними актами АТ порядок розгляду заяв фізичних і юридичних осіб та вирішення інших питань, що належать до їх компетенції.

2.14. Посадові особи не мають права:

укладати парі, робити ставки на іподромах та брати участь в інших азартних іграх грошового чи іншого майнового характеру, якщо це потягне за собою порушення інтересів АТ;

використовувати в особистих, групових чи інших неслужбових цілях надані їм для здійснення своїх обов'язків приміщення, засоби транспорту і зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти і інше майно, якщо це не передбачено договором та внутрішніми нормативними актами АТ і чинить шкоду АТ;

використовувати не передбачені внутрішніми нормативними актами АТ переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна.

2.15. За рішенням загальних зборів акціонерів посадові особи АТ можуть бути притягнені до дисциплінарної, майнової, адміністративної і кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

3.1. АТ має право вимагати від посадових осіб АТ відшкодування збитків, нанесених АТ внаслідок порушення ними своїх обов'язків та допущення халатності (невиконання чи неналежне виконання покладених на посадову особу обов'язків, що заподіяло по необережності шкоду АТ), в повному обсязі, включаючи упущену вигоду АТ у розмірі її повної та справедливої ринкової вартості, у порядку, визначеному законодавством України.

3.2. Здійснені внаслідок правопорушень акти і дії посадових осіб АТ можуть бути анульовані органами, посадовими особами, уповноваженими на прийняття чи відміну відповідних актів, або судом за позовом АТ (у випадках, передбачених чинним законодавством), заінтересованої фізичної чи юридичної особи або прокурора.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"_________________________________",
протокол N _______
від "___"__________199 р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у відкритому акціонерному товаристві

"_______________________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення регулює порядок ознайомлення та надання акціонерам відкритого акціонерного товариства "______________" (далі - АТ) інформації про діяльність АТ.

1.2. Встановлене законодавством право акціонера на отримання інформації про діяльність АТ забезпечується обов'язком АТ надати акціонеру можливість ознайомитися з документацією АТ в порядку, встановленому цим Положенням.

2. ПРАВО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

2.1. На усну заяву (вимогу) акціонера йому повинна бути надана можливість ознайомитися з документами про діяльність АТ та його органів управління.

2.2. Режим доступу до інформації про діяльність АТ визначається внутрішніми нормативними актами АТ.

2.3. Для ознайомлення акціонерам не може бути надана інформація, що є комерційною таємницею АТ.

2.4. Перелік інформації, яка є комерційною таємницею АТ, визначає голова правління АТ.

2.5. Акціонер має право ознайомитися з документами, відкритими для ознайомлення відповідно до ст.5 цього Положення, які прийняті не тільки в поточному році, але й будь-якого строку давності, за умови, що вони ще зберігаються в архіві АТ. Строки зберігання документів в архіві визначаються правлінням АТ, якщо інше не обумовлено чинним законодавством.

3. ОБОВ'ЯЗКИ АТ ЩОДО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. АТ на вимогу акціонера або його уповноваженого представника зобов'язано надати для ознайомлення:

дані реєстру акціонерів;

дані квартального й річного балансу та звіту;

перспективний план розвитку АТ;

статут АТ із змінами і доповненнями;

протоколи загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради і правління АТ.

3.2. АТ зобов'язано своєчасно повідомляти акціонера про:

скликання загальних зборів акціонерів та порядок денний;

місцезнаходження правління АТ, реєстру акціонерів, усіх документів, відкритих для ознайомлення акціонерів, тощо;

порядок роботи структурного підрозділу АТ, відповідального за роботу з акціонерами.

3.3. Річним загальним зборам акціонерів АТ в обов'язковому порядку подаються:

перелік усіх акціонерів АТ;

перелік усіх членів спостережної ради і правління АТ із зазначенням посад, які вони обіймали за останні 2 роки і обіймають у цей час, а також кількості голосуючих акцій, що їм належать.

4. ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

4.1. АТ зобов'язано протягом 2 міс. після проведення річних загальних зборів акціонерів опублікувати річний звіт у друкованому виданні з відомостями, які воно вважає за доцільне довести до відома громадськості, а також адресу, за якою всі акціонери можуть ознайомитися з повним текстом звіту.

4.2. При цьому публікація відомостей про АТ повинна здійснюватися в друкованому засобі масової інформації, який вільно розповсюджується на території того регіону України, де здійснено державну реєстрацію АТ, а також за рішенням спостережної ради АТ - у республіканському засобі масової інформації.

4.3. Конкретне місце публікації визначається спостережною радою АТ.

4.4. Протоколи засідань органів управління АТ вивішуються для ознайомлення акціонерів після їх оформлення в порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами АТ.

5. ВІДКРИТА ІНФОРМАЦІЯ

5.1. Спостережна рада АТ затверджує перелік інформації, відкритої для ознайомлення акціонерів.

5.2. Перелік знаходиться у відповідному структурному підрозділі АТ (відділі по роботі з цінними паперами тощо), що організує роботу з акціонерами.

5.3. Кожному акціонеру повинно бути повідомлено про те, яка інформація є відкритою для ознайомлення, а також де і коли він може ознайомитися з нею.

5.4. За передачу до цього структурного підрозділу необхідної інформації відповідає голова правління АТ.

5.5. Документами, відкритими для ознайомлення акціонерів, є:

установчі документи АТ;

проспекти емісії цінних паперів;

внутрішні нормативні акти АТ, у тому числі:

- регламент загальних зборів акціонерів;

- положення про спостережну раду АТ;

- положення про правління АТ;

- положення про ревізійну комісію АТ;

- положення про порядок складання і подання заяв до АТ;

- положення про відповідальність посадових осіб АТ;

реєстр акціонерів (перелік акціонерів) АТ;

фінансовий звіт та баланс з додатками за підсумками кварталів та року;

копії протоколів загальних зборів акціонерів, засідань правління, спостережної ради, ревізійної комісії АТ;

перелік членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії АТ;

інші внутрішні нормативні акти, що стосуються організації діяльності АТ.

5.6. Замість реєстру акціонерів АТ має право надати акціонерам для ознайомлення складений на його основі перелік акціонерів.

5.7. Перелік акціонерів АТ, підготовлений на основі реєстру, повинен містити дані про всіх акціонерів із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові, кількості і виду акцій АТ, якими володіє кожен із них.

5.8. За письмовою заявою акціонера в 15-денний строк йому повинні бути надані копії будь-яких документів, відкритих для ознайомлення акціонерів, або витяги з них. Отримати копії акціонер може як особисто, так і через представника або рекомендованим поштовим відправленням.

5.9. Під час надання інформації за заявою акціонера посадова особа АТ має право переконатися у правомочності заявника, вимагаючи від нього надання документа, що посвідчує особу (паспорта), та/або довіреності на представництво.

5.10. Надання копій документів здійснюється за плату, розмір якої визначається прейскурантом на послуги, що затверджується правлінням АТ. При визначенні ціни за надання копії враховуються витрати на її виготовлення.

5.11. Контроль за наданням інформації акціонерам і стягненням плати за ці послуги здійснює ревізійна комісія АТ.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"_____________________________",
протокол N_______
від "___"_________199___р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання та подання заяв до відкритого акціонерного товариства

"___________________________________"

Це Положення регулює порядок подання та розгляду заяв, що надходять на адресу відкритого акціонерного товариства "______________" (далі - АТ) від акціонерів АТ.

1. ПОДАННЯ ЗАЯВИ

1.1. Заява може виходити як від одного, так і від групи акціонерів чи їх повноважних представників.

1.2. Акціонер вправі подати заяву самостійно чи доручити це іншій особі - своєму уповноваженому представнику, який не обов'язково повинен бути акціонером АТ.

1.3. Якщо заява подається від імені групи акціонерів, то для її подання до АТ призначається уповноважений за взаємною згодою акціонерів, що підписали заяву. При цьому уповноважений заявник несе відповідальність за достовірність підписів акціонерів, від імені яких подається заява.

1.4. Якщо акціонер не має змоги подати заяву особисто, він може направити її на адресу правління АТ рекомендованим поштовим відправленням. При цьому підпис акціонера чи уповноваженого групи акціонерів на заяві повинен бути засвідчений згідно з чинним законодавством.

1.5. Заява подається виключно в письмовій формі.

2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ЗАЯВИ

2.1. Заява, що подається відповідно до цього Положення, має містити:

найменування органу управління АТ чи посаду, прізвище та ініціали посадової особи АТ, якій призначена заява;

суть справи й питання, яке треба вирішити;

прийнятну для заявника форму надання відповіді на заяву у випадку, якщо акціонер бажає бути повідомленим про прийняте з поставленого ним питання рішення;

дані про заявників.

2.2. Якщо заява подається від однієї особи - громадянина, то необхідно вказати:

прізвище, ім'я та по батькові;

дані документа, що посвідчує особу (паспортні);

чи є заявник акціонером або представником акціонера. Якщо заявник є повіреним, також вказуються прізвище, ім'я та по батькові акціонера, якого він представляє (для представника юридичної особи - найменування підприємства-акціонера), та найменування документа, на підставі якого він діє (довіреності).

2.3. Заява, що подається від групи акціонерів, повинна містити:

прізвище, ім'я та по батькові і дані документа, що посвідчує особу (паспортні) уповноваженого групи акціонерів (заявника);

вказівку на те, чи є заявник акціонером або представником акціонера. Якщо заявник є представником акціонера, необхідно вказати прізвище, ім'я та по батькові (для юридичних осіб - найменування) акціонера, що представляється, і найменування документа, на підставі якого він діє (довіреність);

прізвища, імена та по батькові і дані документів, що посвідчують особи (паспортні) всіх акціонерів, від імені яких подається заява.

2.4. Заява, що подається від акціонера - юридичної особи, повинна містити:

найменування акціонера;

його юридичну адресу;

реквізити юридичної особи, в тому числі банківські.

2.5. Будь-яка заява повинна містити дату складання і має бути підписана всіма особами, від імені яких вона подається, а у випадку подання заяви юридичною особою - її представником, що діє на підставі довіреності, чи керівником, підпис якого засвідчується печаткою юридичної особи.

2.6. Якщо заява складається з кількох сторінок, заявник ставить свій підпис на кожній сторінці.

2.7. Якщо внутрішні нормативні акти АТ встановлюють певні вимоги до змісту заяви акціонерів з конкретних питань, то заяви, що подаються, мають відповідати цим вимогам.

2.8. У випадку, якщо заява не відповідає встановленим у АТ вимогам, вона повинна бути прийнята, але орган управління чи посадова особа АТ, яка розглядає заяву, має право для розгляду питання по суті заяви вимагати від акціонера надання додаткової інформації, передбаченої відповідними внутрішніми нормативними актами.

3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ І РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВИ

3.1. Усі заяви, що надійшли до АТ, повинні бути зареєстровані згідно з порядком, встановленим цим Положенням.

3.2. Заяви акціонерів приймаються та реєструються спеціально уповноваженим структурним підрозділом АТ (відділ по роботі з цінними паперами) для наступної передачі до органів управління і посадовим особам АТ, яким призначається заява.

3.3. Якщо заяви отримано поштою, вони незалежно від адресата надходять до канцелярії, де реєструються, після чого передаються за призначенням. Порядок реєстрації заяв, отриманих поштою, передбачається в нормативних документах по діловодству.

3.4. При надходженні заяви вона реєструється з присвоєнням реєстраційного номера. Реєстраційний номер доводиться до відома заявника.

3.5. Якщо заяву оформлено в двох примірниках, один примірник залишається в АТ і розглядається органом чи особою, якій вона призначена, а другий після проставлення відмітки про реєстрацію повертається акціонеру як документ, що засвідчує прийняття заяви, і далі може бути підставою для вимоги акціонером звіту про прийняті з поставлених у заяві питань рішення.

3.6. Якщо під час подання до АТ заяви, оформленої відповідно до вимог цього Положення, акціонерам відмовлено у реєстрації або виникають інші конфлікти, вони повинні звернутися до секретаря спостережної ради АТ чи до іншої посадової особи, відповідальної за роботу з акціонерами. Якщо конфлікт після цього не вичерпаний, дії особи, що здійснює реєстрацію заяв, можуть бути оскаржені до ревізійної комісії АТ.

3.7. Якщо на думку заявника у заяві поставлені питання, що стосуються інтересів більшості акціонерів, але йому відмовлено в реєстрації заяви (наприклад, у заяві міститься вимога про скликання загальних зборів акціонерів), то заінтересовані особи можуть за свій рахунок організувати повідомлення всіх акціонерів АТ з цих питань і вимагати відшкодування матеріальних збитків у АТ, у тому числі в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ

4.1. Будь-яка зареєстрована заява акціонера повинна бути розглянута органом чи посадовою особою, якій вона призначалася, протягом 2 тижнів від дня її реєстрації.

4.2. До прийняття рішення по заяві акціонер має право відкликати заяву.

4.3. Під час розгляду заяви уповноважений орган АТ має право контролювати правомочність поданої заяви на підставі підрахунку відсотка акцій АТ, яким у сукупності володіють заявники.

4.4. Будь-яка заява, адресована спостережній раді АТ, за рішенням останньої може бути направлена для розгляду правлінню АТ.

4.5. Усі заяви акціонерів повинні бути передані їх адресатам протягом 3 днів після реєстрації заяви.

4.6. Заяви, адресовані спостережній раді АТ, передаються секретарю спостережної ради, правлінню АТ - секретарю правління, ревізійній комісії АТ - секретарю ревізійної комісії.

4.7. Заяви, що містять скарги з приводу ведення реєстру акціонерів, передаються до ревізійної комісії АТ.

4.8. Заяви з питань проведення загальних зборів акціонерів передаються секретарю спостережної ради АТ.

4.9. Якщо в поданій заяві міститься вимога акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% акцій, про проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності АТ, про факт подання вимоги обов'язково повинно бути поінформовано загальні збори акціонерів.

4.10. Акціонер може бути присутнім на засіданні органів управління АТ, яким призначена заява, під час обговорення питання, що ставиться ним, тільки якщо орган управління прийняв таке рішення.

5. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

5.1. Акціонери мають право вимагати повідомлення з прийнятих за їх заявами рішень.

5.2. Своє бажання бути повідомленим акціонер повинен висловити письмово в заяві, яка подається.

5.3. Акціонер у заяві зазначає, яким чином він бажає бути повідомленим:

письмово (в заяві вказується адреса, на яку повинно бути надіслано повідомлення);

усно (особисто з'явившись до АТ та ознайомившись з відповідним письмовим рішенням того чи іншого органу або посадової особи за його заявою).

5.4. Якщо спосіб повідомлення в заяві не вказано, письмове повідомлення може бути надіслано за адресою, зазначеною в реєстрі акціонерів.

5.5. Письмове повідомлення має бути направлено заявнику не пізніше 3 днів від дати прийняття рішення за заявою.

Надруковано в "Державному інформаційному бюлетені про
               приватизацію" N 11/96

 
 
 

Опрос