Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про спостережну раду відкритого акціонерного товариства

"________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спостережна рада відкритого акціонерного товариства "__________________" (далі - АТ) є органом управління АТ, що здійснює контроль за діяльністю правління АТ.

1.2. У своїй діяльності спостережна рада АТ керується чинним законодавством України, статутом АТ, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами й рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

1.3. Жодні органи АТ, за винятком загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки спостережній раді АТ щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.4. Розміри та порядок отримання членами спостережної ради АТ винагороди встановлюються загальними зборами акціонерів.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ АТ

2.1. Спостережна рада АТ обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості ______ осіб строком на _____ роки.

2.2. Для заміщення членів спостережної ради АТ, які вибули або не мають змоги з тих чи інших причин виконувати обов'язки членів спостережної ради АТ, загальні збори акціонерів обирають кандидатів у члени спостережної ради АТ з числа акціонерів. Кандидати обираються на строк повноважень спостережної ради АТ.

2.3. Кандидат, який замінює члена спостережної ради АТ, що вибув, підлягає затвердженню на цій посаді черговими загальними зборами акціонерів. Строк повноважень кандидата закінчується разом зі строком повноважень складу спостережної ради АТ.

2.4. Член спостережної ради АТ не може бути одночасно членом правління АТ або ревізійної комісії АТ.

2.5. Член правління АТ може бути обраний членом спостережної ради АТ не раніше як через 2 роки після припинення його повноважень у правлінні АТ.

2.6. Одна й та сама особа може обиратися членом спостережної ради АТ не більше двох строків підряд.

2.7. Член спостережної ради АТ може бути відкликаний до закінчення строку повноважень спостережної ради АТ за наявності достатніх на це підстав. Рішення про дострокове відкликання члена спостережної ради АТ приймають загальні збори акціонерів.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ АТ

3.1. До компетенції спостережної ради АТ належать:

погодження проведення операцій з розпорядження нерухомим майном АТ, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну 2 000 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент операції;

попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків за ними ревізійної комісії АТ;

затвердження звітів, які подають правління АТ, ревізійна комісія АТ, за квартал;

аналіз дій правління АТ щодо управління АТ, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності АТ;

подання загальним зборам акціонерів пропозицій з питань діяльності АТ;

заслуховування інформаційних доповідей правління АТ про діяльність АТ;

вирішення питань про внесення на розгляд загальних зборів акціонерів тих чи інших питань;

розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться ревізійною комісією АТ;

попередній розгляд усіх питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, підготовка цих питань до зборів;

розгляд проектів рішень загальних зборів акціонерів;

розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб АТ;

здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю правління АТ.

3.2. Рішенням загальних зборів акціонерів на спостережну раду АТ може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ АТ

4.1. Засідання спостережної ради АТ проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

4.2. На першому засіданні спостережної ради АТ із числа її членів обираються голова, заступник голови та секретар.

4.3. Голова спостережної ради АТ:

керує роботою спостережної ради АТ;

скликає засідання спостережної ради АТ;

головує на засіданнях спостережної ради АТ;

здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності спостережної ради АТ в межах її повноважень.

4.4. Заступник голови спостережної ради АТ надає допомогу голові, а під час його відсутності - виконує функції голови.

4.5. Секретар спостережної ради АТ веде діловодство, книгу протоколів засідань, інші документи спостережної ради АТ.

4.6. Про наступне засідання спостережної ради АТ її членів повинно бути повідомлено письмово не пізніше як за 7 днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

4.7. Не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання будь-який член спостережної ради АТ може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

4.8. Позачергові засідання спостережної ради АТ скликаються головою спостережної ради АТ (а під час його відсутності - заступником голови), а також на письмову вимогу будь-кого з членів спостережної ради АТ, голови правління АТ або ревізійної комісії АТ. Вимога про скликання позачергового засідання спостережної ради АТ повинна містити вказівку на питання, що вимагають обговорення спостережної ради АТ.

4.9. Позачергове засідання спостережної ради АТ повинно бути скликано не пізніше 10 днів від дня надходження вимоги на адресу спостережної ради від осіб, вказаних у п.4.8 цього Положення.

Порядок повідомлення про позачергове засідання такий самий, як і про чергові.

4.10. Член спостережної ради АТ може брати участь у засіданні особисто або через свого представника з належним чином оформленою довіреністю. Член спостережної ради АТ може також передати свої повноваження у засіданні іншому члену спостережної ради АТ, що оформляється довіреністю. Один член спостережної ради АТ не може мати більше однієї довіреності від інших членів спостережної ради АТ.

4.11. Спостережна рада АТ є правочинною приймати рішення, якщо на засіданні належним чином представлено не менш як 2/3 її членів.

4.12. Кожен член спостережної ради АТ має під час голосування один голос.

4.13. Рішення з усіх питань, за винятком питання про притягнення до відповідальності посадових осіб АТ, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів спостережної ради АТ. У разі рівного розподілу голосів голос голови спостережної ради АТ дає перевагу.

4.14. Секретар спостережної ради АТ веде книгу протоколів засідань спостережної ради АТ.

4.15. Протокол засідання спостережної ради АТ підписується головою спостережної ради АТ (або заступником голови, що його заміщує) та секретарем спостережної ради АТ.

4.16. Члени спостережної ради АТ, не згодні з рішенням спостережної ради АТ, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу та оголошується разом, із рішенням на загальних зборах акціонерів.

4.17. Книга протоколів або завірені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-якому члену спостережної ради АТ, правлінню АТ, загальним зборам акціонерів або акціонерам у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами АТ.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ АТ

5.1. Члени спостережної ради АТ несуть персональну відповідальність за виконання рішень загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та статуту АТ.

5.2. Члени спостережної ради АТ у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. Члени спостережної ради АТ несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження загальними зборами акціонерів.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд загальних зборів акціонерів органами управління та контролю АТ та набувають чинності після їх затвердження загальними зборами акціонерів.

Опрос