Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о порядке разработки и принятия внутренних нормативных актов открытого акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розроблення і прийняття внутрішніх нормативних актів відкритого акціонерного товариства

"________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає загальні вимоги до порядку розроблення проектів внутрішніх нормативних актів, основні вимоги до змісту цих нормативних актів, порядку їх погодження підрозділами відкритого акціонерного товариства "____________" (далі - АТ), порядку прийняття зазначених актів, а також внесення до них доповнень і змін.

1.2. Внутрішні нормативні акти АТ - це правові акти, що розробляються і приймаються органами управління АТ відповідно до їх компетенції, визначеної чинним законодавством і статутом АТ. Ці правові акти встановлюють норми (правила) загального характеру з метою регулювання виробничої, управлінської, господарської, фінансової, комерційної, кадрової та іншої діяльності АТ.

1.3. Це Положення не розповсюджується на індивідуальні нормативні акти, що регулюють виробничо-господарську діяльність АТ або визначають службове положення посадових осіб (крім передбачених цим Положенням).

2. ВИДИ ВНУТРІШНІХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ АТ

2.1. На підставі цього Положення в АТ розробляються і приймаються такі внутрішні нормативні акти:

Регламент загальних зборів акціонерів АТ;

Положення про спостережну раду АТ;

Положення про правління АТ;

Положення про ревізійну комісію АТ;

Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств АТ;

Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій та представництв АТ;

Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду АТ;

Положення про розподіл та використання прибутку АТ;

Положення про фонди АТ;

Положення про організацію звітності в АТ;

Положення про відповідальність посадових осіб перед товариством та акціонерами АТ;

Положення про порядок складання та подання заяв до АТ;

Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією в АТ;

Положення про порядок оформлення та реєстрації доручень акціонерів АТ;

Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів в АТ.

2.2. Передбачений в п.2.1 цього Положення перелік внутрішніх нормативних актів не є вичерпним: залежно від конкретних умов діяльності АТ можуть прийматися також інші внутрішні нормативні акти, що регулюють діяльність АТ або конкретизують передбачені п.2.1 цього Положення акти.

3. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ АТ

3.1. Проекти внутрішніх нормативних актів розробляються за рішенням загальних зборів акціонерів або спостережної ради АТ.

3.2. Голова правління вправі внести на розгляд загальних зборів та/або спостережної ради питання про розроблення і прийняття будь-якого нормативного акта, який він вважає необхідним для діяльності АТ.

3.3. Правління АТ вправі ставити питання про розроблення і прийняття внутрішніх нормативних актів тільки перед спостережною радою, яка зобов'язана розглянути внесену пропозицію на найближчому засіданні і прийняти по ньому мотивоване рішення.

3.4. Профсоюзний орган вправі ставити питання про розроблення і прийняття внутрішніх нормативних актів перед правлінням АТ, яке зобов'язане розглянути внесені пропозиції і прийняти по них мотивовані рішення.

3.5. Орган управління АТ, який прийняв рішення про розроблення проекта внутрішнього нормативного акта, вправі доручити таке розроблення одному з підрозділів АТ або розробляє проект сам. У будь-якому випадку орган управління видає розпорядчий документ, що визначає строки і порядок розроблення акта, порядок погодження його з іншими органами управління, підрозділами і організаціями.

3.6. Орган управління або підрозділ АТ, що розробляє внутрішній нормативний акт, готує проект акта і аналіз наслідків його прийняття.

3.7. Проект будь-якого внутрішнього нормативного акта, розробленого в АТ, підлягає обов'язковій правовій експертизі. Акт, який не пройшов правову експертизу, не підлягає розгляду і не може бути прийнятий.

4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ВНУТРІШНІХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ АТ

4.1. Передбачені п.2.1 цього Положення внутрішні нормативні акти приймаються загальними зборами акціонерів АТ відповідно до встановленої процедури.

4.2. Внесення внутрішніх нормативних актів на затвердження загальних зборів акціонерів можливе лише після їх попереднього погодження зі спостережною радою АТ та правлінням АТ.

4.3. Загальні збори акціонерів вправі встановити, що окремі внутрішні нормативні акти приймаються спостережною радою АТ. При цьому може бути встановлено, що прийняті спостережною радою внутрішні нормативні акти підлягають затвердженню наступними загальними зборами акціонерів.

5. ПОРЯДОК ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ ВНУТРІШНІХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ АТ

5.1. Внутрішні нормативні акти можуть бути змінені тільки за рішенням органа, що прийняв (затвердив) цей акт.

5.2. Внутрішні нормативні акти можуть бути змінені шляхом:

внесення додаткових норм;

визнання окремих норм такими, що втратили чинність;

затвердження нової редакції існуючих норм.

5.3. Пропозиція щодо внесення змін може виходити від будь-якого органу, який відповідно до цього Положення поставив питання про розробку й прийняття цього внутрішнього нормативного акта або прийняв (затвердив) цей акт.

5.4. Під час внесення змін до внутрішніх нормативних актів обов'язковим є додержання вимог, передбачених п.3.7 цього Положення.

5.5. Скасування внутрішніх нормативних актів здійснюється з додержанням правил, передбачених пп.5.3, 5.4 цього Положення.

5.6. Зміни, доповнення чи скасування внутрішніх нормативних актів підлягають обов'язковій реєстрації в порядку, встановленому п.6.1 цього Положення.

6. ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ВНУТРІШНІХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ АТ

6.1. Прийняті внутрішні нормативні акти підлягають обов'язковій реєстрації з присвоєнням їм у канцелярії АТ порядкового номера рішення про затвердження і введення в дію.

6.2. Внутрішні нормативні акти вводяться в дію у строк, зазначений у рішенні про їх прийняття (затвердження), а якщо цей строк не зазначено, то на одинадцятий день з дня їх прийняття (затвердження).

6.3. Про прийняті акти повинні бути обов'язково повідомлені: персонал АТ - шляхом оголошення в п'ятиденний строк з моменту прийняття даного акта; всі акціонери - шляхом відповідної інформації на найближчих загальних зборах акціонерів.

6.4. Відсутність акціонера на загальних зборах акціонерів, які прийняли відповідні нормативні акти, не є причиною, посилаючись на яку, акціонер вправі не виконувати прийняті внутрішні нормативні акти.

Опрос