Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Регламент общего собрания акционеров открытого акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

РЕГЛАМЕНТ
загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства

"________________________________"

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Цей Регламент розроблений на підставі Закону України "Про господарські товариства", статуту відкритого акціонерного товариства "________________" (далі - АТ). Регламент визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори).

1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення загальних зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Регламентом, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і статуту АТ, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди АТ в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Регламенту мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління АТ.

2.2. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і класу акцій, власниками яких вони є.

2.3. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Загальні збори як вищий орган АТ вправі розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності АТ.

3.2. До виключної компетенції загальних зборів належать:

3.2.1. Визначення основних напрямів діяльності АТ і затвердження його планів та звітів про їх виконання.

3.2.2. Внесення змін до статуту АТ.

3.2.3. Призначення та відкликання членів спостережної ради АТ.

3.2.4. Призначення та відкликання членів правління та ревізійної комісії АТ.

3.2.5. Затвердження річних результатів діяльності АТ, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків.

3.2.6. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв АТ, затвердження їх статутів та положень про них.

3.2.7. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб АТ.

3.2.8. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів АТ, визначення його організаційної структури.

3.2.9. Вирішення питання про придбання АТ акцій, що випускаються ним.

3.2.10. Визначення умов оплати праці посадових осіб АТ, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

3.2.11. Затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану у статуті АТ.

3.2.12. Прийняття рішень про припинення діяльності АТ, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

3.3. Загальні збори можуть віднести до своєї виключної компетенції також інші питання. При прийнятті такого рішення вносяться відповідні зміни до статуту АТ і цього Регламенту.

3.4. Рішенням загальних зборів виконання окремих функцій, що належать до компетенції зборів, може бути покладено на спостережну раду та правління АТ.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Чергові загальні збори скликаються, як правило, один раз на рік. Загальні збори збираються за місцезнаходженням АТ або в іншому місці, вказаному у повідомленні про скликання загальних зборів.

4.2. Загальні збори скликаються за рішенням правління АТ, прийнятим простою більшістю голосів.

4.3. Позачергові загальні збори скликаються правлінням АТ за власною ініціативою у разі неплатоспроможності АТ, а також за наявності обставин, вказаних у статуті АТ, і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси АТ в цілому, а також на вимогу спостережної ради АТ чи ревізійної комісії АТ.

4.4. Акціонери, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів у будь-який час та з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління АТ не виконало зазначеної вимоги, акціонери вправі самі скликати загальні збори.

4.5. Не пізніше як за 45 днів до дати скликання загальних зборів правління АТ публікує в трьох центральних засобах масової інформації, що поширюються на всій території мешкання акціонерів АТ, повідомлення, в якому зазначаються дата, час та місце проведення загальних зборів, а також питання, що включені до порядку денного.

Держателі іменних акцій повідомляються про проведення загальних зборів персонально рекомендованим листом, кур'єром або телефаксом.

4.6. Якщо до порядку денного зборів включено питання про зміну розміру статутного фонду АТ, у повідомленні про проведення зборів, крім відомостей, зазначених в п.4.5 цього Регламенту, повинні міститися:

мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду;

проект змін статуту АТ, пов'язаних із збільшенням чи зменшенням статутного фонду;

дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;

відомості про нову номінальну вартість акцій;

права акціонерів під час додаткового випуску акцій або їх вилучення;

дата початку і закінчення підписки на акції, що випускаються додатково, або їх вилучення;

порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного фонду.

4.7. Позачергові загальні збори скликаються правлінням у порядку, визначеному п.4.5 цього Регламенту, при цьому повідомлення про їх скликання має бути зроблено не раніше як за 15 днів до дати проведення загальних зборів і не пізніше як через 10 днів після прийняття правлінням такого рішення.

4.8. Якщо скликання позачергових загальних зборів вимагали акціонери, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, і правління не виконало їх вимогу протягом 20 днів, акціонери праві самі скликати позачергові загальні збори з додержанням порядку повідомлення акціонерів, викладеного у п.4.7 цього Регламенту. При цьому підготовку загальних зборів може здійснювати організаційний комітет, обраний акціонерами, що скликають позачергові загальні збори.

4.9. У випадку, якщо збори скликаються не правлінням АТ, а акціонерами, які володіють у сукупності 20 відсотками голосів, АТ сплачує всі витрати, пов'язані з інформуванням усіх акціонерів, а також надає списки акціонерів та їх адреси.

5. ПІДГОТОВКА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Уся робота з підготовки та скликання загальних зборів проводиться правлінням АТ і обраними ним робочими органами наступних загальних зборів - мандатною комісією і секретаріатом.

5.2. Після прийняття рішення про скликання чергових загальних зборів і попереднього визначення порядку денного правління повідомляє акціонерів АТ про майбутні збори в порядку, передбаченому п. 4.5 цього Регламенту.

5.3. Не пізніше як за 40 днів до дати проведення загальних зборів акціонери, що володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів, можуть вимагати включення додаткових питань до порядку денного.

5.4. Правління АТ готує проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів.

5.5. До початку роботи загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів.

5.6. Загальні збори не вправі розглядати та приймати рішення з питань, що не включені до порядку денного.

6. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників.

6.2. Представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, що не є акціонерами АТ.

6.3. Представники діють на підставі письмових довіреностей, що підтверджують їх повноваження на загальних зборах. Довіреності фізичних осіб посвідчуються нотаріально, юридичних осіб - печаткою відповідної юридичної особи.

6.4. Один акціонер (представник акціонера) може представляти інтереси акціонерів, що володіють у сукупності не більш як 10 відсотками голосів.

6.5. Представники можуть бути постійними чи призначеними на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

6.6. Перед початком загальних зборів мандатна комісія, призначена правлінням АТ, проводить реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули на збори, із зазначенням кількості голосів, які має кожен з учасників зборів. Одночасно перевіряються повноваження представників акціонерів.

6.7. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації видається картка із зазначенням кількості голосів, які йому належать.

7. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Загальні збори відкриває голова спостережної ради АТ, після чого голова мандатної комісії доповідає про наявність кворуму на зборах.

7.2. Загальні збори обирають голову зборів та секретаріат (секретаря) зборів. Рішення щодо кандидатур приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

7.3. Голова загальних зборів:

керує роботою зборів;

оголошує питання порядку денного і надає слово виступаючим;

проводить голосування з питань порядку денного зборів та оголошує підсумки голосування.

7.4. Секретаріат (секретар) загальних зборів веде протокол зборів.

7.5. Для підбивання підсумків голосування загальні збори обирають лічильну комісію.

7.6. Підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів підраховуються членами лічильної комісії, про що складаються відповідні протоколи.

7.7. Для підготовки рішення загальних зборів обирається редакційна комісія.

8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

8.1. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

8.2. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос.

8.3. Більшістю (3/4) голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, приймаються рішення з таких питань:

8.3.1. Зміна статуту АТ.

8.3.2. Прийняття рішення про припинення діяльності АТ.

8.3.3. Утворення дочірніх підприємств, філій і представництв АТ та припинення їх діяльності.

8.4. З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. У випадку, якщо "за" і "проти" рішення, що голосується, подано рівну кількість голосів, таке рішення вважається відхиленим. Це правило не застосовується під час виборів посадових осіб АТ.

8.5. Загальні збори вправі давати обов'язкові для виконання доручення органам управління та контролю АТ та посадовим особам АТ. Виконання цих доручень контролюється спостережною радою АТ. Про виконання доручень голова правління доповідає на наступних загальних зборах.

8.6. Рішення загальних зборів, прийняті за додержанням вимог цього Регламенту, є обов'язковими для всіх акціонерів АТ, включаючи тих, хто не брав участі у зборах, і всіх органів і посадових осіб АТ.

9. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1. Хід загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформляються протоколом зборів, ведення якого забезпечується секретаріатом (секретарем) зборів. За рішенням загальних зборів протокол зборів може бути посвідчений нотаріально.

9.2. Акціонери, що брали участь у загальних зборах і не згодні з їх рішеннями, можуть заявити окрему думку, яка заноситься до протоколу зборів.

9.3. Протокол загальних зборів підписують голова зборів та секретар зборів.

9.4. Голова зборів та секретар зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу загальних зборів.

9.5. Завірені копії протоколу загальних зборів і додатки до нього мають бути остаточно оформлені у строк не більше п'яти робочих днів з дня проведення зборів.

9.6. Копії протоколу чи завірені виписки з нього повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера за плату, розмір якої встановлюється правлінням АТ.

9.7. Протоколи загальних зборів і всі додатки до них зберігаються у правлінні АТ протягом усього часу діяльності АТ.

9.8. Секретар правління АТ несе персональну відповідальність за збереження протоколів зборів.

10. ПОВТОРНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

10.1. Якщо загальні збори не відбулися через відсутність кворуму (відповідно до п.6.2 цього Регламенту), то правління АТ повинно скликати повторні загальні збори з тим самим порядком денним.

10.2. Повторні загальні збори повинні бути підготовлені та проведені з додержанням порядку, встановленого цим Регламентом.

10.3. У повідомленні про повторні загальні збори порядок денний може не викладатись, але обов'язково повинна міститись вказівка на те, що ці збори є повторними.

Опрос