Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Устав открытого акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

СТАТУТ
відкритого акціонерного товариства

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Відкрите акціонерне товариство "_____________" (далі - АТ)
засновано відповідно до рішення __________________________________
__________________________________________________________________
        (назва державного органу приватизації)
від "____" _______ 199__ р. N_____ шляхом перетворення державного
підприємства_____________________у відкрите акціонерне товариство.
          (назва)
 
   1.2. Назва АТ:_______________________________________________
                 (повна, скорочена)
 
   1.3. Місцезнаходження АТ:____________________________________
__________________________________________________________________

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АТ

   2.1. Метою діяльності АТ є: ________________________________
_________________________________________________________________
 
   2.2. Предметом діяльності АТ є:
_________________________________________________________________

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АТ

3.1. АТ є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. АТ здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

3.3. АТ є правонаступником державного підприємства __________
__________________________________________________________________

(назва державного підприємства)

3.4. Майно АТ складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі АТ.

3.5. АТ є власником:

майна, переданого йому засновником у власність;

продукції, виробленої АТ у результаті господарської діяльності;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю АТ або передано йому в користування, несе АТ.

3.6. АТ має самостійний баланс, розрахунковий, валютний і інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується правлінням АТ і реєструється згідно з чинним законодавством; печатку зі своєю назвою.

3.7. АТ має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

3.8. АТ має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, видавати доручення і утворювати комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.

3.9. АТ має право у встановленому чинним законодавством порядку:

випускати цінні папери;

засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.10. Створені АТ філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать АТ. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням АТ.

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ АТ

4.1. Засновником відкритого акціонерного АТ є _______________
__________________________________________________________________

(назва державного органу приватизації)

Акціонерами АТ можуть бути державні органи приватизації, а також фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції АТ у процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Акціонери мають право:

брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників;

обирати й бути обраними до органів управління АТ, які визначені у розділі 8 цього статуту;

брати участь у розподілі прибутку АТ;

отримувати інформацію про діяльність АТ у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами АТ;

вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим статутом.

4.3. Усі акціонери АТ повинні бути занесені до реєстру акціонерів АТ.

4.4. У разі ліквідації АТ акціонери мають право отримати частину вартості майна АТ, пропорційну вартості належних їм акцій АТ.

4.5. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

4.6. Акціонери АТ зобов'язані:

додержувати вимог установчих документів АТ, виконувати рішення загальних зборів акціонерів АТ;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію щодо діяльності АТ;

виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4.7. Акціонери відповідають за зобов'язаннями АТ тільки в межах належних їм акцій.

5. СТАТУТНИЙ ФОНД АТ

5.1. Статутний фонд АТ становить __________________ тис. крб.

5.2. Статутний фонд АТ поділено на ___________________________ простих іменних акцій номінальною вартістю ____________________ крб.

5.3. АТ має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.

5.4. Розмір статутного фонду після повної оплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом:

випуску нових акцій;

обміну облігацій на акції;

збільшення номінальної вартості раніше випущених акцій.

Рішення про збільшення статутного фонду АТ приймається в порядку, встановленому чинним законодавством, цим статутом і внутрішніми нормативними актами АТ.

5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшено шляхом:

зменшення номінальної вартості раніше випущених акцій;

зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Рішення про зменшення статутного фонду приймається в порядку, встановленому чинним законодавством, цим статутом і внутрішніми нормативними актами АТ. Зменшення статутного фонду за наявності заперечень кредиторів АТ не допускається.

5.6. Рішення про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

6. АКЦІЇ АТ

6.1. АТ випускає акції на весь розмір статутного фонду та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Акціонери АТ без обмежень можуть розпоряджатися акціями АТ, у тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

7.1. Прибуток АТ утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. з балансового прибутку АТ сплачуються відсотки за кредитами банків та за облігаціями, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні АТ.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається відповідно до чинного законодавства України, цього статуту і внутрішніх нормативних актів АТ.

7.3. АТ створює: ^

резервний фонд; ^

фонд сплати дивідендів;

інші фонди, що створюються за рішенням вищого органу АТ. 43

7.4. Резервний фонд АТ створюється у розмірі не менш як 25 відсотків статутного фонду АТ. Резервний фонд АТ використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань не менш як 5 відсотків чистого прибутку АТ до досягнення необхідного розміру. Рішення про використання коштів фонду приймається правлінням АТ.

7.5. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку АТ. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом АТ за поданням правління АТ, погодженим із спостережною радою АТ. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншим чином згідно з порядком, визначеним проспектом емісії акцій чи рішенням правління АТ.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АТ

8.1. Управління АТ здійснюють:

вищий орган АТ - загальні збори акціонерів;

спостережна рада;

правління АТ;

ревізійна комісія.

8.2. Загальні збори акціонерів

8.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом АТ. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції АТ іншими акціонерами вищим органом АТ є засновник як єдиний акціонер.

8.2.2. Засновник в особі_______________________________________
__________________________________________________________________

(назва державного органу приватизації)

здійснює управління АТ шляхом прийняття рішень (розпоряджень) з питань, що віднесені до компетенції вищого органу АТ. Засновник призначає своїх представників до органів управління АТ та надає їм відповідні повноваження дорученнями.

8.2.3. Правомочність загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

8.2.4. До компетенції вищого органу АТ відносяться:

визначення основних напрямів діяльності АТ, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

визначення організаційної структури АТ;

затвердження статуту та внесення до нього змін та доповнень;

обрання та відкликання членів спостережної ради АТ;

обрання та відкликання членів правління та ревізійної комісії АТ;

затвердження річних результатів діяльності АТ, в тому числі його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутків;

визначення порядку покриття збитків;

створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, інших юридичних осіб, затвердження їх статутів та положень;

винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових та інших осіб АТ;

затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх нормативних документів АТ;

прийняття рішень про придбання АТ власних акцій;

затвердження угод, укладених на суму, що перевищує ______________ відсотків статутного фонду АТ;

визначення умов оплати праці посадових осіб АТ, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

прийняття рішення про припинення діяльності АТ, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні збори акціонерів можуть розглядати й інші питання діяльності АТ.

8.2.5. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

а) зміна статуту АТ;

б) прийняття рішення про припинення діяльності АТ;

в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв АТ.

Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, як беруть участь у зборах.

8.2.6. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції спостережної ради чи правління АТ.

8.2.7. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збору акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності АТ, на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, а також на вимогу спостережної ради АТ у будь-який час з будь-якого приводу.

8.2.8. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більш як 60 відсотків голосів. У випадку, якщо загальна кількість голосів не перевищує 60 відсотків, скликаються повторні збори не пізніше як через один місяць з дня скликання перших зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та про порядок денний загальних зборів акціонерів здійснюється правлінням АТ.

8.2.9. Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально.

Акціонери - держателі акцій на пред'явника вважаються поінформованими про участь у річних загальних зборах, якщо про дату і місце проведення зборів було повідомлено у трьох центральних газетах за 45 днів до початку і вони не призначались на іншу дату.

У випадку проведення позачергових зборів або якщо загальні збори призначені на інше число, усі акціонери повинні бути проінформовані про дату, місце та порядок денний зборів згідно з регламентом загальних зборів.

У випадку, якщо збори скликаються не правлінням АТ, а акціонерами, які володіють у сукупності 20 відсотками голосів, АТ сплачує всі витрати, пов'язані з інформуванням усіх акціонерів, а також надає списки акціонерів та їх адреси.

8.2.10. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.

8.3. Спостережна рада

8.3.1. Спостережна рада є органом АТ, яка з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю правління АТ.

8.3.2. Спостережна рада складається з __________ членів, що обираються з числа акціонерів-громадян чи уповноважених представників акціонерів - юридичних осіб терміном на _______ років.

8.3.3. Персональний склад спостережної ради та зміни в ньому затверджуються загальними зборами акціонерів АТ.

8.3.4. Спостережна рада:

за рішенням загальних зборів акціонерів укладає контракт з головою правління АТ;

погоджує проведення операцій розпорядження нерухомим майном АТ, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну 2 000 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент операції;

розглядає та затверджує звіти, які подають правління, ревізійна комісія за квартал та рік;

аналізує дії правління щодо управління АТ, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності АТ;

подає вищому органу АТ пропозиції з питань діяльності АТ;

здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління АТ.

8.3.5. Голова спостережної ради за дорученням та від імені АТ підписує з головою правління контракт про найм на посаду.

8.3.6. Спостережна рада має право:

отримувати інформацію про діяльність АТ;

заслуховувати звіти правління, посадових осіб АТ з окремих питань його діяльності;

призупиняти дію повноважень членів правління до проведення загальних зборів акціонерів;

залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності АТ.

8.3.7. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління АТ.

8.3.8. Спостережна рада подає вищому органу АТ звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи спостережної ради незадовільною вищий орган АТ вносить зміни до її складу.

8.3.9. Засідання спостережної ради проводяться не рідше 1 разу на квартал і вважаються правочинними, якщо на них присутні 2/3 її членів.

Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови спостережної ради є вирішальним.

Позачергове засідання спостережної ради скликається на вимогу голови спостережної ради, будь-кого з її членів, правління або ревізійної комісії АТ.

8.3.10. Члени спостережної ради є посадовими особами АТ і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.3.11. Рішенням загальних зборів акціонерів до компетенції спостережної ради може бути передано частину повноважень загальних зборів.

8.4. Правління АТ

8.4.1. Виконавчим органом АТ, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління АТ.

8.4.2. До компетенції правління АТ належать усі питання діяльності АТ, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим статутом або рішенням загальних зборів акціонерів АТ належать виключно до компетенції іншого органу АТ. Загальні збори акціонерів АТ можуть приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції правління.

8.4.3. Правління обирається на _____ рік і підзвітне у своїй діяльності вищому органу та спостережній раді і організує виконання їх рішень.

8.4.4. Правління АТ складається з ______ членів. До складу правління входять:

голова правління;

перший заступник голови правління;

заступник голови правління;

члени правління;

головний бухгалтер АТ.

Персональний склад правління затверджується загальними зборами акціонерів за поданням голови спостережної ради. Від імені та за дорученням загальних зборів акціонерів АТ голова спостережної ради укладає контракт з головою правління.

8.4.5. Голова правління керує роботою правління АТ. Голова правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені АТ. Він уповноважений керувати поточними справами АТ і виконувати рішення вищого органу АТ та спостережної ради, представляти АТ в його відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами і організаціями, вести переговори та укладати угоди від імені АТ, організовувати ведення протоколів засідань правління АТ.

Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення голови правління визначаються в контракті, що укладається з ним головою спостережної ради АТ.

8.4.6. Засідання правління АТ проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правочинними, якщо на них присутні 1/2 його членів. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови правління є вирішальним.

Позачергове засідання правління АТ скликається на вимогу голови правління або 1/3 його членів.

8.4.7. На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності АТ.

8.5. Ревізійна комісія

8.5.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності правління АТ, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться ревізійною комісією, яка затверджується вищим органом АТ. Перевірки здійснюються за дорученням загальних зборів акціонерів АТ, спостережної ради, з власної ініціативи ревізійної комісії АТ або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

8.5.2. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу АТ. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу АТ та спостережній раді. Комісія складається з _______ членів.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів та аудиторів.

8.5.3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

8.5.4. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків ревізійної комісії загальні збори акціонерів АТ не мають права затвердити річний баланс.

8.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів або проведення засідання спостережної ради АТ, у разі якщо виникла загроза інтернам АТ або виявлено зловживання посадових осіб АТ.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. АТ здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі до органів державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації АТ і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність АТ здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом АТ.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Внесення змін до статуту АТ є компетенцією загальних зборів акціонерів АТ.

10.2. Рішення загальних зборів акціонерів з питань змін у статуті АТ приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АТ

11.1. Припинення діяльності АТ здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація АТ здійснюється за рішенням вищого органу АТ.

11.2. При реорганізації АТ уся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

11.3. АТ може бути ліквідовано:

за рішенням вищого органу АТ;

на підставі рішення арбітражного суду у випадку визнання АТ банкрутом.

11.4. Ліквідація АТ проводиться призначеною вищим органом АТ ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації АТ за рішенням арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження правління АТ по управлінню справами АТ. Про початок ліквідації АТ та про строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних друкованих видань.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно АТ, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів АТ третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу АТ або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти АТ, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників АТ, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

11.6. Ліквідація АТ вважається завершеною, а АТ таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Опрос