Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор об обязательной отработке выпускниками высших аграрных учебных заведений в сельской местности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.11.2006

Примірний договір
про обов'язкове відпрацювання випускниками вищих аграрних навчальних закладів у сільській місцевості

N _____ 

"___" ____________ 200_ р. 

Головне управління агропромислового розвитку ____________________________________________
                                                                                                                                                           (його підпорядкованість) 

обласної державної адміністрації (Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим) (далі - замовник)

Сільськогосподарське підприємство (далі - роботодавець)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
,
в особі керівника _______________________________________________________________________,
                                                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові) 

Вищий навчальний заклад _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
в особі керівника _______________________________________________________________________,
                                                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)
та студент (далі - випускник):
______________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)
курс, факультет _________________________________________________________________________
напрям підготовки ______________________________________________________________________
спеціальність (спеціалізація) ______________________________________________________________
(далі - сторони) уклали цей договір про обов'язкове відпрацювання у сільській місцевості (далі - договір).

Предмет договору - отримання академічної стипендії Президента України та відпрацювання випускниками вищих аграрних навчальних закладів у сільській місцевості. 

1. Загальні положення

1.1. Договір укладається сторонами з метою практичної реалізації Указу Президента України від 23 січня 2006 року N 59 "Про академічні стипендії Президента України для студентів вищих аграрних навчальних закладів" та постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. N 572 "Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Президента України для студентів вищих аграрних навчальних закладів I - IV рівня акредитації".

1.2. Міністерство аграрної політики України (контролюючий орган) здійснює розподіл квоти стипендій Президента України для студентів вищих аграрних навчальних закладів та контроль за використанням бюджетних коштів за призначенням.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Замовник має забезпечити після закінчення навчання та одержання випускником відповідної кваліфікації його направлення для роботи на відповідному сільськогосподарському підприємстві із зобов'язанням випускника відпрацювати не менше п'яти років.

2.2. Замовник здійснює контроль за виконанням сторонами договору протягом всього терміну його дії.

2.3. Роботодавець зобов'язується забезпечити:

2.3.1. Студентам випускних курсів місце практики згідно з навчальним планом та інформаційно-аналітичними матеріалами для курсового (дипломного) проектування;

2.3.2. Випускників - робочим місцем (посадою) згідно з отриманою кваліфікацією, заробітною платою згідно штатного розпису, житлом, сприяти створенню відповідних соціально-побутових умов;

2.3.3. Надання консультаційної, юридичної, фахової допомоги та своєчасну виплату заробітної плати під час праці випускника згідно займаної посади протягом всього терміну дії договору про відпрацювання.

2.4. Роботодавець має право:

2.4.1. Приймати участь у формуванні змісту освіти, яку здобуває випускник, шляхом замовлення підготовки за окремою спеціалізацією;

2.4.2. Приймати участь у державній атестації випускника та інших студентів вищого навчального закладу.

2.5. Вищий навчальний заклад зобов'язується забезпечити:

2.5.1. Якісну теоретичну і практичну підготовку випускника згідно з навчальними планами, програмами і вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника та у відповідності до потреб замовника;

2.5.2. Своєчасну виплату випускнику академічної стипендії Президента України в установленому розмірі;

2.5.3. Видачу випускнику документа про освіту державного зразка за результатами державної атестації;

2.5.4. Відшкодування у судовому порядку коштів з випускника вищого навчального закладу або з роботодавця у разі відмови їх від добровільної сплати коштів;

2.5.5. Роз'яснення прав і обов'язків випускника щодо його працевлаштування.

2.6. Вищий навчальний заклад має право:

2.6.1. Здійснювати моніторинг за виконанням договору з боку роботодавця та випускника.

2.6.2. У разі відмови випускника від добровільної сплати коштів згідно з умовами пункту 3.2 цього договору вищий навчальний заклад вирішує дане питання у судовому порядку та забезпечує контроль за поверненням коштів.

2.6.3. У разі відмови прийняти за направленням на роботу випускника або у разі дострокового з ініціативи роботодавця його звільнення із займаної посади згідно з п. п. 3.3 цього договору вирішувати дане питання у судовому порядку та забезпечити контроль за поверненням коштів.

2.7. Випускник зобов'язується:

2.7.1. Сумлінно ставитися до навчання, здобути якісну теоретичну і практичну підготовку згідно з навчальними планами, програмами і вимогами кваліфікаційних характеристик фахівця та у відповідності до потреб замовника;

2.7.2. Прибути після закінчення вищого навчального закладу до роботодавця згідно з направленням і відпрацювати не менше п'яти років при умові виконання Роботодавцем пункту 2.3.2 та 2.3.3 договору.

2.7.3. Прибути на роботу за призначенням після закінчення строкової військової служби в Збройних Силах. Перебування в Збройних Силах зараховується в передбачений угодою термін роботи за призначенням. Це стосується також випускників, які проходять альтернативну (не військову) службу.

2.8. Випускник має право:

2.8.1. Своєчасно отримувати академічну стипендію Президента України в установленому розмірі.

2.8.2. Змінити місце відпрацювання за умови не виконання роботодавцем пунктів 2.3.2, 2.3.3 примірного договору за погодженням контролюючого органу.

2.8.3. Розірвання угоди допускається без відшкодування стипендіальних коштів з поважної причини:

встановлення інвалідності 1 або 2 групи, внаслідок чого випускник не може виїхати на місце відпрацювання;

встановлення інвалідності 1 або 2 групи у дружини (чоловіка) випускника, одного з батьків (або осіб, які їх замінюють) випускника;

якщо випускник - одинокі мати чи батько, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Державній прикордонній службі, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника;

вступ до вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації для випускників вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації.

2.8.4. Час перебування жінки у відпустці після закінчення вищого навчального закладу у зв'язку з вагітністю, пологами, доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до терміну роботи за призначенням.

3. Відповідальність сторін, вирішення спорів

3.1. Розірвання договору з ініціативи випускника, замовника або роботодавця допускається з причин, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992 "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням".

3.2. У разі неприбуття випускника на сільськогосподарське підприємство за направленням, особистої відмови без поважної причини від роботи або звільнення його з ініціативи керівника сільськогосподарського підприємства за порушення трудової дисципліни чи за власним бажанням протягом п'яти років після закінчення навчального закладу він зобов'язаний здійснити повне одноразове відшкодування коштів у розмірі, що становить різницю між отриманою ним академічною стипендією Президента України та мінімальною академічною стипендією студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, до загального фонду Державного бюджету України за окремим кодом доходів на розрахунковий рахунок вищого навчального закладу, з яким він уклав договір. Якщо успішність студента не забезпечує встановлення академічної стипендії, отримана ним стипендія Президента відшкодовується в повному обсязі.

У разі відмови випускника вищого навчального закладу від добровільної сплати кошти стягуються у судовому порядку.

3.3. У разі дострокового, з ініціативи роботодавця, звільнення із займаної посади випускника, який прибув і працював за направленням, з підстав, не передбачених пунктом 3.1 договору про відпрацювання, сільськогосподарське підприємство зобов'язане здійснити повне одноразове відшкодування коштів у розмірі, що становить різницю між отриманою випускником академічною стипендією Президента України та мінімальною академічною стипендією студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації до загального фонду Державного бюджету України за окремим кодом доходів на розрахунковий рахунок вищого навчального закладу, з яким він уклав договір.

У разі відмови сільськогосподарського підприємства від добровільної сплати кошти стягуються у судовому порядку.

3.4. У разі ліквідації чи реорганізації сільськогосподарського підприємства, що укладало договір, випускник за поданням служби зайнятості може оформити у Міністерстві аграрної політики Автономної Республіки Крим чи Головному управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації направлення на роботу на інше сільськогосподарське підприємство.

3.5. Замовник, роботодавець та вищий навчальний заклад щорічно до 1 січня надають інформацію контролюючому органу щодо виконання умов договору.

4. Інші положення

4.1. Зміни та доповнення до договору вносяться шляхом підписання додаткових угод.

4.2. Усі спори, які можуть виникати між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

4.3. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до "___" ____________ 200_ р.

4.4. Договір складено у чотирьох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси сторін:

       Головне управління агропромислового розвитку _________________________________________
обласної державної адміністрації (Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим)
______________________________________________________________________________________
                                                                                            його підпорядкованість
______________________________________________________________________________________
                                                                           (поштовий індекс, адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування установи банку) 

Сільськогосподарське підприємство _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________
                                                                            (поштовий індекс, адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування установи банку) 

       Вищий навчальний заклад ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (поштовий індекс, адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування установи банку) 

       Студент __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                           (місце постійного проживання, адреса, номер телефону)
паспорт _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (серія, номер, ким і коли виданий)
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (ідентифікаційний код) 

Заступник Міністра аграрної
політики Автономної Республіки
Крим або

начальник Головного управління
агропромислового розвитку
__________________________________________
__________________________________________
(підпис) 

Керівник вищого навчального
закладу
__________________________________________
_________________________________________
(підпис) 

Головний бухгалтер
__________________________________________
                                                  (підпис) 

Головний бухгалтер
__________________________________________
                                                          (підпис) 

Опрос