Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное соглашение о трудоустройстве выпускников высших учебных заведений, обучавшихся по направлениям и специальностям педагогического профиля по государственному заказу

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.11.2006

Примірна угода
про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю за державним замовленням

________________________                                                                       __________________________
               (місце укладення)                                                                                                                                   (дата укладення)

1. Вищий навчальний заклад ____________________________________________________________
в особі ректора ________________________________________________________________________,
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі Статуту.

2. Студент ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані)
що навчається за спеціальністю __________________________________________________________,
освітньо-кваліфікаційним рівнем _______________________________, курс _____________________.

3. Управління освіти і науки ____________________________________________________________
в особі керівника _______________________________________________________________________
(далі Роботодавець), що діє на підставі _______________________________________, затвердженого ______________________________________________________________________________________,
                                                                                                                   (назва органу)
уклали тристоронню угоду про наступне:

1. Предмет угоди

За цією угодою:

1.1. Студент отримує у Вищому навчальному закладі базову або повну вищу освіту за спеціальністю __________________________________________________ освітньо-кваліфікаційного рівня _____________________________________________та працевлаштовується на роботу згідно зі спеціальністю та кваліфікацією, визначеними в його направленні на навчання до вищого навчального закладу
від __________ N _______, виданого ______________________________________________________.
                                                                                                                                         (назва установи) 

2. Обов'язки сторін

2.1. Вищий навчальний заклад:

2.1.1. Забезпечує реалізацію державної політики в галузі вищої освіти, виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою.

2.1.2. Вивчає попит на фахівців на ринку праці і сприяє їх працевлаштуванню відповідно до Закону України "Про вищу освіту".

2.2. Роботодавець:

2.2.1. Надає щорічно до 1 лютого поточного року вищому навчальному закладу пропозиції щодо наявності вакантних посад педагогічних працівників із зазначенням умов оплати праці, наявності чи відсутності житла у визначеному населеному пункті, наявності інших соціально-побутових умов.

2.2.2. Створює резерв робочих місць на кількість осіб, які були направлені на навчання до вищого навчального закладу.

2.2.3. Організовує прийняття прибулих, працевлаштування відповідно до направлення та в двотижневий термін інформує вищий навчальний заклад про працевлаштування молодого фахівця.

2.2.4. Забезпечує:

- матеріальне стимулювання молодого фахівця відповідно до чинного законодавства;

- постановку молодого фахівця на квартоблік як особи, що потребує поліпшення житлових умов, а також прикріплення до медичної установи;

- безпечні та нешкідливі умови праці молодого фахівця.

2.3. Молодий фахівець зобов'язаний:

2.3.1. Прибути до Роботодавця у термін до "___" _____________ 200_ року та укласти трудовий договір на умовах, установлених у підпункті 2.2.4 пункту 2.2 цієї угоди.

2.3.2. Відпрацювати у Роботодавця на обраній посаді згідно з терміном, визначеним у трудовому договорі.

2.3.3. Виконувати трудові обов'язки згідно з вимогами законодавства та посадовою інструкцією.

3. Інші умови

3.1. Умови угоди між Вищим навчальним закладом, Роботодавцем та Молодим фахівцем можуть бути змінені за згодою сторін.

3.2. Молодий фахівець може розірвати цю угоду в будь-який час у разі невиконання Роботодавцем зобов'язань, узятих за трудовим договором.

3.3. Сторони, винні у порушенні умов цієї Угоди, несуть відповідальність відповідно до закону.

3.4. Спори, що виникають у разі порушення угоди, розглядаються у судовому порядку.

3.5. Угода складена в трьох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

3.6. Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє до "___" ____________ 200_ року.

4. Місцезнаходження сторін

4.1. Вищий навчальний заклад

Місцезнаходження _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Повне найменування, його підпорядкованість ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Телефон, факс, електронна пошта _________________________________________________________

Банківські реквізити ____________________________________________________________________

4.2. Студент

Місце постійного проживання ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Телефон, факс, електронна пошта _________________________________________________________

4.3. Роботодавець

Місцезнаходження _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Повне найменування ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Телефон, факс, електронна пошта _________________________________________________________

Банківські реквізити ____________________________________________________________________

1. Керівник вищого навчального закладу                                                       2. Студент

Печатка
________________________________________                         __________________________________
                               (прізвище та ініціали)                                                                                                (прізвище та ініціали)

3. Керівник органу управління освітою

Печатка
________________________________________
                                (прізвище та ініціали) 

Опрос