Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор между членом участковой избирательной комиссии и избирательной комиссией об осуществлении полномочий на платной основе

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.04.2006

Типова форма

ДОГОВІР

__________________________
         (назва населеного пункту)

"___" ____________ 200_ р.

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу N ___ в особі її голови
____________________________________________________________________________________*,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі Закону України "Про вибори народних депутатів України", постанови Центральної виборчої комісії від "___" ___________ 200_ року N ___ (далі - Замовник), з однієї сторони, та громадянин (громадянка) ____________________________________________________,
                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові) 

паспорт серії ___________________ номер _______, виданий ________________________________,
                                                                                                                                                                            (ким і коли)

ідентифікаційний номер _______________, адреса місця проживання _________________________, контактний телефон ___________ (далі - Виконавець), з другої сторони (далі разом - Сторони), уклали цей Договір про нижченаведене.

1. Предмет Договору

За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконувати роботу голови (заступника голови, секретаря, члена) дільничної виборчої комісії, пов'язану з організацією підготовки та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів відповідно до Законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", а Замовник зобов'язується оплатити виконану Виконавцем роботу в порядку, розмірі та у строки, встановлені цим Договором.

Виконавець зобов'язується виконувати визначену цим Договором роботу особисто та своєчасно, забезпечуючи її якість.

2. Порядок оплати робіт, розмір та строки

2.1. Виконання Виконавцем робіт, передбачених цим Договором, оплачується Замовником відповідно до Порядку нарахування і виплати заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам окружних, територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 20 січня N 251, у розмірі, визначеному відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій".

2.2. Замовник оплачує виконану Виконавцем роботу в установленому законодавством порядку пропорційно до відпрацьованого ним часу на підставі акта надання послуг. Зазначені виплати здійснюються не рідше ніж два рази на місяць: авансові виплати - до 16 числа кожного місяця, остаточний розрахунок за місяць - не пізніше третього числа місяця, наступного за розрахунковим.

3. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

3.1. Сторони відповідно до законодавства України несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань за цим Договором.

3.2. Спори за цим Договором розглядаються в судовому порядку.

4. Строк дії Договору, порядок розірвання та внесення змін до нього

4.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до припинення повноважень дільничної виборчої комісії.

4.2. Зміни до Договору вносяться за письмовою домовленістю Сторін та оформляються додатковою угодою до цього Договору. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за цим Договором та одностороння зміна умов Договору не допускаються.

4.3. Дія Договору припиняється після закінчення строку, зазначеного в пункті 4.1 цього Договору, за згодою Сторін або у випадках, передбачених законодавством України.

5. Інші умови

5.1. Правовідносини, не врегульовані цим Договором, але такі, що можуть виникати у зв'язку з виконанням його умов, регламентуються законодавством України.

5.2. Цей Договір складено на __ аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

6. Реквізити та підписи Сторін

Замовник

Окружна виборча комісія
територіального виборчого
округу N ___

Реквізити: ________________________
_________________________________

Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого
округу N ___

__________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. _____________________________
                                         (підпис)

Виконавець

Голова (заступник голови, секретар або член) окружної виборчої комісії
_________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)

 
 
Адреса місця проживання: _________________________________
_________________________________

 
контактний телефон _______________
_________________________________
                                   (підпис)

____________
* У разі коли договір укладається з головою окружної виборчої комісії, від імені цієї комісії його підписує заступник голови окружної виборчої комісії.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 20.03.2006 р. N 1028,
 у редакції постанови Центральної виборчої комісії
 від 16.08.2007 р. N 125)

Опрос