Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор купли-продажи целостного имущественного комплекса (группа В) при приватизации на аукционе

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.01.2006
Утратил силу

Примірний договір
купівлі-продажу цілісного майнового комплексу (група В) при приватизації на аукціоні

____________________________________________________________________________________
                                                                                  (місце укладання, число, місяць, рік - прописом) 

     Ми, що нижче підписалися: __________________________________________________________
                                                                                              (назва та місцезнаходження органу приватизації)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання)
який(а) діє на підставі _________________________________________________________________,
                                                                                                       (назва документа)
(далі - Продавець), з однієї сторони, та ____________________________________________________
                                                                                                     (назва та місцезнаходження юридичної особи або прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                      ім'я
та по батькові громадянина (дані паспорта або документа, який посвідчує особу))
який(а) зареєстрований(а) ______________________________________________________________
                                                                                            (орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
в особі _______________________________________________________________________________
                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина (дані паспорта або документа,
_________________, який(а) діє на підставі ________________________________________________
  який посвідчує особу))                                                                                                         (назва документа)
(далі - Покупець), з другої сторони, уклали цей Договір про нижчевикладене: 

1. Предмет договору

     1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю цілісний майновий комплекс ____________________________________________________________________________________,
                                                                              (повна назва об'єкта приватизації)
який знаходиться за адресою: ___________________________________________________________
(далі - об'єкт приватизації), на земельній ділянці ___________________________________________
                                                                                                                             (розмір земельної ділянки, підстави права
____________________________________, а Покупець зобов'язується прийняти об'єкт приватизації,
            користування чи права власності)
сплатити ціну продажу і виконати умови, що визначені в цьому Договорі.

     Об'єкт приватизації включає в себе всі його активи та пасиви згідно зі зведеним актом інвентаризації станом на __________________, затвердженим ______________________________. Перелік нерухомого майна, що входить до складу об'єкта приватизації, наведений в додатку, який є невід'ємною частиною цього Договору. 

     1.2. Право власності на приватизований об'єкт переходить до Покупця з моменту сплати повної вартості придбаного об'єкта приватизації. Покупець є правонаступником майнових і немайнових прав та обов'язків державного підприємства.

     1.3. Згідно з висновком про вартість об'єкта приватизації, який затверджений ____________________________________________________________________________________,
                                                                              (ким та коли затверджений)
початкова вартість продажу об'єкта приватизації на аукціоні становить _____________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                 (цифрами та прописом) 

     1.4. Згідно з протоколом аукціону, який затверджений ___________________________________,
                                                                                                                                                     (ким та копи затверджений)
ціна продажу об'єкта приватизації становить _______________________________________ гривень.
                                                                                                                                     (цифрами та прописом) 

     1.5. Вказаний в цьому Договорі об'єкт приватизації продано за ______________________ гривень.
                                                                                                                                                            (цифрами та прописом) 

2. Порядок розрахунків

     2.1. Розрахунки за придбаний об'єкт приватизації здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Покупця _________________________________________________
                                                                                                          (номер рахунку та найменування банківської установи)
на рахунок Продавця __________________________________________________________________.
                                                                                       (номер рахунку та найменування банківської установи) 
Призначення платежу: кошти за придбаний об'єкт приватизації.

      Плата за об'єкт приватизації вноситься на підставі цього Договору. 

      2.2. Покупець зобов'язаний внести ________________________________________________ грн.
                                                                                                                        (сума цифрами та прописом)
(в т. ч. ПДВ ______________________________ грн.) за придбаний об'єкт приватизації протягом 30
                                                  (сума цифрами)
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору.

     2.3. Кошти, внесенні Покупцем в розмірі 10 % початкової вартості продажу об'єкта приватизації в сумі __________________________________________________________________________ гривень,
                                                                                          (цифрами та прописом)
які перераховані Покупцем як гарантія участі в аукціоні, зараховуються Покупцю в рахунок ціни об'єкта приватизації. Покупець протягом 10 днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору повинен перерахувати на рахунок Фонду ПДВ на внесені Покупцем в розмірі 10 % початкової вартості продажу об'єкта приватизації в розмірі _____________________ грн.
                                                                                                                                                                     (сума цифрами і прописом) 

3. Передача об'єкта приватизації

3.1. Передача Покупцю об'єкта приватизації здійснюється Продавцем протягом п'яти робочих днів з моменту надходження коштів за об'єкт приватизації у розмірі, який встановлено розділом 2 цього Договору, на рахунок Фонду державного майна України.

3.2. Передача об'єкта приватизації Продавцем і прийняття його Покупцем засвідчуються актом приймання-передачі, який підписується сторонами та скріплюється їх печатками.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків та має право вимагати від іншої сторони виконання належним чином її обов'язків.

4.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення.

4.3. Покупець не може використовувати як джерело оплати для виконання будь-яких зобов'язань за цим Договором кошти, що будуть отримані внаслідок діяльності об'єкта приватизації (прибуток, амортизаційні відрахування, оборотні фонди тощо, крім дивідендів).

4.4. Продавець має право вимагати надання Покупцем інформації та документів, які необхідні для виконання Продавцем зобов'язань відповідно до цього Договору та чинного законодавства.

5. Обов'язки Покупця

5.1. Покупець зобов'язаний:

- протягом 50 днів з моменту укладання цього Договору надати Продавцю дозвіл органу Антимонопольного комітету України на придбання активів у вигляді об'єкта приватизації;

- в установлений цим Договором строк сплатити ціну продажу об'єкта приватизації;

- в установлений цим Договором строк прийняти об'єкт приватизації за актом приймання-передачі;

- у строки, встановлені чинним законодавством, подати державному реєстратору документи, необхідні для державної реєстрації припинення юридичної особи державного підприємства;

- виконати умови продажу об'єкта приватизації, а саме:

а) ______________________;

б) ______________________; ... 

- здійснити реєстрацію прав власності на нерухоме майно, що входить до складу об'єкта приватизації, у бюро технічної інвентаризації (БТІ).

5.2. Покупець повинен надавати Продавцю за його запитами необхідні матеріали, відомості, документи щодо виконання умов цього Договору. Не перешкоджати Продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов цього Договору.

5.3. При зміні власника на об'єкт приватизації Покупець повинен покласти всі зобов'язання за цим Договором на нового власника. Подальше відчуження об'єкта приватизації в період дії умов цього Договору може бути здійснено Покупцем виключно за погодженням Продавця у порядку, встановленому Фондом державного майна України.

6. Обов'язки Продавця

Продавець зобов'язаний:

- передати Покупцю об'єкт приватизації за актом приймання-передачі у встановлений цим Договором термін;

- здійснювати контроль за виконанням зобов'язань та умов цього Договору як шляхом запитів до Покупця, так і безпосередньо на підприємстві.

7. Відповідальність Покупця

7.1. В випадку порушення строку оплати, встановленого пунктом 2.2 цього Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню від суми простроченого платежу, яка нараховується в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

        7.2. У випадку, якщо протягом 60 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору Покупець не сплатив ціну продажу об'єкта приватизації, зазначену в пункті 1.4 цього Договору, він сплачує на користь Продавця _________________________________________________
                                                                       (номер розрахункового рахунку, МФО, код ЄДРПОУ, найменування банківської установи) 
неустойку в розмірі, що становить 20 % ціни продажу об'єкта приватизації. При цьому результати аукціону підлягають анулюванню, а цей Договір - розірванню.

7.3. У разі ненадання Покупцем Продавцю дозволу органу Антимонопольного комітету України на придбання активів у вигляді об'єкта приватизації у термін, встановлений п. 5.1, права та обов'язки за цим Договором не виникають і цей Договір підлягає розірванню.

7.4. У разі порушення Покупцем встановлених умовами цього Договору розміру та строку внесення інвестицій він сплачує на користь Продавця пеню у розмірі 0,1 % обсягу невнесених інвестицій за кожний день прострочення.

7.5. У разі розірвання цього Договору у зв'язку з невиконанням його умов щодо внесення інвестицій, інвестиції, внесені частково, не повертаються, а у разі невнесення інвестицій на день подачі позову про розірвання Договору, Покупець сплачує штраф у розмірі 10 % загального обсягу інвестицій.

7.6. У разі недотримання Покупцем передбачених цим Договором зобов'язань щодо збереження протягом визначеного строку кількості робочих місць, він сплачує штраф у розмірі 12-кратної суми середньої заробітної плати кожного звільненого працівника та у місячний строк поновлює кількість скорочених робочих місць. Кошти від штрафних санкцій перераховуються на рахунок служби зайнятості за місцезнаходженням об'єкта приватизації.

7.7. У разі недотримання Покупцем зобов'язань щодо збереження протягом ____ років профілю діяльності об'єкта приватизації, він сплачує штраф у розмірі 10 % ціни продажу об'єкта приватизації.

7.8. У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем умов цього Договору Покупець несе відповідальність за їх невиконання згідно з діючим законодавством України. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання договірних зобов'язань в період дії умов цього Договору.

8. Особливі умови

Захист державної таємниці, що знаходиться на державному підприємстві, цілісний майновий комплекс якого продано за цим Договором, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчо-нормативних актів з цього питання.

9. Гарантії та претензії

Продавець гарантує, що на момент укладання цього Договору об'єкт приватизації не знаходиться в переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заставленим, не знаходиться під арештом, судових справ щодо нього немає.

10. Ризик випадкової загибелі об'єкта приватизації

Ризик випадкової загибелі або псування об'єкта приватизації несе Покупець з моменту переходу до нього права власності.

11. Форс-мажорні обставини (непереборна сила)

Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу сторону протягом двох тижнів.

12. Вирішення спорів

Усі спори, що виникають під час виконання умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли домовленості, то спір вирішується у судовому порядку.

13. Зміни умов або розірвання цього Договору

13.1. Зміна умов цього Договору або внесення доповнень до нього здійснюються за згодою сторін відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі у порядку, затвердженому Фондом державного майна України, та підлягають нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

13.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору, він може бути розірваний на вимогу іншої сторони за рішенням суду. При цьому об'єкт приватизації повертається у державну власність у порядку, встановленому чинним законодавством.

14. Витрати

Всі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, державною реєстрацією та виконанням, бере на себе Покупець.

15. Прикінцеві положення

15.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, державній реєстрації та реєстрації у відповідній місцевій раді.

15.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

         15.3. Цей Договір складено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у справах ________________________________________________________________________,
                                                                                                                                     (назва органу нотаріату)
а інші видаються сторонам.

         Повні юридичні адреси сторін: 

ПРОДАВЕЦЬ 

ПОКУПЕЦЬ

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
                                    (підпис)

____________________________________
                                         (підпис)

                            М. П.

                                М. П.

 

ПРИМІРНИЙ АКТ
приймання-передачі цілісного майнового комплексу (група В)

_____________________________________________________________________________________
                                                                              (повна назва об'єкта приватизації)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (місце складання акта) 

       Ми, що нижче підписалися, ___________________________________________________ в особі
                                                                                          (назва та місцезнаходження органу приватизації)
_______________________________, який(а) діє на підставі __________________________________
   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)                                                                                        (назва документа)
(далі - Продавець), з однієї сторони, та ____________________________________________________
                                                                                               (назва та місцезнаходження юридичної особи або прізвище,
______________________________________________________________, який(а) зареєстрований(а)
ім'я та по батькові громадянина (дані паспорта або документа, який посвідчує особу))
______________________________________ в особі ________________________________________
(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові громадянина
_________________________________________, який(а) діє на підставі ________________________
   (дані паспорта або документа, який посвідчує особу))                                                                   (назва документа)
(далі - Покупець), з другої сторони, уклали цей Акт про нижчевикладене:

       Продавець передає, а Покупець приймає цілісний майновий комплекс _____________________________________________, приватизований шляхом продажу на аукціоні.
                       (повна назва об'єкта приватизації) 

Згідно з протоколом аукціону, який затверджений _____________________________________, ціна
                                                                                                                                        (ким та коли затверджений)
продажу об'єкта приватизації становить ___________________________________. Передача об'єкта
                                                                                                                   (цифрами та прописом)
приватизації проводиться згідно з договором купівлі-продажу від _______________ N ______, який нотаріально посвідчений ______________________________________________________________ та
                                                                                                                 (назва органу нотаріату)
зареєстрований __________________________________________, і включає в себе всі його активи та
                                                   (дата і номер державної реєстрації)
пасиви відповідно до зведеного акту інвентаризації станом на ________________________________, затвердженого _______________________________ (додається) з врахуванням результатів господарської діяльності підприємства. 

Перелік нерухомого майна, що входить до складу об'єкта приватизації і передається Покупцю

N п/п

Назва об'єкта нерухомості 

Адреса об'єкта нерухомості 

Інвентарний номер об'єкта нерухомості 

Реєстраційний номер об'єкта нерухомості БТІ* 

____________
* Реєстраційний номер об'єкта нерухомості відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, наданому Бюро технічної інвентаризації.

Повні юридичні адреси сторін:

Цілісний майновий комплекс передав
Продавець 

Цілісний майновий комплекс прийняв
Покупець 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
                                    (підпис) 

____________________________________
                                    (підпис) 

                            М. П. 

                            М. П. 

Опрос