Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная должностная инструкция главного инспектора-ревизора внутреннего финансового контроля таможни

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.06.2005
Утратил силу

ПРИМІРНА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
головного інспектора-ревізора внутрішнього фінансового контролю митниці

1. Загальні положення

1.1. Головний інспектор-ревізор внутрішнього фінансового контролю (далі - головний інспектор-ревізор) призначається на посаду і звільняється з посади наказом ________________________ (назва митного органу) за погодженням з начальником контрольно-ревізійного відділу Держмитслужби України (далі - КРВ).

1.2. Головний інспектор-ревізор безпосередньо підпорядковується начальнику ____________________ (назва митного органу).

1.3. У своїй діяльності головний інспектор-ревізор керується Конституцією України, законами України, Митним кодексом, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії Держмитслужби, наказами Держмитслужби, іншими нормативно-правовими актами з питань фінансово-господарської діяльності, Положенням про ___________________ (назва митного органу) та цією посадовою інструкцією.

1.4. На посаду головного інспектора-ревізора призначається особа, яка має вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, а також стаж роботи за фахом в митних органах на посаді провідного інспектора не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціальністю "економіка", "фінанси", "бухгалтерський облік та аудит".

2. Посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з внутрішнього фінансового контролю шляхом проведення контрольних заходів (ревізій, перевірок) фінансово-господарської діяльності з питань цільового та ефективного використання бюджетних коштів, а також збереження державного майна, достовірності ведення бухгалтерського обліку згідно з розподілом функцій між митними органами.

2.2. Здійснює за дорученням керівництва Держмитслужби контрольні заходи (у тому числі в ході комплексних перевірок митних органів) з питань фінансово-господарської діяльності.

2.3. Забезпечує підготовку відповідно до встановленого порядку та подає на погодження до КРВ проект плану проведення контрольних заходів. Після погодження КРВ проект плану проведення контрольних заходів подається на затвердження керівникові _____________________ (назва митного органу), після чого подається на погодження до регіонального органу ГоловКРУ України.

2.4. Подає на розгляд керівництву _____________________ (назва митного органу) матеріали проведених контрольних заходів, готує проекти наказів про усунення та попередження виявлених порушень.

2.5. Забезпечує координацію роботи з іншими контрольними органами для запобігання дублюванню контрольних заходів.

2.6. Розробляє пропозиції та заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень фінансової дисципліни з метою недопущення та запобігання їм у подальшому.

2.7. Організовує контроль за виконанням прийнятих за результатами контрольних заходів рішень, а також усуненням виявлених недоліків.

2.8. Здійснює облік проведених контрольних заходів.

2.9. На підставі проведеного аналізу виконання плану ревізійної роботи надає керівництву ____________________ (назва митного органу) пропозиції щодо покращання внутрішнього фінансового контролю.

2.10. Подає в установленому порядку КРВ звітність.

2.11. Готує, у разі необхідності, для передання до відповідних правоохоронних органів матеріали про виявлені факти крадіжок та безгосподарності, приписок та викривлень звітності, інших порушень діючого законодавства для притягнення винних осіб до відповідальності та відшкодування збитків.

2.12. Подає за дорученням керівництва КРВ та ____________________ (назва митного органу) необхідні матеріали до засідань колегії Держмитслужби або до державних органів та установ з питань, що входять до компетенції сектору.

2.13. Готує проекти листів до митних органів, державних установ й громадян у межах компетенції.

2.14. Опрацьовує законодавчі, нормативні документи та інструктивні матеріали в межах компетенції.

2.15. Бере участь у складанні планів професійного навчання _____________________ (назва митного органу) та організації проведення такого навчання.

2.16. Забезпечує виконання нормативно-правових актів з питань державної таємниці, збереження конфіденційної інформації, що є власністю держави, та службової інформації, а також дотримання правил поводження з документами з обмеженим доступом.

2.17. За дорученням керівництва КРВ та ________________________ (назва митного органу) виконує інші доручення в межах компетенції.

3. Права

Головний інспектор-ревізор має право:

3.1. Здійснювати службову діяльність у межах повноважень, наданих чинним законодавством України, нормативними документами Держмитслужби.

3.2. Організовувати, проводити контрольні заходи з питань фінансово-господарської діяльності в митних органах згідно з розподілом функцій.

3.3. Здійснювати за дорученням керівництва Держмитслужби контрольні заходи (у тому числі в ході комплексних перевірок митних органів) з питань фінансово-господарської діяльності.

3.4. Здійснювати самостійно або брати участь, у разі необхідності, у проведенні контрольних заходів за поданням правоохоронних органів або за зверненням Державної контрольно-ревізійної служби України.

3.5. Ревізувати та перевіряти в митних органах грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і цільове використання фінансових ресурсів та матеріальних активів.

3.6. Під час здійснення контрольних заходів одержувати від організацій, установ, підприємств, обслуговуючих банків довідки та копії документів щодо операцій з митними органами з питань достовірності проведення розрахунків.

3.7. Користуватися безперешкодним доступом до приміщень митних органів (у т. ч. до складських приміщень, сховища, каси та інших приміщень).

3.8. Отримувати в установленому порядку від посадових осіб митних органів письмові пояснення з питань, які виникають у ході здійснення контрольних заходів.

3.9. Вимагати від керівників митних органів повного усунення порушень та недоліків, виявлених унаслідок проведених контрольних заходів.

4. Відповідальність

Відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією", інших нормативно-правових актів головний інспектор-ревізор несе відповідальність за:

4.1 Незабезпечення виконання покладених на нього завдань та функцій, передбачених цією інструкцією.

4.2. Неналежну організацію внутрішнього фінансового контролю, недотримання законності в службовій діяльності.

4.3. Неналежне виконання службових обов'язків, передбачених цією Інструкцією, планів роботи, доручень керівництва КРВ та ____________________ (назва митного органу).

4.4. Негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків та за бездіяльність.

4.5. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу в митних органах України, та інші порушення службової дисципліни.

Опрос