Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная должностная инструкция главного инспектора-ревизора сектора внутреннего финансового контроля региональной таможни (таможни)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.06.2005
Утратил силу

ПРИМІРНА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
головного інспектора-ревізора сектору внутрішнього фінансового контролю регіональної митниці (митниці)

1. Загальні положення

1.1. Головний інспектор-ревізор сектору призначається на посаду і звільняється з посади наказом ___________________ (назва митного органу) за погодженням з начальником контрольно-ревізійного відділу Держмитслужби України (далі - КРВ) та начальником сектору внутрішнього фінансового контролю регіональної митниці (митниці) (далі - сектор).

1.2. Головний інспектор-ревізор сектору безпосередньо підпорядковується начальнику сектору.

1.3. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Митним кодексом, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії Держмитслужби, наказами Держмитслужби, іншими чинними нормативно-правовими актами з питань фінансово-господарської діяльності, Положенням про ___________________ (назва митного органу), Положенням про сектор внутрішнього фінансового контролю та цією посадовою інструкцією.

1.4. На посаду головного інспектора-ревізора призначається особа, яка має вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, а також стаж роботи за фахом в митних органах на посаді провідного інспектора не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціальністю "економіка", "фінанси", "бухгалтерський облік та аудит".

1.5. У період відсутності начальника сектору його функціональні обов'язки покладаються на головного інспектора-ревізора.

2. Посадові обов'язки

2.1. За дорученням начальника сектору:

- проводить та бере участь у контрольних заходах (ревізії, перевірки) з фінансово-господарської діяльності митних органів з питань цільового та ефективного використання бюджетних коштів, а також збереження державного майна, достовірності ведення бухгалтерського обліку;

- бере участь у здійсненні спільних контрольних заходів одночасно з декількома суб'єктами державного фінансового контролю;

- готує проекти наказів за результатами проведених контрольних заходів;

- готує, у разі необхідності, для передання до відповідних правоохоронних органів матеріали про виявлені факти крадіжок та безгосподарності, приписок та викривлень звітності, інших порушень діючого законодавства для притягнення винних осіб до відповідальності та відшкодування збитків;

- готує проекти листів до митних органів, державних установ й громадян у межах компетенції сектору;

- готує матеріали до засідань колегії Держмитслужби в межах компетенції сектору.

2.2. Розробляє пропозиції та заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень фінансової дисципліни з метою недопущення та запобігання їм у подальшому.

2.3. Здійснює контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених у ході проведення контрольних заходів.

2.4. Бере участь в опрацюванні законодавчих, нормативних документів та інструктивних матеріалів у межах компетенції сектору.

2.5. Складає та подає начальнику сектору дані до звітності, надання якої покладено на сектор.

2.6. Уносить пропозиції до плану роботи сектору.

2.7. Забезпечує дотримання та нерозголошення службової таємниці, інформації, що стала відома під час виконання службових обов'язків, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.

2.8. Постійно вдосконалює організацію своєї роботи та підвищує свій професійний рівень.

2.9. За дорученням начальника сектору виконує інші доручення в межах компетенції сектору.

3. Права

Головний інспектор-ревізор контрольно-ревізійного сектору має право:

3.1. Здійснювати службову діяльність у межах повноважень, наданих законодавством України, нормативними документами Держмитслужби.

3.2. Проводити контрольні заходи з питань фінансово-господарської діяльності в митних органах згідно з розподілом функцій. Брати участь у контрольних заходах, у т. ч. у складі комісій з комплексних перевірок митних органів, за дорученням керівництва Держмитслужби.

3.3. За дорученням Держмитслужби та начальника ______________________ (назва митного органу) брати участь, у разі необхідності, у проведенні контрольних заходів за поданням правоохоронних органів або за зверненням Державної контрольно-ревізійної служби України.

3.4. Під час здійснення контрольних заходів одержувати від організацій, установ, підприємств, обслуговуючих банків довідки та копії документів щодо операцій з митними органами з питань достовірності проведення розрахунків з митними органами.

3.5. Ревізувати та перевіряти в митних органах грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і цільове використання фінансових ресурсів та матеріальних активів.

3.6. Користуватися безперешкодним доступом до приміщень митних органів (у т. ч. до складських приміщень, сховища, каси та інших приміщень).

3.7. Вимагати від керівників митних органів, що перевіряються, проведення інвентаризацій основних фондів, матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків; у разі потреби опечатувати каси та касові приміщення, склади, комори, архіви, а у разі виявлення підроблень, інших зловживань - вилучати необхідні документи на строк до закінчення ревізії або перевірки, залишаючи у справі акт вилучення та копії або реєстри вилучених документів.

3.8. Отримувати в установленому порядку від посадових осіб митних органів письмові пояснення з питань, які виникають у ході здійснення контрольних заходів.

3.9. Вимагати від керівників митних органів повного усунення порушень та недоліків, виявлених унаслідок проведених контрольних заходів.

4. Відповідальність

Відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією", інших нормативно-правових актів головний інспектор-ревізор несе відповідальність за:

4.1. Неналежне виконання службових обов'язків, передбачених цією Інструкцією, планів роботи, доручень керівництва.

4.2. Надання недостовірної інформації начальнику сектору.

4.3. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу в митних органах України, та інші порушення службової дисципліни.  

Опрос