Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная должностная инструкция начальника сектора внутреннего финансового контроля региональной таможни (таможни)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.06.2005
Утратил силу

ПРИМІРНА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
начальника сектору внутрішнього фінансового контролю регіональної митниці (митниці)

1. Загальні положення

1.1. Начальник сектору внутрішнього фінансового контролю (далі - сектор) призначається на посаду і звільняється з посади наказом _________________________ (назва митного органу) за погодженням з начальником контрольно-ревізійного відділу Держмитслужби України (далі - КРВ).

1.2. Начальник сектору безпосередньо підпорядковується начальнику _________________________ (назва митного органу).

1.3. У своїй діяльності начальник сектору керується Конституцією України, законами України, Митним кодексом, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії Держмитслужби, наказами Держмитслужби, іншими нормативно-правовими актами з питань фінансово-господарської діяльності, Положенням про ___________________ (назва митного органу), Положенням про сектор внутрішнього фінансового контролю та цією посадовою інструкцією.

1.4. На посаду начальника сектору призначається особа, яка має вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, а також стаж роботи за фахом у митних органах на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціальністю "економіка", "фінанси", "бухгалтерський облік та аудит".

1.5. Начальник сектору забезпечує методичне керівництво роботою посадових осіб сектору.

1.6. У період відсутності начальника сектору його функціональні обов'язки покладаються на головного інспектора-ревізора сектору.

2. Посадові обов'язки

2.1. Здійснює загальне керівництво роботою сектору та організовує роботу з внутрішнього фінансового контролю згідно розподілу функцій між митними органами шляхом проведення контрольних заходів (ревізій, перевірок) фінансово-господарської діяльності з питань цільового та ефективного використання бюджетних коштів, а також збереження державного майна, достовірності ведення бухгалтерського обліку.

2.2. Здійснює за дорученням керівництва Держмитслужби контрольні заходи (у тому числі в ході комплексних перевірок митних органів) з питань фінансово-господарської діяльності.

2.3. Забезпечує підготовку відповідно до встановленого порядку та подає на погодження до КРВ проект плану проведення контрольних заходів. Після погодження КРВ проект плану проведення контрольних заходів подається на затвердження керівникові _____________________ (назва митного органу), у складі якого перебуває цей підрозділ, після чого подається на погодження до регіонального органу ГоловКРУ України.

2.4. Здійснює розподіл функцій у секторі з питань: планування, звітності, підготовки до розгляду матеріалів ревізій та перевірок.

2.5. Подає на розгляд керівництву _____________________ (назва митного органу) матеріали проведених контрольних заходів, готує проекти наказів про усунення та попередження виявлених порушень.

2.6. Забезпечує координацію роботи сектору з іншими контрольними органами для запобігання дублюванню контрольних заходів.

2.7. Розробляє пропозиції та заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень фінансової дисципліни з метою недопущення та запобігання їм у подальшому.

2.8. Організовує контроль за виконанням прийнятих за результатами контрольних заходів рішень, а також усуненням виявлених недоліків.

2.9. Здійснює облік проведених контрольних заходів.

2.10. На підставі проведеного аналізу виконання плану ревізійної роботи надає керівництву _____________________ (назва митного органу) пропозиції щодо покращання внутрішнього фінансового контролю.

2.11. Подає в установленому порядку КРВ звітність, надання якої покладено на сектор.

2.12. Готує, в разі необхідності, для передання до відповідних правоохоронних органів матеріали про виявлені факти крадіжок та безгосподарності, приписок та викривлень звітності, інших порушень діючого законодавства для притягнення винних осіб до відповідальності та відшкодування збитків.

2.13. Подає за дорученням керівництва КРВ та _____________________ (назва митного органу) необхідні матеріали до засідань колегії Держмитслужби або до державних органів та установ з питань, що відносяться до компетенції сектору.

2.14. Готує проекти листів до митних органів, державних установ і громадян у межах компетенції сектору.

2.15. Опрацьовує законодавчі, нормативні документи та інструктивні матеріали в межах компетенції сектору.

2.16. Бере участь у складанні планів професійного навчання _____________________ (назва митного органу) та організації проведення такого навчання.

2.17. Забезпечує виконання нормативно-правових актів з питань державної таємниці, збереження конфіденційної інформації, що є власністю держави, та службової інформації, а також дотримання правил поводження з документами з обмеженим доступом.

2.18. За дорученням керівництва КРВ та _______________________ (назва митного органу) виконує інші доручення в межах компетенції сектору.

2.19. Здійснює виховну роботу в колективі.

3. Права

Начальник сектору внутрішнього фінансового контролю має право:

3.1. Здійснювати службову діяльність у межах повноважень, наданих законодавством України, нормативними документами Держмитслужби.

3.2. Організовувати, проводити контрольні заходи з питань фінансово-господарської діяльності в митних органах згідно з розподілом функцій.

3.3. Здійснювати за дорученням керівництва Держмитслужби контрольні заходи (у тому числі в ході комплексних перевірок митних органів) з питань фінансово-господарської діяльності.

3.4. Здійснювати самостійно або брати участь, у разі необхідності, у проведенні контрольних заходів за поданням правоохоронних органів або за зверненням Державної контрольно-ревізійної служби України.

3.5. Ревізувати та перевіряти в митних органах грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і цільове витрачання фінансових ресурсів та матеріальних активів.

3.6. Одержувати під час здійснення контрольних заходів від організацій, установ, підприємств, обслуговуючих банків довідки та копії документів щодо операцій з митними органами з питань достовірності проведення розрахунків.

3.7. Користуватися безперешкодним доступом до приміщень митних органів (у т. ч. до складських приміщень, сховища, каси та інших приміщень).

3.8. Отримувати в установленому порядку від посадових осіб митних органів письмові пояснення з питань, які виникають у ході здійснення контрольних заходів.

3.9. Вимагати від керівників митних органів повного усунення порушень та недоліків, виявлених унаслідок проведених контрольних заходів.

3.10. Контролювати стан виконання завдань, доручень, наданих працівникам сектору.

4. Відповідальність

Відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією", інших нормативно-правових актів начальник сектору несе відповідальність за:

4.1. Незабезпечення виконання покладених на сектор завдань та функцій, передбачених Положенням про сектор.

4.2. Неналежну організацію діяльності сектору, недотримання законності в службовій діяльності особовим складом сектору.

4.3. Неналежне виконання службових обов'язків, передбачених цією Інструкцією, планів роботи, доручень керівництва КРВ та _____________________ (назва митного органу).

4.4. Негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків та за бездіяльність.

4.5. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом сектору.

4.6. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу в митних органах України, та інші порушення службової дисципліни.

Опрос