Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о секторе внутреннего финансового контроля региональной таможни (таможни)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.06.2005
Утратил силу

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про сектор внутрішнього фінансового контролю регіональної митниці (митниці)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус сектору внутрішнього фінансового контролю _________________________ (назва митного органу), а саме його компетенцію (права, завдання, функції) та організаційну структуру.

1.2. Сектор внутрішнього фінансового контролю (далі - сектор) є окремим структурним підрозділом _________________________ (назва митного органу) і підпорядковується начальнику регіональної митниці (митниці).

1.3. Керівництво роботою сектору здійснюється начальником сектору, який призначається та звільняється з посади наказом начальника ___________________ (назва митного органу) за погодженням з начальником контрольно-ревізійного відділу Держмитслужби України (далі - КРВ).

1.4. Сектор здійснює внутрішній фінансовий контроль згідно з розподілом функцій між митними органами, визначеним Держмитслужбою України.

1.5. У своїй роботі сектор керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Митним кодексом, Положенням про Державну митну службу України, рішеннями колегії та наказами Держмитслужби, дорученнями начальника КРВ та начальника ___________________ (назва митного органу), іншими чинними нормативно-правовими актами з питань фінансово-господарської діяльності, Положенням про ___________________ (назва митного органу) та цим Положенням.

1.6. Порядок взаємодії сектору під час виконання своїх завдань та функцій з іншими підрозділами ___________________ (назва митного органу), з митними органами, а також відповідними службами інших державних органів визначається чинним законодавством, Головою Держмитслужби України, начальником КРВ, начальником ___________________ (назва митного органу) та Положенням про сектор.

2. Основні завдання сектору

2.1. Здійснення внутрішнього фінансового контролю митних органів згідно з розподілом функцій шляхом проведення контрольних заходів (ревізій, перевірок) фінансово-господарської діяльності з питань цільового та ефективного використання бюджетних коштів, а також збереження державного майна, достовірності ведення бухгалтерського обліку.

Розроблення за результатами контрольних заходів пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності фінансових, матеріальних, трудових ресурсів митних органів.

2.2. Здійснення планування роботи сектору.

2.3. Розроблення пропозицій та заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень фінансової дисципліни з метою недопущення та запобігання їм у подальшому в _____________________ (назва митного органу) та митних органах, відшкодування заподіяних збитків.

2.4. Взаємодія сектору з іншими контрольними органами для запобігання дублюванню контрольних заходів.

2.5. Підготовка звітів про роботу сектору, участь у підготовці планів роботи ___________________ (назва митного органу).

3. Основні функції сектору

3.1. Організація, проведення або участь у контрольних заходах з питань фінансово-господарської діяльності у митних органах згідно з розподілом функцій.

3.2. Участь за дорученням керівництва Держмитслужби у контрольних заходах (у тому числі у комплексних перевірках митних органів) з питань фінансово-господарської діяльності.

3.3. Контроль виконання прийнятих за результатами контрольних заходів рішень, а також усунення виявлених недоліків та запобігання їм у подальшому.

3.4. Підготовка відповідно до встановленого порядку та подання на погодження до КРВ проекту плану проведення контрольних заходів. Після погодження КРВ проект плану проведення контрольних заходів подається на затвердження керівникові _____________________ (назва митного органу), у складі якого перебуває цей підрозділ, після чого подається на погодження до регіонального органу ГоловКРУ України.

3.5. Підготовка та подання в установленому порядку звітності до КРВ. Здійснення обліку проведених контрольних заходів.

3.6. Підготовка проектів наказів про виявлені недоліки та порушення в ході контрольних заходів з метою запобігання порушенням у фінансово-бюджетній дисципліні.

3.7. Підготовка за дорученням керівництва КРВ та _____________________ (назва митного органу) матеріалів до засідань колегії Держмитслужби з питань, що стосуються дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, збереження державного майна, стану внутрішнього фінансового контролю.

3.8. За дорученням керівництва Держмитслужби України та _____________________ (назва митного органу) підготовка, у разі потреби, для передання до відповідних правоохоронних органів матеріалів про виявлені факти крадіжок та безгосподарності, приписок та викривлень звітності, інших порушень чинного законодавства для притягнення винних осіб до відповідальності та відшкодування збитків.

3.9. Здійснення самостійно або участь, у разі потреби, у проведенні контрольних заходів за поданням правоохоронних органів або за зверненням Державної контрольно-ревізійної служби.

3.10. Підготовка проектів листів до митних органів, державних установ й громадян у межах компетенції сектору.

3.11. Опрацювання законодавчих, нормативних документів та інструктивних матеріалів у межах компетенції сектору.

3.12. Участь у складанні планів професійного навчання _____________________ (назва митного органу) та організації проведення такого навчання.

3.13. Підготовка аналітичних матеріалів, довідок, пропозицій, що стосуються функцій сектору, та подання їх керівництву _____________________ (назва митного органу).

3.14. Забезпечення виконання нормативно-правових актів з питань державної таємниці, збереження конфіденційної інформації, що є власністю держави, та службової інформації, а також дотримання правил поводження з документами з обмеженим доступом.

3.15. Виконання інших доручень керівництва КРВ та _____________________ (назва митного органу) у межах компетенції сектору.

4. Права сектору

4.1. Організовувати й проводити в установленому порядку ревізії, перевірки фінансово-господарської діяльності митних органів згідно з розподілом функцій. Брати участь у контрольних заходах за дорученням керівництва Держмитслужби.

4.2. Ревізувати та перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і цільове витрачання фінансових ресурсів та матеріальних активів.

4.3. За погодженням з керівництвом _____________________ (назва митного органу) формувати комісії для проведення ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності та вибіркових перевірок на виконання окремих доручень Голови Держмитслужби України та керівництва _____________________ (назва митного органу).

4.4. Під час здійснення контрольних заходів одержувати від організацій, установ, підприємств, обслуговуючих банків довідки та копії документів щодо операцій з митними органами з питань достовірності проведення розрахунків.

4.5. Користуватися на період проведення контрольних заходів безперешкодним доступом до приміщень митних органів (у т. ч. до складських приміщень, сховищ, каси та інших приміщень).

4.6. Вимагати від керівників митних органів, що перевіряються, проведення інвентаризацій основних фондів, матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків; у разі потреби опечатувати каси та касові приміщення, склади, комори, архіви, а у разі виявлення підроблень, інших зловживань - вилучати необхідні документи на строк до закінчення ревізії або перевірки, залишаючи у справі акт вилучення та копії або реєстри вилучених документів.

4.7. Вимагати від керівників та інших службових осіб митних органів, що ревізуються чи перевіряються, повного усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності та фінансів, уносити пропозиції щодо усунення порушень з питань розрахунків з бюджетом.

4.8. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів митних органів нормативні документи, довідки, розрахунки, звіти та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань.

4.9. Отримувати в установленому порядку від посадових осіб митних органів письмові пояснення з питань, які виникають у ході здійснення контрольних заходів.

4.10. Уносити на розгляд керівництва _____________________ (назва митного органу) та митних органів за наслідками проведених контрольних заходів пропозиції про застосування заохочень або стягнень щодо особового складу митних органів.

5. Керівництво та структура сектору

5.1. Сектор очолює начальник, який призначається і звільняється з посади керівником _____________________ (назва митного органу) за погодженням з начальником КРВ.

5.2. Начальник сектору безпосередньо підпорядковується начальнику _____________________ (назва митного органу).

5.3. Начальник у межах компетенції сектору здійснює такі організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції:

5.3.1 Організовує та координує роботу сектору.

5.3.2. Забезпечує виконання завдань, покладених на сектор.

5.3.3. Забезпечує взаємодію сектору з КРВ та структурними підрозділами _____________________ (назва митного органу).

5.3.4. Дає вказівки, направляє запити митним органам з питань, що відносяться до компетенції сектору, контролює їх виконання.

5.3.5. Контролює виконання особовим складом сектору вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці.

5.4. Начальник сектору має право:

5.4.1. Запитувати й одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів _____________________ (назва митного органу), митних органів необхідну інформацію й довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на сектор.

5.4.2. Надавати відповідно до своєї компетенції відомості, пропозиції, зауваження структурним підрозділам _____________________ (назва митного органу), митним органам.

5.5. Начальник сектору несе відповідальність за:

5.5.1. Незабезпечення виконання покладених на сектор завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

5.5.2. Неналежну організацію діяльності сектору, недотримання законності в службовій діяльності особовим складом сектору.

5.5.3. Низький рівень трудової та виконавської дисципліни в секторі.

5.5.4. Негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків та за бездіяльність.

5.5.5. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом сектору.

5.5.6. Незабезпечення створення належних умов з охорони праці.

5.6. Сектор складається з двох осіб: начальника сектору та головного інспектора-ревізора.

6. Відповідальність сектору

За невиконання або неналежне виконання службовими особами сектору своїх обов'язків, перевищення своїх повноважень, а також за вчинки, які порочать або дискредитують державних службовців, вони притягаються до дисциплінарної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства.

Опрос