Идет загрузка документа (260 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор об аренде служебной собаки для использования в служебной деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.06.2004
Утратил силу

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про оренду службового собаки для використання у службовій діяльності

Місто ________________________, 

_________________________ року
(число, місяць, рік) 

________________________________________________________________
                                                            (повна назва підрозділу охорони) 
в особі начальника _______________________________________________,

що діє на підставі _________________________________________________
                                                                                     (назва документа, N наказу)
(надалі - "Орендар"), з одного боку, та
________________________________________________________________,
                                           (П. І. Б. громадянина, з яким укладається договір) 
паспорт серія _____ N _____, виданий _____________, що проживає за адресою ___________________________________________________________ (надалі - "Орендодавець"), з іншого боку, уклали цей договір (далі - договір) про наступне:

1. Предмет договору

"Орендодавець" передає, а "Орендар" приймає у користування собаку з метою застосування при здійсненні заходів охорони. При цьому "Орендодавець" при використанні собаки у позаслужбовий час утримує його за рахунок додаткових коштів "Орендаря".

2. Умови передавання

2.1. "Орендар" залучає до несення служби собаку у термін, вказаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього договору.

2.2. Передавання собаки в оренду не тягне за собою виникнення в "Орендаря" права власності на цього собаку.

3. Обов'язки сторін

3.1. З метою визначення балансової вартості та орендної плати при укладенні договору оренди собаки сторони проводять оцінку його вартості незалежним експертом.

3.2. "Орендар" зобов'язується:

- здійснювати оплату в розмірі ____ грн. щомісяця за утримання собаки до ____ числа кожного наступного місяця за фактичні дні утримання собаки;

- забезпечувати собаку продуктами харчування в межах установлених ним норм;

- нести витрати на медичне обслуговування службового собаки (огляд у ветеринара, щеплення, лікування та інше);

- укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власника собаки за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

3.3. "Орендодавець", що володіє собакою за кличкою _________, породи _________, стать _______, дата народження _________, масть _____, балансовою вартістю _______ грн., що придатний до несення служби (вид служби) _______________________, зобов'язується:

- використовувати собаку на службі згідно із затвердженим графіком або в разі службової необхідності брати участь у заходах, які стосуються службової діяльності;

- щоденно з ___ до ___ години виставляти собаку для охорони _________________, що розташований за адресою: ___________, та знімати його;

- забезпечувати постійну працездатність та натренованість службового собаки, для чого постійно прибувати на практичні заняття, згідно з окремим графіком;

- надати "Орендарю" собаку, зареєстрованого у відповідній ветеринарній установі, яка має реєстраційне посвідчення та номерний знак, для його залучення працівниками "Орендаря" для виконання договірних зобов'язань "Орендаря";

- на вимогу ветеринарної служби щорічно доставляти собаку для огляду, імунізації і лікувально-профілактичних обробок та проводити інші ветеринарно-профілактичні заходи;

- утримувати собаку в належних умовах, забезпечувати його годування та догляд;

- у випадку загибелі або втрати собакою службових якостей (якщо ці події сталися з вини "Орендодавця") "Орендодавець" повертає "Орендарю" залишок коштів, що надані "Орендарем" на утримання собаки.

4. Права сторін

4.1. Права "Орендодавця"

"Орендодавець" має право розірвати цей договір у встановленому порядку у разі невиплати грошової компенсації на утримання собаки.

4.2. Права "Орендаря"

"Орендар" має право розірвати договір у разі:

- втрати собакою службових якостей, загибелі (смерті) собаки;

- невиконання "Орендодавцем" пунктів 3.1 та 3.3 договору;

- відмови "Орендодавця" від виконання пунктів 1.2.1 - 1.2.3 та 1.3 договору;

- якщо "Орендодавець" утримує собаку в умовах, що можуть погіршити його службові якості, або не використовує під час служби.

5. Вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають між сторонами даного договору, вирішуються у встановленому законом порядку.

5.2. У випадку наміру розірвання договору "Орендар" зобов'язується сповістити "Орендодавця" про це за 20 діб до розірвання договору.

6. Строк чинності, умови зміни та припинення договору

6.1. Цей договір укладено строком на ____, що діє з "___" ____________ 200_ р. до "___" ____________ 200_ р. включно.

6.2. Зміни і доповнення або розторгнення цього договору допускаються за взаємною згодою сторін.

6.3. Договір може бути розторгнений достроково в таких випадках:

- при звільненні "Орендодавця" або переведенні на іншу посаду, що не дозволяє використовувати під час служби собаку;

- за домовленістю сторін;

- втрати собакою службових якостей.

6.4. Цей договір укладений українською мовою у 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

7. Реквізити та підписи сторін

СТОРОНА 1
Орендодавець 

СТОРОНА 2
Орендар 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
                               (П. І. Б.) 

Начальник У(В)ДСО при
ГУ(У)МВС України
______________________________
______________________________ 

серія паспорта ___, N ____, виданий
_______________________________
Проживає за адресою ____________
_______________________________
Ідентифікаційний код ____________ 

  

Підпис ____________ 

  

Опрос