Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об управлении (отделе) по делам национальностей областной, Киевской и Севастопольской городской государственной администрации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.06.2004
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління (відділ) у справах національностей обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

(Типове положення втратило чинність у частині, що стосується управління (відділу) у справах національностей обласної та Севастопольської міської державної адміністрації, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2008 року N 171)

1. Управління (відділ) у справах національностей обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації (далі - управління (відділ)) є структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, що утворюється головою цієї держадміністрації, підзвітним та підконтрольним голові відповідної держадміністрації та Держкомнацміграції.

2. У своїй діяльності управління (відділ) керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Держкомнацміграції, розпорядженнями голови держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими в межах його компетенції, а також положенням про управління (відділ).

3. Основними завданнями управління (відділу) є:

реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвиткові української нації, забезпечення прав національних меншин України;

забезпечення дотримання законодавства стосовно національних меншин України та осіб, депортованих за національною ознакою, які повертаються в Україну;

здійснення заходів щодо розселення та облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, які повертаються в Україну, а також сприяння їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;

сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх потреб та розвитку етнічної самобутності українців, які проживають за межами України, а також зміцненню їх зв'язків з Україною.

4. Управління (відділ) відповідно до покладених на нього завдань:

систематично вивчає та аналізує тенденції етнонаціонального і етнокультурного розвитку на території області, мм. Києва та Севастополя;

сприяє гармонізації міжнаціональних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин України на території області, мм. Києва та Севастополя і українців, які проживають за межами України;

розробляє поточні та довгострокові прогнози в сфері міжнаціональних відносин на території області, мм. Києва та Севастополя;

вживає в межах своєї компетенції заходів до запобігання проявам розпалювання міжетнічної та расової ворожнечі;

сприяє діяльності громадських організацій, національно-культурних об'єднань національних меншин України та українців, які проживають за межами України, спрямованої на задоволення освітніх та національно-культурних потреб їх членів;

сприяє розвитку національно-культурних традицій та національно-етнічних особливостей українського народу, задоволенню потреб національних меншин України та українців, які проживають за межами України, в літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

регулярно готує і подає голові відповідної держадміністрації та Держкомнацміграції інформацію про розвиток міжнаціональних відносин на території області, мм. Києва та Севастополя і зв'язків з українцями, які проживають за межами України, і пропозиції щодо формування державної політики з цих питань;

здійснює в межах повноважень заходи щодо виконання Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координує діяльність, пов'язану з виконанням вимог цієї Хартії, подає Держкомнацміграції відповідну інформацію;

сприяє проведенню благодійних акцій та виконанню програм, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин України та українців, які проживають за межами України, осіб, депортованих за національною ознакою, які повертаються в Україну;

сприяє налагодженню співпраці з державними установами, громадськими, культурними, національними центрами іноземних держав, а також міжнародними організаціями з питань, що належать до його компетенції;

готує в межах своєї компетенції пропозиції щодо залучення інвестицій для вирішення питань, пов'язаних з облаштуванням осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулися в Україну;

подає Держкомнацміграції в установлені строки статистичну інформацію;

розглядає в установленому порядку звернення фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції;

інформує населення про свою діяльність у засобах масової інформації;

проводить у встановленому порядку роботу, пов'язану з організацією професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників управління (відділу);

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Управління (відділ) має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів відповідної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів відповідної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

подавати в установленому порядку пропозиції щодо скасування прийнятих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і їх посадовими особами, об'єднаннями громадян рішень стосовно національних меншин України, якщо вони суперечать законодавству України;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління (відділ) під час здійснення своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

7. Управління (відділ) очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою відповідної держадміністрації за погодженням з Держкомнацміграції.

Начальник управління (відділу) може мати заступника, якого за поданням начальника управління (відділу) призначає на посаду і звільняє з посади голова відповідної місцевої держадміністрації за погодженням з Держкомнацміграції.

У складі управління (відділу) у разі потреби може утворюватись відділ (сектор) роботи з українською діаспорою.

8. Начальник управління (відділу):

здійснює керівництво діяльністю управління (відділу), несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління (відділ) завдань, визначає ступінь відповідальності свого заступника;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління (відділу);

розподіляє обов'язки між працівниками управління (відділу);

видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління (відділу).

9. Управління (відділ) утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників управління (відділу) в межах виділених асигнувань визначає голова відповідної держадміністрації.

Кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління (відділу) затверджує голова відповідної держадміністрації.

10. Управління (відділ) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, бланки.

Опрос