Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор предоставления и погашения среднесрочных ссуд

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.05.2004

ДОГОВІР
надання та погашення середньострокових позичок

від "___" ____________ 2004 р. N ____

Управління Державного казначейства в ________________________ області (далі - Казначейство) в особі ___________________________, що діє на підставі _____________________________________, з одного боку, і Рада міністрів Автономної Республіки Крим/місцева державна адміністрація /виконавчий орган відповідної ради (далі - Позичальник) в особі ____________________________________________, що діє на підставі ________________________________, з другого боку, уклали цей договір на надання та погашення безвідсоткових середньострокових позичок місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування (далі - Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Казначейство надає Позичальнику середньострокову позичку за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (далі - позичка).

1.2. Позичальник повертає позичку за рахунок джерел коштів, зазначених у пункті 5 цього Договору.

2. РОЗМІР ПОЗИЧКИ

2.1. Розмір позички за цим Договором становить
_____________________________________________________ гривень.
                                                                    (сума словами) 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИЧКИ

3.1. Казначейство надає позичку Позичальникові у дводенний термін після підписання Сторонами цього Договору.

3.2. Позичка надається Позичальнику (код за ЄДРПОУ - _________) шляхом безготівкового переказу коштів на його рахунок N ______________________, відкритий в управлінні Державного казначейства в ____________________ області (код - _____________).

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Казначейство зобов'язується:

4.1.1. Надати Позичальнику позичку без нарахування відсотків за користування цією позичкою.

4.1.2. Здійснювати погашення позички за умов, визначених у пункті 5 цього Договору.

4.2. Позичальник зобов'язується:

4.2.1. Спрямувати позичку на погашення заборгованості з обсягу коштів, що передаються до державного бюджету, визначеного у додатку N 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

4.3. Казначейство має право:

4.3.1. У разі неможливості погашення позички за рахунок джерел, визначених у підпунктах 5.1 - 5.4 цього Договору, застосовувати норматив відрахування від надходжень загального фонду місцевих бюджетів, який дає змогу забезпечити погашення позички протягом I кварталу наступного бюджетного періоду в повному обсязі, про що інформує Позичальника за два робочих дні до застосовування цього нормативу.

4.4. Позичальник має право:

4.4.1. Достроково погасити позичку.

4.4.2. Спрямувати позичку до місцевих бюджетів нижчого рівня (села, селища, міста районного значення), у яких є невиконання розрахованих місцевими органами виконавчої влади вищого рівня прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на умовах, визначених договором між Позичальником та відповідними органами місцевого самоврядування.

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИЧКИ

5.1. У разі виконання або перевиконання наростаючим підсумком за відповідний період прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, позички погашаються за результатами звітів про виконання місцевих бюджетів у 2004 році з місяця, що настає за звітним, в якому встановлено виконання зазначених показників, шляхом зарахування на єдиний казначейський рахунок коштів загального фонду відповідних місцевих бюджетів протягом кварталу рівними частками до повного їх погашення, включаючи останній робочий день 2004 року, крім оборотної касової готівки, у розмірі
_______________________________________________________________,
                                                                    (сума словами) 
який затверджено рішенням відповідної ради на 2004 рік.

5.2. Для місцевих бюджетів, які отримали середньострокову позичку, але сума недовиконання прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, наростаючим підсумком з початку року зменшилася, надлишок раніше отриманої позички погашається за результатами звітів про виконання місцевих бюджетів у 2004 році в місяці, що настає за звітним, в якому встановлено зазначене зменшення, за рахунок доходів загального фонду місцевих бюджетів протягом місяця рівними частками, включаючи останній робочий день 2004 року, крім оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням відповідної ради на 2004 рік.

5.3. Кошти додаткової дотації, які підлягають перерахуванню з державного бюджету згідно із статтею 63 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", зараховуються у рахунок погашення середньострокових позичок.

5.4. Кошти, отримані місцевими бюджетами згідно із статтею 68 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", спрямовуються на погашення середньострокових позичок.

5.5. У разі виконання або перевиконання річних прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та наявності непогашених середньострокових позичок за підсумками звітності за 2004 рік, а також у разі недостатності джерел коштів, зазначених у цьому пункті Договору, вказана заборгованість погашається за рахунок надходжень загального фонду місцевих бюджетів у наступному бюджетному періоді рівними частками протягом I кварталу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

6.2. Усі спори, що пов'язані із Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

7. ТЕРМІН ПОЗИЧКИ

7.1. Термін позички визначається з моменту набуття чинності цим Договором до повного виконання зобов'язань Сторін.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту переказу коштів у сумі, визначеній у підпункті 2.1 цього Договору, Позичальникові і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.3. Зміни в Договір можуть бути внесені за згодою Сторін і оформляються додатковою угодою.

8.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

8.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства.

8.6. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Казначейство

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Позичальник

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

ПІДПИСИ 

СТОРІН 

За Казначейство 

За Позичальника 

Керівник ________/_____________/
                                                      (П. І. Б.) 

Керівник ________/_____________/
                                                       (П. І. Б.) 

Опрос