Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор о предоставлении услуг арбитра в качестве члена трудового арбитража по разрешению коллективного трудового спора

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.11.2003

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
щодо надання послуг арбітра в якості члена трудового арбітражу по вирішенню колективного трудового спору

м. __________ 

"___" _________ 200_ р. 

Сторони колективного трудового спору:

1. _____________________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ________________________________________________,
2. _____________________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ________________________________________________,
з одного боку, і
Арбітр: _________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання)
_______________________________________________________________, 

який діє на підставі ______________________________________________ 

_______________________________________________________________,
                                            (серія і номер посвідчення арбітра, дата видачі) 

з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ доручають, а АРБІТР зобов'язується взяти участь в роботі трудового арбітражу по вирішенню колективного трудового спору між
_______________________________________________________________
                                 (найменування сторін колективного трудового спору)
_______________________________________________________________ 
в якості члена трудового арбітражу відповідно до норм Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положення про трудовий арбітраж, затвердженого наказом НСПП від 23.06.2004 року N 91, із наступними змінами і доповненнями, Положення про арбітра, затвердженого наказом НСПП від 11.11.99 року N 105, із наступними змінами і доповненнями, Регламенту роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 28.02.2002 року N 92, із наступними змінами і доповненнями, Положення про порядок підготовки і прийняття рішення трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 20 липня 2004 року N 107, Правил етики арбітра (члена трудового арбітражу), затверджених наказом НСПП від 08.09.2000 року N 72.

2. ОБОВ'ЯЗКИ АРБІТРА ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ

АРБІТР виконує взяті на себе зобов'язання відповідно до статей 11 і 12 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положення про трудовий арбітраж, затвердженого наказом НСПП від 23.06.2004 року N 91, із наступними змінами і доповненнями, Положення про арбітра, затвердженого наказом НСПП від 11.11.99 року N 105, із наступними змінами і доповненнями, Регламенту роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 28.02.2002 року N 92, із наступними змінами і доповненнями, Положення про порядок підготовки і прийняття рішення трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 20 липня 2004 року N 107, Правил етики арбітра (члена трудового арбітражу), затверджених наказом НСПП від 08.09.2000 року N 72.

При виконанні своїх обов'язків АРБІТР керується чинним законодавством України і даним Договором.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ

СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ беруть на себе зобов'язання:

- сприяти роботі трудового арбітражу у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

- забезпечити АРБІТРА всією інформацією та документацією, необхідною для виконання ним своїх зобов'язань;

- здійснювати організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи трудового арбітражу;

- забезпечити гарантії діяльності АРБІТРА відповідно до норм статті 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положення про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення, Міністерства фінансів України і Міністерства праці та соціальної політики України від 01.12.99 року N 116/308/210.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ АРБІТРА

4.1. За роботу, виконану АРБІТРОМ, СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ виплачують йому _____________________________.                                                                                                                                     (сума літерами) 

4.2. Розрахунки за виконану АРБІТРОМ роботу здійснюються в день закінчення роботи трудового арбітражу.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. АРБІТР за даним Договором несе за невиконання своїх зобов'язань відповідальність, передбачену статтею 29 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та пунктом 7 Положення про арбітра, затвердженого наказом НСПП від 11.11.99 року N 105, із наступними змінами і доповненнями.

5.2. СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ несуть за невиконання своїх зобов'язань:

- відповідальність, передбачену статтею 29 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- за прострочення оплати роботи АРБІТРА - штрафну неустойку в розмірі ________ грн. від суми платежу за кожен день прострочення;

- за необґрунтоване дострокове розірвання даного Договору штрафну неустойку в розмірі ________ грн.

6. ГАРАНТІЇ ДЛЯ АРБІТРА ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

АРБІТР має виняткові права при проведенні роботи трудового арбітражу.

СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ (КОНФЛІКТУ) зобов'язуються протягом терміну дії даного Договору всемірно сприяти роботі трудового арбітражу.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)

Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов даного Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови даного Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу Сторону.

8. ІНШІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________. 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Даний Договір укладений на строк до __________________ та набирає чинності з моменту його підписання. Договір може бути розірваний кожною із сторін достроково, з попередженням другої сторони за один день.

Даний Договір укладений у трьох примірниках: по одному примірнику АРБІТРУ і СТОРОНАМ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ.

 

АРБІТР

_________________________ 

СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами Національної
служби посередництва і примирення від 19.07.2004 р. N 103
,
 від 09.11.2005 р. N 126)

Опрос