Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение об экспертной комиссии объединения граждан, религиозной организации, а также предприятия, учреждения и организации, основанной на частной форме собственности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.10.2003

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію об'єднання громадян, релігійної організації, а також підприємства, установи та організації, заснованої на приватній формі власності

1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" і Порядку утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1739, об'єднання громадян, релігійна організація, а також підприємство, установа та організація, заснована на приватній формі власності (далі - організація), утворює експертну комісію (далі - ЕК) для проведення попередньої експертизи цінності документів та подання її результатів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК) або експертної комісії (далі - ЕК) державної архівної установи, архівного відділу міської ради, у зоні комплектування якої вона перебуває.

2. ЕК є дорадчим органом. Рішення ЕК затверджуються керівництвом організації, після чого стають обов'язковими для виконання структурними підрозділами організації.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами та положенням, затвердженим на підставі цього Примірного положення.

З питань організації та методики ведення архівної справи ЕК організації керується наказами Державного комітету архівів України (далі - Держкомархів).

4. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує керівництво організації, і звітує перед керівництвом про проведену роботу.

5. Основними завданнями ЕК є розгляд питань і прийняття рішень про схвалення та подання відповідній ЕПК (ЕК):

описів документів організації, внесених до Національного архівного фонду;

описів документів організації з особового складу;

номенклатур справ поточного діловодства організації;

актів про вилучення для знищення документів організації, не внесених до Національного архівного фонду, строки зберігання яких закінчилися.

6. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

давати вказівки структурним підрозділам організації, окремим працівникам, відповідальним за організацію документів у діловодстві та їх підготовку до передання на архівне зберігання;

вимагати від структурних підрозділів організації розшуку відсутніх документів Національного архівного фонду та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

одержувати від структурних підрозділів організації відомості та пропозиції, необхідні для визначення культурної цінності документів та строків їх зберігання;

заслуховувати на засіданнях інформацію керівників служби діловодства та архівного підрозділу організації про якість оформлення документів і формування справ у діловодстві, стан обліку та збереженості документів Національного архівного фонду та документів тривалого (понад 10 років) зберігання;

запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів організації, а у разі необхідності працівників відповідної державної архівної установи, архівного відділу міської ради;

інформувати керівництво організації з питань, що входять до компетенції ЕК.

7. До складу ЕК, який затверджується керівництвом організації, включаються керівники служби діловодства та архівного підрозділу організації, досвідчені працівники інших структурних підрозділів, фахівці відповідної державної архівної установи, архівного відділу міської ради. Головою ЕК призначається, як правило, заступник керівника організації, а секретарем - керівник її архівного підрозділу.

Секретар ЕК за вказівками голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів організації та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.

8. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу членів комісії.

Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який підписується головою (або його заступником) і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК керівником організації.

9. У разі відмови керівництва організації затвердити протокол засідання ЕК вона може звернутися до центральної експертно-перевірної комісії Держкомархіву (далі - ЦЕПК), рішення якої з цього питання є остаточним.

10. Власник документів або його законний представник можуть оскаржити до ЦЕПК рішення ЕПК або ЕК про внесення до Національного архівного фонду чи вилучення з нього документів.

Опрос