Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение об архивном подразделении государственного научного учреждения, музея и библиотеки

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.10.2003
Утратил силу

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про архівний підрозділ державної наукової установи, музею і бібліотеки

1. Відповідно до Законів України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про музеї та музейну справу", "Про бібліотеки і бібліотечну справу" державна наукова установа, музей і бібліотека (далі - установа (заклад)) має право створювати архівний підрозділ для зберігання документів Національного архівного фонду, а також поповнювати свої фонди і колекції профільними документами.

2. Юридичний статус архівного підрозділу визначається керівництвом установи (закладу).

3. У своїй діяльності архівний підрозділ керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та положенням, затвердженими на підставі цього Примірного положення. З питань організації та методики ведення архівної справи архівний підрозділ керується наказами Державного комітету архівів України (далі - Держкомархів).

4. Архівний підрозділ працює відповідно до річного плану, який затверджує керівник установи (закладу), і звітує перед керівником про проведену роботу.

5. Коло службових обов'язків працівників архівного підрозділу визначається посадовими інструкціями, які затверджує керівник установи (закладу).

6. Основними завданнями архівного підрозділу є:

забезпечення збереженості, реставрації, консервації документів Національного архівного фонду;  службових друкованих видань, що не надходять у встановленому порядку до Книжкової палати України та бібліотек-депозитаріїв;

документів юридичних і фізичних осіб профілю архівного підрозділу, що в установленому порядку надійшли у власність держави з-за кордону; страхового фонду копій особливо цінних документів і унікальних документів, копій документів, що відповідають профілю установи (закладу), які зберігаються в інших архівах, музеях і бібліотеках; облікових документів архівного підрозділу та архівних довідників (описів, каталогів, картотек, путівників, комп'ютерних баз даних тощо);

приймання від структурних підрозділів установи (закладу) та зберігання архівних документів з різними видами носіїв інформації;

контроль разом зі службою діловодства установи стану зберігання та правильності оформлення документів у структурних підрозділах установи (закладу);

абзац шостий пункту 6 виключено 

(згідно з наказом Державного комітету
 архівів України від 27.04.2007 р. N 64)

проведення державної реєстрації документів Національного архівного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертно-перевірної комісії установи (далі - ЕПК) описів справ Національного архівного фонду, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу працівників установи (закладу) та актів про вилучення для знищення документів, що не віднесені до Національного архівного фонду;

організація роботи щодо віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання і страхування;

проведення роботи, спрямованої на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях профільних документів, які знаходяться за кордоном та документів іноземного походження, що відносяться до історії України;

підготовка необхідних матеріалів для реалізації установою (закладом) переважного права держави на придбання профільних документів у разі їх продажу, а також для подання до суду заяв про передачу у власність держави профільних архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий;

створення і вдосконалення довідкового апарату до архівних документів, забезпечення комп'ютеризації інформаційних процесів;

забезпечення у межах своїх повноважень охорони відомостей та збереження документної інформації, що становлять державну таємницю;

організація в установленому Держкомархівом порядку користування архівними документами, видавання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам;

підготовка до публікації в установленому Держкомархівом порядку документів Національного архівного фонду, довідкових та інформаційних видань і посібників з архівної справи та діловодства;

здійснення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному підрозділі установи (закладу);

надання платних послуг юридичним і фізичним особам згідно з переліком платних послуг, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

здійснення разом з іншими науковими установами або самостійно наукових досліджень з архівів і документознавства, археографії, впровадження в практику їх результатів, поширення науково-технічної інформації з питань архівної справи та діловодства;

організація вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду впровадження наукових досліджень і прогресивних методів роботи з архівної справи та діловодства.

7. Для виконання покладених на архівний підрозділ завдань йому надається право:

вимагати від структурних підрозділів установи (закладу) передання на зберігання документів, оформлених згідно з нормативними актами Держкомархіву;

повертати структурним підрозділам установи на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;

давати структурним підрозділам установи рекомендації з питань, що входять до компетенції архівного підрозділу;

запитувати від інших структурних підрозділів установи (закладу) відомості, необхідні для роботи;

інформувати керівництво установи (закладу) про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;

брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, що проводяться в установі (закладі), в разі розгляду на них питань роботи з документами.

8. На посаду керівника архівного підрозділу призначається особа з вищою освітою і стажем роботи за фахом за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра не менш як три роки.

Керівник архівного підрозділу призначається на посаду і звільняється з посади керівником установи (закладу).

Порядок взаємодії архівного підрозділу з іншими структурними підрозділами установи (закладу) визначається керівником установи (закладу).

9. Для розгляду питань, пов'язаних з внесенням документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, схваленням результатів експертизи культурної цінності документів в архівному підрозділі створюється експертно-перевірна комісія (далі - ЕПК).

Положення та персональний склад ЕПК затверджується керівником установи (закладу) за погодженням з Держкомархівом або уповноваженою ним державною архівною установою.

10. Для розгляду питань ведення науково-дослідної та видавничої роботи в галузі архівної справи і діловодства та вирішення інших питань відповідно до покладених на нього завдань у архівному підрозділі можуть створюватися постійно діючі й тимчасові ради і комісії.

11. Архівний підрозділ фінансується за рахунок коштів, виділених на утримання установи (закладу).

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання архівного підрозділу затверджує керівник установи (закладу).

Опрос