Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о заведующем паразитологического отдела (отделения) санитарно-эпидемиологической станции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.06.2003

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про завідувача паразитологічного відділу (відділення) санітарно-епідеміологічної станції

1. Загальні положення

1.1. На посаду завідувача паразитологічного відділу (відділення) санітарно-епідеміологічної станції (далі - завідувач відділу) призначається фахівець, який має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа", пройшов інтернатуру за спеціальністю "Епідеміологія" з наступною спеціалізацією з "Паразитології", стаж практичної роботи, атестований на кваліфікаційну категорію у встановленому порядку, володіє знаннями з суміжних спеціальностей і має досвід організаційно-методичної роботи.

1.2. Завідувач відділу підпорядковується керівництву відповідного закладу санітарно-епідеміологічної служби.

1.3. Завідувач відділу призначається і звільняється з посади керівником закладу санітарно-епідеміологічної служби у відповідності з діючим законодавством України.

1.4. Завідувач відділу організовує роботу відділу відповідно до річного плану, затвердженого керівником установи або його заступником.

1.5. Завідувачу відділу підпорядковані завідувач паразитологічною лабораторією, лікар-паразитолог, лікар-лаборант з паразитології, ентомолог, провідний інженер-гідротехнік, помічники паразитолога та ентомолога, лаборант, молодший медичний персонал.

Завідувач відділу здійснює керівництво всією роботою відділу, розподіляє обов'язки поміж працівниками і контролює виконання ними дорученої роботи.

1.6. Завідувач відділу в своїй роботі керується діючим законодавством з питань охорони здоров'я, нормативними актами Міністерства охорони здоров'я України, наказами та вказівками територіального органу охорони здоров'я з визначеного розділу роботи та посадовою інструкцією, розробленою відповідно до цього положення.

2. Основні завдання

Основними завданнями завідувача паразитологічного відділу є:

2.1. Забезпечення управління, інформаційного, організаційного і методичного керівництва роботою відділу (відділення) з питань медичної паразитології санепідустанови, надання практичної допомоги лікувально-профілактичним закладам територій в організації і поліпшенні роботи з діагностики, клініки, лікування, профілактики паразитарних хвороб.

2.2. Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог із санітарного законодавства з профілактики паразитарних хвороб підприємствами, установами та організаціями охорони здоров'я з різними формами власності, спрямованих на ліквідацію і попередження забруднення довкілля, в першу чергу водоймищ, ґрунту збудниками паразитарних хвороб.

3. Функціональні обов'язки

У відповідності із завданнями паразитологічного відділу (відділення) завідувач організує і забезпечує:

3.1. Планування роботи паразитологічного відділу (відділення).

3.2. Розробляє посадові інструкції для співробітників відділу, розподіляє роботу між співробітниками. Несе відповідальність за роботу керованого ним персоналу.

3.3. Збір інформації для вивчення та аналізу паразитологічної ситуації, розробку та проведення відповідних заходів, спрямованих на зниження захворюваності паразитарними хворобами та ліквідацію спалахів.

3.4. Розробку із зацікавленими міністерствами, відомствами і організаціями комплексних санітарних і протиепідемічних заходів щодо профілактики та боротьби з паразитарними хворобами.

3.5. Систематичний аналіз показників діяльності санепідустанов щодо профілактики та зниження захворюваності населення паразитозами і подає в установлені терміни звіти про роботу, розроблює на їх основі заходи з удосконалення цієї діяльності.

3.6. Підготовку з вченими та іншими фахівцями організаційно-методичних матеріалів, інструкцій, службових листів, нормативних документів тощо з питань організації роботи санепідстанцій, заходів профілактики паразитарних хвороб.

3.7. Надання практичної допомоги органам та установам охорони здоров'я з питань профілактики та боротьби з паразитарними хворобами.

3.8. Розслідування спалахів паразитарних хвороб та усунення причин, що їх викликали.

3.9. Організаційно-методичне керівництво роботою санепідстанцій з організації діяльності паразитологічних відділів (відділень), лабораторій, організації та проведення робіт учбовими базами з підготовки кадрів лаборантів, лікарів-паразитологів, ентомологів та інженерів.

3.10. Методичну роботу разом з головними фахівцями установ охорони здоров'я щодо діяльності лікувально-профілактичних, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, інших установ з оздоровлення їх від гельмінтозів та інших паразитарних хвороб і здійснення контролю за цією роботою.

3.11. Вивчення, узагальнення і поширення передових форм та методів роботи санепідстанцій.

3.12. Участь в організації і проведенні нарад, конференцій, семінарів, курсів тощо.

3.13. Втілення в практику роботи передових досягнень науки й техніки з питань медичної паразитології.

3.14. Аналіз стану матеріально-технічної бази паразитологічної ланки санепідстанцій та розробку пропозицій щодо її зміцнення.

3.15. Участь в плануванні потреби, розподілі лабораторного обладнання, діагностичних і профілактичних препаратів, реактивів, антигельмінтиків, протималярійних засобів.

3.16. Роботу з розгляду листів, скарг, заяв громадян, прийом з питань профілактики та боротьби з паразитарними хворобами.

3.17. Вивчення видового складу та поширення на підконтрольній території членистоногих, які мають медичне значення: кровосисних комах - компонентів гнусу; кровосисних кліщів - паразитів та переносників збудників трансмісивних хвороб; алергенних кліщів побутового пороху і продуктових запасів; кліщів і комах - постійних та тимчасових паразитів людей; синантропних комах.

3.18. Розробку пропозицій щодо підвищення кваліфікації лікарів, ентомологів, середнього медичного персоналу з питань медичної паразитології.

4. Права

Завідувач відділу має право:

4.1. Брати участь у роботі адміністрації санепідустанови з підбору кадрів для паразитологічного відділу (відділення).

4.2. За погодженням з керівництвом, при підготовці документів запитувати з місць необхідну додаткову інформацію про стан служби і діяльність санепідустанов, лікувально-профілактичних закладів і їх лабораторій з питань медпаразитології.

4.3. Надавати пропозиції щодо поліпшення організації роботи санепідустанов, лікувально-профілактичних закладів в межах території діяльності з питань організації і поліпшення роботи з діагностики, клініки, лікування, профілактики паразитарних хвороб.

4.4. Вносити пропозиції у встановленому порядку з удосконалення роботи відділу та покращання умов праці персоналу.

4.5. Подавати у встановленому порядку кандидатури співробітників відділу для заохочення і вносити пропозиції про винесення дисциплінарних стягнень.

4.6. Залучати до рішення та розробки організаційних питань фахівців науково-дослідних інститутів, санітарно-профілактичних закладів, відповідних головних фахівців. Брати участь в роботі експертних рад, робочих груп тощо.

4.7. Систематично удосконалювати свої знання, стиль, форми та методи роботи.

5. Відповідальність

Завідувач відділу несе відповідальність:

5.1. За рівень організації та якість роботи підрозділу, який він очолює.

5.2. За виконання завдань, визначених посадовою інструкцією, цим Положенням та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.3. За неналежне виконання своїх службових обов'язків несе відповідальність згідно із законодавством.

Опрос