Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о паразитологической лаборатории санитарно-эпидемиологической станции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.06.2003

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про паразитологічну лабораторію санітарно-епідеміологічної станції

1. Загальні положення

1.1. Паразитологічна лабораторія призначена для проведення епіднагляду за паразитарними хворобами, лабораторного контролю за паразитологічними показниками об'єктів довкілля та визначеними контингентами населення при проведенні державного санітарно-епідеміологічного нагляду з метою попередження виникнення та поширення паразитарних хвороб людей; працює під керівництвом завідувача паразитологічного відділу (відділення).

1.2. Штат лабораторії встановлюється з урахуванням діючих штатних нормативів та навантаження співробітників в лабораторних одиницях.

1.3. Завідувач лабораторією (лікар-лаборант з паразитології) керує роботою лаборантів з паразитології та іншого персоналу лабораторії і відповідає за додержання протиепідемічного режиму та техніки безпеки.

1.4. Лабораторія:

1.4.1. Є консультативним, організаційно-методичним та учбовим центром для всіх профільних лабораторій санепідустанов, клініко-діагностичних лабораторій (КДЛ) лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) та відомчих лабораторій, незалежно від форм власності, з питань лабораторної діагностики паразитарних хвороб та дослідження довкілля з метою виявлення вогнищ паразитозів.

1.4.2. Оснащується приладами, апаратурою, реактивами та іншим інструментарієм і матеріалами відповідно до табеля оснащення лабораторій санепідстанції, з урахуванням епідситуації та завдань.

1.4.3. Веде первинно-облікову та звітну документацію за статистичними формами, що затверджені Міністерством охорони здоров'я (МОЗ) України.

1.4.4. Керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положеннями про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні і про державну санітарно-епідеміологічну службу України, наказами МОЗ України, наказами та постановами головного державного санітарного лікаря України, Статутом та Положенням закладу, структурним підрозділом якого є лабораторія.

1.4.5. Здійснює роботу згідно правил внутрішнього трудового розпорядку, розроблених з урахуванням специфіки роботи, що виконується.

1.4.6. Координує проведення паразитологічних досліджень в підлеглих лабораторіях, незалежно від відомчої підпорядкованості, здійснює контроль за станом протиепідемічного режиму в лабораторіях, які проводять ці дослідження.

1.4.7. Лабораторія є учбовою базою вищих медичних навчальних закладів для проведення інтернатури і передатестаційних циклів.

2. Основні завдання

2.1. Забезпечення запобіжного державного санітарно-епідеміологічного нагляду шляхом:

2.1.1. Проведення лабораторних паразитологічних досліджень при розробці та втіленні в практику нових технологій, технічних умов, рецептур, виробів медичного призначення, погодження проектної та технічної документації про надання земельних ділянок під будівництво та інші види землекористування, місць водозаборів і скидання стічних вод, розміщення промислових та інших об'єктів.

2.1.2. Участі в атестації паразитологічних лабораторій з видачею відповідного висновку в межах компетенції.

2.1.3. Участь у розробці державного санітарно-епідеміологічного нормування в частині лабораторних паразитологічних досліджень.

2.2. Забезпечення поточного санітарно-епідеміологічного нагляду шляхом:

2.2.1. Проведення паразитологічних та серологічних досліджень, моніторингу довкілля.

2.2.2. Контролю за практичним виконанням чинних нормативних документів в мережі підконтрольних закладів.

2.2.3. Проведення лабораторних досліджень при контролі виконання гігієнічних регламентів, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і протипаразитарних заходів на об'єктах нагляду.

2.2.4. Контролю якості та надання консультативної, методичної та практичної допомоги підпорядкованим лабораторіям санепідустанов, ЛПЗ та іншим відомчим лабораторіям, незалежно від форм власності, з питань діагностики паразитарних хвороб при ускладненні епідситуації та в міжепідемічні періоди.

2.2.5. Виконання функції організаційно-методичної та консультативної бази з діагностики паразитарних хвороб на території регіону, відомства та арбітражної оцінки паразитологічних досліджень, що проводяться лабораторіями.

2.2.6. Участі у виконанні комплексних програм епіднагляду.

2.2.7. Контрольно-експертної функції (всіх позитивних та 10 % препаратів крові з негативними результатами досліджень на малярію, а також препаратів збудників всіх рідкісних видів гельмінтів, найпростіших та комах).

2.2.8. Проведення науково-практичної роботи (згідно договорів про науково-практичне співробітництво).

2.2.9. Вивчення навантаження лаборантів СЕС, планування досліджень та оцінки їх результатів.

2.2.10. Участі в організації та проведенні курсів інформації та стажування з діагностики паразитарних хвороб для лаборантів, інших фахівців лікувально-профілактичних закладів, курсів спеціалізації та удосконалення лаборантів паразитологічних відділів санепідстанцій, помічників паразитолога.

2.2.11. Складання заявок на обладнання, хімреактиви, діагностикуми, виготовлення наглядних таблиць, схем, учбових препаратів, поповнення колекції музейних препаратів.

2.2.12. Відбору та дослідження проб, відібраних у вогнищах та мікровогнищах паразитозів, з метою контролю ефективності їх оздоровлення.

2.2.13. Гігієнічного виховання та навчання населення з питань профілактики паразитарних хвороб.

2.2.14. Проведення інструктажів з техніки безпеки та роботи із збудниками II - IV групи патогенності.

2.2.15. Підготовки статистично-аналітичних оглядів з лабораторної діагностики паразитозів.

3. Інформаційно-аналітичне забезпечення

3.1. Систематичне поновлення знань з паразитологічних лабораторних досліджень шляхом перегляду джерел наукової, медичної і патентної інформації.

3.2. Аналіз звітних даних, що надходять до лабораторії.

3.3. Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів з медичної паразитології.

3.4. Створення банку даних збудників паразитарних хвороб.

4. Організаційно-методична діяльність

4.1. Здійснення підготовки та перепідготовки фахівців лабораторій санепідстанцій шляхом організації та проведення семінарів з актуальних питань медичної паразитології.

4.2. Організація і проведення навчання фахівців на робочих місцях з лабораторних паразитологічних досліджень.

4.3. Внесення пропозицій з метою корекції програм підготовки і перепідготовки фахівців санепідстанцій та ЛПЗ з лабораторної діагностики паразитозів.

4.4. Участь в розробці програм підготовки фахівців з паразитології у вищих учбових закладах, установах післядипломної освіти, коледжах, училищах та ін. шляхом рецензування відповідних програм і внесення пропозицій щодо їх удосконалення.

4.5. Розробка проектів організаційно-методичної та нормативної документації з питань організації паразитологічної діагностики, лабораторного контролю, техніки безпеки і протиепідемічного режиму.

4.6. Впровадження сучасних методів паразитологічної діагностики і лабораторного контролю в роботу лабораторій паразитологічних відділів (відділень) та лабораторій, де здійснюються паразитологічні дослідження.

4.7. Створення банку даних кадрового та матеріально-технічного забезпечення лабораторій санепідустанов, що здійснюють паразитологічні дослідження.

4.8. Створення банку даних організаційно-методичної та нормативної документації з питань паразитологічних досліджень.

4.9. Участь в акредитації лабораторій з паразитологічних досліджень установ, закладів держсанепідслужби України.

5. Обов'язки фахівців лабораторії

Фахівці зобов'язані:

5.1. Забезпечувати достовірність та точність досліджень, що проводяться.

5.2. Додержуватись встановлених термінів проведення досліджень та порядку видачі їх результатів.

5.3. Дотримуватись вимог правил протиепідемічного режиму роботи та безпеки праці.

5.4. Брати участь в системах зовнішньої оцінки якості паразитологічних досліджень та, при необхідності, вживати корегуючі дії за їх результатами.

5.5. Дотримуватись конфіденційності щодо результатів досліджень, що проводяться.

5.6. Вести та зберігати облікову та звітну документацію протягом встановленого проміжку часу.

5.7. Систематично працювати над підвищенням своєї професійної кваліфікації.

6. Права фахівців лабораторії

Фахівці лабораторії мають право:

6.1. Отримувати інформацію та документацію, необхідну для виконання своїх службових обов'язків.

6.2. Проводити відбір біоматеріалу, ґрунту, води, городини, садовини та інших предметів довкілля для лабораторних досліджень.

6.3. Брати участь в проведенні наукових розробок та науково-практичних конференцій, семінарів тощо.

6.4. Проходити атестацію з правом отримання (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

6.5. Вносити пропозиції завідувачу паразитологічного відділу (відділення, лабораторії) з питань удосконалення діяльності лабораторії та покращання умов праці персоналу. 

7. Відповідальність

7.1. За неналежне виконання службових обов'язків фахівці лабораторії несуть відповідальність згідно із законодавством.

Опрос