Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой устав физкультурно-спортивного клуба спортивного союза ученической молодежи общеобразовательного и профессионально-технического учебного заведения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.09.2002

ТИПОВИЙ СТАТУТ
фізкультурно-спортивного клубу спортивної спілки учнівської молоді загальноосвітнього та професійно-технічного навчального закладу

(Витяг)

1. Загальні положення

1.1 Примірне положення про фізкультурно-спортивний клуб (далі - клуб) загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів освіти незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності спрямоване на створення клубної роботи з дітьми, учнівською молоддю і є основним документом для розробки індивідуальних положень клубів, які створюються в навчальних закладах. Положення спортивного клубу розробляється та затверджується зборами або конференцією клубу з внесенням необхідних змін і доповнень залежно від специфіки навчального закладу.

1.2 Положення не заперечує проти діяльності існуючих осередків і фізкультурно-спортивних клубів, незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності за умови їх перереєстрації згідно даного статуту.

1.3 Засновником, юридичним та фінансово-матеріальним гарантом клубів є Рада загальноосвітнього чи професійно-технічного навчального закладу та інші зацікавлені установи і організації.

1.4 Фізкультурно-спортивні клуби (далі - клуби) є первинною фізкультурно-спортивною організацією Спортивної спілки учнівської молоді України.

1.5 Клуби в своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про фізичну культуру і спорт", Законом України "Про освіту", іншими нормативно-правовими актами, угодами та цим статутом.

Клуби зі статусом юридичної особи також керуються Законом України "Про об'єднання громадян" та реєструються відповідно до діючого законодавства.

1.6 Клуб є громадським фізкультурно-оздоровчим і спортивним формуванням, побудованим на спільності інтересів членів клубів.

1.7 Діяльність клубів будується на основі самоуправління, добровільності членства та участі в його справах.

1.8 Взаємовідносини між закладами та установами освіти і науки і клубами будуються на договірній основі.

1.9 Клуби можуть мати свою назву, печатку, штамп, спортивний знак, емблему, форму, прапор та іншу атрибутику.

2. Мета і завдання клубів

2.1 Метою діяльності фізкультурно-спортивних клубів є створення сприятливих умов для занять різноманітними формами оздоровлення, фізичною культурою і видами спорту як учнів, так і учителів або викладачів навчальних закладів.

2.2 Головними завданням клубів є:

• Залучення дітей, учнівської молоді до регулярних занять фізичної культурою, спортом і туризмом;

• Організація і проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, змагань;

• Сприяння здійсненню заходів, щодо створення та зміцнення спортивної бази, ефективне використання природних умов;

• Забезпечення виконання комплексних та цільових програм з питань фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи у навчально-виховній сфері;

• Формування в учнівської молоді потреби у зміцненні здоров'я засобами фізичної культури і спорту;

• Пропаганда здорового способу життя, впровадження засобів фізичної культури і спорту в навчанні, роботі, побуті, відпочинку учнів, вчителів, викладачів.

2.3 Основні напрями діяльності клубів передбачають використання різних форм і методів організації:

• Фізкультурно-оздоровча рекреаційна робота, спрямована на зміцнення здоров'я та впровадження здорового способу життя;

• Фізкультурно-спортивна робота з розвитку дитячо-юнацьких видів спорту, вибраних членами клубу, професійно-прикладна фізична підготовка для підвищення рівня загальної і спеціальної фізичної підготовленості та інші.

3. Структура та органи управління фізкультурно-спортивного клубу

3.1 Клуби утворюються за рішенням Ради навчального закладу та реєструються в установленому порядку.

3.2 Організаційною основою діяльності клубів є осередок (у класах чи групах). Як правило, у загальноосвітньому навчальному закладі I ступеня головою осередку обирається один з представників батьківської громадськості або класний керівник;
 
у  загальноосвітньому навчальному закладі II ст. голова осередку обирається з представників батьківської громадськості або учнів. У загальноосвітньому навчальному закладі III ст. та професійно-технічному навчальному закладі голова осередку з учнівської молоді.

3.3 Осередок клубу організується за умов подання заяв чи списків з підписами членів педагогічного колективу, які бажають займатись фізичною культурою і спортом.

Члени осередків обираються делегатами на загальношкільну конференцію або збори професійно-технічного навчального закладу, що проводиться раз на 2 роки.

Конференція (збори) представників осередків правомочні за участю в них не менше 2/3 делегатів, які обирають Правління фізкультурно-спортивного клубу та ревізійну комісію.

Члени Правління клубу обирають голову та заступника і розподіляють між собою функціональні обов'язки.

3.4 Загальні збори (конференція):

• Заслуховують та обговорюють звіти правління клубу, приймають постанови до звіту;

• Заслуховують повідомлення ревізійної комісії про використання коштів за призначенням;

• Розглядаються напрями роботи Правління, календарний план спортивно-масових заходів, кошторис витрат.

3.5 Правління клубу забезпечує виконання Положення клубу, рішення конференції (зборів).

3.6 Правління клубу здійснює контроль за санітарно-гігієнічними вимогами, вимогами охорони праці, безпеки проведення занять, вирішує питання страхування членів клубу під час участі в змаганнях.

5. Права клубу

Клуб має право:

5.1 Представляти та захищати інтереси членів клубу.

5.2 Здійснювати роботу з фізкультурно-спортивними організаціями на договірних умовах.

5.3 Розробляти, затверджувати положення і здійснювати плани фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, не передбачених програмними та директивними документами.

5.4 Брати участь в заходах з рекламою засновників і спонсорів.

5.5 Проводити фізкультурно-спортивні заходи, використовуючи кошти, які виділяються навчальним закладом, а також власні, що утворюються від членських чи спонсорських внесків.

5.6 Представляти членів клубу до присвоєння почесних звань, нагород, приймати рішення з цих питань.

5.7 Організує і проводить огляд-конкурси на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в підрозділах.

6. Члени спортивного клубу, їх права та обов'язки

6.1 Членство у Клубі є індивідуально-колективним.

6.2 Член клубу може бути в декількох клубах.

6.3 Член клубу навчального закладу може бути членом будь-якого фізкультурно-спортивного закладу чи федерації з виду спорту.

6.4 Прийом до членів клубу покладається на правління клубу.

6.5 Питання виходу та вилучення з членів клубу розглядається правлінням та осередком.

6.6 Особи, які вступають до клубу, зобов'язані виконувати положення та регламент клубу, брати активну участь в його справах.

6.7 Регулярно проходити методичний огляд, вести самоконтроль за станом свого здоров'я, вести здоровий спосіб життя.

7. Фінансова діяльність

7.1 Фінансування клубів здійснюється за рахунок членських та спонсорських внесків, коштів з бюджету засновників, цільових асигнувань інших організацій, власних доходів та від діяльності, яка не забороняється законодавством України.

7.2 Кошти клубів накопичуються на розрахункових рахунках навчальних закладів, позабюджетних рахунках, субрахунках чи рахунках клубів (якщо такі є).

7.3 Право використовувати кошти належить тільки клубу на підставі діючого законодавства України.

8. Ліквідація клубу

8.1 Рішення питань про ліквідацію клубу приймає конференція (збори) членів клубу згідно існуючого законодавства або за рішенням суду.

8.2 Вирішення питання про ліквідацію клубу може бути винесене на розгляд зборів (конференцію) за вимогою не менше третини членів клубу або рішенням Ради навчального закладу.

 

ТИПОВИЙ СТАТУТ
спортивного клубу вищого навчального закладу або установи

(Витяг)

I. Загальні положення

Статут спортивного клубу вищого навчального закладу розробляється на підставі типового статуту з відповідним внесенням необхідних змін і доповнень, що відображають специфічні особливості окремого навчального закладу, установи.

Статут затверджується загальними зборами (конференцією) членів спортивного клубу вищого навчального закладу, установи та місцевими осередками Спортивної студентської спілки і реєструється згідно чинного законодавства про громадські організації:

1.1. Спортивний клуб закладу, установи (далі - "Спортивний клуб") є самостійною фізкультурно-спортивною громадською організацією.

1.2. Спортивний клуб здійснює всебічну роботу з розвитку фізичної культури і спорту серед учнівської і студентської молоді, аспірантів, професорсько-викладацького складу, співробітників вищого навчального закладу, установи та членів їх сімей.

1.3. Спортивний клуб діє у відповідності із Законом України "Про фізичну культуру і спорт", іншими законодавчими та нормативними урядовими актами, статутними вимогами Спортивної студентської спілки України, Міжнародної федерації університетського спорту, а також своїм Статутом, що спрямований на виконання соціально важливих функцій.

1.4. Спортивний клуб є юридичною особою, має свою печатку, штамп із своїм найменуванням, розрахунковий рахунок в банківських закладах, може мати на правах власності відокремлене майно, основні та оборотні фонди.

1.5. Діяльність спортивного клубу будується на засадах самоврядування, добровільності членства та участі в його справах.

1.6. Спортивний клуб реалізує свою мету та завдання в тісній взаємодії з керівництвом вищого навчального закладу на підставі об'єднання фінансових, матеріальних, трудових ресурсів закладу, установи, профспілкової організації та інших зацікавлених організацій.

1.7. Взаємодія спортивного клубу з директоратом та ректоратом, профспілковими комітетами будується на договірних засадах.

1.8. Спортивний клуб може вступати в різні громадські організації, діяльність яких відповідає меті і завданням спортивного клубу.

1.9. Спортивний клуб має свій прапор, емблему, іншу атрибутику.

2.2. Головними завданнями спортивного клубу є:

- формування всебічно розвиненої особистості засобами фізичної культури і спорту;

- пропаганда здорового способу життя, запровадження фізичної культури і спорту під час навчання, роботи, побуту і відпочинку;

- використання засобів фізичної культури для професійно прикладної підготовки;

- організація і проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, надання послуг у сфері фізичної культури і спорту;

- створення фізкультурно-спортивних аматорських об'єднань, секцій, команд з видів спорту;

- проведення роботи щодо спортивного вдосконалення, підготовки та відрядження збірних команд навчального закладу на змагання;

- створення виробничих та інших підприємств, кооперативів, творчих об'єднань, діяльність яких відповідає виконанню завдань спортивного клубу (при укладанні статуту конкретного спортивного клубу треба показати всі конкретні види послуг, а також виробничої, комерційної та іншої діяльності);

- розвиток міжнародних зв'язків і співробітництва із спортивними організаціями навчальних закладів.

III. Організаційна структура спортивного клубу

3.1. Організаційна структура спортивного клубу затверджується загальними зборами (конференцією) і може формуватися як на факультетах, так і за інтересами (види спорту).

3.2. Найвищим керівним органом спортивного клубу є загальні збори (конференція) членів клубу, які скликаються один раз на термін, що затверджується конференцією.

Збори (конференція) є правомочними при участі в їх роботі не менше половини делегатів (членів спортивного клубу).

3.3. Конференція заслуховує та обговорює звітні доповіді правління та ревізійної комісії спортивного клубу, приймає рішення (постанови) з цих питань, визначає основні завдання спортивного клубу щодо подальшого розвитку фізичної культури і спорту, обирає відкритим або таємним голосуванням голову спортивного клубу, правління та ревізійну комісію в кількості, що визначає конференція (збори).

Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів таємним або відкритим голосуванням.

3.4. Правління спортивного клубу в період між конференціями (зборами):

- здійснює керівництво позанавчальною спортивною та фізкультурно-оздоровчою роботою, що здійснюється у навчальному закладі або установі;

- створює комісії та інші робочі органи спортивного клубу за напрямками роботи;

- у встановленому порядку вносить на розгляд державних та громадських органів пропозиції з удосконаленням фізкультурно-масової і спортивної роботи;

- розглядає та затверджує плани роботи спортивного клубу, календарні плани спортивних і оздоровчих заходів;

- затверджує бюджет спортивного клубу, регулює його фінансово-господарчу діяльність і приймає рішення про основні фінансово-господарчі операції;

- заслуховує на своїх засіданнях звіти та дає оцінку роботі підрозділів спортивного клубу, спортивних секцій, команд, тренерів та інших співробітників спортивного клубу;

- готує конференції звіт про свою роботу, здійснює контроль за виконанням рішень конференцій.

Засідання правління спортивного клубу проводяться не менше одного разу на 3 місяці.

3.5. Голова спортивного клубу:

- здійснює керівництво діяльністю правління спортивного клубу, веде його засідання;

- представляє спортивний клуб на вченій Раді навчального закладу, а також в громадських організаціях і перед органами державного управління;

- діє від імені спортивного клубу та звітується перед правлінням;

- здійснює юридичні акти, підписує договори, видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки;

- видає розпорядження, інструкції та інші акти;

- приймає рішення в пред'явленні від імені спортивного клубу претензій та позовів до юридичних осіб та громадян.

IV. Права та основні напрямки діяльності спортивного клубу

4.1. Спортивний клуб:

- проводить спортивно-масові змагання, спартакіади, універсіади, навчально-тренувальні та оздоровчі збори;

- організує, проводить та забезпечує контроль за навчально-тренувальним процесом в спортивних секціях, групах, збірних командах, клубах за спортивними інтересами, створює необхідні умови для росту майстерності студентів-спортсменів;

- бере безпосередню участь в організації роботи літніх і зимових оздоровчо-спортивних таборів та розподілі путівок до них;

- організує і проводить огляди-конкурси на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в підрозділах навчального закладу;

- формує збірні команди з видів спорту навчального закладу, установи та забезпечує їх участь в спортивних змаганнях;

- присвоює спортивні розряди: перший, другий, третій та юнацькі, суддівські категорії по першу включно, фізкультурному активу, що прослухав семінари присвоєння звання громадського інструктора (тренера), видає відповідні знаки та посвідчення;

- використовує фінансові асигнування, що передбачені бюджетом навчального закладу, установи та їх профспілковими комітетами для здійснення позанавчальної спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи;

- безкоштовно користується спортивними спорудами, як тими, що належать навчальному закладу, установі, так і арендованими, у вільний від навчального процесу час;

- забезпечує раціональне та ефективне використання матеріально-технічної бази спортивних споруд в наданий час, інвентарю та обладнання;

- організує роботу баз та пунктів прокату спортивного інвентарю;

- володіє, використовує та розпоряджається майном, що належить спортивному клубу по праву власника;

- будує, набуває, приймає, відчужує та представляє усякого роду рухоме та нерухоме майно;

- вступає в договірні відносини з державними, комерційними, кооперативними, приватними, громадськими організаціями, а також закордонними партнерами, може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

- здійснює підбір фізкультурних кадрів;

- заохочує фізкультурно-спортивний актив, окремих тренерів і спортсменів за високі показники розвитку масової фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, нагороджує їх грамотами, пам'ятними подарунками та грошовими преміями;

- представляє фізкультурників, спортсменів, тренерів-викладачів, громадський актив та інших працівників для присвоєння почесних звань;

- здійснює придбання та видає для користування членами клубу спортивне майно, орендує спортивні споруди;

- здійснює інші дії, що не протирічать законодавству та створюють умови для виконання завдань, які стоять перед спортивними клубами.

V. Члени спортивного клубу, їх права і обов'язки

5.1. Членом спортивного клубу може бути кожен, хто виявив бажання бути членом клубу, незалежно від їх членства в інших спортивних товариствах.

5.2. Члени спортивного клубу мають право:

- брати участь в роботі зборів, конференцій спортивного клубу;

- обирати та бути обраним до керівних органів клубу;

- займатися фізичною культурою і спортом в секціях, командах клубу;

- підвищувати кваліфікацію в обраному напрямку фізкультурно-спортивної та громадської діяльності;

- виступати за свій спортивний клуб в змаганнях;

- користуватися спортивними спорудами та інвентарем навчального закладу, установи і спортивного клубу.

5.3. Члени спортивного клубу зобов'язані:

- брати участь в роботі спортивного клубу, виконувати рішення його керівних органів;

- своєчасно сплачувати членські внески (за рішенням правління);

- вдосконалювати свою фізичну підготовку, вести здоровий спосіб життя;

- берегти майно, інвентар і форму спортивного клубу та навчального закладу, установи;

- регулярно проходити медичний огляд, вести контроль за станом здоров'я, дотримуватися особистої та громадської гігієни.

VI. Майно та фінансова діяльність спортивного клубу

6.1. Спортивний клуб здійснює право володіння, користування та розпорядження майном, що закріплене за ним, та включає в себе основні фонди та інші матеріальні цінності і фінансові ресурси у відповідності з метою і завданням своєї діяльності та призначенням майна.

6.2. Спортивні споруди, які знаходяться на балансі навчального закладу, установи, передаються в розпорядження спортивного клубу у вільний від навчальних занять час із правом користування та розпорядження.

6.3. Спортивний клуб працює за кошторисом, що затверджується правлінням клубу.

6.4. Кошти спортивного клубу утворюються з різних джерел:

- коштів, що передбачені бюджетом навчального закладу, установи та профспілкових комітетів навчального закладу, установи, на організацію позанавчальної спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи із студентами, аспірантами та співробітниками, а також коштів, що надаються навчальним закладом, установою для цієї мети;

- індивідуальних членських внесків, розмір яких визначено конференцією спортивного клубу;

- прибутків від проведення платних заходів та інших видів власної діяльності;

- благодійних та спонсорських відрахунків організацій та окремих осіб;

- коштів, що поступають від експлуатації спортивних споруд навчального закладу, установи в позанавчальний час;

- прибутків, що надходять від госпрозрахункових спортивних секцій та груп;

- дотацій від фізкультурно-спортивних організацій;

- прибутків від діяльності об'єднань, кооперативів, творчих та виробничих колективів, що створені при спортивному клубі.

6.5. В спортивному клубі розпорядником кредитів є голова спортивного клубу, а в разі його відсутності - особи, що його заміщують.

6.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю спортивного клубу здійснює ревізійна комісія, яка обирається на загальних зборах (конференції).

VII. Ліквідація спортивного клубу

7.1. Рішення про ліквідацію спортивного клубу приймається загальними зборами (конференцією) спортивного клубу.

В окремих випадках діяльність спортивного клубу може бути припинена за рішенням суду.

7.2. Майно спортивного клубу, який ліквідовано за рішенням загальних зборів (конференції), передається профспілковому комітету навчального закладу, установи або в порядку, встановленому судом.

____________

 

Надруковано:
"Збірник законодавчих, нормативних та директивних документів з питань організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі", випуск 1, 2002 р.

 

Опрос