Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор бессрочного безоплатного пользования государственным имуществом

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.06.2002

ДОГОВІР
безстрокового безоплатного користування державним майном

м. ________ 

"___" ____________ 200_ року 

N ________ 

Ми, що нижче підписалися: __________________________________________
                                                                                       (назва та місцезнаходження органу,
_________________________________________________________________,
                                                                     що укладає договір) 

в особі ___________________________________________________________,
                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

який(а) діє на підставі ______________________________________________
                                                                                                (назва документа)

(надалі - Фонд майна АР Крим або РВ ФДМУ по __________ області) з однієї сторони,
та _______________________________________________________________
                                                    (назва відкритого акціонерного товариства) 
_________________________________________________________________,

яка(е) зареєстрована(е) ______________________________________________
                                                                       (орган реєстрації, дата та реєстраційний номер) 

в особі ___________________________________________________________
                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові громадянина) 

який(а) діє на підставі _______________________________________________
                                                                                                  (назва документа) 

(далі - Користувач) з другої сторони, з метою реалізації вимог статті 24 Закону України "Про приватизацію державного майна" уклали цей Договір про нижче викладене:

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є передача об'єктів соціально-побутового призначення, створених за рахунок коштів соціального розвитку (аналогічних фондів) підприємства (далі - об'єкти), які в процесі приватизації не увійшли до статутного фонду Користувача і знаходяться на його балансі. Фонд майна АР Крим або РВ ФДМУ по __________ області передає, а Користувач приймає в безстрокове безоплатне користування (далі - користування) об'єкти.

Склад та вартість об'єктів, що передаються Користувачу згідно з цим Договором, визначені відповідно до передаточного балансу Користувача станом на "___" ____________ 200_ року (на дату проведення інвентаризації об'єктів).

2. Умови передачі і повернення об'єктів соціально-побутового призначення

2.1. Набуття Користувачем права користування об'єктами виникає одночасно з підписанням акта приймання-передачі об'єктів.

2.2. Передача об'єктів в користування не означає передачі Користувачу права власності на них. Власником об'єктів, що передані у користування, залишається держава, а Користувач безоплатно користується ними протягом дії цього Договору.

2.3. Передача об'єкта у користування здійснюється за вартістю, вказаною у п. 1.1 цього Договору.

2.4. Вартість об'єкта, що повертається Користувачем Фонду майна АР Крим або РВ ФДМУ по _______ області, визначається на підставі передаточного балансу, складеного за даними інвентаризації об'єкта на дату припинення цього Договору, звіреного з актом приймання-передачі об'єкта, складеного на дату підписання цього Договору. Об'єкти вважаються повернутими Фонду майна АР Крим або РВ ФДМУ по _______ області з дати підписання сторонами акта приймання-передачі з урахуванням пункту 3 цього Договору.

3. Використання амортизаційних відрахувань

3.1. Амортизаційні відрахування на об'єкти, що передані у користування, залишаються в розпорядженні Користувача і використовуються на повне відновлення основних фондів, переданих у користування.

3.2. Поліпшення об'єктів, що передані в користування, які здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю держави.

4. Обов'язки Користувача

Користувач зобов'язується:

4.1. Прийняти від Фонду майна АР Крим або РВ ФДМУ по ________ області об'єкт, зазначений у пункті 1.1 цього Договору, за актом приймання-передачі, який підтверджує склад та вартість об'єкта.

4.2. Здійснювати цільове використання об'єкта та утримувати його в належному стані.

4.3. Вести відокремлений аналітичний бухгалтерський облік майна, що передане у користування, який згідно з чинним законодавством не впливає на податкові зобов'язання Користувача. Щорічно подавати до Фонду державного майна звіт про його цільове використання та належне утримання.

4.4. Нести повну відповідальність за збереження, експлуатацію об'єктів, що передані у користування, вчасно здійснювати поточний ремонт основних фондів, що передані у користування.

4.5. Не передавати без дозволу Фонду майна АР Крим або РВ ФДМУ по _________ області об'єкти, що передані у користування, третім особам.

4.6. Безперешкодно допускати представників Фонду майна АР Крим або РВ ФДМУ по _________ області до перевірки використання майна.

4.7. Забезпечити пожежну безпеку об'єктів, що передані у користування.

4.8. У випадку припинення Договору повернути Фонду майна АР Крим або РВ ФДМУ по _________ області об'єкти, що передані у користування, в належному стані, не гіршому ніж під час передачі його у користування, з урахуванням фізичного зносу.

4.9. Якщо майну, що передане у користування, заподіяна шкода з вини Користувача, то відшкодування збитків проводити за рахунок останнього відповідно до чинного законодавства.

5. Права Користувача

Користувач має право:

5.1. Самостійно здійснювати господарську діяльність у межах, визначених законодавством і цим Договором щодо використання об'єктів, що передані у користування Користувачу.

5.2. З дозволу Фонду майна АР Крим або РВ ФДМУ по _________ області вносити зміни до складу об'єктів, що передані у користування, проводити їх реконструкцію, технічне переустаткування, інші заходи, що обумовлюють підвищення їх вартості. Вартість від'ємних та невід'ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів Користувача, як з дозволу Фонду майна АР Крим або РВ ФДМУ по _________ області, так і без дозволу, компенсації у разі припинення дії Договору не підлягають.

5.3. Прибутки, одержані Користувачем в результаті здійснення господарської діяльності на майні, що передане у користування згідно з цим Договором, є власністю Користувача і використовуються ним самостійно на свій розсуд.

6. Обов'язки Фонду майна АР Крим або РВ ФДМ по _________________ області

Фонд майна АР Крим або РВ ФДМУ по ______________ області зобов'язується:

6.1. Після підписання цього Договору передати Користувачу у користування об'єкти, зазначені у пункті 1.1 цього Договору, за актом приймання-передачі.

7. Права Фонду майна АР Крим або РВ ФДМУ по ___________ області

Фонд майна АР Крим або РВ ФДМУ по ___________ області має право:

7.1. Контролювати наявність, стан, здійснювати цільове використання об'єктів та утримання в належному стані.

7.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору (або його розірвання) у випадку погіршення стану майна, його неналежного використання або невиконання вимог цього Договору.

7.3. Фонд майна АР Крим або РВ ФДМУ по _________ області не відповідає по зобов'язаннях Користувача, що виникли під час використання об'єктів, які передані у користування.

8. Особливі умови

8.1. Об'єкти, що передані у користування, не можуть бути предметом застави, на них не може бути звернене стягнення за претензіями кредиторів, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

8.2. Користувачу надається право захисту об'єктів, що передані у користування, на рівні прав, визначених законодавством України щодо захисту прав власності. Користувач може вимагати повернення об'єктів, що передані у користування, з будь-якого чужого незаконного володіння, вимагати усунення перешкод з його використання і відшкодування збитків, завданих об'єктам, що передані у користування.

9. Відповідальність сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з цим Договором сторони несуть відповідальність, яка передбачена чинним законодавством.

9.2. Спори, що виникають у ході виконання умов цього Договору, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд до господарського суду (суду).

10. Форс-мажор

10.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії за обставинами, які не залежать від волі сторін), а саме: війни, воєнних та терористичних дій, блокади, пожежі, повені, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ та дій держави, які унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов'язань, сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на цей час. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий компетентними державними органами.

10.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин Користувач і Фонд майна АР Крим або РВ ФДМУ по ___________ області зобов'язані залежно від конкретної ситуації вживати всіх можливих заходів щодо збереження об'єктів, що передані у користування.

11. Внесення змін до Договору, розірвання Договору

11.1. Зміна умов (або розірвання) Договору можуть мати місце за погодженням сторін. Одностороння відмова від виконання умов Договору та внесення змін не допускається.

11.2. Договір розривається та об'єкти повертаються у випадках:

- нецільового використання об'єктів Користувачем;

- утримання Користувачем об'єктів в неналежному стані;

- у випадках, передбачених чинним законодавством України.

(абзац четвертий підпункту 11.2 пункту 11 додатка із змінами, внесеними
 згідно з наказом Фонду державного майна України від 25.03.2004 р. N 580)

11.3. Дія Договору припиняється у випадку:

- загибелі об'єкта;

- достроково за згодою сторін або за рішенням господарського суду (суду);

- приватизації об'єкта;

- банкрутства Користувача.

11.4. Взаємостосунки сторін, що не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

Договір укладений у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну чинність.

Додаток:

1. Акт приймання-передачі.

від Фонду майна АР Крим або РВ ФДМУ по _____________ області 

Користувач 

Юридичні адреси сторін:

Фонд майна АР Крим або РВ ФДМУ по _________ області 

Користувач 

 

АКТ
приймання-передачі

м. ________ 

"___" ____________ 200_ року 

N ________ 

Ми, що нижче підписалися: __________________________________________
                                                                                  (Фонд майна АР Крим або регіональне
_________________________________________________________________,
                                             відділення Фонду державного майна України) 

в особі ___________________________________________________________,
                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

який(а) діє на підставі ______________________________________________
                                                                                           (назва документа) 

з однієї сторони, та _________________________________________________
                                                                      (назва відкритого акціонерного товариства)
_________________________________________________________________,

яка(е) зареєстрована(е) _____________________________________________,
                                                                     (орган реєстрації, дата та реєстраційний номер) 

в особі ___________________________________________________________,
                                                   (посада, прізвище, ім'я та батькові громадянина) 

який(а) діє на підставі ______________________________________________,
                                                                                                (назва документа) 

з другої сторони, на підставі Договору від _______________ N ____________ склали цей Акт про викладене нижче:

Фонд майна АР Крим або РВ ФДМУ по _________ області передає, а відкрите акціонерне товариство ___________________ приймає в безстрокове безоплатне користування об'єкти, які не увійшли до статутного фонду товариства і знаходяться на його балансі.

Склад та вартість об'єктів, що передаються відкритому акціонерному товариству згідно з цим Актом у користування, визначено відповідно до передаточному балансу станом на "___" ____________ року у складі:

N
п/п 

NN інв. об'єкта 

Найменування об'єкта 

Адреса 

Балансова вартість,
тис. грн. 

Залишкова вартість,
тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

Цей Акт є невід'ємною частиною Договору безоплатного користування державним майном від "___" ____________ 200_ року.

Здав: 

Прийняв: 

від Фонду майна АР Крим або РВ ФДМУ по _____________ області 

Від відкритого акціонерного товариства _______________ 

Юридичні адреси сторін:

Фонд майна АР Крим або РВ ФДМУ по _________ області 

Користувач 

____________

Опрос