Идет загрузка документа (713 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о ликвидации банка

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.10.2001
Утратил силу

Договір
про ліквідацію банку
(зразок)

_______________________________
(повне найменування банку) 

_____________________
(місце укладення договору) 

____________________
(дата укладення договору) 

Національний банк України в особі заступника Голови Національного банку України __________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________________________, який діє на підставі довіреності __________________________
____________________________________________________________ (далі - Національний банк),
                                                     (дата, номер, ким засвідчена)
з однієї сторони, та __________________________________________________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
який має сертифікат Національного банку України на право здійснення ліквідації банків
___________________________________________________________________________________ 
                        (серія, номер сертифікату, дата та номер рішення Кваліфікаційної комісії Національного банку України)
 (далі - Ліквідатор), з другої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір (далі - Договір) про таке.

1. Предмет Договору

1.1. Національний банк доручає Ліквідатору здійснити процедуру ліквідації _______________________________________________________________________ (далі - банк),
                                                                       (повне найменування банку)
а Ліквідатор за плату зобов'язується здійснити процедуру ліквідації відповідно до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Під час виконання Договору Сторони мають права та виконують обов'язки, передбачені Законом України "Про банки і банківську діяльність" і Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (зі змінами), та Договором.

3. Оплата праці Ліквідатора

3.1. За здійснення процедури ліквідації банку Ліквідаторові встановлюється оплата праці в розмірі ______________________________________________________________________ гривень за місяць.
                                                                      (цифрами та словами)

3.2. Сума оплати праці Ліквідатора перераховується на визначений ним рахунок або виплачується готівкою щомісяця ______ числа.

3.3. Ліквідатор має право отримати додаткову винагороду в розмірі _____ відсотків від розміру оплати праці за результатами задоволення вимог кредиторів однієї та кожної наступної черги в повному обсязі. Рішення про оплату додаткової винагороди Ліквідаторові приймає Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі - Комісія).

3.4. Додаткова винагорода перераховується Ліквідаторові на визначений ним рахунок або виплачується готівкою після прийняття рішення про її затвердження в межах кошторису.

3.5. Порядок подання звернення Ліквідатора про оплату додаткової винагороди, прийняття Комісією рішення та перерахування визначеної суми додаткової винагороди встановлюється відповідно до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (зі змінами).

3.6. За рішенням Комісії сума оплати праці Ліквідаторові може бути зменшена (але не більше ніж на 50 відсотків) у разі:

порушення встановленого терміну подання початкового балансу, проміжного ліквідаційного балансу, переліку (реєстру) вимог кредиторів або підготовки цих документів з порушенням вимог нормативно-правових актів Національного банку;

порушення встановленого терміну подання кошторису витрат на здійснення ліквідаційної процедури для затвердження Національним банком або допущення перевитрати коштів за кошторисом;

створення перешкод під час здійснення Національним банком перевірки діяльності Ліквідатора;

порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо подання звітності, інформації чи копій документів;

порушення Ліквідатором терміну завершення процедури ліквідації банку.

4. Відповідальність Сторін

 4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку в частині повноважень, пов'язаних зі здійсненням процедури ліквідації.  

5. Строк дії Договору, умови його зміни та розірвання

5.1. Договір набирає чинності з дня призначення Ліквідатора згідно з постановою Правління Національного банку України і діє до дня внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про ліквідацію банку.

5.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін.

5.3. Національний банк має право прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ліквідатора та розірвання з ним Договору в односторонньому порядку в разі порушення Ліквідатором вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку та/або умов Договору, уключаючи незабезпечення Ліквідатором ефективного здійснення ліквідаційної процедури банку, незавершення процедури ліквідації банку у встановлений термін чи виявлення конфлікту інтересів та в інших випадках, передбачених законодавством України. У вищезазначених випадках Договір є розірваним з дня прийняття Національним банком відповідного рішення.
Національний банк зобов'язаний прийняти рішення про припинення повноважень Ліквідатора, розірвання укладеного з ним Договору в разі непідтвердження кандидатури Ліквідатора судом.

5.4. Зміни до цього Договору вважаються такими, що мають юридичну силу і є обов'язковими для Сторін, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.
Усі зміни до цього Договору є його невід'ємною частиною.

6. Інші умови

6.1. Цей Договір складено у двох примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони), які мають однакову юридичну силу.

6.2. Спори, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням умов цього Договору, вирішуються згідно із законодавством України.

6.3. Питання щодо ліквідації банку, які не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

7. Реквізити і підписи Сторін 

Національний банк України
_________________________________________
                                          (адреса)
Код банку N
Код за ЄДРПОУ
Заступник Голови
Національного банку України
_________________________________________
                          (підпис, ініціали, прізвище, дата) 

Ліквідатор
_______________________________________
       (адреса, за якою особа зареєстрована та проживає)
_______________________________________
                                   (паспортні дані)
_______________________________________
                              (ідентифікаційний номер)
_______________________________________
                      (підпис, ініціали, прізвище, дата) 

М. П. 

 

Опрос