Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение (гражданско-правовой договор) о выполнении работ по подготовке и проведению Всеукраинской переписи населения 2001 года и обработке ее результатов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.10.2001
Утратил силу

УГОДА N ___
(цивільно-правовий договір)
про виконання робіт з підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року та оброблення його результатів

"___" ______________ 200_ р. 

м. ____________ 

_________________________
(найменування органу статистики) 

в особі 

_________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

______________________, 

що діє на підставі 

_______________________,
                      (положення) 

надалі - Замовник, і громадянин(-ка) 

______________________,
   (прізвище, ім'я, по батькові) 

надалі -  

Виконавець, що мешкає за адресою _________________________________,
паспорт N ____________ серія ______, виданий _______________________
______________________________________________ "___" "___" _____ р.,
ідентифікаційний N _______________ (копія довідки додається), далі - сторони, уклали Угоду про таке.

1. Предмет Угоди

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання якісно і в установлені терміни виконати роботу обліковця перепису населення:

- пройти інструктаж і перевірку знань;

- ознайомитись з межами своєї дільниці шляхом їх обходу з інструктором-контролером і обліковцями суміжних дільниць і звірити межі із схематичним планом лічильної дільниці;

- здійснити попередній обхід усіх будинків та будівель, розташованих на дільниці, і повідомити населення про проведення перепису населення;

- одержати від інструктора-контролера переписну документацію;

- провести перепис населення та заповнити переписну документацію, при цьому у процесі опитування респондентів неухильно дотримуватися переліку запитань, установлених переписною документацією, і точно передавати їх зміст;

- неухильно дотримуватися вимог щодо заборони повідомляти будь-кому зміст заповненої переписної документації;

- ужити всіх заходів до забезпечення збереження ввіреного йому майна;

- протягом усього перепису населення у встановлений час пред'являти інструктору-контролеру для перевірки заповнену переписну документацію, виправляти за вказівкою інструктора-контролера помилкові або неповні записи, а в разі потреби відвідувати квартири (приміщення) повторно;

- перед здачею матеріалів перепису населення інструктору-контролеру ще раз, у спеціально відведений день, ретельно переглянути всю заповнену переписну документацію та заповнити у своїй записній книжці розділ "Зауваження і пропозиції обліковця";

- невикористані і зіпсовані бланки форм переписної документації здати інструктору-контролеру за підрахунком;

- у встановлений інструктором-контролером день особисто здати інструктору-контролеру матеріали перепису населення, а потім взяти участь у контрольному обході;

- під керівництвом інструктора-контролера взяти участь у підготовці матеріалів перепису населення до здачі у переписний відділ.

1.2. Строк виконання робіт: протягом 28 робочих днів у період з 23 листопада до 25 грудня 2001 р.

1.3. Робота вважається виконаною після оформлення в установленому порядку акта приймання-здачі виконаних робіт з підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року та оброблення його результатів.

2. Розмір і порядок оплати виконаних робіт

2.1. За повний обсяг виконаних робіт, передбачених Угодою, Замовник нараховує Виконавцеві винагороду в розмірі

_________
  (цифрами) 

_______________________________
                                     (літерами) 

грн. ____ коп. 

з відповідними відрахуваннями згідно з чинним законодавством.

2.2. Оплата здійснюється на підставі підписаного акта приймання-здачі виконаних робіт з підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року та оброблення його результатів.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань у відповідності до чинного законодавства.

3.2. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за Угодою інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку з повідомленням іншої сторони.

3.3. Виконавець несе відповідальність за всяке упущення, що потягло за собою втрату або пошкодження ввіреного йому Замовником майна.

3.4. За порушення вимоги щодо захисту конфіденційної інформації, отриманої у ході перепису населення, Виконавець несе відповідальність, передбачену законами України.

3.5. Спори за цією Угодою розглядаються судом.

На осіб, які працюють за цією Угодою, не поширюється право на відпустку або заміну її грошовою компенсацією, а також на будь-яку допомогу з фонду соціального страхування.

Підписи сторін

Замовник 

__________
      (підпис) 

  

Виконавець 

__________
      (підпис) 

М. П. 

  

  

  

  

 

Начальник управління політики
зайнятості Мінпраці України 

 
Т. П. Петрова
 

 

Опрос