Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о депозитарном и информационном обслуживании коммерческих банков при проведении операций с депозитными сертификатами Национального банка Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.05.2000

ДОГОВІР N ____
про депозитарне та інформаційне обслуговування комерційних банків при проведенні операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України

_________ 200_ р.

Національний банк України, який виконує функції депозитарію (далі - ДЕПОЗИТАРІЙ), в особі начальника Центральної розрахункової палати Коваля Івана Михайловича, який діє на підставі довіреності N 18-208/465-1430 від 22.02.2000 р., з однієї сторони, та ______________________________ (далі - БАНК),

в особі _________, який діє на підставі _______________, з другої сторони (далі - Сторони),  уклали цей Договір про таке.

1. Предмет Договору

1.1. ДЕПОЗИТАРІЙ здійснює депозитарне обслуговування операцій банку з депозитними сертифікатами Національного банку України згідно з Положенням про депозитний сертифікат Національного банку України, затвердженим постановою Правління від 07.03.2000 р. N 91 (далі - Положення), та іншими чинними нормативними актами Національного банку України. Відповідно до цього предметом Договору є: 

відкриття та ведення рахунків депозитарного обліку БАНКУ за депозитними сертифікатами Національного банку України при їх розміщенні, обігу, сплаті відсотків та погашенні;

відповідальне зберігання (депозитного сертифіката Національного банку України) у вигляді електронних записів на рахунках;

контроль за відповідністю між обсягом розміщених депозитних сертифікатів Національного банку України та їх кількістю в обігу;

здійснення блокування та перереєстрації прав власності за депозитними сертифікатами Національного банку України під час проведення операцій на вторинному ринку (купівля-продаж, застава);

контроль за відповідністю між кількістю депозитних сертифікатів, що перебувають у власності БАНКУ, та тими, що пропонуються для продажу (застави) на вторинному ринку;

надання БАНКУ засобів захисту інформації за операціями з депозитними сертифікатами Національного банку України;

надання інформаційно-обчислювальних послуг.

1.2. Підставою для виконання депозитарних операцій є:

затверджені керівництвом Національного банку України результати розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України;

розпорядження та повідомлення про перерахування коштів БАНКІВ - учасників угод на вторинному ринку.

2. Зобов'язання та права Сторін

2.1. ДЕПОЗИТАРІЙ бере на себе такі зобов'язання:

забезпечувати здійснення депозитарних операцій за умови виконання БАНКОМ вимог нормативних актів Національного банку України;

щоденно надавати БАНКУ виписки про результати його операцій з депозитними сертифікатами, які обліковуються в Депозитарії;

надавати БАНКУ інформацію про поточні залишки депозитних сертифікатів Національного банку України на депо-рахунках БАНКУ за результатами проведених операцій;

контролювати проходження депо-розпоряджень та депо-повідомлень між БАНКАМИ - учасниками операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України на вторинному ринку;

не проводити операції з депозитними сертифікатами Національного банку України, якщо порушуються встановлені вимоги щодо подання, заповнення та захисту електронних документів;

підтримувати актуальний стан нормативно-довідкової бази щодо депозитарного обліку депозитних сертифікатів та своєчасно передавати БАНКУ інформацію про її зміни;

надавати БАНКУ необхідні консультації з питань функціонування програмного комплексу депозитарного обліку протягом місяця після підписання Договору. Подальші консультації надаються у разі виникнення протягом дії Договору надзвичайних ситуацій;

дотримуватися встановлених вимог щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними;

надавати послуги електронної пошти (ЕП) для транспортування інформації (депо-розпоряджень, заявок на участь в аукціонах з розміщення депозитних сертифікатів тощо). Доставка повідомлень отримувачу гарантується підтвердженнями про прийняття і передавання даних у робочі дні БАНКУ згідно з розпорядком роботи відповідного вузла ЕП. ДЕПОЗИТАРІЙ не несе відповідальності за надійність функціонування каналів зв'язку;

ДЕПОЗИТАРІЙ гарантує БАНКУ своєчасну доставку електронної кореспонденції за умови функціонування каналів зв'язку та дотримання БАНКОМ технологічної дисципліни, визначеної Положенням про систему електронної пошти Національного банку України. При цьому ДЕПОЗИТАРІЙ не несе відповідальності за зміст електронної кореспонденції, надісланої БАНКОМ;

не розголошувати інформацію про стан рахунків депозитарного обліку БАНКУ, зберігати банківську таємницю та дотримуватися вимог банківської безпеки.

2.2. БАНК бере на себе такі зобов'язання:

діяти згідно з нормативними актами Національного банку України;

формувати і надавати депо-розпорядження та повідомлення до ДЕПОЗИТАРІЮ з дотриманням вимог, встановлених Положенням та документами, які визначають порядок депозитарного обліку та функціонування програмно-технологічних засобів ведення депозитарних робіт;

здійснювати оброблення всіх електронних документів у банківський день їх одержання від ДЕПОЗИТАРІЮ в порядку черговості їх надходження;

використовувати під час роботи з ДЕПОЗИТАРІЄМ лише офіційно придбані та зареєстровані за БАНКОМ у розробників або в уповноважених розробниками установах програмні продукти;

виконувати всі вимоги захисту банківських документів в електронному вигляді щодо технічних програмних та організаційних заходів захисту;

повернути до служби захисту інформації Національного банку України засоби захисту електронних депозитарних операцій у разі припинення дії цього Договору в 3-денний термін;

своєчасно повідомляти ДЕПОЗИТАРІЙ про факти втрати або несанкціонованого передавання іншим особам, закріплених за БАНКОМ програмних засобів інформаційного захисту електронних депозитарних операцій або компрометації ключів криптографічного захисту;

забезпечити наявність необхідних технічних та програмних засобів ЕП відповідно до вимог ДЕПОЗИТАРІЮ;

узгоджувати з ДЕПОЗИТАРІЄМ план дій щодо усунення наслідків екстремальних та непередбачуваних ситуацій;

виконувати розпорядження ДЕПОЗИТАРІЮ щодо усунення виявлених недоліків у депозитарному обліку депозитних сертифікатів Національного банку України;

щоденно формувати на магнітних носіях та забезпечувати надійне зберігання шифрованого архіву електронних документів за допомогою програмного комплексу "Депо-облік";

не передавати іншим особам програмні засоби взаємодії з ДЕПОЗИТАРІЄМ.

2.3. ДЕПОЗИТАРІЙ має право:

уводити в дію нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для вдосконалення депозитарного обліку депозитних сертифікатів Національного банку України;

надавати у письмовій формі розпорядження БАНКУ про усунення недоліків депозитарного обліку депозитних сертифікатів Національного банку України.

2.4. БАНК має право:

здійснювати депозитарні операції з депозитними сертифікатами згідно з нормативними актами Національного банку України;

отримувати за допомогою діючих технологічних засобів довідкову та аналітичну інформацію про розміщення та обіг депозитних сертифікатів Національного банку України, які належать БАНКУ.

3. Порядок розрахунків

3.1. БАНК сплачує ДЕПОЗИТАРІЮ вартість наданих ДЕПОЗИТАРІЄМ послуг із депозитарного та інформаційного обслуговування БАНКУ при проведенні операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України згідно з тарифами, які встановлюються ДЕПОЗИТАРІЄМ та діють на час оплати.

3.2. ДЕПОЗИТАРІЙ щомісяця до 3 числа наступного місяця надсилає БАНКУ для оплати рахунок з розрахунком вартості виконаних робіт. БАНК має здійснити оплату протягом трьох робочих днів після отримання рахунку ДЕПОЗИТАРІЮ.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. У разі втрати, пошкодження чи перекручення інформації винна у цьому Сторона відшкодовує другій Стороні заподіяні збитки, пов'язані з цим. Відповідальність встановлюється на підставі підтверджень про прийняття та передавання електронних документів.

4.3. У разі заподіяння БАНКОМ шкоди функціонуванню ДЕПОЗИТАРІЮ або обчислювальним системам його учасників, якщо встановлено його вину, БАНК відшкодовує ДЕПОЗИТАРІЮ і учасникам ДЕПОЗИТАРІЮ завдані збитки, що пов'язані з цим.

4.4. У разі заподіяння шкоди функціонуванню обчислювальним системам БАНКУ, якщо встановлено його вину, ДЕПОЗИТАРІЙ відшкодовує БАНКУ фактичні збитки, що пов'язані з цим.

4.5. У разі втрати або несанкціонованого передавання іншим установам або організаціям закріплених за БАНКОМ програмних засобів захисту інформації або компрометації ключів криптографічного захисту, які використовуються в роботі з депозитними сертифікатами Національного банку України, він відшкодовує ДЕПОЗИТАРІЮ фактичні збитки, пов'язані з цим, а також сплачує штраф у розмірі до 50 відсотків від суми оплати за надані послуги в період, у якому зафіксовані вищезазначені порушення.

4.6. ДЕПОЗИТАРІЙ не несе відповідальності перед БАНКОМ, якщо завдані збитки є наслідком дій, вчинених відповідно до розпоряджень БАНКУ.

4.7. За затримку оплати наданих послуг БАНК сплачує ДЕПОЗИТАРІЮ пеню в розмірі 0,5 відсотка від загальної суми, зазначеної в рахунку за виконані роботи, за кожний день затримки.

5. Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це сталося через причини, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої Сторони. До них належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянські заворушення й інші обставини (далі - форс-мажор), але не обмежуються ними.

Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення невиконуючою Стороною форс-мажору і закінчується чи закінчився б, якщо невиконуюча Сторона вжила б заходів, яких вона і справді могла вжити для виходу з форс-мажору.

Сторони звільняються від виконання зобов'язань на весь період дії форс-мажору та ліквідації його наслідків.

Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно.

Якщо ці обставини триватимуть понад шість місяців, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і в такому разі жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

6. Порядок змін та розірвання Договору

6.1. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати Договір, надсилає пропозиції про це другій Стороні.

6.2. Сторона, що одержала пропозицію про зміну чи розірвання Договору, повинна відповісти на неї не пізніше 20 днів після отримання пропозиції. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни чи розірвання Договору, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк (з урахуванням часу на поштові послуги), заінтересована Сторона має право звернутися до арбітражного суду.

7. Порядок вирішення спорів. Арбітраж

7.1. Спори, які виникають протягом дії Договору, вирішуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в арбітражному суді.

8. Термін дії Договору

8.1. Договір, укладений на невизначений термін, набуває чинності з дня його підписання. Дія Договору припиняється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9. Інші умови

9.1. Крім передбачених цим Договором умов, Сторони при укладенні Договору можуть встановлювати інші умови, які не повинні суперечити чинному законодавству України.

9.2. Цей Договір складений у двох примірниках. Усі оформлені та підписані примірники Договору мають однакову юридичну силу.

10. Юридичні адреси Сторін

10.1. Юридична адреса та банківські реквізити ДЕПОЗИТАРІЮ:

03028 м. Київ, пр. Науки 7, р/р 48036993301 в ОПЕРУ Національного банку України, МФО 300001, ЄДРПОУ - 21684221

10.2. Юридична адреса та банківські реквізити БАНКУ:

________________________________________________________________

______________________________ N бухгалтерського рахунку, на який зараховуються кошти від погашення та сплати доходу за депозитними сертифікатами Національного банку України

10.3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних із виконанням цього Договору, відповідальними представниками є:

від ДЕПОЗИТАРІЮ:

Комаха Світлана Миколаївна (тел. 267-30-19; 267-39-77)
Надточій Володимир Іванович (тел. 267-30-87)

від БАНКУ _____________________________________________

ДЕПОЗИТАРІЙ

М. П. 

БАНК

М. П. 

____________

Опрос