Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение о правительственном органе государственного управления

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.03.2000
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про урядовий орган державного управління

1. Урядовий орган державного управління (далі - урядовий орган) діє у складі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади (далі - центральний орган виконавчої влади) і підпорядковується йому.

2. Урядовий орган у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади та положенням про нього.

3. Урядовий орган:

у межах своєї компетенції бере участь у реалізації державної політики у відповідній підгалузі або сфері діяльності центрального органу виконавчої влади;

здійснює в установленому порядку управління окремими підгалузями або сферами діяльності, зокрема в межах, визначених центральним органом виконавчої влади, управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади;

виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції у відповідній підгалузі або сфері діяльності;

здійснює регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних та юридичних осіб;

узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд керівника центрального органу виконавчої влади;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4. Урядовий орган має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

Урядовий орган може видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

5. Урядовий орган очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р. N 1681)

Керівник урядового органу за посадою є членом колегії центрального органу виконавчої влади.

6. Керівник урядового органу:

здійснює керівництво діяльністю урядового органу, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і керівником центрального органу виконавчої влади за виконання покладених на урядовий орган завдань;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників урядового органу, крім заступників керівника урядового органу;

визначає ступінь відповідальності заступників керівника урядового органу та керівників структурних підрозділів урядового органу;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників урядового органу, крім заступників керівника урядового органу;

підписує видані в межах компетенції урядового органу накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи урядового органу;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим положенням.

7. Керівник урядового органу має заступників (не більше трьох), у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, погодженим з керівником урядового органу.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р. N 1681)

Розподіл обов'язків між заступниками провадить керівник урядового органу.

8. Урядовий орган для реалізації покладених на нього завдань може за погодженням з міністром, керівником іншого центрального органу виконавчої влади утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників урядового органу. Керівники цих органів призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку міністром, керівником іншого центрального органу виконавчої влади, якщо інше не передбачено законом. Положення про територіальні органи затверджується керівником урядового органу.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р. N 1681,
від 17.07.2003 р. N 1106
,
 від 12.07.2005 р. N 556)

9. В урядовому органі може утворюватися колегія у складі керівника урядового органу, його заступників та керівників структурних підрозділів урядового органу. Персональний склад колегії затверджується міністром, керівником іншого центрального органу виконавчої влади.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р. N 1681)

Рішення колегії проводяться в життя наказами урядового органу.

10. Граничну чисельність працівників урядового органу затверджує в межах граничної чисельності працівників міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, визначеної Кабінетом Міністрів України, за поданням керівника урядового органу відповідно міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

Структуру урядового органу затверджує його керівник за погодженням відповідно з міністром, керівником іншого центрального органу виконавчої влади.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

(пункт 10 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 13.12.2001 р. N 1681
,
 від 16.05.2002 р. N 623)

11. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків урядового органу, який діє у складі міністерства, затверджує керівник урядового органу за погодженням з міністром та Мінфіном.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)
 

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків урядового органу, який діє у складі іншого центрального органу виконавчої влади, затверджує керівник урядового органу за погодженням з керівником центрального органу виконавчої влади та Мінфіном.

(пункт 11 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.12.2001 р. N 1681)

12. Урядовий орган утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади.

13. Умови оплати праці працівників урядового органу визначаються Кабінетом Міністрів України.

14. Урядовий орган є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос