Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об управлении жилищно-коммунального хозяйства областной государственной администрации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.03.2000
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

1. Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом облдержадміністрації, що утворюється її головою. Управління підзвітне і підконтрольне голові облдержадміністрації та Держжитлокомунгоспу.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 р. N 717)

Управління реалізує програми розвитку житлово-комунального господарства області, несе відповідальність за його стан, координує діяльність підприємств, установ та організацій галузі.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держжитлокомунгоспу, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями органів місцевого самоврядування, а також Положенням про управління.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 р. N 717)

3. Основними завданнями управління є:

реалізація державної політики комплексного розвитку житлово-комунального господарства з питань водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міст і селищ міського типу, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт для населення, соціально-побутових і виробничих споживачів усіх форм власності, а також проведення державної політики, спрямованої на розвиток міського електротранспорту;

участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку області, цільових програм, метою яких є підвищення рівня забезпеченості населення, соціальної та виробничої сфери в усіх видах житлово-комунальних послуг, поліпшення їх якості, забезпечення охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, а також участь у розробленні містобудівної документації;

облік споживання житлово-комунальних послуг;

участь у формуванні цін і тарифів на житлово-комунальні послуги;

реалізація економічної реформи у житлово-комунальному господарстві та міському електротранспорті;

проведення інвестиційної політики у процесі проектування, будівництва нових і реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснення контролю за їх будівництвом. 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у формуванні державної житлової політики, а також науково-технічної та економічної політики у житлово-комунальній сфері та забезпечує її реалізацію;

2) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

комплексного розвитку житлово-комунального господарства області з метою якнайповнішого задоволення потреб населення, соціальної та виробничої сфери в усіх видах житлово-комунальних послуг;

вдосконалення структури управління житлово-комунальним господарством області, розташування, спеціалізації та розвитку підприємств, організацій, об'єктів житлово-комунального господарства усіх форм власності та міського електротранспорту;

поглиблення економічної реформи у житлово-комунальному господарстві області;

розміщення виробництва продукції для потреб житлово-комунального господарства області;

здійснення житлової реформи, проведення організаційної та методичної роботи, пов'язаної з приватизацією житлового фонду, реєстрацією та інвентаризацією житлового фонду, інженерних мереж та об'єктів житлово-комунального господарства області;

вдосконалення системи соціального захисту населення, порядку надання субсидій для відшкодування витрат в оплаті житлово-комунальних послуг;

передачі або продажу підприємств та об'єктів житлово-комунального господарства, які мають важливе значення для надання житлово-комунальних послуг населенню;

вдосконалення управління майном підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

3) бере участь у розробленні проектів благоустрою територій міст і селищ міського типу;

4) розробляє заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства області в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

5) контролює хід виконання рішень органів виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

6) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства усіх форм власності;

7) вживає заходів для оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно з державними та регіональними програмами;

8) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи й послуги житлово-комунального господарства та проїзд у міському електротранспорті, готує пропозиції щодо їх удосконалення;

9) координує роботу підприємств житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

10) бере участь у складанні балансів фінансових і трудових ресурсів житлово-комунального господарства, розробленні проекту бюджету області;

11) сприяє розвиткові підприємництва та конкуренції, демонополізації виробництва у житлово-комунальній сфері та міському електротранспорті;

12) вносить пропозиції до проектів місцевих програм приватизації майна підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;

13) сприяє розвиткові зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, а також міського електротранспорту;

14) вживає заходів до прискорення передачі об'єктів житлово-комунального господарства, що перебувають у повному господарському віданні або в оперативному управлінні державних підприємств, установ та організацій у комунальну власність;

15) здійснює контроль за дотриманням законодавства в частині надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг;

16) проводить інвестиційну політику у процесі проектування, будівництва нових і реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій міст і селищ міського типу;

17) реалізує разом з відповідними органами державну політику з питань охорони природи та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню міст і селищ міського типу, ліквідації його наслідків;

18) проводить організаційну та методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики з питань праці та заробітної плати, соціального захисту працівників житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

19) сприяє формуванню та розвиткові комунальної служби у сільській місцевості;

20) здійснює контроль за організацією та якістю обслуговування населення;

21) вживає заходів для поліпшення умов охорони праці на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

22) сприяє розвиткові галузевої науки, проведенню науково-технічних досліджень з метою підвищення рівня технології виробництва та якості житлово-комунальних послуг;

23) організовує разом з місцевими органами Держстандарту здійснення заходів, спрямованих на дотримання єдиної системи вимірювань, стандартизації та сертифікації продукції, робіт і житлово-комунальних послуг, а також нагляд за впровадженням і дотриманням стандартів, метрологічних норм і правил;

24) проводить підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб житлово-комунального господарства;

25) вносить у встановленому порядку пропозиції про вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства та міського електротранспорту.

5. Управління має право:

здійснювати контроль за виконанням підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також громадянами нормативних актів з питань утримання та ремонту житлового фонду, експлуатації комунальних об'єктів, благоустрою територій міст і селищ міського типу;

вносити відповідним місцевим органам виконавчої влади пропозиції про припинення будівництва, реконструкції, розширення об'єктів виробничого та іншого призначення усіх форм власності у разі порушення вимог законодавства, стандартів і технічних умов щодо комунального забезпечення;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за їх згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Держжитлокомунгоспом.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 р. N 717)

Начальник управління має заступників, які за його поданням, погодженим з Держжитлокомунгоспом, призначаються на посаду і звільняються з посади головою облдержадміністрації.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 р. N 717)

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

затверджує структуру управління;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки його працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників обласних, а також (в межах делегованих повноважень) районних та міських підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, погоджує призначення на посаду та звільнення з посади начальників міських і районних управлінь (відділів) житлово-комунального господарства.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, розгляду науково-технічних і економічних рекомендацій та пропозицій щодо поліпшення діяльності житлово-комунального господарства та міського електротранспорту області в управлінні утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління за посадою, а також інших працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства.

Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань, кошторис доходів і видатків, штатний розпис затверджує голова облдержадміністрації.

11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос