Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой устав земельно-кадастрового бюро при местном государственном органе земельных ресурсов Госкомзема Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.03.2000
Утратил силу

ТИПОВИЙ СТАТУТ
земельно-кадастрового бюро при місцевому державному органі земельних ресурсів Держкомзему України

1. Загальні положення

1.1. Земельно-кадастрове бюро при _________________________________________

                                                  (назва місцевого державного органу земельних ресурсів) 

(надалі - Бюро) створено наказом начальника ______________________ управління (відділу) земельних ресурсів (надалі - Засновник) від __________________ N ____ на виконання наказу Держкомзему України від 15.12.99 N 121.

1.2. Місцезнаходження Бюро: ______________________________________________

(поштові реквізити, телефон, факс)

1.3. Найменування Бюро: "Земельно-кадастрове бюро при

________________________________________________________________________

(назва місцевого державного органу земельних ресурсів)

земельних ресурсів Держкомзему України".

2. Мета й предмет діяльності

2.1. Бюро створене з метою:

- забезпечення виконання місцевим державним органом земельних ресурсів Держкомзему України функцій, визначених положенням про цей орган, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 року N 930 "Про затвердження Типових положень про місцеві державні органи земельних ресурсів";

- створення та забезпечення функціонування системи Єдиного державного реєстру земельних ділянок у межах адміністративно-територіального поділу;

- створення та забезпечення функціонування Єдиної уніфікованої автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру в межах адміністративно-територіального поділу;

- створення та забезпечення функціонування банку інформації про земельні ділянки.

2.2. Предметом діяльності є:

2.2.1. Проведення робіт щодо збору, систематизації, оновлення інформації про:

- правовий режим земельних ділянок, їх вартість;

- розподіл за власниками землі, землекористувачами, категоріями земель; 

- кількісні, якісні й оціночні характеристики земельних ділянок.

2.2.2. Проведення робіт щодо землеустрою, у тому числі:

- інвентаризація земель усіх категорій;

- складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування (у тому числі на умовах оренди), відмежування в натурі (на місцевості) вилучених (викуплених) і відведених земельних ділянок;

- встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, меж землекористувань та землеволодінь;

- розробка технічної документації щодо складання державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (у тому числі на умовах оренди) та підготовка документів, що посвідчують указані права;

- розробку проектів та іншої землевпорядної документації, пов'язаної із заходами щодо прискорення реформування аграрного сектора та охороною земель;

- поновлення та складання планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років, планів землекористувань та землеволодінь.

2.2.3. Проведення експертної грошової оцінки земель.

2.2.4. Виконання оціночних робіт щодо визначення величини земельного податку на земельні ділянки.

2.2.5 Підготовка технічної документації щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

2.2.6. Ведення чергового кадастрового плану.

2.2.7. Запровадження та експлуатація програмно-інформаційних комплексів системного ведення державного земельного кадастру.

2.2.8. Здійснення за дорученням відповідного органу Держкомзему України державної землевпорядної експертизи технічної документації із землеустрою, розробленої іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

2.2.9. Здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єктів з охорони земель.

2.2.10. Підготовка статистичної звітності щодо розподілу земель за власниками та землекористувачами, їх кількісного та якісного складу.

2.2.11. Організація підвищення кваліфікації спеціалістів з питань державного земельного кадастру та геоінформаційних систем і технологій.

2.2.12. Випуск довідкової, нормативно-технічної, інформаційної та рекламної продукції.

2.2.13. Здійснення за погодженням із Засновником інших видів діяльності у відповідності до чинного законодавства України.

3. Юридичний статус

3.1. Бюро є самостійний господарчий суб'єкт, набуває права та обов'язки юридичної особи від дня його державної реєстрації, веде самостійний баланс, відкриває розрахунковий та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням українською мовою та ідентифікаційним кодом, кутовий штемпель та необхідні штемпелі і реквізити.

3.2. Бюро здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього статуту, який затверджується Засновником.

3.3. Бюро згідно з чинним законодавством України і від свого імені укладає угоди, набуває майнові й особисті немайнові права, виконує обов'язки, має право бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суді та третейському суді.

4. Майно й фінансова діяльність

4.1. Майно Бюро складається з основних фондів і оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Бюро.

4.2. Майно Бюро належить йому на праві повного господарського відання.

4.3. Джерелами формування майна Бюро є:

- майно та кошти, що передаються йому Засновником;

- прибутки, які одержані у зв'язку з оплатою виконаних робіт і наданих послуг, передбачених цим статутом;

- інші джерела, згідно з чинним законодавством України.

4.4. Фінансові ресурси Бюро формуються за рахунок прибутку, отриманого від діяльності Бюро.

4.5. Із надходжень, отриманих від реалізації продукції, робіт, послуг та інших надходжень, відшкодовуються матеріальні та прирівнювані до них витрати, витрати на оплату праці, виплачуються податки та інші обов'язкові платежі, сплачуються відсотки за кредитами. Чистий прибуток надходить у повне розпорядження Бюро.

4.6. За рахунок власних коштів Бюро формує цільові фонди згідно з чинним законодавством України. Положення про відповідні цільові фонди затверджується директором Бюро за погодженням із Засновником.

4.7. Збитки, завдані Бюро в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами або державними органами, відшкодовуються Бюро за рішенням суду або арбітражного суду.

5. Права і обов'язки

5.1. Бюро має право:

5.1.1. Вступати в договірні відносини з державними, кооперативними, приватними підприємствами та установами, громадянами, а також бути посередником між ними у зв'язку з виконанням робіт, що належать до сфери діяльності Бюро.

5.1.2. Самостійно планувати свою діяльність, визначати перспективні напрямки для забезпечення наукового, виробничого та соціального розвитку Бюро, підвищення добробуту його працівників.

5.1.3. Залучати на договірних засадах, при потребі, для виконання робіт інші підприємства, організації та окремих спеціалістів.

5.1.4. Створювати постійні або тимчасові наукові, творчі, технічні та інші колективи без надання їм права юридичної особи, які виконуватимуть роботу на договірних засадах.

5.1.5. Передавати за погодженням із Засновником на договірних засадах матеріальні та фінансові ресурси юридичним та фізичним особам, які виконують для Бюро роботи та послуги.

5.1.6. Надавати своїм працівникам безвідсоткові позики (товарні кредити).

5.1.7. Направляти працівників Бюро за рахунок власних коштів на навчання, стажування, конференції, відрядження.

5.1.8. Реалізовувати свою продукцію, послуги, майно на договірних засадах, а у випадках, передбачених Законами України, - за державними цінами та тарифами.

5.1.9. Користуватись банківським кредитом на договірних засадах, надавати за погодженням із Засновником установам, а також приватним особам на договірних засадах вільні кошти Бюро.

5.1.10. За погодженням із Засновником продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємствам, установам та закладам, а також громадянам засоби виробництва, будівлі, споруди, транспортні засоби та інші матеріальні цінності Бюро, а також брати в оренду в інших підприємств, установ, закладів та громадян вищенаведене.

5.1.11. Створювати за погодженням із Засновником на території області (району) представництва, а також засновувати або брати участь в об'єднаннях, асоціаціях та інших установах.

5.1.12. Надавати Засновнику фінансову допомогу для розвитку матеріально-технічної бази.

5.1.13. Здійснювати благодійну діяльність.

5.2. Бюро зобов'язане:

5.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.2.3. Здійснювати реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів.

5.2.4. Забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання.

6. Управління Бюро

6.1. Загальне керівництво Бюро здійснює директор, який призначається на контрактній основі та звільняється наказом Засновника.

6.2. Директор Бюро розробляє і подає на затвердження Засновнику структуру Бюро, штатний розпис, план діяльності Бюро на поточний рік та звіт за виконані завдання.

6.3. Директор Бюро та його працівники підлягають атестації не рідше одного разу на три роки.

6.4. Директор Бюро несе персональну відповідальність за виконання покладених на Бюро завдань та дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством України та контрактом.

7. Облік, звітність і контроль за діяльністю

7.1. Бюро здійснює бухгалтерський, оперативний облік результатів своєї діяльності та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.

7.2. Директор Бюро та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення й достовірність обліку та статистичної звітності.

7.3. Бюро у своїй діяльності підпорядковане та підконтрольне Засновнику.

8. Праця та її оплата

8.1. Положення про оплату праці затверджується директором Бюро за погодженням із Засновником.

8.2. Працівники Бюро підлягають соціальному страхуванню відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Питання приймання, звільнення, охорони праці та її оплати, розпорядку праці й відпочинку розв'язуються відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Трудовий колектив Бюро складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею у його діяльності на підставі трудового договору (контракту).

8.5. Трудовий колектив Бюро має право на загальних зборах трудового колективу обирати профспілковий комітет.

9. Припинення діяльності Бюро

9.1. Ліквідація або реорганізація Бюро проводиться Засновником за погодженням з Держкомземом України згідно з чинним законодавством України.

9.2. Частина майна, яка лишається після розрахунків з кредиторами, залишається в розпорядженні Засновника.

9.3. При реорганізації і ліквідації Бюро працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

 

Опрос