Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об управлении по вопросам туризма областной, Киевской и Севастопольской городской государственной администрации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.03.2000
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань туризму обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

1. Управління з питань туризму обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, що утворюється відповідно головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації у межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих держадміністрацій, і підпорядковується голові держадміністрації та Держкомтуризму.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про туризм" та "Про місцеві державні адміністрації", іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також положенням, розробленим відповідно до цього Типового положення, і затвердженим головою держадміністрації за погодженням з Держкомтуризмом.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної політики в галузі туризму та розвитку туристичної індустрії, курортно-рекреаційної сфери;

розроблення регіональних комплексних і цільових програм розвитку туризму та забезпечення їх реалізації;

створення сприятливого організаційно-правового та економічного середовища для становлення туризму, розвитку туристичної індустрії в регіоні як високорентабельної галузі економіки, важливого засобу культурного та духовного виховання громадян;

залучення громадян до раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем; організація оздоровлення населення;

забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, відновлення природного та історико-культурного середовища в регіоні.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізує державну політику в галузі туризму, розвитку курортно-рекреаційної сфери, подає обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації пропозиції з цих питань;

2) розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд держадміністрації проекти програм, плани розвитку туризму, пропозиції щодо їх фінансування і матеріально-технічного забезпечення та організовує їх виконання;

3) бере участь у підготовці пропозицій щодо визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

4) аналізує та узагальнює практику роботи підприємств та організацій туристичної індустрії усіх форм власності; вживає в межах своєї компетенції заходів до створення ефективної системи туристичної та екскурсійної діяльності, розвитку нетрадиційних видів туризму (оздоровчо-спортивного, підводного, автомобільного, екологічного тощо); координує діяльність підприємств та організацій туристичної індустрії з розроблення нових маршрутів і турів; 

5) сприяє забезпеченню внутрішньої конвертованості туристичних послуг шляхом підвищення їх якості та розширення асортименту з метою задоволення потреб як внутрішнього, так і іноземного туризму, поліпшення умов обслуговування туристів; здійснює державний контроль за додержанням установлених умов і правил провадження туристичної діяльності;

6) здійснює в установленому порядку фінансування програм і проектів розвитку туризму в регіоні, контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються на їх реалізацію; забезпечує в межах своєї компетенції надходження коштів до бюджетів, зростання потенціалу підприємств і організацій туристичної індустрії та обсягів реалізації вітчизняного туристичного продукту на зовнішньому ринку;

7) разом з відповідними підрозділами органів виконавчої влади забезпечує в установленому порядку безпеку туристів, захист їхніх прав, інтересів та майна;

8) координує діяльність підприємств, установ та організацій усіх форм власності, санаторіїв, пансіонатів, баз відпочинку, інших оздоровчих закладів і закладів відпочинку з питань туризму в регіоні;

9) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку туристичної індустрії, створенні та зміцненні матеріально-технічної бази об'єктів і споруд туристичного призначення, сприяє утриманню їх у належному стані, залученню коштів підприємницьких структур, суб'єктів туристичної діяльності та інвесторів для розвитку інфраструктури туризму (шляхи, пункти пропуску, системи водопостачання та каналізації, зв'язок, служби сервісу тощо);

10) бере участь в організації приміських зон короткочасного відпочинку, створенні нових рекреаційних зон місцевого значення;

11) бере участь у вирішенні питань транспортного обслуговування туристів, здійснює контроль за якістю та культурою їх обслуговування; подає пропозиції щодо облаштування туристичної інфраструктури у мережі транспортних коридорів, що пролягають через територію регіону;

12) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід в галузі туризму, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції, інші заходи щодо обміну досвідом з питань туристичної діяльності;

13) організовує та сприяє розвитку системи інформаційно-рекламного забезпечення з питань туризму та розвитку туристичної індустрії;

14) вивчає питання якісного та кількісного складу працівників галузі туризму, їх потребу на перспективу; організовує в установленому порядку підвищення кваліфікації кадрів туристичних підприємств і організацій усіх форм власності; порушує в установленому порядку питання про їх заохочення;

15) вживає заходів до розширення міжнародного туризму, подає в установленому порядку пропозиції щодо укладення міжнародних договорів з питань співробітництва в галузі туризму та забезпечує їх реалізацію; бере участь у міжнародних програмах розвитку туризму;

16) сприяє створенню рівних можливостей на ринку туристичних послуг для всіх суб'єктів туристичної діяльності, забезпечує реалізацію антимонопольної політики в галузі туризму;

17) веде облік суб'єктів туристичної діяльності, вживає заходів до забезпечення захисту їх інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринках;

18) разом з місцевими органами статистики забезпечує збирання і оброблення даних статистичної звітності в галузі туризму та здійснює контроль за їх достовірністю;

19) надає організаційну та консультаційно-методичну допомогу громадським та благодійним організаціям туристичної спрямованості та їх об'єднанням;

20) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян та вживає заходів до усунення причин, що їх породжують;

21) здійснює інші функції відповідно до законодавства.

5. Управління має право:

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду і вирішення питань, що належать до його компетенції;

скликати наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, районними, районними у містах Києві та Севастополі держадміністраціями, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади голова обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Держкомтуризмом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8. Начальник управління має заступників, яких він призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням з головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та Держкомтуризмом.

9. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації і Держкомтуризмом за виконання покладених на управління завдань;

затверджує положення про структурні підрозділи управління, розподіляє обов'язки між заступниками начальника управління, іншими працівниками управління та визначає ступінь їх відповідальності; 

призначає на посади та звільняє з посад працівників управління;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

розпоряджається коштами у межах асигнувань, передбачених у відповідних бюджетах на розвиток галузі туризму та утримання апарату управління, і несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

10. Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів діяльності управління, вирішення найважливіших питань розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму в регіоні та інших питань в управлінні можуть утворюватися дорадчі органи.

Склад дорадчих органів та положення про них затверджуються начальником управління.

Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління затверджує голова обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації в межах виділених асигнувань.

Структуру та штатний розпис управління затверджує в установленому порядку начальник управління у межах визначеної граничної чисельності і фонду оплати праці працівників.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос