Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об отделе по делам семьи и молодежи районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.03.2000
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ у справах сім'ї та молоді районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації

1. Відділ у справах сім'ї та молоді районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, який утворюється головою районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, підзвітний і підпорядковується районній, районній у містах Києві та Севастополі держадміністрації та управлінню у справах сім'ї та молоді відповідно обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомсім'ямолоді, рішеннями голови обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, наказами начальника управління у справах сім'ї та молоді обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

3. Основними завданнями відділу є:

реалізація на відповідній території державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді, охорони материнства і дитинства;

підготовка інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів, організація проведення досліджень становища сім'ї, дітей та молоді і ролі жінок у політичному, економічному, культурному і соціальному житті суспільства, демографічного розвитку району;

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

визначення пріоритетних напрямів роботи у справах сім'ї, жінок, дітей та молоді, сприяння фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку дітей та молоді, підвищенню ролі жінок у суспільстві, створення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному і суспільному житті;

розроблення і забезпечення здійснення разом з іншими місцевими органами виконавчої влади заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, жінок, дітей та молоді;

організація підготовки і перепідготовки кадрів підрозділів у справах сім'ї та молоді.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення на відповідній території становища сім'ї, жінок, дітей та молоді, охорони материнства і дитинства, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, підвищення статусу сім'ї та ролі жінок у суспільстві;

2) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи із забезпечення змістовного оздоровлення, відпочинку, дозвілля, трудового виховання дітей та молоді, їх фізичного і духовного розвитку, реалізації індивідуальних здібностей;

3) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів щодо поліпшення становища сім'ї, жінок, дітей та молоді, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

4) розробляє проекти концепцій, комплексних і цільових програм району, району в містах Києві та Севастополі з питань, що належать до його компетенції, та контролює їх виконання;

5) координує роботу і здійснює організаційно-методичне керівництво діяльністю районного, районного у містах Києві та Севастополі центрів соціальних служб для молоді;

6) готує і подає в установленому порядку статистичну звітність про становище сім'ї, жінок, дітей та молоді, охорону материнства і дитинства, оздоровлення та відпочинок дітей у районі;

7) організовує навчання працівників центрів соціальних служб для молоді, соціальних працівників, педагогів - організаторів роботи з підлітками і молоддю за місцем проживання;

8) залучає в установленому порядку жіночі, дитячі, молодіжні, інші громадські та благодійні організації до реалізації соціальних програм і проектів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, жінок, дітей та молоді;

9) сприяє в установленому порядку фінансовій підтримці програм (проектів) дитячих, молодіжних, жіночих, інших громадських організацій та благодійних фондів, суспільно корисних ініціатив щодо соціальної допомоги найменш захищеним сім'ям з дітьми, жінкам та молоді; 

10) сприяє діяльності молодіжних житлових комплексів, наданню пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла та на придбання товарів довготермінового користування, розвиткові молодіжного, жіночого та сімейного підприємництва;

11) здійснює заходи щодо морально-духовного та патріотичного виховання підростаючого покоління, сприяє розширенню та функціонуванню мережі молодіжних центрів, клубів за інтересами за місцем проживання, служб соціальної допомоги і розвиткові та зміцненню їх матеріально-технічної бази;

12) сприяє працевлаштуванню молоді;

13) разом з органами освіти, внутрішніх справ, соціального захисту населення, центрами соціальних служб для молоді та за участю громадськості виявляє і веде облік сімей, які не забезпечують необхідних умов для життя, навчання та виховання дітей, а також вживає заходів до їх соціальної підтримки;

14) сприяє органам освіти у передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування, на усиновлення або влаштування на виховання в сім'ї громадян (прийомна сім'я), в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу;

15) забезпечує умови для інтелектуального і культурного розвитку талановитих дітей та молоді;

16) організовує і бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, що сприяють розвиткові ініціативи і задоволенню всебічних інтересів сім'ї, жінок, дітей та молоді;

17) координує на відповідній території діяльність, спрямовану на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення підростаючого покоління;

18) розглядає в установленому порядку заяви, звернення і скарги громадян з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді і вживає заходів до усунення причин, що їх породжують;

19) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;

20) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, відповідно до законодавства.

5. Відділ має право:

1) отримувати в установленому порядку від інших підрозділів районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших підрозділів районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, підприємств, установ та організацій, наукових установ і об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);

3) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з жіночими, молодіжними, дитячими громадськими та благодійними організаціями.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

7. Відділ очолює завідуючий, який призначається  на посаду та звільняється з посади головою районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням з управлінням у справах сім'ї та молоді обласної (міської) держадміністрації.

8. Завідуючий відділом:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

подає на затвердження голові районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників відділу;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу та реалізацію регіональних цільових програм.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у відділі можуть утворюватися дорадчий орган, наукові ради і комісії у складі завідуючого відділом (голова), його заступників за посадою.

До складу дорадчого органу можуть входити керівники відділів освіти, охорони здоров'я, внутрішніх справ, соціального захисту населення, культури та інших підрозділів районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, директори центрів соціальних служб для молоді та начальники служб у справах неповнолітніх.

Склад дорадчого органу затверджується головою районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації за поданням завідуючого відділом.

Рішення дорадчого органу провадяться в життя наказами завідуючого відділом.

10. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання відповідної держадміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення відділу здійснює районна, районна у містах Києві та Севастополі держадміністрація.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу затверджуються головою районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації.

11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

___________

Опрос