Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор о расчетах при операциях с ценными бумагами

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.03.2000
Утратил силу

Типовий договір
про розрахунки при операціях з цінними паперами

м. Київ

____________________________
(назва суб'єкта господарювання) 

(далі - Продавець) в особі 

________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові керівника

що діє на підставі _____________________________, та Міністерство фінансів України в особі Міністра ________________ (далі - Покупець), що діє на підставі Положення про Міністерство фінансів України та постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 1999 року N 1274-35 "Про додаткові заходи щодо економії коштів державного бюджету з погашення та обслуговування державного боргу України", уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Продавець передає у власність Покупця, а Покупець приймає від Продавця такі цінні папери (далі - Облігації) та розраховується за них на умовах цього Договору:

Емітент: _______________________________;

Категорія: ______________________________;

Номінал: _______________________________;

Кількість цінних паперів __________________; 

Ціна: __________________________________;

Вартість пакета: _________________________. 

2. СУМА ДОГОВОРУ

Сума цього Договору становить ___________________________________________.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов'язується забезпечити списання Облігацій зі свого рахунку та зарахування їх на рахунок Покупця в термін до ______________________________.

3.2. Покупець, після підтвердження отримання Облігацій, зобов'язується протягом п'яти банківських днів здійснити іменний індосамент казначейського векселя на Продавця на суму, вказану в пункті 2 цього Договору, яка перерахована в гривні за офіційним курсом Національного банку України на дату набуття Міністерством фінансів України права власності на Облігації.

3.3. У разі невиконання вимог пункту 3.1 цього Договору Продавець протягом двох банківських днів зобов'язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі ______ відсотків суми, вказаної в пункті 2 цього Договору.

3.4. У разі невиконання вимог пункту 3.2 цього Договору Покупець зобов'язаний повернути Продавцю неоплачені Облігації протягом двох тижнів.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання цього Договору, якщо таке невиконання обумовлено надзвичайними та невідворотними явищами (включаючи стихійне лихо, пожежі, страйки, міжнародно-правові та державні акти, що мають прямий вплив на цей Договір), які не залежать від волі Сторін (виникли після набуття чинності цим Договором) і які неможливо було передбачити на момент укладення цього Договору (далі - форс-мажорні обставини).

4.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання за цим Договором унаслідок виникнення форс-мажорних обставин, повинна в чотириденний термін повідомити про це другу Сторону. До повідомлення має додаватися акт Торгово-промислової палати України.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.2. Зміни, доповнення та додатки до цього Договору складаються в письмовій формі, підписуються Сторонами належним чином і є невід'ємними частинами цього Договору.

5.3. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРОМ

Цей Договір набуває чинності з моменту підписання.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Договір діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Покупець

Міністерство фінансів України
Україна, 01008, м. Київ-8,
вул. Грушевського, 12/2

Депозитарний рахунок

КОД S. W. I. F. T.
КОД
Номер рахунку
Банк

Місце печатки 

  

Продавець

____________________________
(назва суб'єкта господарювання) 

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

 

 

Місце печатки 

 

Міністр фінансів України 

__________
(підпис) 

Керівник Продавця 

__________
(підпис) 

 

Заступник начальника
Управління зовнішнього боргу
 

 
М. І. Бланк
 

 

Довідка
про залікову вартість Паперів

Номер Договору
купівлі-продажу
Паперів 

Залікова вартість Паперів 

У валюті зобов'язань 

У гривнях 

 

 

 

 

 

Міністр фінансів України 

(підпис) 

(дата) 

М. П. 

 

Заступник начальника
Управління зовнішнього боргу
 

 
М. І. Бланк
 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр фінансів України 

_________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

_________
(дата) 

  

РІШЕННЯ N
від__________________________
(дата)
про забезпечення видатків казначейськими векселями
на _________________________
(місяць, квартал) 

N
з/п 

Головні розпорядники коштів 

КФК 

КВК 

КЕКВ 

КФБЗ 

КФТК 

Сума 

Термін погашення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

  

________________________________
(сума літерами) 

 

Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України 

 
__________
(підпис)  

 
__________________
(ініціали, прізвище)  

Опрос