Идет загрузка документа (178 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор о поставке тепловой энергии в виде пара

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.03.2000
Утратил силу

Типовий договір про постачання теплової енергії у вигляді пари

______________________________
(місце укладення договору) 

"___" _______________ ____ року 

__________________________________________________________________________,

(найменування споживача)

надалі - Споживач, в особі ___________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі __________________________________________________________,

(назва положення, статуту, доручення тощо)

та

___________________________________________________________________________

(найменування енергопостачальної організації)

надалі - Енергопостачальна організація, в особі _______________________________

__________________________________________________________, що діє на підставі

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________________, далі - сторони, уклали

(назва положення, статуту, доручення тощо)           

цей договір про постачання теплової енергії у вигляді пари (далі - договір).

1. Предмет договору

За цим договором Енергопостачальна організація бере на себе зобов'язання постачати Споживачеві теплову енергію у вигляді пари в потрібних йому обсягах, а Споживач зобов'язується оплачувати одержану теплову енергію за встановленими тарифами (цінами) в терміни, передбачені цим договором.

2. Умови і порядок постачання теплової енергії

2.1. Теплова енергія постачається Споживачу в обсягах згідно з додатком 1 до цього договору у вигляді пари на такі потреби:

опалення та вентиляцію - в період опалювального сезону;

гаряче водопостачання - протягом року;

технологічні потреби;

кондиціювання повітря.

2.2. Усі нові або реконструйовані системи теплоспоживання Споживача, до введення їх в роботу, повинні бути прийняті в експлуатацію Енергопостачальною організацією згідно з вимогами Правил користування тепловою енергією та правил технічної експлуатації теплоспоживальних установок і теплових мереж з оформленням відповідного акта-допуску.

3. Права та обов'язки Споживача

3.1. Споживач має право на:

3.1.1. Вибір постачальника теплової енергії.

3.1.2. Отримання інформації щодо якості теплової енергії, тарифів, умов та режимів споживання.

3.1.3. Поновлення теплопостачання своїх об'єктів після усунення порушень, якщо подачу теплової енергії було припинено (обмежено) без розірвання цього договору.

3.1.4. Підключення субабонентів до своїх мереж після письмового отримання дозволу від Енергопостачальної організації.

3.1.5. Припинити споживання теплової енергії в разі зниження з вини Енергопостачальної організації параметрів пари на технологічні потреби більше ніж на 25 % від обумовлених договором. У такому разі про припинення споживання теплової енергії Споживач негайно сповіщає Енергопостачальну організацію.

3.2. Споживач теплової енергії зобов'язується :

3.2.1. Додержуватися кількості споживання теплової енергії за кожним параметром в обсягах, які визначені в додатку 1, не допускаючи їх перевищення.

3.2.2. Виконувати умови та порядок оплати спожитої теплової енергії в обсягах і в терміни, які передбачені договором.

3.2.3. Повідомити Енергопостачальну організацію про всі об'єкти теплоспоживання, підключені до теплових мереж Споживача (найменування, максимальні теплові навантаження, обсяги теплоспоживання, займана площа орендарів тощо).

3.2.4. Додержуватись умов та порядку припинення подачі теплової енергії, які передбачені Правилами користування тепловою енергією, додатком 3 та іншими нормативним актами.

3.2.5. Письмово сповіщати Енергопостачальну організацію про зміну власного найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження, банківських реквізитів тощо, а також про зміну користувачів приміщень та теплових мереж Споживача (Субспоживачів) не пізніше 5 днів з моменту настання зазначених подій.

3.2.6. Повертати Енергопостачальній організації конденсат відпрацьованої пари:

а) в залежності від кількості поданої пари та у відповідності до пароконденсатного балансу, з урахуванням субспоживачів, у таких розмірах:

Місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

% повернення
конденсату 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Режим перекачування конденсату безперервний.

б) з якістю, що відповідає таким вимогам:

Показники 

Якість конденсату 

Якість пари 

Одиниця виміру 

Загальна жорсткість 

  

  

Мкг-екв/кг 

Вміст заліза 

  

  

мкг/кг 

Вміст міді 

  

  

мкг/кг 

PH 

  

  

  

Вміст кремнієвої кислоти  

  

  

мкг/кг 

Вміст нафтопродуктів 

  

  

мкг/кг 

Перманганатне окиснення 

  

  

мгO2/кг 

Конденсат не повинен уміщувати потенційно кислі або лужні сполуки. Кількість та якість повернутого конденсату визначається в хімічній лабораторії Енергопостачальної організації.

3.2.7. Не включати теплоспоживальне обладнання, експлуатація якого була заборонена або не прийнята Енергопостачальною організацією.

3.2.8. Призначити особу, відповідальну за справний стан та безпечну експлуатацію власних теплоспоживальних установок і теплових мереж. Обслуговувати своє теплове обладнання підготовленим та атестованим персоналом або спеціалізованими організаціями на підставі погодженого з Енергопостачальною організацією договору.

3.2.9. Передбачити резервне джерело теплопостачання для об'єктів, які потребують безперервного теплопостачання.

3.2.10. Безперебійно забезпечувати тепловою енергією власні системи теплопостачання, а також системи теплопостачання Субспоживачів, приєднаних до теплового обладнання Споживача.

3.2.11. Щорічно в міжопалювальний період підготовлювати власне теплове господарство та отримувати від Енергопостачальної організації Акт про готовність до опалювального сезону.

3.2.12. Забезпечувати безперешкодний цілодобовий доступ представників Енергопостачальної організації до теплокамер, теплопунктів, теплоспоживальних установок та приладів обліку теплової енергії для виконання службових обов'язків.

3.2.13. Забезпечити збереження власних приладів обліку теплової енергії, ремонтувати, налагоджувати їх та отримувати від Енергопостачальної організації акт готовності приладів обліку до опалювального сезону.

4. Права та обов'язки Енергопостачальної організації

4.1. Права енергопостачальної організації

4.1.1. Пропонувати Споживачеві послуги, пов'язані з постачанням теплової енергії, обслуговуванням теплового господарства.

4.1.2. У будь-який час перевіряти стан роботи приладів обліку, теплоспоживального обладнання Споживача та знімати показання.

4.1.3. Вимагати від Споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними Споживачем під час користування тепловою енергією.

4.1.4. Обмежувати або повністю припиняти постачання теплової енергії у випадках та порядку, визначених Правилами користування тепловою енергією, іншими нормативними актами України, а також додатком 3 до договору.

4.1.5. При наявності технічної можливості та за згодою Споживача, приєднувати до його теплових мереж нових споживачів (субспоживачів).

4.2. Обов'язки Енергопостачальної організації

4.2.1. Забезпечувати постачання теплової енергії Споживачу в обсягах згідно з договором.

4.2.2. Гарантувати безпечне користування тепловою енергією за умови дотримання Споживачем умов договору, Правил користування тепловою енергією, правил експлуатації теплоспоживального обладнання.

4.2.3. Повідомляти Споживача письмово або в засобах масової інформації про зміну тарифів.

4.2.4. Здійснювати перевірку роботи приладів обліку та стану теплоспоживального обладнання Споживача не рідше одного разу в 6 місяців.

5. Облік теплової енергії

5.1. Облік споживання теплової енергії проводиться за приладами обліку/розрахунковим способом (зазначити потрібне).

5.2. Проектування та встановлення приладів обліку теплової енергії виконується організаціями, які мають відповідні ліцензії. Установлення приладів обліку виконується згідно з узгодженим Енергопостачальною організацією проектом на межі балансової належності тепломереж Енергопостачальної організації та Споживача. У разі встановлення приладів обліку теплової енергії не на межі балансової належності до обсягів теплової енергії, визначеної за фактичними показниками приладів обліку, додаються втрати на дільницях тепломережі, що перебувають на балансі Споживача, від межі балансової належності до місця встановлення приладів обліку.

5.3. Споживач, що має прилади обліку, щомісячно подає до Енергопостачальної організації звіт про фактичне споживання теплової енергії в терміни, передбачені в додатку 1 до договору.

5.4. Межа балансової та експлуатаційної відповідальності сторін вказана в додатку 2 до договору та не може бути змінена в односторонньому порядку.

5.5. При відсутності приладів обліку або виході його з ладу - кількість теплової енергії, що відпущена Споживачу, визначається Енергопостачальною організацією, як виняток, розрахунковим способом.

6. Порядок розрахунків

6.1. Розрахунки за теплову енергію, що споживається, проводяться виключно в грошовій формі відповідно до встановлених тарифів.

6.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

6.3. Споживач сплачує Енергопостачальній організації вартість зазначеної в договорі кількості теплової енергії, за повернення конденсату в межах, передбачених договором, за тарифом, що розрахований, виходячи з вартості приготування знесоленої води.

6.4. Розрахунки виконуються на підставі рахунків, які направляються Споживачеві Енергопостачальною організацією.

7. Відповідальність сторін

За невиконання або неналежне виконання сторонами зобов'язань за договором винна сторона відшкодовує іншій завдані збитки без зарахування неустойки. Відшкодування збитків та сплата неустойки не звільняє від виконання зобов'язань.

7.1. Енергопостачальна організація несе відповідальність за:

7.1.1. Порушення безперебійного постачання теплової енергії при виконанні Споживачем своїх зобов'язань за цим договором - штраф у розмірі 25 % вартості неотриманої енергії.

7.1.2. Постачання теплової енергії, параметри якої є поза межами показників, установлених договором - штраф у розмірі 25 % вартості теплової енергії належної якості.

7.1.3. Неправильне застосування тарифів та недостовірність нарахувань за фактично відпущену теплову енергію Споживачу - штраф у розмірі 25 % від надмірно нарахованої суми.

7.2. Споживач несе відповідальність за:

7.2.1. Споживання теплової енергії без дозволу Енергопостачальної організації або понад встановлені договором максимальні погодинні навантаження за кожним з видів споживання - штраф у розмірі 5-кратної вартості теплоенергії, спожитої із зазначеними порушеннями.

7.2.2. Зрив, пошкодження пломб, встановлених Енергопостачальною організацією - штраф у розмірі 25 % вартості теплоенергії, спожитої у попередньому розрахунковому періоді.

7.2.3. Несвоєчасне виконання розрахунків за теплову енергію - пеня в розмірі 0,5 % належної до сплати суми за кожен день прострочення.

7.2.4. Недбале зберігання своїх приладів обліку, порушення їх нормальної роботи та невиконання ремонту.

7.2.5. Недостовірність даних про розподіл займаної площі орендарями, іншої інформації, необхідної для виконання умов договору, - штраф у розмірі 5 % вартості теплоенергії, спожитої в попередньому розрахунковому періоді.

7.2.6. За перешкодження або недопущення до систем теплопостачання (на територію підприємства, установи тощо) працівників Енергопостачальної організації при виконанні ними службових обов'язків - штраф у розмірі 5 % вартості теплоенергії, спожитої в попередньому розрахунковому періоді.

7.2.7. За споживання теплової енергії без дозволу Енергопостачальної організації понад встановлені договором максимальні теплові навантаження за кожним параметром теплоносія та джерелом теплопостачання - штраф у розмірі 5-кратної вартості теплової енергії, спожитої понад встановлені договором максимальні годинні навантаження.

7.2.8. За самовільне підключення систем теплоспоживання чи підключення їх перед приладами обліку - штраф у розмірі 5-кратної вартості теплової енергії, спожитої такими системами.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Розбіжності та спори між сторонами, пов'язані з виконанням, зміною, та розірванням цього договору, вирішуються шляхом проведення переговорів, обміном листами (телеграмами, факсами), укладенням додаткових угод. Пропозиції щодо зміни договірних величин теплопостачання надаються сторонами не пізніше ніж за 30 днів до початку кварталу.

8.2. У разі неможливості досягти згоди сторони мають право звернутись до суду для вирішення спірного питання.

9. Дія обставин непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. Строк виконання зобов'язань за цим договором у такому разі відкладається на період існування таких обставин.

9.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили повинна негайно, не пізніше п'яти календарних днів, письмово повідомити іншу сторону про початок, можливий строк дії та про припинення дії таких обставин.

10. Термін дії договору

10.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання та діє до "___" _______________ року.

10.2. Договір припиняє свою дію у випадках:

закінчення строку, на який він був укладений;

взаємної згоди сторін про його припинення;

прийняття рішення Арбітражним судом;

ліквідації сторін.

10.3. Припинення дії договору не звільняє Споживача від обов'язку повної сплати спожитої теплової енергії.

10.4. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік, якщо за місяць до закінчення строку його дії про його припинення не буде письмово заявлено однією із сторін.

11. Інші умови

11.1. Для постійного зв'язку з Енергопостачальною організацією та узгодження всіх питань, пов'язаних з виконанням умов цього договору, Споживач призначає свого відповідального за теплове господарство в особі

___________________________________________________________________________.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Робочий телефон _______________

Цілодобовий черговий тел. Споживача ____________________

11.2. Енергопостачальна організація призначає відповідального представника в особі

___________________________________________________________________________.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Робочий телефон _______________

11.3. ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Юридичні адреси сторін та платіжні реквізити:

Енергопостачальна організація 

Споживач 

Найменування

Адреса

Рахунок

Установа банку

МФО

Код ЄДРПОУ 

Найменування

Адреса

Рахунок

Установа банку

МФО

Код ЄДРПОУ 

_____________________
(підпис) 

_____________________
(підпис) 

 

Обсяги постачання теплової енергії Споживачу

1. Енергопостачальна організація постачає Споживачу в період з "___" _______________ року по "___" _______________ року теплову енергію у вигляді пари в межах Q рік = ________________ Гкал/рік з:

1.1. Максимальним тепловим навантаженням EQ =__________ Гкал/годину, 

в тому числі:

а) на опалення 

 

Qо  = ___________________ Гкал/годину; 

б) на вентиляцію 

Qв = ___________________ Гкал/годину; 

в) на гаряче водопостачання (ГВП) 

Qгв = ___________________ Гкал/годину; 

на ГВП за середньогодинним тепловим навантаженням 

Qгв год. = ________________ Гкал/годину; 

на ГВП за середньодобовим тепловим навантаженням 

Qгв добу = _______________ Гкал/добу;  

г) на технологічні потреби  

Qтп = ________________ Гкал/годину 

1.2. Розподілом теплової енергії в Гігакалоріях по кварталах (для Споживачів без приладів обліку - розрахунковим методом; для Споживачів з приладами обліку - згідно з заявленою величиною):

I квартал 

у т. ч. 

Січень 

Лютий 

Березень 

II квартал 

у т. ч. 

Квітень 

Травень 

Червень 

III квартал 

у т. ч. 

Липень 

Серпень 

Вересень 

IV квартал 

у т. ч. 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

2. Орієнтовна вартість теплової енергії, що постачається Споживачу, за поточний рік, відповідно до тарифів, діючих на момент укладення договору, становить ________________________ гривень, ПДВ ________________________ гривень, усього ___________________ гривень.

3. Дата зняття Споживачем показань приладів обліку - 25-те число поточного місяця; подання звіту Енергопостачальній організації - не пізніше 28-го числа.

 

Енергопостачальна організація 

Споживач 

__________________________
(дата, підпис) 

__________________________
(дата, підпис) 

 

Схема теплотраси, що перебуває на балансі Споживача

Технічна характеристика теплотраси: 

1. Магістраль N _____________________________________________________________

2. Теплове джерело __________________________________________________________

3. Теплова камера (вузол приєднання) __________________________________________

4. Тип прокладки ____________________________________________________________

5. Діаметр трубопроводів _____________________________________________________

6. Довжина дільниць теплотраси  ______________________________________________ 

7. Вид ізоляції теплотраси  ____________________________________________________ 

Умовні позначення: 

1. Теплотраса, що перебуває на балансі Споживача -

2. Теплотраса, що перебуває на балансі Енергопостачальної організації -

3. Засувка -

4. Межа балансової належності (відповідальності) -

Енергопостачальна організація 

Споживач 

__________________________
(дата, підпис) 

__________________________
(дата, підпис) 

 

Умови припинення подачі теплової енергії

1. Енергопостачальна організація припиняє постачання теплової енергії Споживачу в разі:

1.1. Письмового звернення Споживача про припинення теплопостачання.

1.2. Проведення Енергопостачальною організацією планових випробувань, поточних та капітальних ремонтів, профілактики та ремонту обладнання джерел тепла в міжопалювальний період.

1.3. Відсутності протягом 10 днів оплати теплової енергії, у встановлені договором терміни.

1.4. Незадовільного стану парової мережі і теплоспоживального обладнання, допущення витоку пари.

1.5. Неготовності Споживача до опалювального сезону (відсутність акта готовності до опалювального сезону).

1.6. Підключення нового споживача, якщо Споживач не має резервного джерела теплопостачання на строк, визначений графіком будівельної організації, узгоджений з органами місцевої влади.

1.7. Підключення Споживачем теплоспоживального обладнання, експлуатація якого була заборонена.

1.8. Підключення Споживачем теплового обладнання без дозволу Енергопостачальної організації.

1.9. Інших дій Споживача, передбачених Правилами користування тепловою енергією, які є підставою для припинення подачі теплової енергії.

2. Енергопостачальна організація письмово повідомляє Споживача про причину та дату припинення подачі теплової енергії.

3. Споживач при отриманні повідомлення про відключення теплової енергії зобов'язаний виконати заходи, спрямовані на запобігання травматизму, пошкодженню обладнання, спустошенню систем теплоспоживання, негативним екологічним та іншим наслідкам. Енергопостачальна організація не несе відповідальності за можливі наслідки, пов'язані з "відключенням" Споживача.

4. Припинення постачання теплової енергії Споживачу виконується до моменту усунення причини, яка стала підставою для таких дій Енергопостачальної організації, та сплати витрат на підключення систем теплопостачання. Час відновлення теплопостачання Споживача визначається Енергопостачальною організацією, з урахуванням пріоритетності своїх поточних робіт, але не більше п'яти днів з моменту усунення порушення.

 

Енергопостачальна організація 

Споживач  

__________________________
(дата, підпис) 

__________________________
(дата, підпис) 

 

Опрос