Идет загрузка документа (92 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор о расчете жилищных организаций и предприятий Минэнерго за обслуживание внутридомовых систем электроснабжения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.03.2000
Утратил силу

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про розрахунок житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання

м. _______________ 

  

"___" _______________ р. 

______________________________________________________________________________________,

(назва підприємства постачальника електроенергії)

що іменується надалі Замовник, в особі _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі, з одного боку і ___________________________________________________________, 

                                               (назва житлово-експлуатаційної організації) 

що іменується надалі Виконавець, в особі ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе надійну передачу електричної енергії, яку постачає Замовник у квартири та інші приміщення житлового фонду Виконавця по його внутрішньобудинкових електромережах від межі розподілу електромереж між ними до електролічильника споживача, та виконує комплекс робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж і електрообладнання згідно з додатками 1 і 2 цього договору.

1.2. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання здійснюється Виконавцем згідно з чинним законодавством і нормативними документами.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, взятих на себе Виконавцем, відповідно до договору становить ____ грн., ПДВ 20 % ____ грн., разом _____ грн., що визначається згідно з Порядком проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання, затвердженим наказом Держбуду України від 28.09.99 N 235.

2.2. Вартість технічного обслуговування може переглядатись за умов:

прийняття нових законодавчих актів і нормативних документів, що впливають на вартість робіт;

зміни обсягів і термінів виконання робіт за згодою Сторін або за приписом уповноваженого представника Замовника.

2.3. Підставою для оплати є підписаний уповноваженим представником Замовника акт (додаток 3) про виконання технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання, який подається Виконавцем щомісяця.

2.4. Оплата за виконані роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж та електрообладнання здійснюється Замовником щомісяця не пізніше 20 числа наступного за звітним місяця або шляхом проведення взаємозаліків за використану Виконавцем електроенергію за згодою Сторін.

3. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Права Замовника:

3.1.1. Здійснювати контроль і технічний нагляд через своїх працівників за відповідністю якості і дотримання термінів технічного обслуговування згідно з переліком робіт і графіком ТО.

3.1.2. Брати участь у роботі, яку здійснює Виконавець щодо виявлення безоблікового користування електроенергією споживачами.

3.1.3. Здійснювати ознайомлення з виконавчою документацією, ходом виконання технічного обслуговування, технічним станом внутрішньобудинкових електромереж.

3.2. Зобов'язання Замовника:

3.2.1. Забезпечувати фінансування та своєчасно проводити розрахунки за виконані роботи з технічного обслуговування, у тому числі за згодою Сторін шляхом взаємозаліків за спожиту Виконавцем електроенергію.

3.2.2. Надавати кваліфіковану технічну допомогу Виконавцю.

3.2.3. Щомісяця приймати від Виконавця та протягом 3 днів оформляти документи на обсяги виконаних робіт за звітний період.

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Вимагати від Замовника своєчасного розгляду і підписання акту про відшкодування фактичних витрат на ТО та оплату робіт в установлений договором строк.

3.3.2. Не допускати безоблікового користування електроенергією від електромереж, що знаходяться на балансі Виконавця.

3.4. Зобов'язання Виконавця:

3.4.1. Забезпечити сталу передачу електроенергії споживачам по внутрішньобудинкових електромережах, що знаходяться на балансі Виконавця, згідно з п. 1.1 договору і актом розмежувань балансової належності електромереж.

3.4.2. Здійснювати технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж згідно з нормативними документами в терміни, передбачені узгодженими із Замовником графіками.

3.4.3. Утримувати внутрішньобудинкові електромережі в справному технічному стані, своєчасно проводити їх технічне обслуговування.

3.4.4. Відшкодувати збитки, завдані Замовнику в разі виявлення безоблікового користування електроенергією від електромереж Виконавця.

3.4.5. Забезпечувати збереження розрахункових електролічильників, що враховують спожиту електроенергію на загальнобудинкові потреби, а також поквартирних приладів обліку, встановлених в електрощитових Виконавця на сходових клітках, та пломб на них відповідно до п. 11 "Правил користування електричною енергією для населення", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357.

3.4.6. Забезпечувати присутність представника власника будинку під час робіт на електролічильниках, установлених на розподільних щитках у загальнодоступних місцях, та підписання акта приймання електролічильників та пломб на них на збереження.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За недотримання термінів технічного обслуговування, передбачених узгодженими графіками, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,05 % (але не більше облікової ставки НБУ) від його вартості затрат на ТО за кожний день затримки.

4.2. За недотримання термінів розрахунків (більше 10 днів) за виконані роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 0,05 % (але не більше облікової ставки НБУ) від неоплаченої суми за кожний день затримки.

5. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

5.1. Зміна умов договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою Сторін.

5.2. Усі зміни та доповнення до договору здійснюються лише у письмовій формі.

5.3. У разі невиконання умов договору він може бути достроково розірваний за спільною згодою Сторін.

5.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права чи обов'язки за цим договором третій Стороні без попереднього погодження з іншою Стороною цього договору.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Спірні питання, що виникають під час виконання умов договору, розв'язуються Сторонами шляхом переговорів.

6.2. Сторони погоджуються, що всі можливі претензії, які виникають з умов цього договору, повинні бути розглянуті Сторонами не пізніше тридцяти днів з моменту отримання претензії.

6.3. У разі недосягнення згоди між Сторонами спірне питання передається на розгляд відповідного арбітражного суду.

6.4. Додатки 1, 2, 3 є невід'ємною частиною цього договору.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей договір укладається на ______ і набирає чинності з дня
                                                                         (років)

його підписання та вважається продовженим на рік, якщо за місяць до закінчення терміну його дії жодна з Сторін не попередила про розірвання договору.

7.2. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника, другий - у Виконавця.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Адреса, телефон _________________________________________________________________________ 

Розрахунковий рахунок ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Виконавець:

Адреса, телефон _________________________________________________________________________ 

Розрахунковий рахунок ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Замовник
___________________________
(підпис)
___________________________
(прізвище, ініціали) 

Виконавець
___________________________
(підпис)
___________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

М. П. 

 

ПЕРЕЛІК
робіт, що виконуються під час технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж

 N
з/п 

Назва робіт 

Термін проведення 

Примітка 

Огляди: 

  

  

1.1 

Проведення чергових технічних оглядів електропроводки силових установок, пускових апаратів вимірювальних приладів, автоматичних вимикачів електроосвітлення та запобіжних пунктів, перехідних коробок і установочної арматури 

2 рази на рік під час загального огляду будинку 

  

1.2 

Перевірка протипожежного стану електромережі в зонах можливих пожеж 

Під час огляду внутрішньобудинкових електромереж  

  

1.3 

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах 

Не менше 1 разу на 3 роки 

  

1.4 

Вибірковий огляд, що виконується інженером (майстром) організації, у віданні якої перебуває будинок 

Не менше 1 разу на рік 

  

1.5 

Позачерговий огляд після відключення більш ніж двох квартир від електромережі 

У разі звернень мешканців будинку  

  

1.6 

Нічний огляд 

У разі потреби 

  

Профілактичні перевірки і вимірювання: 

  

  

2.1 

Вимірювання опору ізоляції електропроводок 

У терміни, встановлені Замовником.
В особливо небезпечних приміщеннях (вологих і спекотних) - щорічно  

Відповідно до п. 3 Положення про порядок перевірки технічного стану внутрішньобудинкових електричних мереж у приватних будинках на відповідність вимогам ПУЕ 

2.2 

Перевірка стану заземлювальних пристроїв із замірюванням контуру заземлення 

У терміни, встановлені Замовником 

Відповідно до п. 1.7.46 ПУЕ, виданих у 1985 р. 

2.3 

Позачергова перевірка і вимірювання опору ізоляції 

У разі потреби ліквідації місця замикання на землю 

  

2.4 

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників 

Під час перевірки 

  

Окремі види робіт: 

  

  

3.1 

Ремонт зовнішньої та внутрішньої електропроводки (крім квартирної) 

У разі потреби 

  

3.2 

Пошук місць ушкоджень внутрішньобудинкових електромереж та їх усунення 

Під час оглядів та в разі повідомлень мешканців будинку  

  

3.3 

Обладнання електропроводкою для освітлення місць загального користування і заміна пошкоджених проводів в окремих прогонах електропроводки 

У разі потреби 

  

3.4 

Дрібний ремонт силових електроустановок, ізоляційних обмоток, установлення кутиків для захисту кабелів та інше 

Під час оглядів 

  

3.5 

Дрібний ремонт, заміна групових розподільних та запобіжних щитків і перехідних коробок з частковою заміною зношених деталей і елементів та відновлення написів, розфарбовування номерів фаз і знаків 

Під час оглядів 

  

3.6 

Установлення та заміна вимикачів, запобіжників, дрібний ремонт пускової апаратури 

Під час оглядів та в разі повідомлень мешканців будинку 

  

3.7 

Установлення або ремонт замків на розподільних щитках, якщо електролічильники змонтовані в загальнодоступних місцях 

Під час оглядів та в разі повідомлень мешканців будинку 

  

3.8 

Вирубування окремих дерев, кущів, що належать власнику будинку і ростуть в охоронній зоні ЛЕП Замовника, обрізування гілок 

За приписами Замовника 

  

3.9 

Забезпечення присутності представника власника будинку під час робіт на електролічильниках, установлених на розподільних щитках у загальнодоступних місцях, та підписання акта приймання електролічильників та пломб на них на збереження 

Під час установки, перевірки чи заміни електролічильників працівником електропостачальника 

Пункт 11 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою КМУ від 26.07.99 N 1357 

Замовник
___________________________
(посада, прізвище, ініціали)
___________________________
підпис
"___" _______________ ____ р. 

Виконавець
___________________________
(посада, прізвище, ініціали)
___________________________
підпис
"___" _______________ ____ р. 

 

"Погоджено"

Керівник місцевого електропостачання
_________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
"___" _______________ ____ року 

  

"Затверджую"

Керівник організації-виконавця
_________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
"___" _______________ ____ року 

ГРАФІК
технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж житлового фонду, що знаходиться у
віданні __________________________ у ____ році
(назва організації) 

N

з/п 

Адреса будинків 

К-сть квартир 

Тип внутр. буд. електромережі 

Довжина внутр. буд. ел. мереж у метрах 

Нормативний час на техобслуг. 

Терміни виконання техобслуговування 

Перше обслуговув. 

Друге
обслуговув. 

Початок 

Кінець 

Початок 

Кінець 

10 

  

Приклад заповнення: 

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

Київська, 3 

50 

Прихована 

1000 

(Гр. 3 х Др) =
-----------
1450
50 х 260 =
----------
1450
= 8,96
~ 9 днів 

10.04.
(5 днів) 

14.04.
 

 

 

(Разом 

08.10.
(4 дні)

 

 

9 днів) 

11.04 

2  

Зелена, 100 

50 

Відкрита 

500 

50 х 260 =
-----------
950
= 13,68
~ 14 днів 

07.03.
(7 днів) 

13.03

(Разом 

10.11.
(7 днів) 14 днів) 

16.11. 

Примітки: 1. У графі 5: Довжина електромережі від межі розподілу з електропостачальником до електролічильника споживача в однолінійному обчисленні.

2. У графі 6: Гр. 3 - третя графа, Др - кількість робочих днів у році. 

Представник Замовника
___________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"___" _______________ ____ р. 

Представник Виконавця
___________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"___" _______________ ____ р. 

 

АКТ
про відшкодування фактичних витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання у ___________________________
(місяць)                      (рік)
житлових(ого) будинків(у), що перебувають у власності, віданні_______________________________________________
(назва організації)

N
з/п 

Адреса будинку 

Загальна довжина внутр. буд. електромереж у метрах 

Розрахункова вартість техобслуговування 100 м загальної довжини ел. мереж (Тр), грн. 

Загальна вартість фактичних витрат на техобслуговування (В), тис. грн. 

 1 

ххххх 

хх 

ххх 

ххххх 

 2 

ххххх

Разом
ПДВ ________ %

Усього до оплати 

хх 

ххх 

ххххх

ххххх
ххх

ххххх 

Замовник
___________________________
(посада, прізвище, ініціали)
___________________________
підпис
"___" _______________ ____ р. 

Виконавець
___________________________
(посада, прізвище, ініціали)
___________________________
підпис
"___" _______________ ____ р. 

 

Опрос