Идет загрузка документа (422 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор о проведении энергетических обследований

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.03.2000
Утратил силу

ТИПОВИЙ ДОГОВІР N
про проведення енергетичних обстежень

місто ________________ 

199_ р.

Спеціалізована організація, атестована на право проведення енергетичних обстежень (згідно з Положенням про порядок організації енергетичних обстежень, зареєстрованим у Мін'юсті від 12.05.99 N 301/3594)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,

(повна назва організації, дозвіл на право проведення робіт, N та дата видачі дозволу)

яка іменується надалі Виконавцем, в особі _______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого в установленому порядку, з одного боку, та

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

(найменування міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади)

яке (який) іменується надалі Замовником, в особі __________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

з іншого боку, далі - Сторони, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання таких робіт:

Проведення енергетичного обстеження та визначення енергоощадних заходів для впровадження, розрахунок ефекту від їх впровадження

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(найменування об'єкта, обсяги й форма проведення енергетичного обстеження)

1.2. Вимоги до якості робіт при проведенні енергетичних обстежень, які є предметом договору

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(зміст вимог або найменування, дата, номер документа, в якому вони відображені)

1.3. Термін проведення енергетичних обстежень за договором

______________________________________________________________________ 199_ р.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1. За виконані енергетичні обстеження згідно з цим договором Замовник перераховує Виконавцю (відповідно до протоколу домовленості про договірну ціну на проведення енергетичних обстежень)

________________________________________________________________________ грн.

(сума літерами)

2.2. Оплата здійснюється ______________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(вказати суму авансу, передплати або інші умови взаєморозрахунків)

3. Порядок передачі результатів енергетичних обстежень

3.1. Робота вважається виконаною після підписання акта приймання-здавання представником Замовника та

____________________________________________________________________________

3.2. Перелік документації, яка підлягає переданню Замовнику енергетичних обстежень після їх закінчення

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(найменування документів)

3.3. Передання оформленої у встановленому порядку документації здійснюється супровідними документами Виконавця.

4. Зобов'язання та відповідальність Сторін

4.1. Замовник зобов'язується уможливити виконання робіт.

4.2. Відповідальність за дотримання безпечних умов праці, правил техніки безпеки та правил пожежної безпеки при виконанні робіт за цим договором бере на себе Виконавець.

4.3. Виконавець зобов'язується своєчасно і якісно виконати роботи в обумовлений термін.

4.4. Виконавець передає Замовнику звіти про виконання окремих етапів роботи в терміни, обумовлені договором або на вимогу Замовника.

4.5. У разі невиконання зобов'язань кожна із сторін має право достроково розірвати договір, повідомивши про це другу сторону за місяць. 

4.6. У разі несвоєчасного початку виконання робіт або їх виконання із суттєвими порушеннями термінів, передбачених договором (календарним планом та програмою робіт), або неякісно, Замовник має право розірвати договір із пред'явленням вимог щодо відшкодування збитків.

4.7. При простроченні виконання робіт, передбачених цим договором, Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,5 % від суми договору за кожний день прострочення.

4.8. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань Виконавець і Замовник несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.9. Додаткові, не встановлені законодавством, санкції за порушення (невиконання) умов договору

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4.10. Уплата штрафів, пені не звільняє сторони від виконання зобов'язань.

4.11. Умови договору змінюються тільки за згодою Сторін.

4.12. Вирішення спірних питань здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

5. Інші умови

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6. Строк дії договору, реквізити Сторін та додаткові документи

6.1. Строк дії договору:  

початок ____________________ 

  

закінчення __________________ 

6.2. Юридичні та банківські реквізити:

Замовника:
Розрахунковий рахунок N
в _______________________
МФО
ЗКПО
Свідоцтво ПП N
ІПН
Адреса
Тел. 

Виконавця:
Розрахунковий рахунок N
в _______________________
МФО
ЗКПО
Свідоцтво ПП N
ІПН
Адреса
Тел. 

6.3. До договору додаються:

1) Протокол домовленості про договірну ціну на проведення енергетичних обстежень.

2) Кошторис на виконання окремих видів робіт (додаток 2).

3) Календарний план виконання робіт.

4) Програма робіт з проведення енергетичного обстеження.

5) __________________________________

6) __________________________________

Виконавець

_______________________

М. П. 

Замовник

_________________________

М. П. 

 

Протокол
домовленості про договірну ціну на проведення енергетичних обстежень

________________________________________
________________________________________

Ми, що нижче підписалися: від імені __________________________________________

__________________________________________________________ (далі - Замовник) - 

(назва установи)

__________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та від імені 

____________________________________________
(назва установи) 

(далі - Виконавець) 

_____________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

 засвідчуємо, що 

між Замовником і Виконавцем досягнута домовленість про розмір договірної ціни на проведення енергетичних обстежень на

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(найменування об'єкта, обсяги й форма проведення енергетичного обстеження)

у сумі _____________________________________________________________________

Цей протокол, складений згідно з кошторисом, є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Замовником і Виконавцем.

Виконавець

_______________________

М. П. 

Замовник

_________________________

М. П. 

 

Начальник Управління фінансово-
економічної політики енергозбереження
 

 
Ю. Шульга
 

 

__________________________
(найменування установи)

ПОГОДЖУЮ

Кошторис у сумі ________ грн.

_________________________
           (посада виконавця) 

___________________________
       (підпис, прізвище та ініціали) 

"___" _______________ 199_ р.

М. П. 

_________________________
(найменування установи)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Кошторис у сумі ________ грн.

_________________________
             (посада замовника)

_____________________________
        (підпис, прізвище та ініціали)

"___" _______________ 199_ р.

М. П. 

КОШТОРИС N ____
на виконання окремих видів робіт

Проведення енергетичного обстеження та визначення енергоощадного ефекту у вартісному та натуральному вигляді, який може бути досягнутий у Замовника

Кошторисна вартість робіт з енергетичних обстежень: _______________ грн.

Підстави для розрахунку кошторису

1. При очікуваній вартості енергетичних обстежень від 1 до 10 тис. грн. кошторис не складається.

2. При очікуваній вартості енергетичних обстежень від 10 тис. грн. та вище складається кошторис, сума якого не повинна перевищувати 10 % від очікуваної економії паливно-енергетичних ресурсів, що досягається за рахунок упровадження енергоощадних заходів, рекомендованих після енергетичного обстеження.

3.________________________________________________________________________

4.________________________________________________________________________

 

N
з/п 

Найменування об'єктів
обладнання за цінником,
каталогом, прейскурантом 

Шифр
одиничних
розцінок 

Одиниця
виміру 

Кіль-
кість 

Вартість
одиниці,
грн. 

Загальна
вартість,
грн. 

Аналіз основних енергетичних показників та режиму енергоспоживання енергетичним господарством у цілому і пооб'єктно 

  

  

  

  

  

Обстеження режиму роботи енергоспоживального обладнання 

  

  

  

  

  

Додаткові виміри (температура, витрати енергоносіїв) 

  

  

  

  

  

Складання балансу енергетичних потоків 

  

  

  

  

  

Експрес-випробування котельних агрегатів 

  

  

  

  

  

Аналіз ефективності використання палива та енергії 

  

  

  

  

  

Розрахунки питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на основні технологічні процеси 

  

  

  

  

  

Виявлення та розрахунки резервів економії енергоносіїв та енергії 

  

  

  

  

  

Розробка проектів технічних заходів з енергозаощадження, спрямованих на скорочення енергоспоживання 

  

  

  

  

  

10 

Оформлення звіту 

  

  

  

  

  

Всього

ПДВ - 20 %

Всього за кошторисом: 

  

  

 

Календарний план виконання робіт

N
з/п 

Найменування робіт згідно з договором 

Термін
виконання 

Вартість
етапу,

Аналіз основних енергетичних показників та режиму роботи підприємства. 

1 тиждень 

10 

Обстеження режиму роботи енергоспоживального обладнання.

Додаткові виміри (температура, витрати енергоносіїв).

Складання балансу енергетичних потоків. 

2 тижні 

30 

Експрес-випробування котельних агрегатів. 

2 тижні 

20 

Аналіз ефективності використання палива та енергії.

Розрахунки питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на основні технологічні процеси. 

1 тиждень 

10 

Розробка проектів можливостей енергозбереження. 

2 тижні 

20 

Оформлення звіту. 

2 тижні 

10 

  

  

10 тижнів 

100 

 

Виконавець

М. П. 

Замовник

М. П. 

 

 

ПОГОДЖУЮ

Кошторис у сумі ________ грн.

_________________________
         (посада виконавця)

___________________________
        (підпис, прізвище та ініціали) 

"___" _______________ 199_ р.

М. П. 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Кошторис у сумі ________ грн.

_________________________
         (посада замовника)

_____________________________
           (підпис, прізвище та ініціали)

"___" _______________ 199_ р.

М. П. 

Програма робіт

Проведення енергетичного обстеження та визначення енергоощадного ефекту у вартісному та натуральному вигляді, який може бути досягнутий у
Замовника

Мета робіт: 

Скорочення енергоспоживання та витрат бюджетних коштів при цьому. 

  

Підвищення ефективності використання енергоносіїв. 

  

Нормування енерговитрат. 

Склад робіт:

1. 

Аналіз основних енергетичних показників та режиму енергоспоживання енергетичним господарством у цілому й пооб'єктно (табл. 1 - 29). 

2. 

Обстеження режиму роботи енергоспоживального обладнання. 

3. 

Додаткові виміри (температура, витрати енергоносіїв). 

4. 

Складання балансу енергетичних потоків. 

5. 

Експрес-випробування котельних агрегатів. 

6. 

Аналіз ефективності використання палива та енергії. 

7. 

Розрахунки питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на основні технологічні процеси. 

8. 

Виявлення та розрахунки резервів економії енергоносіїв та енергії. 

9. 

Розробка проектів технічних заходів з енергозаощадження, спрямованих на скорочення енергоспоживання: 

  

- вибір оптимальних технічних рішень; 

  

- вибір обладнання, постачальників та виконавців "під ключ"; 

  

- техніко-економічне обґрунтування проектів (попереднє бізнес-планування). 

10. 

Оформлення звіту (заповнення табл. 1 - 29). 

Вартість робіт __________________________________________________________

(гранична вартість за кошторисом, договірна ціна) 

Вартість робіт 

____________ грн. 

у тому числі ПДВ (20 %) 

____________ грн. 

 

Пояснювальна записка
до складання кошторису на виконання окремих видів робіт з енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств

1. Кошторис на виконання окремих видів робіт "Проведення енергетичного обстеження та визначення енергоощадного ефекту у вартісному та натуральному вигляді, який може бути досягнутий у "Замовника" рекомендується застосовувати при укладанні договорів з метою сприяння проведенню розрахунків між Замовником та Виконавцем.

2. Вартість робіт з енергетичних обстежень визначається згідно з трудовитратами в людино-днях, верхня гранична межа яких не може перевищувати 10 людино-тижнів при умові однозмінної роботи за п'ятиденку (відповідно до Календарного плану робіт у разі виконання повної програми енергетичних обстежень). Тобто не більше 50 людино-днів.

При виникненні ускладнень або потреби проведення більш детального енергетичного обстеження, а також на прохання замовника робіт терміни виконання енергетичних обстежень можуть бути продовжені за взаємною домовленістю сторін з урахуванням складності об'єкта.

3. Трудовитрати на етапі роботи визначаються як базові рекомендованим Календарним планом робіт.

4. Розмір цих трудовитрат розраховано, виходячи з такого складу виконавчої ланки:

Керівник робіт - 1.

Відповідальний виконавець - 1.

Економіст-енергетик - 1.

Фахівець з налагодження енергетичного обладнання - 1.

Провідний (головний) спеціаліст - 1. 

5. При визначенні вартості робіт (послуг) потрібно враховувати тарифи, ціни, розцінки, які будуть діяти на момент виконання відповідних робіт.

6. Вартість роботи Вр визначається за формулою

Вр = Фоп (1 + К1 + К3 + К5 + К6), (1)

де 

К5 = К2 + К4; 

Вр 

- вартість роботи, етапу, грн.; 

Фоп 

- фонд оплати праці, грн.; 

К1 

- коефіцієнт, який визначає розмір обов'язкових відрахувань від Фоп.; 

К2 

- коефіцієнт, який визначає розмір витрат на утримання приміщення; 

К3 

- коефіцієнт, який визначає розмір витрат на матеріали; 

К4 

- коефіцієнт, який визначає відрахування в позабюджетні фонди; 

К5 

- коефіцієнт, який визначає накладні витрати, грн.; 

К6 

- коефіцієнт, який визначає розмір планових нагромаджень. 

Базовий показник Фоп визначено, виходячи з трудовитрат виконавців, за формулою

Фоп = (Со1 х Тв1 + Со2 х Тв2 + Со3 х  Тв3 + ... Соі х Тві) х 1,15,        (2) 

де 

Соі 

середня зарплата i-го виконавця за один люд.-день, грн.; 

  

Тві 

трудовитрати i-го виконавця, люд.-дн.; 

  

1,15 

коефіцієнт, який визначає розмір Фоп з урахуванням додаткової зарплати. 

При визначенні вартості кожного виду робіт, їх етапів в умовах 1999 року рекомендується виходити з того, що Фоп виконавців приймає значення, при якому середньомісячна зарплата не перевищує 330 грн.

При зміні тарифів на комунальні послуги за домовленістю сторін кошторис змінюються у відповідності з індексом інфляції.

Нижче наводиться приклад розрахунків трудовитрат.

 

РОЗРАХУНОК
денних матеріальних витрат

1. Оренда приміщень з комунальними послугами на одного працівника за нормами повинна дорівнювати 6,82 кв. м; 40 % вказаної норми додається на АУП; загальна площа на одного працюючого становитиме

6,82 + 0,4 х 6,82 = 9,55 кв. м.

Оренда приміщень з комунальними послугами за 1 кв. м у місяць складає, наприклад, 7 грн.

Витрати за 1 день на оренду на одного працівника становлять

  

  

  

  

9,55 

х 

----- 

3,32 грн. 

  

  

20,8 

  

  

2. Плата за касове обслуговування за тарифами банку (2 % від заробітної плати виконавця, наприклад, - 15,4 грн. в день) становить

0,02 х 15,4 = 0,31 грн. у день.

3. Матеріальні витрати (папір, канцтовари, телефонні переговори, утримання транспорту, оргтехніки та інше) (40 % від з/п виконавця) становлять

0,4 х 15,4 = 6,16 грн. у день. 

4. Витрати на відрядження:

Три відрядження на місяць по 50 грн. = 150 грн. або 7,2 грн. у день.

Загальні матеріальні витрати за 1 день:

3,32 + 0,31 + 6,16 + 7,2 = 16,99 грн.

 

РОЗРАХУНОК 1
загальних денних витрат за роботи та послуги

Тариф
заробітної
плати за
1день
(розраху-
нок 1) 

Відрахування з заробітної плати 

Матеріа-
льні
витрати
(розраху-
нок 2) 

Ра-
зом 

План
нако-
пичен-
ня,
30 % 

Ра-
зом 

Відрахування 

Загаль-
ні витра-
ти на
1 день 

Держстра-
хування,
32 % + 4 % 

Фонд
Чорно-
биля,
10 % 

Фонд
зайня-
тості,
1,5 % 

Комуналь-
ний
податок,
1,7 % 

на роз-
виток
доріг,
1,2 % 

в іннова-
ційний
фонд, 1 % 

Всьо-
го 

ПДВ
20 % 

10 

11 

12 

13 

14 

15,4 

5,54 

1,544 

0,231 

0,268 

16,99 

40 

11,9 

51,9 

0,63 

0,52 

53 

10,6 

63,6 

 

РОЗРАХУНОК 2
денного тарифу заробітної плати

N
з/п 

Підрозділ 

Середній
посадовий
оклад
спеціаліста
станом
на 01.01.98 

Премія, 40 % 

Разом 

Додаток на АУП,
30 % 

Тариф
на один
місяць 

Тариф на один
день
(при 20,8 дн.
роб. в місяці) 

Регіональна (обласна) державна інспекція з енерго-
збереження 

180 

72 

252 

75,6 

327,6 

15,75 

 

Форма реєстраційної картки спеціалізованої організації з енергетичних обстежень

Кому надається:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(назва, адреса одержувача)

Підпорядкованість: ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(міністерство, інші центральні органи виконавчої влади, без підпорядкованості)

Вища організація: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Форма власності: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Галузь (сфера діяльності):

___________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код підприємства:

___________________________________________________________________________

Адреса підприємства:

___________________________________________________________________________

Банківські реквізити:

___________________________________________________________________________

Транспортні реквізити:

___________________________________________________________________________

телефакс: _________________, телекс: ________________, телетайп: _______________ 

Керівник: 

____________________________,
(П. І. Б.) 

телефон: ______________ 

Головний інженер: 

____________________________,
(П. І. Б.) 

телефон: ______________ 

Головний енергетик: 

____________________________,
(П. І. Б.) 

телефон: ______________ 

 

Начальник Управління фінансово-
економічної політики енергозбереження
 

 
Ю. Шульга
 

 

Таблиця 1

Загальні показники виробничої та енергетичної характеристики організації, установи, казенного підприємства

Показники 

Одиниці
виміру
 

Значення 

Примітки
(представлені документи, форми статзвітності,
методики розрахунків,
"Енергетичний паспорт") 

Базовий
рік 

Рік
обсте-
ження 

1. Рівні виробництва продукції 

  

  

  

  

1.1. Валова продукція 

тис. грн. 

  

  

  

1.2. Продукція за основними видами 

(продукція, послуги в натуральному виразі) 

  

  

  

2. Рівні енергоспоживання 

  

  

  

  

2.1. Паливо 

тис. тонн умовного палива (далі - т у. п.) 

  

  

  

2.2. Теплова енергія 

Гкал 

  

  

  

2.3. Електроенергія 

млн. кВт х год. 

  

  

  

2.4. Повне енергоспоживання 

тис. т у. п. 

  

  

  

3. Вартість основних виробничих фондів установи, організації, казенного підприємства 

тис. грн. 

  

  

  

3.1. Енергетична складова у вартості основних виробничих фондів 

тис. грн. (у % від рядка 3) 

  

  

  

4. Собівартість продукції 

тис. грн. 

  

  

  

4.1. Енергетична складова в собівартості продукції 

тис. грн. (у % від рядка 4) 

  

  

  

4.1.1. У тому числі вартість енергоресурсів 

тис. грн. (у % від рядка 4.1) 

  

  

  

5. Прибуток підприємства 

тис. грн. 

  

  

  

6. Кількість промислово-виробничого персоналу 

чоловік 

  

  

  

 

Таблиця 2

Структура споживання та вартості енергоносіїв, які використовуються організацією, установою, казенним підприємством

Види енергоносіїв 

Одиниці
виміру 

Річне споживання 

Вартість (сер. річна) одиниці енергоно-
сія, грн. 

Вартість річного споживання 

Річне споживання енергоносіїв у перерахуванні на умовне паливо 

Примітки (представлені документи, форми статзвітності, методики розрахунків, "Енергетичний паспорт") 

тис.
грн. 

тис.
т у. п. 

 

1. Паливо прямого використання 

тис. т у. п. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Безпосередньо на виробничі потреби 

тис. т у. п. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Тверде, рідке (вказати вид та марку) 

тис. т у. п. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Природний газ 

тис. куб. м 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. На вироблення інших енергоносіїв (вказати вид) 

вказати 

 

 

 

 

 

 

 

2. Теплова енергія 

Гкал 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Безпосередньо на виробничі потреби 

Гкал 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Пара, тиском менше 7 ата 

Гкал 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Пара, тиском 7 - 13 ата 

Гкал 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Пара, тиском більше 13 ата 

Гкал 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Гаряча  вода, конденсат 

Гкал 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. На інші потреби та вироблення інших енергоносіїв (вказати) 

Гкал 

 

 

 

 

 

 

 

3. Електроенергія 

млн. кВт х год. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. У тому числі на виробництво інших енергоносіїв 

млн. кВт х год. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Холод 

млн. кВт х год. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Стисле повітря 

млн. кВт х год. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Кисень 

млн. кВт х год. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Інші 

млн. кВт х год. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інші енергоносії 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Холод 

тис. ккал 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Стисле повітря 

тис. куб. м 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Кисень 

тис. куб. м 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Інші енергоносії 

вказати 

 

 

 

 

 

 

 

Всього 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

Примітка. У рядках 4.1 - 4.4 у графах 4 - 6 показники вносяться без урахування вартості енергоресурсів, витрачених на їх вироблення.

У графі 5 записується результат підсумування рядків 1 - 4, у графі 7 - рядків 1 - 3.

 

Таблиця 3

Структура річного надходження та споживання палива та енергії на підприємстві

Стаття балансу 

Паливо 

Теплоенергія 

Електроенергія 

Разом 

Примітки
(доку-
менти,
форми
стат-
звітності,
методики
розрахун-
ків, "Енер-
гетичний
паспорт") 

тис.
т
у. п. 

Гкал
тис.
т у. п. 

млн.
кВт х
год.
тис.
т
у. п. 

тис.
т
у. п. 

10 

 
 
 
 
Н
а
д
х
о
д
ж
е
н
н
я
 

 
 
 
 
 
 
 

 

С
п
о
ж
и
в
а
н
н
я
 

1. Всього (сума рядків 1.1 та 1.2) 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

1.1. Зі сторони 

  

від
р. 1 

  

від
р. 1 

  

від
р. 1 

  

від
р. 1 

  

1.2. Від власних джерел 

  

від
р. 1 

  

від
р. 1 

  

від
р. 1 

  

від
р. 1 

  

1.2.1. ТЕЦ 

  

від
р. 1.2 

  

від
р. 1.2 

  

від
р. 1.2 

  

від
р. 1.2 

  

1.2.2. Промислово-
виробничі котельні 

  

від
р. 1.2 

  

  

  

від
р. 1.2 

  

1.2.3. Опалювальні котельні 

  

від
р. 1.2 

  

від
р. 1.2 

  

  

від
р. 1.2 

  

1.2.4. Утилізаційне устаткування 

  

від
р. 1.2 

  

від
р. 1.2 

  

від
р. 1.2 

  

від
р. 1.2 

  

1.2.5. Інше устаткування 

  

від
р. 1.2 

  

від
р. 1.2 

  

від
р. 1.2 

  

від
р. 1.2 

  

Всього (сума рядків 2.1 та 2.2) 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

2. На підприємстві 

  

від
р. 2 

  

від
р. 2 

  

від
р. 2 

  

від
р. 2 

  

2.1. Виробничі потреби, в тому числі загальнозаводські втрати 

  

від
р. 2.1 

  

від
р. 2.1 

  

від
р. 2.1 

  

від
р. 2.1 

  

2.2. Комунально-побутові потреби 

  

від
р. 2.1 

  

від
р. 2.1 

  

від
р. 2.1 

  

від
р. 2.1 

  

2.3. На сторону 

  

від
р. 2 

  

від
р. 2 

  

від
р. 2 

  

від
р. 2 

  

 

Таблиця 4

Розподіл установленої електричної потужності на підприємстві

Споживачі 

Установлена (номінальна) потужність (без урахування резерву) 

Резерв встановленої потужності 

Річне споживання 

Середнє
число
годин використання встановленої потужності
 

Примітка
(документи, форми статзвітності,
методики розрахунків,
"Енергетичний паспорт") 

кВт 

кВт 

тис. кВт х год. 

1. Цех N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Цех N 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього по підприємству 

  

100 

  

100 

  

100 

  

  

 

Таблиця 5

Структура енергоспоживання на підприємстві за виробничо-територіальною ознакою

Виробництво (цех, відділення, ділянка) 

Річне енергоспоживання 

Примітка
(документи,
форми стат-
звітності,
методики
розрахунків,
"Енерге-
тичний
паспорт") 

Паливо прямого використ. 

Тепло-
енергія 

Електрична енергія 

Холод 

Стисле
повітря 

Інші 

Разом 

тис.
т у. п. 

тис.
Гкал
____
тис.
т у. п. 

тис.
кВт х год.
___
тис.
т у. п. 

тис.
ккал
___
тис.
т у. п. 

тис. куб. м
___
тис.
т у. п. 

натур.
од.
___
тис.
т у. п. 

тис.
т у. п. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1. Цех N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1. Відділення N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1. Дільниця N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2. Дільниця N 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього по основних цехах 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші споживачі (в т. ч. загальнозавод-
ські втрати) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього по підприємству 

  

100  

  

100  

  

 100 

  

100  

  

100  

  

100  

  

100  

  

 

Таблиця 6

Розподіл енергоносіїв на підприємстві по видах енерговикористовуючих процесів

Процеси 

Річне енергоспоживання 

Примітка
(документи, форми статзвітності,
методики
розрахунків,
"Енерге-
тичний
паспорт") 

Паливо прямого використання 

Теплова
енергія 

Електро-
енергія 

Разом 

тис.
т у. п. 

тис.
Гкал
-----
тис.
т у. п. 

тис. кВт х год.
-------
тис.
т у. п. 

тис.
т у. п. 

10 

1. Високотемпера-
турні (більше 400 град. C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Середньотем-
пературні (100 - 400 град. C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Низькотемпера-
турні (менше 100 град. C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Силові 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Інші, в тому числі загальнозаводські втрати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по процесах 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

Таблиця 7

Структура енергоспоживання в різних енергоспоживальних процесах на підприємстві

Процеси 

Річне енергоспоживання 

Примітка
(документи, форми статзвітності,
методики
розрахунків,
"Енерге-
тичний
паспорт") 

Паливо прямого використання 

Теплова
енергія 

Електро-
енергія 

Разом 

тис.
т у. п. 

тис.
Гкал
------
тис.
т у. п. 

тис. кВт х год.
---------
тис.
т у. п. 

тис.
т у. п. 

10 

1. Високотемпера-
турні (більше 400 град. C) 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

2. Середньотем-
пературні (100 - 400 град. C) 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

3. Низькотемпера-
турні (менше 100 град. C) 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

4. Силові 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

5. Інші, в тому числі загальнозаводські втрати 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

Всього за процесами 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

Таблиця 8

Структура енергоспоживання на підприємстві за цільовим призначенням

Напрямок споживання 

Річне енергоспоживання 

Примітка
(документи, форми статзвітності,
методики
розрахунків,
"Енерге-
тичний
паспорт") 

Паливо прямого використання 

Теплова
енергія 

Електро-
енергія 

Разом 

тис.
т у. п. 

тис.
Гкал
-----
тис.
т у. п. 

тис. кВт х
год.
---------
тис.
т у. п. 

тис.
т у. п. 

10 

1. Технологічні потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Силові потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Опалення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Освітлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Інші, в тому числі загальнозаводські втрати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за напрямками споживання 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

 

Таблиця 9

Структура енергоспоживання за цільовим призначенням для цеху (відділення, ділянки)

Напрямок споживання та споживачі 

Річне енергоспоживання 

Примітка
(документи, форми статзвітності,
методики
розрахунків,
"Енергетич-
ний пас-
порт") 

Паливо прямого використ. 

Тепло-
енергія 

Електрична
енергія 

Холод 

Стисле
повітря 

Інші 

Разом 

тис.
т у. п.

тис.
Гкал
тис.
т у. п. 

тис.
кВт х
год.
(тис.
т у. п. 

тис.
ккал
(тис.
т у. п.) 

тис.
ккал
(тис.
т у. п.) 

у. о.
(тис.
т у. п.) 

тис.
т у. п. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1. Технічні потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1. Основні споживачі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1. Споживач N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2. Споживач N 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2. Інші споживачі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Силові потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1. Основні споживачі  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.1. Споживач N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.2. Споживач N 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2. Інші споживачі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Опалення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Освітлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Інше, в тому числі втрати цеху (відділення) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за напрямками споживання 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

 

Таблиця 10

Енергоспоживальні елементи підприємства, які підлягають детальному енергетичному обстеженню (теплова енергія)

Назва елементу (дільниця, агрегат, установка) 

Кількість діючих однотип-
них елементів 

Річне енергоспоживання (теплової енергії) елемента 

Паливо прямого використання 

Теплова енергія без урахування витрат палива і енергії на виробництво холоду, стислого повітря та інших енергоносіїв 

Всього 

Тверде, рідке (вказати) 

Природ-
ний газ 

Всього 

Пара тиском
7 ата 

Пара
тиском
7 - 13 ата 

Пара тиском більше 13 ата 

Гаряча вода 

штук 

т у. п. 

т у. п 

т у. п. 

Гкал
-------
т у. п. 

Гкал
------
т у. п. 

Гкал
------
т у. п. 

Гкал
-------
т у. п. 

Гкал
------
т у. п. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1. Елемент N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Елемент N 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 11

Енергоспоживальні елементи підприємства, що підлягають детальному енергетичному обстеженню (інші види енергоносіїв)

Виробництво
(цех,
відділення,
дільниця)
 

Річне споживання всіх однотипних елементів 

Річне енергоспоживання окремим елементом 

Примітка (документи, форми статзвітнос-
ті, методики розрахунків, "Енергетич-
ний
паспорт") 

тис.
т у. п. 

Електрична
енергія 

Холод 

Стисле
повітря 

Інші 

Разом 

тис. кВт х год.
------
тис. т у. п. 

тис. ккал
-------
тис. т у. п. 

тис. куб. м
-------
тис. т у. п. 

натур. од.
-------
тис. т у. п. 

тис.
т у. п. 

10 

11 

12 

13 

14 

1. Елемент N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Елемент N 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 12

Вихідні дані для енергетичних розрахунків елемента підприємства
(дільниця, агрегат, установка)

Показники 

Умовні позначення 

Одиниці виміру 

Значення 

Примітка 

1. Показники режимів роботи технологічних та енергетичних процесів та установок 

  

  

  

  

1.1. Параметри сировинних ресурсів (витрати, температура, тиск) 

  

  

  

  

1.2. Параметри енергоносіїв (витрати, температура, тиск) 

  

  

  

  

1.3. Потужність (продуктивність) установки, таке інше 

  

  

  

  

2. Показники конструктивного оформлення обладнання 

  

  

  

  

2.1. Поверхня тепловіддачі 

  

  

  

  

2.2. Діаметр, довжина трубопроводу,
таке інше 

  

  

  

  

3. Довідкові дані 

  

  

  

  

3.1. Теплоємність матеріала 

  

  

  

  

3.2. Температура плавлення матеріала 

  

  

  

  

3.3. Теплотворна здатність палива,
таке інше 

  

  

  

  

4. Інші показники 

  

  

  

  

4.1. Кількість годин роботи установки,
таке інше 

  

  

  

  

 

Таблиця 13

Розрахунок споживання електроенергії установками, дільницями, відділеннями та цехами

Споживачі 

Встановлена потужність (номінальна) ел. приймача
(без резерву)
 

Коефіцієнт викорис-
тання встановленої потужності
 

Кількість годин роботи облад-
нання за рік
 

Річне споживання електричної енергії 

Примітка (документи, форми статзвітності, методики розрахунків, "Енергетич-
ний паспорт") 

Рном, кВт 

одиниці, частки 

години 

кВт х год. 

Цех N 1 

  

  

  

  

  

1. Відділення N 1 

  

  

  

  

  

1.1. Дільниця N 1 

  

  

  

  

  

1.1.1. Установка N 1 

  

  

  

  

  

1.1.2. Установка N 2 

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

1.2. Дільниця N 2 

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

2. Відділення N 2 

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

Вентиляція цеху N 1 

  

  

  

  

  

Освітлення цеху N 1 

  

  

  

  

  

Допоміжні виробництва та служби цеху N 1 (без втрат) 

  

  

  

  

  

Втрати цеху N 1 

  

  

  

  

  

Всього цеху N 1 

  

  

  

  

  

Цех N 2 

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

 

Таблиця 14

Розрахунок потреби в тепловій енергії установок, дільниць та цехів

Споживачі 

Годинне
споживання теплоенергії 

Кількість
годин
роботи обладнання
за рік 

Річне
споживання
теплової
енергії 

Примітки 

Гкал 

години 

тис. Гкал 

1  

Цех N 1 

 

 

 

 

1. Відділення N 1 

 

 

 

 

1.1. Дільниця N 1 

 

 

 

 

1.1.1. Установка (процес) N 1 

 

 

 

 

1.1.1.1. Стадія 1 

 

 

 

 

1.1.1.2. Стадія 2 

 

 

 

 

таке інше 

 

 

 

 

1.1.2. Установка (процес) N 2 

 

 

 

 

таке інше 

 

 

 

 

2. Відділення N 2 

 

 

 

 

таке інше 

 

 

 

 

Вентиляція цеху N 1 

 

 

 

 

Опалення цеху N 1 

 

 

 

 

Допоміжні виробництва та служби цеху N 1 (без втрат) 

 

 

 

 

Втрати цеху N 1 

 

 

 

 

Всього цеху N 1 

 

 

 

 

Цех N 2 

 

 

 

 

таке інше 

 

 

 

 

 

Таблиця 15

Розрахунок споживання холоду (стислого повітря та інших енергоносіїв) установками, дільницями, відділеннями та цехами

Споживачі 

Параметри енергоносія (тиск, температура) та одиниці вимірювання енергоносіїв (тис. куб. м, Гкал, таке інше) 

Годинне споживання енергоносія 

Річне споживання енергоносія 

Питомі
витрати електро-
енергії на виробництво енергоносія 

Питомі
витрати теплоенергії
на вироб-
ництво енергоносія 

Примітка 

Цех N 1 

  

  

  

  

  

  

1. Відділення N 1 

  

  

  

  

  

  

1.1. Дільниця N 1 

  

  

  

  

  

  

1.1.1. Установка N 1 

  

  

  

  

  

  

1.1.2. Установка N 2 

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

1.2. Дільниця N 2 

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

2. Відділення N 2 

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

Всього цеху N 1 

  

  

  

  

  

  

в тому числі втрати
цеху N 1 

  

  

  

  

  

  

цеху N 2 

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 16

Конденсатний баланс

Споживачі 

Пара 

Вихід кон-
ден-
сату 

Втрати в схемах збору та повернення конденсату 

Надход-
ження кон-
денсату в котельню 

Темпера-
тура кон-
денсату 

т 

Гкал 

т 

Гкал 

т 

Гкал 

т 

Гкал 

т 

Гкал 

10 

11 

12 

13 

14 

Технологічні споживачі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цех N 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дільниця N 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таке інше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опалення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вентиляція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госппобутові потреби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпуск на сторону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продувка устаткування та мереж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 17

Баланс води підприємства

Стаття балансу 

Надходження 

Витрати 

Втрати 

Примітка
(документи, форми статзвітності, методики розрахунків, "Енергетичний паспорт") 

тис. куб. м 

тис. куб. м 

тис. куб. м 

  

1. Отримано зі сторони 

  

  

  

  

1.1. Питна вода 

  

  

  

  

1.2. Технічна вода 

  

  

  

  

2. Установки підприємства 

  

  

  

  

2.1. Станції перекачки 

  

  

  

  

2.2. Артезіанські скважини 

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

3. Виробничі споживачі 

  

  

  

  

3.1. Цех N 1 

  

  

  

  

Дільниця N 1 

  

  

  

  

Дільниця N 2 

  

  

  

  

3.2. Цех N 2 

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

4. Допоміжні споживачі 

  

  

  

  

4.1. Котельня 

  

  

  

  

4.2. Компресорна 

  

  

  

  

4.3. Холодильна станція 

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

5. Невиробничі споживачі 

  

  

  

  

5.1. Господарчо-побутові потреби 

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

Баланс підприємства 

  

  

  

  

 

Таблиця 18

Аналітична форма балансу електроенергії для енергетичної установки

Стаття балансу  

Потужність, Р 

Річне енергоспоживання 

Примітка (документи, форми статзвітності методики розрахунків, "Енергетич-
ний паспорт") 

Умовне позначення та визначення статей балансу 

Значення 

Умовне позначення та визначення статей балансу 

Значення 

кВт 

%
від
р. 1 

тис.
кВт 

%
від
р. 1 

1. Надходження електроенергії 

  

  

100 

  

  

  

  

2. Витрати електроенергії 

  

  

100 

  

  

  

  

2.1. Корисні витрати електроенергії 

  

  

  

  

  

  

  

2.2. Фактичні втрати електроенергії 

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1. Нормативні втрати електроенергії 

  

  

  

  

  

  

  

2.2.2. Зверхнорма-
тивні втрати електроенергії 

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 19

Аналітична форма балансу теплової енергії для енергетичної установки

Стаття балансу 

Годинне енергоспоживання 

Річне енергоспоживання 

Примітки 

Умовне позначення та визначення статей балансу 

Значення 

Умовне позначення та визначення статей балансу 

Значення 

тис.
ккал 

%
від
р. 1 

 

Гкал 

%
від р. 1 

1. Надходження теплоенергії 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Теплоенергія, отримана від спалювання палива 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Теплоенергія, що була виділена іншими енергоносіями 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Теплоенергія екзотермічної енергії 

 

 

 

 

 

 

 

2. Витрати теплоенергії 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Корисні витрати теплоенергії 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Фактичні втрати теплоенергії 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Нормативні втрати теплоенергії 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Зверхнорма-
тивні втрати теплоенергії 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 20

Витратна частина зведеного енергобалансу в аналітичній формі для підприємства

Види енергоносіїв 

Річні фактичні та нормативні витрати енергоносіїв, одиниця вимірювання 

Загальні 

Корисні 

Втрати 

абс.
знач. 

абс.
знач. 

Всього 

В установках при кінцевому використанні 

При перетворенні та транспортуванні 

абс.
знач. 

абс.
знач. 

абс.
знач. 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1. Паливо прямого використання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1. Безпосередньо на виробничі потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2. На вироблення інших енергоносіїв 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Теплоенергія 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1. Безпосередньо на виробничі потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.1. У вигляді пару 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.2. У вигляді гарячої води 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2. На вироблення інших енергоносіїв 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Електроенергія 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1. Безпосередньо на виробничі потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2. На вироблення інших енергоносіїв 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.1. Холод 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.2. Стисле повітря 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.3. Кисень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.4. Інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього (сума рядків 1 + 2 + 3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 21

Витратна частина балансу енергоносія (електроенергія, теплоенергія та ін.) в аналітичній формі для цеху (відділення)

Напрямок споживання та споживачі 

Річні фактичні та нормативні витрати енергоносія, одиниця вимірювання 

Загальні 

Корисні 

Втрати 

абс.
знач. 

абс.
знач. 

Всього 

В установках при кінцевому використанні 

При перетворенні та транспортуванні 

абс.
знач. 

абс.
знач. 

абс.
знач. 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1. Технологічні потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1. Основні споживачі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1. Споживач N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2. Споживач N 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2. Інші споживачі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Силові потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1. Основні споживачі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.1. Споживач N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.2. Споживач N 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2. Інші споживачі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Опалення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Освітлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за напрямками споживання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 22

Зведений аналітичний баланс палива підприємства (т у. п.)

Найменування 

Над-
ход-
ження 

Корисні витрати 

Втрати 

Всьо-
го 

На
сто-
рону 

Всьо-
го 

При-
міт-
ка 

ТЕЦ 

Ко-
тель-
ні 

Тех-
ноло-
гічні
пот-
реби 

Сило-
ві
пот-
реби 

Інші 

Ра-
зом 

При
вико-
рис-
танні 

При
спо-
жива-
нні 

При
збе-
рі-
ганні 

Ра-
зом 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Зі сторони 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тверде, рідке (вид, марка) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Природний газ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Як технологічна сировина 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З власних джерел 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 23

Зведений аналітичний баланс теплової енергії підприємства (Гкал)

Найменування 

Над-
ход-
жен-
ня 

Корисні витрати 

Втрати 

Всьо-
го 

На
сто-
ро-
ну 

Всьо-
го 

При-
міт-
ки 

Тех-
ноло-
гічні
пот-
реби 

Опа-
лен-
ня 

Вен-
тиля-
ція 

Сило-
ві
пот-
реби 

Інші 

Ра-
зом 

При
вико-
рис-
танні 

При викорис-
танні та транспор-
туванні 

Ра-
зом 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Зі сторони 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Від власних джерел 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ТЕЦ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Котельні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Утилізаційні установки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші установки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 24

Зведений аналітичний баланс електричної енергії підприємства (тис. кВт х  год.)

Найменування 

Над-
ход-
жен-
ня 

Корисні витрати 

Втрати 

Всьо-
го 

На
сто-
ро-
ну 

Всьо-
го 

При-
міт-
ка 

Тех-
ноло-
гічні
пот-
реби 

Ос-
віт-
лен-
ня 

Вен-
тиля-
ція 

Сило-
ві
пот-
реби 

Інші 

Ра-
зом 

При
вико-
рис-
танні 

При викорис-
танні та транспор-
туванні 

Ра-
зом 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Зі сторони 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Від власних джерел 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ТЕЦ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Утилізаційні установки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші установки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 25

Зведений аналітичний енергобаланс підприємства

Найменування 

Надходження 

Корисні
витрати 

Втрати 

Всього 

На сторону 

Всього 

Примітка 

абс. знач. 

абс.
знач. 

абс.
знач. 

абс.
знач. 

абс.
знач. 

10 

11 

12 

13 

Паливо, т у. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплова енергія, Гкал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електроенергія,
кВт х год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 26

Порівняння фактичних та нормативних показників ефективності енерговикористання на підприємстві

Споживачі 

Показники 

Питомі фактичні та нормативні витрати енергоносія на виробництво продукта, полупродукта та таке інше 

Фактичний та нормативний коефіцієнт корисної дії установки, % 

Фактичний та нормативний коеф. корисного використ. енергоносія 

Фактичний
та
нормативний
коеф.
корисного
використання
енергетичних
ресурсів, % 

Загальнозаводські 

Загальноцехові 

Технологічні 

Паливо 

Теп-
ло-
енер-
гія 

Елек-
тро-
енергія 

Пали-
во 

Теп-
ло-
енер-
гія 

Елек-
тро-
енер-
гія 

Па-
ли-
во,
т у. п.
----
Тн.р. 

Тепло-
енергія,
Гкал
----------
Тн. р. 

Еле-
ктро-
енер-
гія,
кВт • год.
------
Тн. р. 

Пали-
во,
т у. п.
------
Тн. р. 

Тепло-
енергія,
Гкал
-------
Тн. р. 

Елек-
тро-
енер-
гія,
кВт • год.
--------
Тн. р 

Па-
ли-
во,
т у. п.
-------
Тн. р. 

Тепло-
ене-
ргія,
Гкал
-------
Тн.р. 

Елек-
тро-
енер-
гія,
кВт • год.
------
Тн. р. 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Підприємство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основ. цехи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цех N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цех N 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основні дільниці 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д-ця N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д-ця N 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основні установки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Установ. N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Установ. N 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 27

Узагальнені показники стану та розвитку енергогосподарства організації, установи, казенного підприємства

Показники 

Умовні позначен-
ня та розрахун-
кова формула 

Одиниця вимірю-
вання 

Значення 

Примітка 

в базо-
вому
році,
19… 

в роки періоду, що розглядається 

19… 

19… 

19… 

20… 

20… 

10 

1. Продуктивність праці 

  

грн./чол. 

  

  

  

  

  

  

  

2. Фондоозброєність 

  

грн./чол. 

  

  

  

  

  

  

  

3. Енергоозброєність 

  

Гкал/чол. 

  

  

  

  

  

  

  

4. Електроозброєність праці по енергії 

  

кВт х год./чол. 

  

  

  

  

  

  

  

5. Енергоємність основних виробничих фондів 

  

Гкал/грн. 

  

  

  

  

  

  

  

6. Електроємність основних виробничих фондів 

  

кВт х год./грн. 

  

  

  

  

  

  

  

7. Енергоємність продукції 

  

Гкал/грн. 

  

  

  

  

  

  

  

8. Електроємність продукції 

  

кВт х год./грн. 

  

  

  

  

  

  

  

9. Теплоємність продукції 

  

Гкал/грн. 

  

  

  

  

  

  

  

10. Коефіцієнт електрифікації 

  

кВт х год./т 

  

  

  

  

  

  

  

11. Теплоелектричний коефіцієнт 

  

Гкал
(кВт х год.) 

  

  

  

  

  

  

  

12. Електропаливний коефіцієнт 

  

кВт х год./т 

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 28

Зниження енергоспоживання при проведенні заходів щодо економії палива та енергії

Енергоресурси та енергоносії, напрямки та заходи 

Річне зниження витрат 

Примітка 

Корис-
них 

Втрат 

При викорис-
танні 

При перетво-
ренні та транспор. 

При збері-
ганні 

Інших 

Разом 

Загаль-
них 

1. Паливо, т у. п. 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1. Технологічні потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1. Захід N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2. Силові потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1. Захід N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3. Інші потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Теплова енергія,
Гкал/т у. п. 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1. Технологічні потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.1. Захід N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1. Силові потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.2. Захід N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3. Інші потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Електроенергія,
кВт х год./т у. п. 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1. Технологічні потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1.1. Захід N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.1. Силові потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.2. Захід N 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

таке інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3. Інші потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього по підприємству,
т у. п. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 29

Резерви економії енергоносіїв на підприємстві

Споживачі 

Річні фактичні та нормативні витрати енергоносіїв 

Паливо,
тис. т у. п. 

Тепло-
енергія,
тис. Гкал
-------------
тис. т у. п. 

Електро-
енергія,
тис. кВт х год.
-----------------
тис. т у. п. 

Разом,
тис. т у. п. 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

ф 

н 

1. Цех N 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Відділення N 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

таке інше 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цех N 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Відділення N 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

таке інше 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цех N 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

таке інше 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по основних цехах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допоміжні виробництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальнозаводські витрати 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по підприємству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос