Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое соглашение об установлении населению бытовых счетчиков газа отечественного производства на условиях рассрочки платежей

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.03.2000

Типова угода
про встановлення населенню побутових лічильників газу вітчизняного виробництва на умовах розстрочення платежів

_________________________
(населений пункт) 

  

____ ________________ р.
(дата укладення) 

________________________________________________________________________________ 

(найменування суб'єкта господарювання, який має ліцензії (зазначити перелік та номери

________________________________________________________________________________ 

ліцензій, ким і коли видані) на виконання робіт з установлення побутових лічильників газу та

________________________________________________________________________________ 

дозвіл на виконання цих робіт органу Держнаглядохоронпраці (зазначити номер дозволу, ким і

________________________________________________________________________________ 

коли виданий))

в особі
_______________________________________________________________________________,

що діє на підставі
_______________________________________________________________________________,

(назва статуту)

надалі - Виконавець, з одного боку, і громадянин(ка)

_______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові наймача (власника) квартири (будинку))

надалі - Замовник, з другого боку, надалі - сторони, уклали цю угоду про наведене нижче.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати комплекс робіт з установлення за місцем постійного проживання Замовника побутового лічильника газу (далі - лічильник)

__________________
                    (тип) 

вітчизняного виробництва на 

умовах розстрочення платежів на 

____________
(цифрами) 

(___________________)
(літерами) 

місяців. 

1.2. Узгоджений комплекс робіт з установлення лічильника, які виконує Виконавець, може включати: обстеження квартири (будинку); розробка, узгодження та затвердження робочого проекту встановлення лічильника за кошторисом; придбання лічильника з проведенням вхідного контролю; придбання арматури та матеріалів; виконання робіт з монтажу та підключення лічильника; випробування лічильника і газопроводів; пуск газу; регулювання роботи газових приладів; проведення інструктажу наймача (власника) квартири (будинку) з правил користування лічильником, газовими приладами, а також з техніки безпеки; передача виконавчої документації експлуатаційній організації.

1.3. Роботи з установлення лічильника проводяться згідно з чинними нормативними документами на підставі завдання, виданого Виконавцем уповноваженій особі на певний вид робіт (додаток 1), та письмової заяви Замовника.

1.4. Оплата використаного газу за показаннями лічильника здійснюється з дати підписання акта прийняття до експлуатації лічильника та газопроводів (додаток 2).

1.5. Лічильник стає власністю Замовника після сплати сум, визначених у розділі 3 угоди.

1.6. При виконанні умов цієї угоди, а також при вирішенні всіх питань, які не обумовлені цією угодою, Виконавець і Замовник керуються чинним законодавством України.

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН 

2.1. Обов'язки і права Виконавця

2.1.1. Виконавець гарантує Замовнику повне, якісне, своєчасне і безпечне виконання комплексу робіт з установлення лічильника згідно з пунктом 1.2 цієї угоди за умови виконання Замовником покладених на нього обов'язків, які викладені в підпунктах 2.2.1 та 2.2.2.

2.1.2. Виконавець зобов'язаний надати Замовнику необхідну, повну, доступну та достовірну інформацію про проведення зазначених робіт, їх вартість згідно з кошторисом, а також ознайомити його з умовами цієї угоди.

2.1.3. Виконавець зобов'язаний під час внесення Замовником (за згодою Виконавця) чергових платежів готівкою до каси Виконавця видавати та наклеювати безпосередньо на додатку 3 або 4 цієї угоди чеки, набрані на електронному контрольно-касовому апараті (інші відмітки та розписки щодо сплати та виправлення сум на угоді вважаються недійсними), або в разі тимчасового виходу з ладу електронного контрольно-касового апарата - касові ордери і відповідні квитанції, підписані та завірені печаткою в установленому порядку.

2.1.4. Виконавець здійснює гарантійні зобов'язання щодо лічильника та робіт з його встановлення з дати підписання акта про прийняття до експлуатації лічильника та газопроводів (додаток 2) до дати реєстрації лічильника (підпункт 2.2.4).

Після реєстрації лічильника гарантійні зобов'язання здійснює експлуатаційна організація протягом терміну, вказаного в паспорті.

2.2. Обов'язки і права Замовника

2.2.1. Замовник зобов'язаний у термін та в розмірі, які передбачені розділом 3 цієї угоди, сплатити перший внесок за виконання комплексу робіт з установлення лічильника та надати Виконавцю платіжний документ з печаткою про сплату. Термін першого внеску встановлюється в додатку 3 або 4.

2.2.2. Замовник зобов'язаний надавати Виконавцю вільний доступ з 8-ї до 20-ї години до місця встановлення лічильника протягом терміну, який обумовлений цією угодою, а саме протягом ____ робочих днів, за умови пред'явлення представниками Виконавця документів, що посвідчують їх особу та завдання на виконання робіт.

2.2.3. Замовник зобов'язаний сплачувати Виконавцю чергові платежі в терміни та в розмірах, які передбачені в додатку 3 або 4 до цієї угоди, до повної сплати суми згідно з договором.

2.2.4. Замовник, після підписання ним акта прийняття до експлуатації лічильника та газопроводів, зобов'язаний в ____-денний термін звернутися до абонентської служби територіальної експлуатаційної організації газового господарства з метою реєстрації лічильника, гарантійного та післягарантійного обслуговування лічильника і проведення подальших розрахунків за спожитий газ за лічильником.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Вартість комплексу робіт з установлення лічильника згідно з кошторисом, який є невід'ємною частиною цієї угоди, становить

_____________________________________________________________________
(зазначити літерами) 

гривень, 

у тому числі ПДВ 

_____________________________________________
(зазначити літерами) 

гривень. 

3.2. Оплата комплексу виконаних робіт здійснюється на умовах розстрочення платежів терміном на 12 місяців, без сплати відсотків, за винятком оплати банківських послуг з дати підписання угоди.

3.3. Якщо в житловому приміщенні (будинку) прописані та проживають лише пенсіонери, які не працюють, та інші непрацездатні громадяни, джерелом існування яких є лише доходи від особистого підсобного господарства, пенсія та інші соціальні виплати, і середньомісячний доход на одну особу не перевищує встановленої межі малозабезпеченості, розстрочення платежів здійснюється терміном на 36 місяців.

Підставою для надання розстрочення платежів терміном на 36 місяців є довідка місцевої служби субсидій, яка зберігається у Виконавця разом з цією угодою.

3.4. Оплату виконаних робіт з установлення лічильника Замовник проводить за згодою Виконавця шляхом внесення готівкою до каси Виконавця грошових коштів (при цьому Замовник одержує чек або касовий ордер і квитанцію, яка завірена печаткою) або перерахуванням на розрахунковий рахунок Виконавця грошових коштів у безготівковому порядку через банківську установу (при цьому Замовник одержує відповідний платіжний документ з печаткою).

3.5. Сума вартості комплексу робіт у розмірі

_____________________________________________________________________
(зазначити літерами) 

гривень 

сплачується Замовником щомісяця внесками по 

__________________
(зазначити літерами) 

гривень, 

не пізніше 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим, після підписання акта прийняття до експлуатації лічильника та газопроводів (додаток 2) у терміни, які зазначені в додатку 3 або 4, до повного погашення сум згідно з договором, а саме з "____"_______________ р. до "____"___________________ р.

3.6. Внесення чергових платежів проводиться за цінами, що діють на день укладення угоди. Наступна зміна цін на товари або роботи не тягне за собою перерахунків.

4. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ 

4.1. Після закінчення виконання робіт з установлення лічильника Виконавець надає Замовнику оформлені Виконавцем та експлуатаційною організацією газового господарства акти прийняття до експлуатації лічильника та газопроводів у чотирьох примірниках (додаток 2).

4.2. Замовник протягом трьох днів з дня отримання актів підписує їх та повертає Виконавцю другий, третій та четвертий примірники актів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Відповідальність Виконавця

5.1.1. Виконавець несе відповідальність за повне, якісне, своєчасне і безпечне виконання комплексу робіт з установлення лічильника та порушення умов цієї угоди у відповідності з чинним законодавством України.

5.1.2. При неякісному виконанні зобов'язань за цією угодою Виконавець за свій рахунок усуває недоліки у виконаних роботах у 3-денний або інший термін, погоджений Замовником.

5.1.3. За несвоєчасне (більше ніж три доби) виконання робіт з вини Виконавця Замовник сплачує Виконавцю на 0,3 відсотка менше від вартості робіт за кожний день прострочення терміну їх виконання.

5.1.4. За невиконання робіт згідно з цією угодою з вини Виконавця останній за заявою Замовника повертає Замовнику всі раніше сплачені кошти готівкою або через установу банку в залежності від обраного між ними способу розрахунку.

5.1.5. У разі нанесення Виконавцем при виконанні комплексу робіт з установлення лічильника шкоди здоров'ю та майну Замовника, а також навколишньому природному середовищу, Виконавець несе відповідальність перед Замовником згідно з чинним законодавством України.

5.2. Відповідальність Замовника

5.2.1. У разі несплати Замовником платежів у терміни, які встановлено в розділі 3 цієї угоди, Виконавець надсилає Замовнику попередження-претензію.

5.2.2. При простроченні Замовником сплати трьох чергових платежів, незалежно від настання строку чергових платежів, несплачена сума заборгованості за ці місяці може бути стягнена за рішенням суду.

5.3. Усі спірні питання стосовно цієї угоди, у разі недосягнення сторонами згоди, вирішуються в судовому порядку.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Угода укладається за умови пред'явлення Замовником Виконавцю свого паспорта (для пенсіонерів - паспорта та пенсійного посвідчення, для військовослужбовців - посвідчення військовослужбовця тощо) або пред'явлення уповноваженою Замовником особою свого паспорта та доручення, нотаріально посвідченого.

6.2. Угоду складено у двох примірниках - по одному для кожної із сторін.

6.3. ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. ДОДАТКИ ДО УГОДИ

Додаток 1. Завдання на встановлення побутових лічильників газу вітчизняного виробництва на умовах розстрочення платежів.

Додаток 2. Акт прийняття до експлуатації лічильника та газопроводів.

Додаток 3. Відмітки про погашення розстрочених платежів терміном на 12 місяців.

Додаток 4. Відмітки про погашення розстрочених платежів терміном на 36 місяців.

8. СТРОК ДІЇ УГОДИ

8.1. Початок ________________________________

8.2. Закінчення______________________________

8.3. Угода набирає чинності з дати її підписання обома сторонами.

9. ЮРИДИЧНА АДРЕСА І ПІДПИСИ СТОРІН

9.1. Замовником (особою), _____________________________________________, який підписав цю угоду, пред'явлено паспорт (посвідчення військовослужбовця тощо): серія ______ N ________, виданий ________________________________________ "____"__________________ ______ р., прописаний в ________________________ по вулиці _______________, будинок N ____, корпус N _________, квартира N ________,

Пенсійне посвідчення N _________, видане

________________________________________________________________________________ 

(найменування установи, що видала пенсійне посвідчення)

"___"_____________ _______ р.

Домашній телефон Замовника ____________________

Замовник 

_________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали) 

Документи перевірив 

_________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали представника Виконавця) 

Виконавець

________________________________________________________________________________ 

(індекс, населений пункт, вул., (інше), будинок N, корпус N, тел.)

р/р N 

___________________________________________________________________ 

в 

___________________________________________________________________
(адреса банку) 

МФО 

____________________________ Код ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Керівник 

________________________________________
(дата, підпис, прізвище, ім'я та по батькові) 

Головний бухгалтер 

________________________________________
(дата, підпис, прізвище, ім'я та по батькові) 

М. П. 

  

 

ЗАВДАННЯ
на встановлення побутового лічильника газу вітчизняного виробництва на умовах розстрочення платежів

за угодою від __________________, N ________, укладеною між Виконавцем

________________________________________________________________________________ 

(найменування суб'єкта господарювання - Виконавця)

і Замовником 

______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові Замовника) 

1.
________________________________________________________________________________ 

(посада, ім'я та по батькові особи, уповноваженої Виконавцем на виконання комплексу робіт
з установлення лічильника)

2.
________________________________________________________________________________ 

(перелік комплексу робіт з установлення лічильника згідно з підпунктом 1.2 угоди)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Дата початку робіт
________________________________________________________________________________

4. Дата закінчення робіт
________________________________________________________________________________

5. Передача виконавчої документації експлуатаційній організації.

6. Уповноважена Виконавцем особа має право підпису на акті прийняття до експлуатації
лічильника та газопроводів.

Керівник Виконавця 

__________________________________________________
(дата, підпис, прізвище, ім'я та по батькові) 

М. П. 

  

 

 

_________________________
_________________________
              (Виконавець) 

  

_________________________
_________________________
                 (Замовник) 

Адреса: __________________
 
Розрахунковий рахунок: 

  

Адреса: __________________
_________________________
_________________________ 

_________________________
у ________________________
_________________________
МФО ____________________
КОД ____________________ 

  

  

АКТ N ____
від "___"______________ _____ р.
прийняття до експлуатації лічильника та газопроводів

до угоди N ________________________ від "___"______________ ______ р.

Ми, що нижче підписалися:
Представник Виконавця 

 
________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

Замовник
________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник експлуатаційної організації газового господарства

________________________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

склали цей акт про те, що виконаний комплекс робіт з установлення лічильника, який обумовлений підпунктом 1.2 угоди, відповідає умовам угоди (не відповідає умовам угоди), а саме:

(непотрібне закреслити)

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Виконаний комплекс робіт 

_____________________________________________
(найменування будівельно-монтажної організації
та номер робочого проекту) 

________________________________________________________________________________ 

за адресою ______________________________________________________________________ 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБУТОВОГО ЛІЧИЛЬНИКА ГАЗУ

Зазначається тип лічильника, найменування заводу-виробника, заводський номер лічильника, рік виготовлення, показники лічильного пристрою (куб. м.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ, ТЕХНІЧНИХ ПАСПОРТІВ (АБО ЇХ КОПІЙ) ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЯКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

У цьому розділі зазначаються витяги із документів, які підтверджують якість матеріалів та обладнання, завірені особою, відповідальною за виконання робіт.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. ДАНІ ПРО ЗВАРЮВАННЯ СТИКІВ ГАЗОПРОВОДІВ

N з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові зварника 

Номер (клеймо) зварника 

Зварено стиків 

Дата проведення зварювальних робіт 

діаметр
труб, мм 

кількість,
шт. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. ДАНІ ПРО ПРОДУВАННЯ ГАЗОПРОВОДУ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВОГО ЛІЧИЛЬНИКА ГАЗУ
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. ВИПРОБУВАННЯ БУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

"____"_________________ _______ р. газопровід пройшов випробування на герметичність робочим тиском газу. Втрата тиску за _______ хв. склала __________ Па/мм вод. ст.

Витоків та дефектів під час зовнішнього огляду та перевірки всіх з'єднань приладовим методом (мильною емульсією) не виявлено. Газопровід та лічильник випробування на герметичність витримали (не витримали).

6. ВИСНОВКИ

Побутовий лічильник газу разом з елементами приєднаного газопроводу змонтований відповідно з робочим проектом та прийнятий до експлуатації.

Роботи виконані "____"_________________ ______ р.

Представник Виконавця 

_____________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я та по батькові) 

М. П. 

  

Замовник
________________________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Представник експлуатаційної організації (спеціалізованого підприємства) газового господарства

________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

Відмітки про погашення розстрочених платежів

Розстрочення платежів на 12 (дванадцять) місяців 

Дата 

Сума чергового платежу в конкретному місяці 

Відмітка про погашення розстрочених платежів 

Для наклеювання касових чеків, що підтверджують внесення чергових платежів у рахунок погашення розстрочених платежів 

1. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

2. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

3. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

4. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

5. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

6. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

7. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

8. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

9. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

10. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

11. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

12. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

Всього 

 

За цією угодою платежі погашені повністю. 

Виконавець 

  

  

(підпис, прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

  

М. П. 

(підпис, прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер
(підпис, прізвище, ініціали) 

 

 

Відмітки про погашення розстрочених платежів

Розстрочення платежів на 36 (тридцять шість) місяців 

Дата 

Сума чергового платежу в конкретному місяці 

Відмітка про погашення розстрочених платежів 

Для наклеювання касових чеків, що підтверджують внесення чергових платежів у рахунок погашення розстрочених платежів 

1. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

2. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

3. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

4. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

5. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

6. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

7. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

8. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

9. До________________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

10. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

11. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

12. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

13. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

14. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

15. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

16. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

17. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

18. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

19. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

20. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

21. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

22. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

23. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

24. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

25. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

26. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

27. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

28. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

29. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

30. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

31. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

32. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

33. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

34. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

35. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

36. До_______________
(число, місяць, рік) 

  

  

  

Всього 

  

За цією угодою платежі погашені повністю. 

Виконавець 

  

  

(підпис, прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

  

М. П. 

(підпис, прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер
(підпис, прізвище, ініціали) 

  

____________

Опрос