Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение о библиотеке высшего медицинского (фармацевтического) учебного заведения I - IV уровня аккредитации и заведения последипломного образования МЗ Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.03.2000

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про бібліотеку вищого медичного (фармацевтичного) закладу освіти I - IV рівня акредитації і закладу післядипломної освіти МОЗ України

1. Загальні положення

1.1. Бібліотека вищого медичного (фармацевтичного) закладу освіти і закладу післядипломної освіти є науковим навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом вищого медичного (фармацевтичного) закладу освіти I - IV рівня акредитації та закладу післядипломної освіти (надалі - Заклад освіти).

1.2. Бібліотека Закладу освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативними актами Міністерства культури і мистецтв України з питань бібліотечної справи, наказами Міністерства охорони здоров'я України, статутом Закладу освіти, цим Положенням.

1.3. Науково-методичне керівництво бібліотекою Закладу здійснює Державна наукова медична бібліотека Міністерства охорони здоров'я України.

2. Завдання бібліотеки

2.1. Формування, використання та зберігання бібліотечного фонду відповідно до профілю Закладу освіти та інформаційних запитів користувачів.

2.2. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників та інших категорій користувачів відповідно їх інформаційним запитам на основі широкого доступу до фондів бібліотеки і згідно правилам користування бібліотекою.

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов'язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

2.4. Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.

2.5. Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою.

2.6. Організація та ведення довідково-пошукового апарату з використанням новітніх технологій.

2.7. Ведення наукових досліджень з питань бібліотечної справи.

2.8. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі нових технологій, комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

2.9. Координація взаємодії бібліотеки з іншими структурними підрозділами Закладу освіти, співпраця та взаємодія з науковими бібліотеками інших систем відомств.

3. Зміст роботи

3.1. Здійснює бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів.

3.1.1. Організує індивідуальне та групове обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах, пунктах видачі.

3.1.2. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою МБА, міжнародного абонементу, внутрішнього та міжнародного книгообміну.

3.1.3. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів, використовуючи різні форми і методи роботи. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

3.1.4. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення читачів за рахунок взаємодії з органами наукової медичної інформації та забезпечує читачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

3.1.5. Складає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі закладу, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди.

3.1.6. Удосконалює інформаційну культуру фахівців Закладу освіти. Організує для студентів, згідно з навчальним розкладом, заняття з основ інформатики, бібліотекознавства та бібліографії.

3.1.7. Надає користувачам додаткові платні послуги відповідно діючим постановам, виходячи з наявності умов та можливостей на місцях.

3.2. Формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури відповідно навчальним планам, програмам та тематиці наукових досліджень.

3.2.1. Забезпечує облік збереження фонду, систематично вивчає його склад і використання, вилучає маловикористану літературу і передає її на депозитарне зберігання і в обмінні фонди.

3.2.2. Вносить пропозиції до учбової частини Закладу освіти про видання та перевидання навчальної та науково-методичної літератури.

3.3. Створює систему довідково-пошукового апарату з метою багатоаспектного розкриття бібліотечного фонду.

3.3.1. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

3.4. Веде роботу по розкриттю та пропаганді бібліотечних фондів.

3.4.1. Проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, інші масові заходи спільно з викладачами та студентами Закладу освіти.

3.5. Проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, інформатики, бібліографознавства, історії книги.

3.6. Вивчає і впроваджує в практику роботи інноваційні технології.

3.7. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

3.8. Бере участь у всеукраїнських, міжнародних наукових конференціях, нарадах, семінарах з питань бібліотечної та інформаційної роботи.

4. Управління бібліотекою

4.1. Управління бібліотекою здійснює директор (завідуючий), який підпорядкований ректору (проректору), директору Закладу освіти I - IV рівня акредитації та закладу післядипломної освіти і є членом вченої, педагогічної ради.

4.2. Директор (завідуючий) бібліотеки призначається наказом ректора (директора) Закладу освіти, повинен мати вищу бібліотечну освіту і стаж бібліотечної роботи не менше 5 років.

4.3. Права і обов'язки працівників бібліотеки визначаються посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу освіти.

4.4. Структура та штати бібліотеки затверджуються керівником Закладу освіти.

4.5. Керівництво Закладу освіти забезпечує бібліотеку необхідними службовими і виробничими приміщеннями, комп'ютерною технікою і технічними засобами, необхідним обладнанням і устаткуванням.

4.6. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, непередбачених завданнями бібліотеки.

4.7. Завдання, зміст роботи, взаємозв'язки, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються положеннями про них і правилами користування бібліотекою.

4.8. Річні плани та звіти затверджуються керівництвом Закладу освіти.

4.9. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого законодавства.

5. Бібліотека має право

5.1. Представляти заклад з питань бібліотечної та інформаційної роботи на наукових конференціях, нарадах, семінарах тощо.

5.2. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Закладу освіти. Одержувати від структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

5.3. Розпоряджатися виділеними бібліотеці асигнуваннями. Вносити пропозиції керівникам Закладу освіти, щодо структури та штатного розпису бібліотеки.

 

Опрос