Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное соглашение об использовании государственного имущества, не подлежащего приватизации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.02.2000
Утратил силу

ПРИМІРНА УГОДА
про використання державного майна, яке не підлягає приватизації

   м. Київ              "___"_________199__ року
   
   
________________________________________(далі - Орган управління)
(міністерство, інший центральний орган
     виконавчої влади)
в особі __________________, що діє на підставі Положення, і
Акціонерне товариство _________________ (далі - Користувач) в
особі Голови Правління ________________, який діє на підставі
Статуту, уклали цю Угоду про таке:

Стаття 1. Предмет Угоди

1.1. Орган управління передає, а Користувач приймає на себе зобов'язання щодо виконання функцій оперативного управління державним майном, яке знаходиться на балансі на момент передачі і не увійшло до статутного фонду Користувача та забезпечує його діяльність (далі - Майно).

Склад, балансова вартість майна (на момент створення АТ та на момент проведення інвентаризації) визначається в Акті приймання-передачі (додаток до цієї Угоди).

В разі включення до договору умови про розподіл прибутку між сторонами проводиться оцінка вартості Майна. Оцінка здійснюється згідно з Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р. N 1114.

1.2. Сторони виходять з того, що Користувач при здійсненні функцій оперативного управління Майном, яке є предметом цієї Угоди, додержується обмежень щодо володіння, користування і розпорядження Майном відповідно до цієї Угоди.

Стаття 2. Права і обов'язки сторін

2.1. Орган управління має право:

2.1.1. Отримувати від Користувача щоквартальну звітність про стан та ефективність використання Майна.

2.1.2. В разі погіршення стану та ефективності використання Майна вимагати від Користувача вжиття заходів щодо покращення використання Майна.

2.2. Орган управління зобов'язаний:

2.2.1. Передати Користувачу у 20-денний термін з дати підписання цієї Угоди Майно, зазначене у п. 1.1 цієї Угоди, за актом приймання-передачі.

Якщо Майно використовується (знаходиться на його балансі) Користувачем на момент укладення цієї Угоди, то акт приймання-передачі підписується одночасно з Угодою та є підтвердженням складу та вартості цього Майна.

2.3. Користувач має право:

2.3.1. Самостійно приймати рішення з усіх питань діяльності щодо експлуатації та поточного ремонту Майна, включаючи технічні питання та такі, що пов'язані з відновленням Майна.

Питання реконструкції та відновлення Майна вирішуються за умови отримання погодження від Органу управління.

2.3.2. Вимагати від Органу управління компенсації збитків та недоотриманих прибутків внаслідок необгрунтованого втручання останнього в діяльність з експлуатації Майна, зазначеного в п. 1.1 цієї Угоди та додатку до неї.

2.4. Користувач зобов'язаний:

2.4.1. Прийняти від Органу управління Майно, зазначене в п. 1.1 цієї Угоди, за актом приймання-передачі, який підтверджує склад та вартість такого Майна.

2.4.2. Використовувати Майно, зазначене в п. 1.1 та додатку цієї Угоди, тільки за його цільовим призначенням та на умовах Угоди, забезпечуючи ефективне використання, відновлення і збереження Майна.

2.4.3. Вести відокремлений аналітичний бухгалтерський облік Майна та щоквартально подавати до Органу управління звіт про стан та ефективність використання Майна за типовими формами річного бухгалтерського звіту.

2.4.4. Нести повну відповідальність за збереження, експлуатацію та поточний ремонт Майна.

2.4.5. Не передавати без дозволу Органу управління Майно, зазначене в п. 1.1 цієї Угоди, в користування третім особам.

2.4.6. За згодою сторін здійснювати страхування переданого за цією Угодою Майна у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.4.7. Якщо Майну заподіяна шкода з вини Користувача, то відшкодування збитків проводити за рахунок останнього відповідно до чинного законодавства.

2.4.8. У разі припинення дії цієї Угоди повернути Майно в робочому стані з урахуванням його нормального зношення та відтворення.

2.4.9. Оплатити вартість послуг з експертної оцінки Майна в разі її проведення.

2.4.10. Здійснювати за власний рахунок амортизацію переданого за цією Угодою Майна.

Стаття 3. Порядок розрахунків (в разі включення до
договору умови про розподілення прибутку між сторонами)

3.1. Отримані від використання зазначеного в п. 1.1 цієї Угоди Майна доходи належать Користувачу за винятком встановленої цим договором державної частки чистого прибутку Користувача, одержаного ним від використання Майна.

3.2. Державна частка чистого прибутку становить: _________% чистого прибутку та розподіляється щоквартально.

3.3. Державна частка чистого прибутку може залишатися у Користувача за згодою Органу управління. При цьому вона використовується на реконструкцію і розвиток основних фондів та соціальні потреби колективу.

Стаття 3. Порядок розрахунків (в разі оперативного
управління
без розподілення прибутку між сторонами)

3.1. Отримані від використання зазначеного в п. 1.1 цієї Угоди Майна доходи належать Користувачу.

Стаття 4. Особливі умови Угоди

4.1. Майно, передане за цією Угодою, не підлягає відчуженню, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.2. Майно, передане за цією Угодою, не може бути предметом застави, на нього не може бути звернене стягнення за претензіями кредиторів, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.3. Відчуження і списання інвентарних об'єктів зі складу Майна здійснюється у порядку, встановленому щодо відчуження засобів виробництва, що належать державі.

Стаття 5. Суперечності між сторонами

5.1. Сторони вирішують суперечності, що виникають, шляхом переговорів.

5.2. Усі суперечності, які не вирішені шляхом переговорів, будуть вирішуватися в арбітражних судах України згідно з чинним законодавством та цією Угодою.

Стаття 6. Форс-мажор

6.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії за обставин, які не залежать від волі сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, пожежі, повені, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ та дій держави, які унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов'язань, сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на цей час. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий компетентними державними органами.

Стаття 7. Дія Угоди

7.1. Ця Угода діє до прийняття рішення про приватизацію Майна.

7.2. Дію цієї Угоди може бути припинено:

а) за згодою сторін;

б) рішенням арбітражного суду;

в) у зв'язку з прийняттям законодавчих актів, норми яких змінюють статус Майна;

г) на вимогу однієї зі сторін.

7.3. Дану Угоду може бути розірвано в судовому порядку на вимогу Органу управління чи Користувача в разі порушення умов щодо належного та ефективного використання Майна, або порушення інших умов договору. Порушенням умов, зокрема, є: погіршення стану Майна; зниження ефективності його використання; скорочення обсягів продукції, що виробляється; разове порушення вимог пункту 2.4.3; зміна профілю використання Майна; необгрунтоване втручання Органу управління в діяльність Користувача з експлуатації Майна тощо.

В якості підтвердних документів при цьому сторони розглядають акти, довідки, статистичні дані, дані аналітичного бухгалтерського обліку тощо, складені Органом управління, Користувачем або іншими уповноваженими органами на вимогу однієї зі сторін.

7.4. Реорганізація Органу управління чи Користувача не може бути підставою для зміни умов цієї Угоди чи припинення її дії. В такому випадку права та обов'язки переходять до правонаступників.

Стаття 8. Прикінцеві положення

8.1. Угода укладена у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один зберігається в Органу управління, другий - у Користувача.

8.2. Всі зміни та доповнення до цієї Угоди можуть бути внесені за згодою сторін в письмовій формі. Додатки до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.

8.3. Угода вступає в силу з дати її підписання обома сторонами і діє протягом п'яти років, або до настання обставин, зазначених в п. 7.1 Угоди.

Угода вважається продовженою, якщо ні одна зі сторін не оголосила та не довела до відома іншої сторони про закінчення строку дії цієї Угоди за місяць до його закінчення.

8.4. Всі інші питання, не передбачені даною Угодою, регулюються чинним законодавством України.

Стаття 9. Місцезнаходження сторін

   ___________________________   ___________________________
   ___________________________   ___________________________
   ___________________________   ___________________________
    (міністерство, інший       (акціонерне товариство)
     центральний орган
     виконавчої влади)
   
    ________________________     ______________________
 
Опрос