Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой план размещения акций открытого акционерного общества, созданного в соответствии с Указом Президента Украины от 26 ноября 1994 г. N 699/94

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000
Утратил силу

 

ТИПОВИЙ ПЛАН
РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, СТВОРЕНОГО ВІДПОВІДНО ДО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 26 ЛИСТОПАДА 1994 Р. N 699/94

Розділ I. Реквізити відкритого акціонерного товариства, створеного на базі державного підприємства_______________________

___________________________________________________(далі - ВАТ)
 
   1. Код за ЗКПО (ДРЗОУ)______________________________________
   2. Повна і скорочена назви ВАТ______________________________
   3. Юридична адреса__________________________________________
   4. Номери поточного та інших рахунків ВАТ, найменування і
реквізити обслуговуючих банківських установ______________________
 
 
  Розділ II. Характеристика господарської діяльності ВАТ
*****************************************************************
             *на 01.01.95 р.  *на дату складання
             *         *балансу, на підставі
             *         *якого визначається
             *         *розмір статутного
             *         *фонду ВАТ
*****************************************************************
1.Чисельність працівників *
 спискового складу, чол. *
2.Залишкова вартість ос- *
 новних фондів (млн.крб.)*
3.Балансовий прибуток   *
 (млн.крб.)       *
4.Розрахунковий прибуток, *
 який залишається після *
 сплати податків та інших*
 обов'язкових платежів  *
 (млн.крб.)       *
*****************************************************************
 
 
5. Основні види діяльності (за статутом)_________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
 
6. Основні види продукції (послуг), що виробляються:
*****************************************************************
Основні види*Вартість продук-*У натуральному*Частка в загальному
продукції  *ції(послуг)   *виразі (одини-*обсязі продукції
      * (млн.крб.)   *(ця виміру)  *(послуг), %
*****************************************************************
 
 
7. Основні ринки збуту продукції_________________________________
_________________________________________________________________
 
 
8. Характеристика обігових коштів
 *******************************************
 *******************************************
 *Дебіторська       *        *
 *заборгованість (млн.крб.)*        *
 *Кредиторська       *        *
 *заборгованість (млн.крб.)*        *
 *******************************************
 
 
9. Процент зносу основних фондів ________________________________
 
 
10. Характеристика екологічного стану
Виплачено за рік штрафів за порушення екологічних вимог:
_________________________________________________________________
 
 
11. Дані про межі, розмір, місце розташування земельної ділянки
_________________________________________________________________
 
Розмір земельного податку, млн. крб._____________________________
 
 
12. Монопольне становище ________________________________________
 
 
    Розділ III. Характеристика статутного фонду ВАТ
 
1. Статутний фонд ВАТ____________________________________________
 
2. Номінальна вартість акції - 25 тис. крб.
 
3. Кількість акцій_______________________________________________
 
   Майно, яке не включене до статутного фонду
 
Акції, частки, паї в статутних фондах інших юридичних осіб:
*****************************************************************
Назва та статус юри-*Юридична адреса*Загальна  *Частка акціонер-
дичної особи    *        *вартість  *ного товариства
          *        *      *в статутному
          *        *      *фонді об'єкта(%)
*****************************************************************
*****************************************************************
Перелік об'єктів соціально-побутового  призначення,  залишкова
вартість яких не включена до статутного фонду:
*****************************************************************
Назва об'єкта * Інв. N  *  Адреса   * Залишкова вартість
*****************************************************************
*****************************************************************
 
Перелік об'єктів, що підлягають особливому режиму приватизації:
*****************************************************************
Назва об'єкта * Інв. N  *  Адреса   * Залишкова вартість
       *      *       *  (млн. крб.)
*****************************************************************
*****************************************************************
 
Державний житловий фонд, який приватизується відповідно до Закону
України "Про приватизацію державного житлового фонду".
 
 
          Розділ IV. Розміщення акцій
 
Акції відкритого акціонерного товариства__________, створеного
шляхом перетворення державного підприємства_______________________
віднесеного згідно з Указом Президента від 23 червня 1995 року
N 468/95 до групи Б розміщуються згідно з таким планом:
 
*****************************************************************
Спосіб розміщення  *Термін    * Акції   *Частка в стату-
           *розміщення  *      *тному фонді,%
           *****************************
           *Початок*Закін-*Кіль-*Сумар-*
           *    *чення *кість*на ва-*
           *    *   *(шт.)*ртість*
           *    *   *   *(тис. *
           *    *   *   *крб.) *
*****************************************************************
1. Пільговий продаж *    *   *   *   *
акцій:        *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
1.1. Працівникам під-*    *   *   *   *
приємства:      *    *   *   *   *
за приватизаційні  *    *   *   *   *
сертифікати     *    *   *   *   *
за готівку      *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
1.2. Громадянам,які *    *   *   *   *
мають право на піль- *    *   *   *   *
гове придбання акцій *    *   *   *   *
відповідно до статті *    *   *   *   *
25 Закону України *    *   *   *   *
"Про приватизацію *    *   *   *   *
майна державних під- *    *   *   *   *
приємств":      *    *   *   *   *
за приватизаційні  *    *   *   *   *
сертифікати     *    *   *   *   *
за готівку      *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
1.3. Громадянам,від- *    *   *   *   *
повідно до ст.14 *    *   *   *   *
Указу Президента *    *   *   *   *
України від 26 лис- *    *   *   *   *
топада 1994 р. *    *   *   *   *
N 699/94 *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
1.4. Іншим громадянам*    *   *   *   *
які мають право на  *    *   *   *   *
пільгове придбання  *    *   *   *   *
акцій:        *    *   *   *   *
за приватизаційні  *    *   *   *   *
сертифікати     *    *   *   *   *
за готівку      *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
2. Продаж акцій за  *    *   *   *   *
приватизаційні май- *    *   *   *   *
нові сертифікати   *    *   *   *   *
громадянам України та*    *   *   *   *
фінансовим посередни-*    *   *   *   *
кам на сертифікатному*    *   *   *   *
аукціоні       *    *   *   *   *
*****************************************************************
 
Підлягає продажу громадянам України та фінансовим посередникам на
сертифікатному аукціоні за приватизаційні майнові сертифікати____
акцій, загальною вартістю___________тис. крб., що становить_____%
статутного фонду акціонерного товариства.
 
 
          Розділ IV. Розміщення акцій
 
Акції відкритого акціонерного товариства__________, створеного
шляхом перетворення державного підприємства_______________________
віднесеного згідно з Указом Президента від 23 червня 1995 року
N 468/95 до групи В розміщуються згідно з таким планом:
 
*****************************************************************
Спосіб розміщення  *Термін    * Акції   *Частка в стату-
           *розміщення  *      *тному фонді,%
           *****************************
           *Початок*Закін-*Кіль-*Сумар-*
           *    *чення *кість*на ва-*
           *    *   *(шт.)*ртість*
           *    *   *   *(тис. *
           *    *   *   *крб.) *
*****************************************************************
1. Пільговий продаж *    *   *   *   *
акцій:        *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
1.1. Працівникам під-*    *   *   *   *
приємства:      *    *   *   *   *
за приватизаційні  *    *   *   *   *
сертифікати     *    *   *   *   *
за готівку      *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
1.2. Громадянам,які *    *   *   *   *
мають право на піль- *    *   *   *   *
гове придбання акцій *    *   *   *   *
відповідно до статті *    *   *   *   *
25 Закону України *    *   *   *   *
"Про приватизацію *    *   *   *   *
майна державних під- *    *   *   *   *
приємств":      *    *   *   *   *
за приватизаційні  *    *   *   *   *
сертифікати     *    *   *   *   *
за готівку      *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
1.3. Громадянам,від- *    *   *   *   *
повідно до ст.14 *    *   *   *   *
Указу Президента *    *   *   *   *
України від 26 лис- *    *   *   *   *
топада 1994 р. *    *   *   *   *
N 699/94 *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
1.4. Іншим громадянам*    *   *   *   *
які мають право на  *    *   *   *   *
пільгове придбання  *    *   *   *   *
акцій:        *    *   *   *   *
за приватизаційні  *    *   *   *   *
сертифікати     *    *   *   *   *
за готівку      *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
2. Продаж акцій за  *    *   *   *   *
приватизаційні май- *    *   *   *   *
нові сертифікати   *    *   *   *   *
громадянам України та*    *   *   *   *
фінансовим посередни-*    *   *   *   *
кам на сертифікатному*    *   *   *   *
аукціоні       *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
3.Продаж акцій за  *    *   *   *   *
компенсаційні сер-  *    *   *   *   *
тифікати       *    *   *   *   *
*****************************************************************
Підлягає продажу громадянам України та фінансовим посередникам за
приватизаційні майнові сертифікати на сертифікатному аукціоні____
акцій, загальною вартістю___________тис. крб., що становить_____%
статутного фонду акціонерного товариства.
 
Підлягає продажу громадянам України та фінансовим посередникам за
компенсаційні сертифікати____акцій, загальною вартістю___________
тис. крб., що становить_____% статутного фонду акціонерного
товариства.
 
 
          Розділ IV. Розміщення акцій
 
Акції відкритого акціонерного товариства__________, створеного
шляхом перетворення державного підприємства______________________
віднесеного згідно з Указом Президента від 23 червня 1995 року
N 468/95 до групи Г розміщуються згідно з таким планом:
 
*****************************************************************
Спосіб розміщення  *Термін    * Акції   *Частка в стату-
           *розміщення  *      *тному фонді,%
           *****************************
           *Початок*Закін-*Кіль-*Сумар-*
           *    *чення *кість*на ва-*
           *    *   *(шт.)*ртість*
           *    *   *   *(тис. *
           *    *   *   *крб.) *
*****************************************************************
1. Пільговий продаж *    *   *   *   *
акцій:        *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
1.1. Працівникам під-*    *   *   *   *
приємства:      *    *   *   *   *
за приватизаційні  *    *   *   *   *
сертифікати     *    *   *   *   *
за готівку      *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
1.2. Громадянам,які *    *   *   *   *
мають право на піль- *    *   *   *   *
гове придбання акцій *    *   *   *   *
відповідно до статті *    *   *   *   *
25 Закону України *    *   *   *   *
"Про приватизацію *    *   *   *   *
майна державних під- *    *   *   *   *
приємств":      *    *   *   *   *
за приватизаційні  *    *   *   *   *
сертифікати     *    *   *   *   *
за готівку      *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
1.3. Громадянам,від- *    *   *   *   *
повідно до ст.14 *    *   *   *   *
Указу Президента *    *   *   *   *
України від 26 лис- *    *   *   *   *
топада 1994 р. *    *   *   *   *
N 699/94 *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
1.4. Іншим громадянам*    *   *   *   *
які мають право на  *    *   *   *   *
пільгове придбання  *    *   *   *   *
акцій:        *    *   *   *   *
за приватизаційні  *    *   *   *   *
сертифікати     *    *   *   *   *
за готівку      *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
2. Продаж акцій за  *    *   *   *   *
приватизаційні май- *    *   *   *   *
нові сертифікати   *    *   *   *   *
громадянам України та*    *   *   *   *
фінансовим посередни-*    *   *   *   *
кам на сертифікатному*    *   *   *   *
аукціоні       *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
3.Продаж акцій за  *    *   *   *   *
компенсаційні серти- *    *   *   *   *
фікати        *    *   *   *   *
           *    *   *   *   *
4.Продаж пакетів ак- *    *   *   *   *
цій:         *    *   *   *   *
за комерційним кон- *    *   *   *   *
курсом        *    *   *   *   *
за некомерційним кон-*    *   *   *   *
курсом на аукціоні  *    *   *   *   *
*****************************************************************
 

Підлягає продажу громадянам України та фінансовим посередникам за приватизаційні майнові сертифікати на сертифікатному аукціоні ____ акцій, загальною вартістю ___________ тис. крб., що становить _____ % статутного фонду акціонерного товариства. 

Підлягає продажу громадянам України та фінансовим посередникам за компенсаційні сертифікати ____ акцій, загальною вартістю ___________ тис. крб., що становить _____ % статутного фонду акціонерного товариства. 

_______________

Опрос