Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об областной комиссии по организации и проведению общественного смотра состояния сохранности документов Национального архивного фонда в государственных архивах Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з організації та проведення громадського огляду стану схоронності документів Національного архівного фонду у державних архівах України

1. Загальні положення

1.1. Обласна комісія з організації та проведення громадського огляду схоронності документів Національного архівного фонду (далі - НАФ) у державних архівах (далі - комісія) створюється з метою організації та проведення громадського огляду стану схоронності документів НАФ, вивчення і узагальнення його підсумків, розробки рекомендацій щодо усунення недоліків, здійснення контролю за їх реалізацією.

1.2. У своїй роботі комісія керується Законом України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", рішеннями колегії та наказами Головархіву України з питань забезпечення схоронності документів, цим Положенням.

1.3. До складу комісії включаються: директор держархіву області, начальники відділів забезпечення схоронності та обліку держархіву області, члени правління обласної організації Товариства охорони пам'яток історії та культури, обласної організації Спілки архівістів (за згодою), а також представники музеїв і бібліотек, громадських організацій, участь яких буде корисною для проведення огляду. Склад комісії затверджується виконкомом обласної Ради народних депутатів.

2. Головні завдання комісії

2.1. Всебічне вивчення стану схоронності документів НАФ, організація і координація роботи щодо перевірки та участь у перевірках схоронності документів НАФ у державних архівах.

2.2. Розробка пропозицій і рекомендацій щодо поліпшення умов зберігання документів НАФ у держархівах України та контроль за їх реалізацією.

2.3. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду зберігання документів Національного архівного фонду.

2.4. Надання методичної і практичної допомоги державним архівам у здійсненні заходів:

- забезпеченні повного виконання рішень місцевих органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування про поліпшення стану архівної справи у області, місті, районі;

- створенні у державних архівах максимально сприятливих умов зберігання документів НАФ за рахунок заміни або виділення додаткового приміщення, його ремонту, встановленні пожежної і охоронної сигналізації;

- заміні застарілого стелажного обладнання стандартними металевими стелажами, організації транспортування документів;

- оснащенні архівів необхідними меблями, друкарськими машинками, засобами оргтехніки, телефонним зв'язком;

- забезпеченні лабораторій реставрації і мікрофільмування держархівів устаткуванням і матеріалами;

- веденні чіткого обліку архівних фондів, насамперед особливо цінних документів, страхового фонду особливо цінних документів, їх копій, архівних справ, що мають у зовнішньому оформленні або у додатку до них матеріальні цінності;

- виконанні держархівами планових завдань з реставрації, ремонту, оправи, дезинфекції, реставраційно-профілактичної обробки документів НАФ, створення страхового фонду особливо цінних документів, їх копій, відновлення згасаючих текстів, перевірки наявності і розшуку документів НАФ.

3. Права комісії

3.1. Комісія має право:

- додатково залучати спеціалістів держархівів для перевірки схоронності документів НАФ;

- отримувати від керівників структурних підрозділів держархівів необхідні довідки та пояснення з питань схоронності документів НАФ;

- скликати наради з питань схоронності документів НАФ;

- перевіряти роботу райміськархівів щодо проведення громадського огляду;

- заслуховувати на своїх засіданнях доповіді і повідомлення членів комісії, працівників держархівів, відповідальних за схоронність документів НАФ;

- вносити пропозиції про заохочення переможців громадського огляду.

4. Організація роботи комісії

4.1. Комісія організує роботу відповідно до плану, який складається на весь період громадського огляду і включає конкретні заходи щодо його проведення і підведення підсумків.

4.2. Засідання комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу в квартал і вважаються чинними при наявності двох третин її членів.

4.3. В процесі роботи комісії складаються такі документи:

- протоколи засідань комісії;

- доповідні записки, інформації про хід і підсумки громадського огляду в держархіві області, його філіалі, райміськдержархівах;

- довідки про стан схоронності документів НАФ у міських і районних держархівах;

- рекомендації про заохочення переможців громадського огляду;

- пропозиції щодо подальшого поліпшення умов зберігання документів НАФ у держархівах України.

4.4. Кожен член комісії закріплюється за певною групою райміськдержархівів для надання методичної і практичної допомоги, а також з метою здійснення контролю.

4.5. Громадський огляд схоронності документів НАФ у державних архівах проводиться в три етапи.

4.6. На І-му (підготовчому) етапі комісія проводить разом з працівниками державних архівів наради щодо роз'яснення мети, завдань і умов громадського огляду, ознайомлення його учасників з основними вимогами щодо зберігання документів НАФ.

4.7. На ІІ етапі передбачається безпосереднє проведення огляду. Комісія знайомиться із станом схоронності документів НАФ у державному архіві, перевіряє відповідність існуючих умов зберігання і стану схоронності документів НАФ нормативно-методичним вимогам, виявляє можливості для поліпшення справ на цій ділянці роботи, узагальнює позитивний досвід.

Комісія заслуховує на своїх засіданнях доповіді і повідомлення членів комісії, працівників держархіву, що відповідають за схоронність документів НАФ.

4.8. Наприкінці ІІ етапу комісія готує й надсилає місцевим органам державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, керівникам архівних установ інформацію про хід громадського огляду стану схоронності документів НАФ у державних архівах області.

4.9. Комісія готує і надсилає аналогічну інформацію про хід громадського огляду стану схоронності документів НАФ у держархівах області Головархіву України.

4.10. На ІІІ етапі комісія підводить підсумки громадського огляду, враховуючи виконання умов зберігання документів НАФ у державних архівах, пропозицій та зауважень, що були зроблені у ході цієї роботи. Комісія визначає заходи щодо впровадження позитивного досвіду, розробляє план усунення виявлених недоліків, готує пропозиції про заохочення учасників огляду, що досягли найкращих результатів.

4.11. Комісія готує і надсилає доповідну записку про підсумки громадського огляду до місцевих органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування та аналогічну інформацію Головархіву України.

 

Опрос