Идет загрузка документа (114 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор на централизованную охрану квартир граждан подразделениями Государственной службы охраны при Министерстве внутренних дел Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000
Утратил силу

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНУ ОХОРОНУ КВАРТИР ГРОМАДЯН ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

   "____"____________199__р.         місто____________
 
  Відділ (відділення) Державної служби охорони ________________
_________________________________________________________________
 
в особі _________________________________________________________,
          посада,прізвище,ім'я та по батькові
який діє на підставі ____________________________________________
 
і  названого у подальшому - "Охорона", з  однієї  сторони,
 
і власник майна _________________________________________________
           прізвище,ім'я та по батькові
 
______________________________,що мешкає  за адресою:___________
 
_________________________________________________________________
 
домашній телефон _____________  службовий телефон ____________
 
і названого у подальшому - "Клієнт", з другої сторони, уклали до-
говір на охорону квартири "Клієнта" (іншого приміщення) за адресою
_________________________________________________________________
 
(іншого приміщення з майном), названого у подальшому "Об'єкт".

1. "Клієнт" передає, а "Охорона" приймає під охорону "Об'єкт", позначений на плані (схемі) - додаток до договору N 1, де знаходиться майно, що належить "Клієнту" або членам його сім'ї, іншим особам за їх згодою.

"Охорона" не приймає майно на зберігання і не вступає у володіння цим майном. "Охорона" приймає на себе обов'язок про централізовану охорону "Об'єкта" в цілому шляхом забезпечення його цілісності і збереження майна "Клієнта", що в ньому знаходиться, у період знаходження "Об'єкта" під охороною.

Періодом охорони вважається час з моменту прийому "Об'єкта" під охорону до його зняття з охорони "Клієнтом". Особливими умовами договору можуть бути передбачені обставини або умови, за яких період охорони вважається припиненим.

2. Сума договору визначається сторонами на основі розрахунку, що додається до договору (додаток N 2). В разі зміни норм витрат на охорону, у тому числі при проведенні державою індексації доходів населення, інших заходів, що викликають зростання (зменшення) витрат на утримання "Охорони", сума договору змінюється на основі наданого охороною обгрунтованого розрахунку без переоформлення договору

Вартість майна, що знаходиться на "Об'єкті", оцінюється "Клієнтом" в односторонньому порядку.

3. "Об'єкт", що передається під централізовану охорону, повинен відповідати технічним вимогам згідно з додатком N 3 до Типового договору і доповненнями до нього за згодою сторін.

Договір укладається після обладнання "Об'єкта" засобами охорони охоронної сигналізації і контрольної перевірки стану їх технічної справності.

Відмова "Клієнта" від обладнання технічними засобами сигналізації місць можливого проникнення на "Об'єкт" обумовлюється письмово.

4. Приймання "Об'єкта" під охорону і зняття його з охорони здійснюється згідно з Інструкцією (додаток N 4). Особливості її застосування можуть бути обумовлені "Охороною" в залежності від виду технічних засобів охоронної сигналізації, якими обладнаний "Об'єкт".

5. "Охорона" зобов'язана здійснювати всі заходи, передбачені додатком до Типового договору (додаток N 5), а також доповненнями до нього за згодою сторін, для забезпечення охорони "Об'єкта".

6. "Клієнт" зобов'язаний здійснювати всі заходи, передбачені додатком до Типового договору (додаток N 6), а також доповненнями до нього за згодою сторін, по виконанню умов, необхідних для здійснення охорони "Об'єкта".

7. "Охорона" несе матеріальну відповідальність за збитки, спричинені внаслідок неналежного виконання своїх зобов'язань.

Факти неналежного виконання "Охороною" своїх зобов'язань та розмір збитків, що підлягає відшкодуванню "Охороною", встановлюється у визначеному чинним законодавством порядку (додаток N 7).

8. "Охорона" звільняється від відповідальності за збитки, допущені при відсутності вини "Охорони" у їх спричиненні за умов, передбачених додатком N 8 до Типового договору, а також доповненнями до нього за згодою сторін.

9. "Клієнт" несе матеріальну відповідальність перед "Охороною" за умов, передбачених додатком N 9 до Типового договору, а також доповненнями до нього за згодою сторін.

10. Оплата витрат за обладнання "Об'єкта" технічними засобами сигналізації та за охорону проводиться "Клієнтом" у відповідності із затвердженими в установленому порядку розцінками на ці послуги

Оплата проводиться щомісячно, не залежить від фактичного часу охорони і вноситься "Клієнтом" не пізніше 1-го числа кожного поточного місяця.

11. Для виконання зобов'язань за договором централізованої охорони квартири "Охороні" надаються права згідно з додатком N 10 до Типового договору та доповненнями до нього за згодою сторін.

12. При укладенні договору на централізовану охорону "Об'єкта" та його здійсненні "Клієнту" надаються права згідно з додатком N 11 до Типового договору та доповненнями до нього за згодою сторін.

13. Договір укладається строком на один рік і набуває чинності на наступний день після підписання. Якщо за один місяць до закінчення строку дії договору ні одна із сторін не вимагатиме його припинення або переукладання, то він залишається в силі на попередніх умовах і на той же строк.

14. Розірвання договору раніше строку, на який він укладений, може проводитись за згодою сторін, а також у випадках, передбачених договором. При відмові від охорони зацікавлена сторона повинна попередити про це іншу за 15 днів.

15. Спори "Клієнта" і "Охорони" щодо додержання умов договору можуть бути оскаржені у вищестоячу організацію "Охорони" та до суду.

Договір з додатками, які є його невід'ємною частиною, складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у "Охорони", другий - у "Клієнта".

Додатки:
додаток N 1  на _______________ сторінках;
додаток N 2  на _______________ сторінках;
додаток N 3  на _______________ сторінках;
додаток N 4  на _______________ сторінках;
додаток N 6  на _______________ сторінках;
додаток N 7  на _______________ сторінках;
додаток N 8  на _______________ сторінках;
додаток N 9  на _______________ сторінках;
додаток N 10 на _______________ сторінках;
додаток N 11 на _______________ сторінках;
додаток N 12 на _______________ сторінках.

Примітка. У разі домовленості за додатками у обсязі, меншому, ніж передбачено редакцією Типового договору, вони складаються за узгодженням сторін.

Цей договір розроблений згідно з Конституцією України, Законом України "Про міліцію", іншими законодавчими та нормативними актами (додаток N 12).

 Договір підписали:
 
     "Охорона"              "Клієнт"
_____________________________   ______________________________
    (посада)
_____________________________   ______________________________
(прізвище, ім'я по батькові)    (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________
                  "____"________________199__р.
_____________________________
  адреса підрозділу
_____________________________
     телефон
_____________________________
 
"____"________________199__р.
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Типового договору на централізовану охорону квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України

ПЛАН (СХЕМА) "ОБ'ЄКТА"

   1. План (схема) "Об'єкта", що передається під централізовану
охорону за адресою
 
________________________________________________________________,
   ( місто, вулиця, будинок, квартира (інше приміщення)
 
розташованого___________________________________________________.
        (під'їзд, поверх (інші відомості)
 
   2. Документи, що є підставою для визнання "Клієнта" власни-
ком "Об'єкта"___________________________________________________
      (паспорт, довідка про право власності, нотаріальне
________________________________________________________________
свідоцтво про право на спадщину, рішення суду тощо)
________________________________________________________________
 
 
   3. Згода усіх повнолітніх громадян, що проживають на "Об'єк-
ті", про передачу його під централізовану охорону
****************************************************************
 N *Прізвище, ім'я, по батькові* Родинні *
п/п*              * стосунки *    Підпис
  *              *з"Клієнтом"*
****************************************************************
 
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________

 

 

 

 

 
 

"ОЗНАЙОМЛЕНИЙ"
"Клієнт"

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Типового договору на централізовану охорону квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України 

УМОВИ РОЗРАХУНКУ

   1. "Клієнт" оцінив своє майно в _______________ карбованців.
                   ___________________________,
                      (підпис "Клієнта")
   2. Плата за послуги "Охорони" становить______крб. за місяць.
 
   3. Страховий внесок за оцінку майна  ______крб. за місяць.
 
   4. "Охороні" належать прилади: ____________________________
________________________________________________________________
            (N, тип приладів, шт.)
 
   5. Всього:___________ крб. за місяць,в тому числі податок на
добавлену вартість ____________крб.
 
 
   6. У випадку зміни тарифів на послуги "Охорони" письмова
згода "Клієнта" про оплату послуг за новими тарифами є достатньою
для залишення договору в силі. Перерахунок оплати за послуги
"Охорони" проводиться з дня введення нових цін.
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 

 

 

 

 

 
 

"ОЗНАЙОМЛЕНИЙ"
"Клієнт"

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 3
до Типового договору на централізовану охорону квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України 

Технічні вимоги щодо "Об'єкта", який передається
під централізовану охорону підрозділу Державної служби охорони

1. План - схема "Об'єкта"

2. Висновки про стан технічної укріпленості "Об'єкта" (за результатами двостороннього обстеження) та пропозиції "Охорони" щодо його зміцнення:

_________________________________________________________________
 
________________________________________________________________.

2.1. Роботи по обладнанню сигналізацією розпочинаються за умови виконання "Клієнтом" пропозицій "Охорони" по технічному зміцненню вразливих місць можливого проникнення на "Об'єкт".

3."Охорона" рекомендує, а "Клієнт" дає згоду на обладнання технічними засобами охорони (сигналізації) місць можливого проникнення на "Об'єкт"

__________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________.

3.1. "Клієнт" відмовився від обладнання технічними засобами охорони вразливих місць можливого проникнення на "Об'єкт", запропонованих "Охороною", а саме :

_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________

4. Обладнання "Об'єкта" технічними засобами охорони та ремонт цих засобів здійснюється за рахунок коштів "Клієнта", за винятком виходу їх з ладу з вини "Охорони".

5.__________________________________________________________
 
____________________________________________________________.
 
6.__________________________________________________________
 
____________________________________________________________.

 

 

 

 

 
 

"ОЗНАЙОМЛЕНИЙ"
"Клієнт"

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 4
до Типового договору на централізовану охорону квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок здавання - приймання квартир під централізовану охорону

ПАМ'ЯТКА
ВІДПОВІДАЛЬНОМУ КВАРТИРОНАЙМАЧУ ПО КОРИСТУВАННЮ
ОХОРОННОЮ СИГНАЛІЗАЦІЄЮ

Гр._____________________________________________________________
Адреса__________________________________________________________
Пультовий номер_________________________________________________

Ваша квартира охороняється автоматизованою системою "Комета-К". Обслуговування системи здійснюється Відділом Державної служби охорони, що знаходиться за адресою:____________ _______________________________________________.

Заявки на ремонт тел. _________________________ Інспектор
тел. ________________________________
Інженер тел. __________________________________

УВАГА!

Ретельно вивчіть і неухильно виконуйте вимоги пам'ятки!

Не відкривайте апаратуру і не допускайте до неї сторонніх осіб!

Зберігайте в таємниці Ваш індивідуальний шифр!

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Перед виходом із будинку Вам необхідно здати квартиру під охорону, а повернувшись - зняти її з-під охорони, використовуючи індивідуальний шифр (двозначне число, що повідомляють Вам при встановлені апаратури).

При спробі проникання в квартиру сторонніх осіб, після того як Ви здали її під охорону, на пульт централізованої охорони надійде сигнал "ТРИВОГА" і буде негайно висланий наряд міліції.

Після прибуття наряду може виникнути необхідність огляду квартири, тому Ви повинні повідомити до Відділу Державної служби охорони (ВДСО) місце своєї роботи, номер службового телефону, а також місце роботи чи навчання і номери телефонів осіб, що мешкають з Вами, яких можна викликати для огляду квартири. Крім того, необхідно повідомити адресу і номер телефону когось з Ваших родичів чи іншої особи, яким Ви довіряєте ключі від квартири, з тим, щоб у Вашу тривалу відсутність було б можливо оглянути квартиру при їх участі. При зміні адрес і телефонів не забудьте вчасно повідомити про це до ВДСО.

Огляд квартири Ви можете довірити провести співробітникам ВДСО. Для цього Ви повинні здати комплект запасних ключів від квартири на відповідальне зберігання до ВДСО. В разі огляду Вашої квартири, в присутності понятих, про це буде складено відповідний акт, з яким Ви будете у змозі ознайомитися.

Про тривалий (понад трьох діб) від'їзд повідомте на пульт централізованої охорони по тел. _______________________ і там ж уточніть адресу і телефон Вашої довіреної особи.

Апаратура системи "Комета-К" є слаботочним пристроєм з дистанційним живленням напругою 25 В, до електромережі квартира не підключається, тому система безпечна у пожежному відношенні.

ПЕРЕДАЧА КВАРТИРИ ПІД ОХОРОНУ

1. Зачиніть всі двері, вікна, кватирки, які обладнані датчиками, в тому числі і вхідні двері.

2. Встановіть на кодовому пристрої число "00".

3. Встановіть тумблер в положення "ОХОРОНА", при цьому починає мигтіти світловий індикатор, що посвідчує про справність апаратури і датчиків, які встановлені у квартирі.

4. Швидко (протягом не більш однієї хвилини) залиште квартиру і зачиніть двері. Через півтори хвилини Ваша квартира буде автоматично прийнята під охорону.

Примітка. Протягом однієї хвилини після того, як буде включено тумблер, можливо неодноразово відчиняти  і  зачиняти вхідні двері. Остаточна передача квартири під охорону здійснюється через півтори хвилини після остаточного зачинення дверей.

5. Якщо світловий індикатор не мигтить, то перемкніть тумблер у положення "ВІДКЛ.", ретельно перевірте всі двері, вікна і кватирки, на яких встановлені датчики, а після цього знову спробуйте передати квартиру під охорону (див. пп. 1-4). Якщо світловий індикатор знову не працює, Вам необхідно зробити заяву на ремонт апаратури.

ЗНЯТТЯ КВАРТИРИ З-ПІД ОХОРОНИ

1. Відчиніть вхідні двері та зайдіть до квартири.

2. Швидко (протягом не більше однієї хвилини з моменту відчинення вхідних дверей) перемкніть тумблер у положення "ВІДКЛ." і встановіть на кодовому пристрої Ваш індивідуальний шифр.

Якщо Ви невірно встановите шифр, то через півтори хвилини на пульт централізованої охорони надійде сигнал "ТРИВОГА" і до Вас буде негайно висланий наряд міліції.

3. Для збереження в таємниці Вашого індивідуального шифру через 15 хвилин після зняття квартири з-під охорони можливо встановити на кодовому пристрої довільне число, наприклад "00".

Примітка. Повторна передача квартири під охорону можлива після того, як пройшло не менш 15 хвилин з моменту її зняття з-під охорони.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 5
до Типового договору на централізовану охорону квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України

ОБОВ'ЯЗКИ "ОХОРОНИ"

1. Інструктувати "Клієнта" щодо правил користування сигналізацією та порядку здачі "Об'єкта" під охорону і зняття з охорони.

2. Приймати "Об'єкт" під централізовану охорону і здійснювати його охорону за допомогою технічних засобів.

3. Забезпечувати негайний виїзд нарядів "Охорони" на "Об'єкт" у випадку спрацювання сигналізації.

4. При виявленні нарядом "Охорони" ознак проникнення сторонніх осіб на Об'єкт вживати заходів по їх затриманню, здійснювати охорону місця пригоди, викликати на квартиру "Клієнта" або його довірених осіб. У випадку їх відсутності перезакривати квартиру у відповідності до п. 5 цього додатка.

5. Відкриття і огляд квартири в разі спрацювання охоронної сигналізації здійснюється представником "Охорони" в присутності "Клієнта", його довірених осіб чи понятих і оформлюється відповідним актом.

6. Забезпечити збереження дублікатів ключів у кількості_______шт, зданих "Клієнтом" "Охороні".

7. Виконувати за рахунок "Клієнта" за діючими розцінками поточний, а при необхідності - капітальний ремонт засобів сигналізації, що вийшли з ладу з його вини.

8. У терміновому порядку усувати за заявою "Клієнта" несправності сигналізації у технічно можливий строк.

9. Повертати попередню оплату за охорону при розірванні договору, при цьому за поточний місяць плата повертається в повному обсязі, якщо договір розривається до 15 числа, і в розмірі 50 % - після 15 числа.

10. У разі виявлення смерті "Клієнта", за відсутності членів його сім'ї, які мешкають на "Об'єкті", терміново сповістити про це житлово-комунальний орган, у віданні якого знаходиться будинок, де розміщений "Об'єкт", орган нотаріату за місцем знаходження "Об'єкта" та довірених осіб "Клієнта" для вирішення питання про припинення договірних відносин по охороні та передачі особі, уповноваженій для зберігання спадкового майна, дублікатів ключів від "Об'єкта".

11._________________________________________________________
____________________________________________________________.
12._________________________________________________________
____________________________________________________________.

 

 

 

 

 
 

"ОЗНАЙОМЛЕНИЙ"
"Клієнт"

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 6
до Типового договору на централізовану охорону квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України 

ОБОВ'ЯЗКИ "КЛІЄНТА"

1. Виконувати визначені Інструкцією правила користування сигналізацією та дотримуватись встановленого порядку здавання "Об'єкта" під охорону і зняття з під охорони.

2. Здати "Охороні" та своєчасно замінювати дублікати ключів від дверей, що забезпечують доступ на "Об'єкт" у кількості ______шт. Своєчасно інформувати "Охорону" про зміни довірених осіб.

3. Негайно повідомляти "Охорону" про виявлення слідів проникнення сторонніх осіб на "Об'єкт".

4. Допускати на "Об'єкт" працівників "Охорони", які обслуговують технічні засоби, при наявності у них посвідчення працівника "Охорони".

5. Здійснювати заходи, які не вимагають спеціальних знань, щодо відновлення справності телефонних ліній зв'язку та енергоживлення, що використовуються для охорони "Об'єкта".

6. Придбавати та своєчасно замінювати джерела резервного живлення для апаратури охоронної сигналізації, яка має технічну можливість їх використання.

7. При поверненні викраденого майна повернути "Охороні" у місячний строк його вартість, одержану у порядку відшкодування збитків.

8. Своєчасно вносити плату за послуги охорони.

9. Оплачувати вартість капітального ремонту технічних засобів сигналізації та вартість робіт по поточному ремонту у разі виходу їх з ладу з вини "Клієнта".

10. Повідомляти "Охорону" про недоліки та порушення служби працівниками охорони, що негативно впливають на стан забезпечення надійної охорони, для вжиття необхідних заходів.

11. Сповіщати (письмово або по телефону) "Охорону" про здавання "Об'єкта" під охорону на тривалий період.

12. В тижневий строк від дня розторгнення договору здати "Охороні" належні їй технічні засоби.

13._________________________________________________________
___________________________________________________________.
14._________________________________________________________
____________________________________________________________.

 

 

 

 

 
 

"ОЗНАЙОМЛЕНИЙ"
"Клієнт"

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 7
до Типового договору на централізовану охорону квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ "ОХОРОНИ".
ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ ЗБИТКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ВНАСЛІДОК НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ "ОХОРОНОЮ" ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

1. "Охорона" несе перед "Клієнтом" матеріальну відповідальність за збитки, нанесені сторонніми особами, які проникли на "Об'єкт" в період охорони шляхом зламування, відкривання або руйнування заблокованих технічними засобами сигналізації вікон, дверей та інших конструкцій, та вчинили крадіжку, грабіж, розбій, умисне знищення або пошкодження майна, що зберігалось на "Об'єкті", якщо буде встановлена вина "Охорони" у їх допущенні.

Факти скоєння протиправних дій щодо майна "Клієнта" сторонніми особами, які проникли на "Об'єкт", що охороняється, встановлюються органами дізнання, слідства чи суду.

2. При наявності заяви "Клієнта" про понесені збитки відповідальні працівники "Охорони" повинні брати участь у визначенні розміру цього збитку. Розмір збитків повинен бути підтверджений відповідними документами, складеними за участю "Охорони".

"Охорона" несе перед "Клієнтом" матеріальну відповідальність за збитки, нанесені шляхом крадіжки, грабежу, розбою, умисного знищення або пошкодження його майна в межах вартості, оціненої "Клієнтом" при укладанні договору.

У відшкодування збитків входить вартість викраденого майна, а також викрадені грошові суми в розмірі до 10 розмірів мінімальної заробітної плати і за ювелірні вироби оголошеною вартістю в розмірі до 20 розмірів мінімальної заробітної плати.

У випадку викрадення предметів домашнього майна збитком вважається вартість цих предметів (з урахуванням зносу), виходячи з діючих роздрібних цін. Якщо на окремі предмети не має роздрібних цін, то їх вартість визначається відповідно до діючих цін на одноіменні предмети.

"Охорона" несе відповідальність за викрадення антикварних речей, якщо при складанні договору "Клієнтом" був переданий "Охороні" нотаріально завірений, складений компетентними спеціалістами, опис та оцінка вартості антикварних речей.

3. Відшкодування збитків, нанесених "Клієнту" через неналежне виконання "Охороною" договірних зобов'язань, проводиться на підставі подання "Клієнтом" постанови органу слідства або вироку суду, що встановив факт заподіяння майнової шкоди "Клієнту" через неналежне виконання "Охороною" договірних зобов'язань.

При поверненні викраденого майна присутність представника "Охорони" при складанні відповідних документів, є обов'язковою.

Вартість поверненого майна виключається із загальної суми вартості, оціненої "Клієнтом", а раніше оплачена сума за це майно повертається "Охороні".

Якщо повернене майно виявиться неповноцінним, про це складається акт за участю обох сторін і компетентних осіб для визначення відсотку придатності вказаного майна. В цьому випадку "Охорона" відшкодовує "Клієнту" розмір уцінки.

4.__________________________________________________________
____________________________________________________________.
5.__________________________________________________________
____________________________________________________________.

 

 

 

 

 
 

"ОЗНАЙОМЛЕНИЙ"
"Клієнт"

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 8
до Типового договору на централізовану охорону квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України 

УМОВИ
ЗВІЛЬНЕННЯ "ОХОРОНИ" ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ, СПРИЧИНЕНІ "КЛІЄНТУ" НА "ОБ'ЄКТІ"

1. "Охорона" звільняється від матеріальної відповідальності:

а) якщо особа, яка протиправно проникла на "Об'єкт" і нанесла майнову шкоду "Клієнту", затримана на місці події;

б) якщо збитки нанесені пожежею, стихійним лихом, протиправними діями при масових порушеннях громадського порядку або при умисному знищенні (зіпсуванні) майна сторонніми особами без проникнення на "Об'єкт";

в) за збитки, спричинені "Клієнту" крадіжкою, грабежем, розбоєм, умисним знищенням або пошкодженням майна, що здійснені внаслідок проникнення на "Об'єкт" через місця, від обладнання яких технічними засобами охорони і безпеки "Клієнт" відмовився;

г) за крадіжку, грабіж, розбій, умисне пошкодження або знищення майна, здійснені у зв'язку з невключенням "Клієнтом" охоронної сигналізації або нездавання "Об'єкта" під охорону;

д) якщо крадіжка здійснена у період, коли охорона тимчасово не могла здійснюватися з технічних причин, про що "Клієнт" або його довірена особа у порядку, встановленому Інструкцією (додаток N 4 до Типового договору на централізовану охорону квартир), були сповіщені про це "Охороною";

є) якщо "Клієнт", включивши сигналізацію, залишив квартиру, не переконавшись у тому, що квартира прийнята під охорону;

ж) якщо "Клієнтом" з незалежних від "Охорони" причин не здані дублікати ключів від вхідних дверей квартири, під'їзду, холу, сходової площадки, що перешкодило своєчасному виявленню причин спрацювання сигналізації та затриманню злочинців на місці події;

з) якщо буде доведено, що "Клієнт"розголосив стороннім особам правила користування технічними засобами охорони або присвоєний кодовий номер квартири;

й) якщо "Клієнт" самостійно вніс зміну в схемі блокування "Об'єкта" технічними засобами сигналізації, що стало причиною її неспрацювання;

і) ________________________________________________________
__________________________________________________________;
к) ________________________________________________________
__________________________________________________________;
л) ________________________________________________________
__________________________________________________________.

2. Факти, зазначені у п/п "а" - "й" ("л") пункту 1 цього додатка, встановлюються слідством або судом у визначеному діючим законодавством порядку.

 

 

 

 

 
 

"ОЗНАЙОМЛЕНИЙ"
"Клієнт"

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 9
до Типового договору на централізовану охорону квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ "КЛІЄНТА"

1. "Клієнт" несе матеріальну відповідальність перед "Охороною" за збереження їй належних приладів охоронної сигналізації і компенсує "Охороні" їх вартість у випадках пошкодження та втрати.

2. "Клієнт" повинен відшкодовувати витрати по ремонту технічних засобів, встановлених на квартирі, за окрему плату згідно з діючими прейскурантами.

3. При невиконанні або неналежному виконанні "Клієнтом" правил користування сигналізацією та порядку здавання "Об'єкта" під охорону і зняття з охорони, що стало причиною надходження сигналу "тривога" і виїзду нарядів "Охорони" , "Клієнт" перший раз письмово попереджується, при повторних порушеннях - компенсує "Охороні" матеріальні витрати в розмірі______крб. за кожний такий виїзд нарядів "Охорони" з його вини.

Примітка. При зміні тарифів на охорону розмір матеріальних витрат          за кожний такий виїзд змінюється пропорційно.

4. За кожний день прострочки платежів за охорону "Клієнт" сплачує пеню в розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу.

5.__________________________________________________________
____________________________________________________________
6.__________________________________________________________
____________________________________________________________

 

 

 

 

 
 

"ОЗНАЙОМЛЕНИЙ"
"Клієнт"

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 10
до Типового договору на централізовану охорону квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України

ПРАВА "ОХОРОНИ"

1. У відповідності до пункту 5 додатка N 5 до Типового договору відкривати "Об'єкт" дублікатами ключів і в установленому порядку оглядати її при надходженні сигналу "тривога", про що складається відповідний акт.

У виняткових випадках при надходженні мотивованих звернень посадових осіб та громадян, за рішенням начальника "Охорони" або особи, яка його заміщує, зокрема для усунення причин затоплення поряд розміщених квартир, пожежі або іншого стихійного лиха тощо, за об'єктивних умов неможливості забезпечити своєчасне прибуття до "Об'єкта" "Клієнта" або його довірених осіб, відкривати "Об'єкт" дублікатами ключів для огляду і здійснення заходів для усунення небезпеки спричинення шкоди, про що складається відповідний акт.

2. Здійснювати у зручний для "Клієнта" час перевірки стану експлуатації технічних засобів сигналізації для визначення необхідності проведення їх своєчасного ремонту.

3. Тимчасово не приймати квартиру під охорону, якщо:

3.1. Виникли технічні неполадки засобів сигналізації, а "Клієнт" відмовляється від їх ремонту.

3.2. Після заміни замків або їх додаткового встановлення дублікати ключів не здані "Охороні".

4. Розірвати договір в односторонньому порядку:

4.1. Якщо "Клієнт" має заборгованість по оплаті за охорону більше, ніж за три місяці.

4.2. Якщо технічні засоби охорони вийшли з ладу з вини "Клієнта" і вимагають капітального ремонту, а "Клієнт" відмовляється оплатити ці витрати.

Необхідність проведення ремонту технічних засобів встановлюється "Охороною" при обстеженні "Об'єкта".

4.3. Якщо "Клієнтом" (членами його сім'ї або довіреною особою) допущено три і більше порушень правил користування сигналізацією та порядку здавання квартири під охорону і зняття з охорони протягом року, про які "Клієнт" письмово сповіщався "Охороною", або компенсував "Охороні" збитки, завдані виїздом нарядів "Охорони" по сигналу "тривоги" з його вини.

4.4. Якщо дублікати ключів не здані "Охороні" (здані у неналежній кількості) або не підходять до замків.

4.5. Якщо "Клієнт" не згоден оплачувати послуги "Охорони" у зв'язку з підвищенням тарифів.

4.6. При виникненні технічних причин, що перешкоджають продовженню охорони квартири (заміна номера телефону, переключення телефону на спарену схему або переключення навпаки, ліквідація пункту централізованої охорони та інші обставини).

4.7. У випадку смерті "Клієнта", з яким укладено договір.

5. В разі несплати за охорону протягом одного місяця "Охорона" має право після попередження про погашення заборгованості в установлений п. 4.1. строк розірвати договір і стягнути заборгованість в установленому законом порядку.

6. _________________________________________________________
____________________________________________________________
7. _________________________________________________________
____________________________________________________________
8. _________________________________________________________
____________________________________________________________

 

 

 

 

 
 

"ОЗНАЙОМЛЕНИЙ"
"Клієнт"

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 11
до Типового договору на централізовану охорону квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України

ПРАВА "КЛІЄНТА"

1. Оцінювати в односторонньому порядку вартість свого майна.

2. Визначити довірену особу для взаємовідносин з "Охороною" з питань охорони "Об'єкта"

_________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи)
Телефони:_________________________ _____________________________
     (службовий, домашній)         (адреса)
 
                 _______________________________
                    (підпис "Клієнта", дата)
 
   2.1. Визначити довірену особу для взаємовідносин з "Охоро-
ною" з питань охорони "Об'єкта"
_________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи)
Телефони:_________________________   __________________________
     (службовий, домашній)          (адреса)
 
                 _______________________________
                  (підпис "Клієнта", дата)
 
   3. Передавати право  входу  до  квартири,  користуватися
технічними засобами і виконувати обов'язки, вказані в пунктах 1,
3, 4, 7, 8, 12 додатка N 6 до цього договору, довіреній особі.
   4. Інформувати  керівництво  "Охорони"  про  недоліки  у
здійсненні працівниками "Охорони" договірних зобов'язань.
   5. Висловити такі зауваження:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
   6. _________________________________________________________
_________________________________________________________________
   7. _________________________________________________________
_________________________________________________________________
   8. _________________________________________________________
_________________________________________________________________

 

 

 

 

 
 

"ОЗНАЙОМЛЕНИЙ"
"Клієнт"

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 12
до Типового договору на централізовану охорону квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ АКТІВ, ЩО БУЛИ
ВИКОРИСТАНІ ПРИ РОЗРОБЦІ ТИПОВОГО ДОГОВОРУ

1. Конституція України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Арбітражний процесуальний Кодекс України.

4. Закон України "Про міліцію".

5. Закон України "Про підприємство".

6. Закон України "Про підприємництво".

7. Закон України "Про захист прав споживачів".

8. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності".

9. Постанова Верховної Ради України від 24.12.93 р. N 3811-ХII "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".

10. Указ Президента України від 17.03.95 р. N 237/95 "Про заходи щодо поліпшення розрахунків за послуги, що надаються Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України".

11. Розпорядження Президента України від 07.10.92 р. N 157 "Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України".

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. N 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони державної та інших форм власності".

13. Положення про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, затверджене рішенням Правління Національного банку України від 24.05.93 р. протокол N 37. 

14. Наказ МВС України від 09.06.92 р. N 328 "Про затвердження Положення про Головне управління охорони при Міністерстві внутрішніх справ України".

____________ 

Опрос