Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой контракт найма на работу Председателя Правления Открытого акционерного общества, созданного на базе имущества предприятия, относящегося к группе Г

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000
Утратил силу

КОHТРАКТ
найма на роботу Голови Правління Відкритого акціонерного товариства "_______________________________________", що створене на базі майна підприємства, яке відноситься до групи Г

 

 

 

 

м. Київ

"___"_________199_ р.

 

 

 

Фонд державного майна України на підставі Статуту та рішення Вищого органу ВАТ ( наказ Фонду державного майна від ________N____ ), іменований далі "Вищий орган товариства", в особі Голови Фонду Єханурова Юрія Івановича з одного боку та

______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) іменований далі "Керівник", з іншого боку, уклали цей контракт про наведене нижче:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через зформований апарат здійснювати поточне управління /керівництво/ товариством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і зберігання майна товариства та майна, що не увійшло до статутного фонду, а ВАТ зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Керівника.

1.2. Цей контракт є трудовим договором.

Hа підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та товариством, які з боку останнього реалізуються Вищим органом товариства.

Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом.

1.3. Керівник є повноважним представником товариства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені законодавчими актами України та Статутом ВАТ.

1.4. Керівник діє на підставі єдиноначальності з питань, що входять до його компетенції.

1.5. Керівник підзвітний Вищому органу товариства, Спостережній Раді ВАТ у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом товариства та цим контрактом.

2. ФУНКЦІЇ І ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА

2.1. Керівник здійснює поточне /оперативне/ управління товариством, організує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань товариства, передбачених його Статутом.

2.2. Керівник зобов'язаний виконувати такі функції і обов'язки з організації і забезпечення діяльності товариства:

- виконує рішення Вищого органу товариства;

- виконує рішення Спостережної Ради Товариства;

- організує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;

- організує виконання виробничих програм, договірних і інших зобов'язань, що взяті товариством;

- організує матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства;

- організує реалізацію (збут) продукції, робіт і послуг, що вироблені товариством;

- організує юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності товариства;

- організує забезпечення товариства кваліфікованими кадрами;

- організує впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці у товаристві;

- організує створення нормальних, безпечних і сприятливих умов для роботи у товаристві;

- організує виконання екологічних програм;

- виконує інші обов'язки з організації забезпечення діяльності товариства, якщо це передбачено діючим законодавством;

- організує збереження та ефективне використання державного майна, що не увійшло до статутного фонду.

2.3. Керівник зобов'язується забезпечувати високоприбуткову діяльність товариства з базовим рівнем рентабельності.

Hа 199_ р. базовий рівень рентабельності встановлюється таким, що дорівнює _________ відсотків.

Базовий рівень рентабельності на 199__ - 199__ роки визначається щорічно додатковими угодами до контракту на основі доповіді Керівника про результати діяльності товариства за звітний рік і про планові роботи на наступний рік.

Діяльність Керівника по збільшенню прибутка товариства не повинна здійснюватись на шкоду товариству.

2.4. Керівник надає щоквартально Спостережній Раді ВАТ та Вищому органу товариства звіти про результати роботи товариства за звітний період, згідно з ф.1, ф.2 (переліки показників). Керівник надає щорічно Вищому органу товариства звіти про результати роботи товариства за звітний рік та про плановані роботи на наступний.

2.5. Керівник передає Спостережній Раді ВАТ по одному примірнику виданих ним нормативних документів, наказів і розпоряджень, або їх копії /окрім кадрових/.

2.6. Hа вимогу Спостережної Ради ВАТ та Вищого органу товариства Керівник надає їм поточну інформацію про діяльність товариства.

2.7. Спостережна Рада ВАТ або Вищий орган товариства має право вимагати від Керівника звіту з його дій, якщо він:

не виконав належним чином свої обов'язки з управління товариством і розпорядження його майном, а також державного майна, що не увійшло до статутного фонду;

придбав сам, передав іншим особам, втратив або розтратив майно товариства в результаті недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов'язків.

2.8. Спостережна Рада ВАТ або Вищий орган товариства має право заборонити передачу, відчуження або відступлення майна товариства, якщо такі дії можуть завдати шкоди товариству.

2.9. Керівник зобов'язаний не розголошувати комерційну таємницю товариства та конфіденційну інформацію.

2.10. Керівник виконує функції і несе обов'язки, які діючим законодавством поширюються на товариство і закріплені за керівником.

2.11. _____________________________________________________
/зазначити, при необхідності, інші умови/

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівнику виплачується заробітна плата за рахунок коштів товариства :

- оклад в розмірі _______________________ карбованців;

- частина чистого прибутку підприємства в розмірі _____________% фонду матеріального заохочення працівників товариства;

- одноразові виплати за виконання окремих завдань за додат ковою угодою до контракту.

3.2 Умови встановлення доплат, надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.

3.2.1. При недосягненні базового рівня рентабельності щоквартальні виплати Керівникові зменшуються на _______ % за кожен відсоток рентабельності, але небільше ніж на ______ %.

3.2.2. При досягненні товариством рентабельності, вищої від базового рівня на ______ відсотків, частина прибутку, що сплачується Керівникові, збільшується на _______ відсотків.

За бажанням Керівника щоквартальні виплати здійснюються щомісячно у розмірі 1/3 щоквартальних виплат.

3.3 Частина прибутку виплачується Керівнику щомісяця, не пізніше 10 днів з моменту визначення розміру прибутку.

3.4. Визначення прибутку здійснюється щоквартально на підставі даних бухгалтерського балансу.

Відсотки від прибутку сплачуються щомісячно авансом у розмірі 75 відсотків від розрахункового /очікуваного/ прибутку.

3.5. Після визначення прибутку за квартал суми, що сплачуються Керівнику, уточнюються, а за підсумками роботи підприємства за рік /після визначення річного прибутку/ робиться перерахунок.

3.6. Керівникові забезпечується всі умови, що необхідні для продуктивної праці.

3.7. Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю _____________календарних днів зі збереженням щомісячної заробітної плати.

При виході у відпустку Керівнику надається матеріальна допомога в розмірі посадового окладу.

Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки /час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т. ін./,попередньо погодивши з Спостережною Радою ВАТ. Для отримання першої відпустки за цим контрактом потрібен мінімальний період роботи у товаристві, що складає 6 місяців з урахуванням роботи на підприємстві, правонаступником якої є товариство.

3.8. _____________________________________________________
/зазначити, при необхідності, інші умови/

4. ПРАВА КЕРІВНИКА

4.1. Керівник має право:

- діяти від імені товариства, представляти його інтереси у всіх вітчизняних і іноземних підприємствах, установах і організаціях;

- розпоряджатися майном товариства згідно з чинним законодавством та Статутом товариства;

- укладати господарські та інші договори відповідно до Статуту товариства та чинного законодавства України;

- видавати доручення;

- відкривати у банках розрахункові рахунки;

- розпоряджатися коштами товариства в порядку визначеному Статутом товариства та чинним законодавством;

- накладати на працівників товариства стягнення відповідно до законодавства;

- у межах своєї компетенції видавати нормативні документи, накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників товариства;

- розв'язує інші питання, що за Статутом і цим контрактом належать до компетенції Керівника.

4.2. Керівник укладає трудові договори /контракти/ з наймання зі всіма працівниками товариства.

Керівник може делегувати своїм заступникам, керівникам відокремлених підрозділів товариства /дочірніх підприємств, виробництв, тощо/, право наймання і звільнення працівників.

4.3. При укладанні трудових договорів /контрактів/ з працівниками товариства, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку Керівник використовує законодавство про працю з урахуванням особливостей, що передбачені Статутом товариства і контрактною системою організації і оплати праці.

4.4. При найманні працівників Керівник застосовує будь-які визначенні, або ті, що допускаються законодавством, Статутом товариства і цим контрактом, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочинку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІH, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.

5.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.3. _____________________________________________________
/вказати при необхідності інші умови/.

6. ЗМІНИ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ КОHТРАКТУ

6.1. По закінченні одного року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності товариства і обгрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін і доповнень.

У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих актів, указів, інших нормативних і подібних документів, у тому числі тих, що пов'язані з переходом до ринкової економіки, кожна сторона має право ставити перед іншою стороною питання про зміну /уточнення/ цього контракту.

Взаємоприйняті зміни оформлюються додатковою угодою до контракту. При незгоді з пропозицією про зміни контракту сторона дає письмову мотивовану відмову.

6.2. Цей контракт припиняється:

а/ після закінчення строку дії контракту;

б/ за згодою сторін;

в/ з ініціативи ВАТ до закінчення строку дії контракту в умовах, передбачених пунктом 6.3 цього контракту;

г/ з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 6.4 цього контракту;

д/ з інших підстав, передбачених законодавством.

6.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи ВАТ до закінчення строку його дії:

а/ у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

б/ у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для товариства настали негативні наслідки /понесені збитки, виплачені штрафи, постраждало добре ім'я товариства/;

в/ за рішенням Вищого органу ВАТ;

г/ з інших передбачених законодавством підстав

______________________________________________________________
/вказати при необхідності інші підстави припинення контракту:

недосягнення якихось показників діяльності підприємства, невиконання окремих завдань і т. п./.

6.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

а/ у випадку систематичного невиконання Вищим органом товариства обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності товариства;

б/ у випадку хвороби чи інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

6.5. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від Керівника причин /п. 6.3.в)/ встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації:

- сплачується грошова компенсація у розмірі ____________;

- інші виплати, передбачені законодавством України.

6.6. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший строк.

6.7. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, про це зазначається в трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОHТРАКТУ

7.1. Цей контракт діє з "____"_______________________
199__ р. до "____"____________________199__ р. 

7.2. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин, роблячи при цьому винятки, коли:

сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів в суді;

про умови контракту інформуються відповідні працівники товариства та інші особи в зв'язку з необхідністю виконання контракту /ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру винагороди Керівника і т. п./. Сторони вживають заходів з дотримання конфіденційності умов контракту цими працівниками та особами.

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд /контроль/ за дотриманням законодавства.

7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за угодою сторін у письмовій формі.

7.4. Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

7.5. Особливі умови
:________________________________________.

8. АДРЕСИ СТОРІH ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

8.1. Відомості про товариство:
Повна назва:__________________________________________________
_________________________________________________________________.
Адреса:_______________________________________________________
_________________________________________________________________.
Розрахунковий рахунок N_______________________________________
в_________________________________________________________________.

8.2. Відомості про Керівника:

 Домашня адреса________________________________________________.
  Домашній телефон______________________________________________.
  Службовий телефон_____________________________________________.
  Паспорт серія________________________N________________________.
виданий "___"_____________________199__ р.________________________
__________________________________________________________________
       /вказати орган, що видав паспорт/
  Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг
__________________________________________________________________
   /вказати відомості про кількість дітей, утриманців та ін./.

8.4. Цей контракт складено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 8.5. _________________________________________________________
      /вказати при необхідності інші відомості, наприклад,
      перелік додатків до контракту, якщо вони існують/.
 
 
  Від Фонду                  Керівник
_____________________           ______________________
 /посада, прізвище,              /прізвище, ім'я,
 ім'я, по батькові/               по батькові/
_____________________           ______________________
  /підпис/                   /підпис/
 
М.П. "___"______________199__ р.    "___"________________199_ р.
 
 
  Погоджено:
____________________________
 (галузеве міністерство)
____________________________
 /посада, прізвище,ім'я, по батькові/
______________________
  /підпис/
М.П. "___"_______________199__ р.
 
 

 

 

 

 

 

Додаток N 1
до Типової форми контракту з
Головою Правління ВАТ

 

 

 

ПОКАЗНИКИ
ефективності використання майна товариства та майна, що не увійшло до статутного фонду

1._________________________________________________________,
/прізвище, ім'я, по батькові/
який призначається Головою Правління ВАТ "_________________"
зобов'язується організувати роботу товариства з метою
досягнення таких результатів:

1.1. Основними показниками ефективності використання майна товариства та майна, що не увійшло до статутного фонду, і використання прибутку визначаються (на підставі переліку показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.93 N 203):

**********************************************************************
*                  * 199__р.* Період, обумовлений *
*    Показники          * (звіт) * у контракті     *
*                  *    *************************
*                  *    *  199__р. *  199__р.*
**********************************************************************
 1. Темпи зростання рентабельності
  виробництва, відсотків за роками
 2. Співвідношення (коефіцієнти)
  між темпами приросту фонду спожи-
  вання і продуктивності праці
 3._____________________________________________________________
  _____________________________________________________________
 4._____________________________________________________________
  _____________________________________________________________
 
 

1.2. Додаткові умови (визначають вимоги щодо технічного переозброєння, реконструкції, введення нових потужностей та ін.)

**********************************************************************
*    Зміст умови              *  термін виконання *
**********************************************************************
*                       *           *
   1.3. Керівник  зобов'язується  забезпечити   підготовку
виробництва і випуск таких видів продукції:
  __________________________________________ до __________199_ р.

1.4. Керівник зобов'язується забезпечити проведення таких заходів:
______________________________________________________________
/зазначити заходи, умови і терміни їх проведення/
2. Цей додаток є невід'ємною частиною контракту
від "___"___________199__ р. N____

3. Підписи сторін:

 Вищий орган товариства          Керівник
  _____________________________     ____________________________
  /посада, прізвище, ім'я,       /прізвище, ім'я, по батькові/
   по батькові/
  _____________________________     ____________________________
    /підпис/               /підпис/
  М. П."___"____________199_ р.      "___"_____________199_ р.
 

 

 

 

 

 

Додаток N 2
до типового контракту з
Головою Правління ВАТ

 

 

 

ЗВІТ
Голови Правління ВАТ "_________________________"

І. Загальні відомості

1. Голова Правління _____________________________________
                         /прізвище, ім'я, по батькові/
2. Орган уклавший контракт ______________________________
3. Термін дії контракту з ___________ по ________________
4. Звітний період _______________________________________

ІІ. Фінансово-господарська діяльність ВАТ

1. Розмір прибутку за звітний період,
що залишається у розпорядженні ВАТ ______________________
2. Рентабельність товариства за звітний
період відповідно до попереднього _______________________
3. Вартість основних фондів _____________________________
4. Фондоозброєнність ____________________________________
5. Збереження профілю діяльності ВАТ ____________________
6. Кількість працюючих __________________________________
7. Середня зарплата за звітний період ___________________
(середньомісячна оплата Керівника) ___________________
8. Стан структури балансу товариства:

 

Позиція балансу

млн.крб

%

 

І. Основні засоби та інші позаоборотні активи

 

 

 

ІІ.Запаси та затрати

 

 

 

ІІІ.Грошові кошти, розрахунки та інші активи

 

 

 

І. Джерела власних та прирівнених до них коштів

 

 

 

ІІ.Довгострокові кредити та позикові пасиви, розрахунки та інші пасиви

 

 

 

Підсумок балансу

 

 

9. Кредиторська заборгованість _________________________
в т. ч. комерційним банкам _________________________
до бюджету _________________________
10. Коефіцієнт поточної ліквідності ______________________
11. Дебиторська заборгованість ___________________________
12. Наявність цільового бюджетного фінансування,
шляхи його використання ______________________________
13. Участь в інших товариствах
(наявність часток, паїв) _____________________________
14. Додаткові відомості __________________________________

ІІІ. Соціальна діяльність ВАТ

1. Укладання та виконання колективної угоди _____________
2. Надання працівникам соціальних пільг _________________
3. Кошторис розподілу коштів спрямованих на соціальну сферу та пільги працівникам _________________________________________ 
4. Використання об'єктів соціально-побутового призначення ___________________________________________________________ 
5. Інші показники _______________________________________

 
Голова Правління ВАТ _______________________________
/підпис, дата/

М. П.

Опрос