Идет загрузка документа (73 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой устав открытого акционерного общества, образованного путем приватизации имущества государственного предприятия

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000
Утратил силу
ЗАТВЕРДЖУЮ _______________________________ (назва державного органу приватизації) _______________________________ (посада) _______________________________ (прізвище, ім'я та по батькові) "___" ____________ 199__ р.

Типовий статут відкритого акціонерного товариства, що утворене шляхом приватизації майна державного підприємства

(назва в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне Товариство "___________________________"

(далі - Товариство) засновано відповідно до рішення __________
_________________________________________________________________
      (назва державного органу приватизації)
 
від ___________________199 р. N ________ шляхом перетворення дер-
 
жавного підприємства ___________ у відкрите акціонерне товариство
            (назва)

відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про господарські товариства".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду державного
 майна України, Міністерства економіки та з питань європейської
 інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

   1.2. Назва Товариства _____________________________________
                   (повна, скорочена)
 
   1.3. Місцезнаходження Товариства: _________________________
________________________________________________________________

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є: _______________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.2. Предметом діяльності Товариства є: ___________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків державного підприємства
_________________________________________________________________
                                                      (назва державного підприємства)

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду державного
 майна України, Міністерства економіки та з питань європейської
 інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

(пункт 3.5 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178,
у зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий
 вважати абзацами п'ятим та шостим)

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.6. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

(пункт 3.6 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

3.7. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.

(пункт 3.7 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

3.8. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам належне йому на праві власності майно, якщо інше не передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.

З моменту прийняття рішення про приватизацію державного майна підприємства застава цього майна здійснюється з дозволу відповідного органу приватизації до виконання плану приватизації (розміщення акцій) підприємства.

(пункт 3.8 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

3.9. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, і створювати комісії тощо, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, виступати в суді, господарському або третейському суді.

(пункт 3.9 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

3.10. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

- здійснювати випуск цінних паперів;

- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

(пункт 3.10 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

3.11. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням Товариства. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються вищим органом Товариства.

(пункт 3.11 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

3.12. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше).

(розділ 3 доповнено пунктом 3.12 згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

3.13. Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів з цього питання.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.13 згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником відкритого акціонерного Товариства є
________________________________________________________________
                                            (назва державного органу приватизації)

Акціонерами Товариства можуть бути: державні органи приватизації, а також фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Акціонери мають право:

- подавати до спостережної ради кандидатури своїх представників;

- брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;

- обирати органи управління Товариством згідно з розділом 8 цього Статуту і бути обраними до них;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати частку прибутку (дивідендів) пропорційно до частки кожного з учасників, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

- отримувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів;

- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання додаткового випуску акцій Товариства.

У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.

Акціонери можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством.

(пункт 4.2 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4.4. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.

5. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний фонд Товариства становить ___________ грн.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду державного
 майна України, Міністерства економіки та з питань європейської
 інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

5.2. Статутний фонд Товариства поділений на ___________ простих іменних акцій номінальною вартістю _____ грн. кожна.

(пункт 5.2 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.

5.4. Розмір статутного фонду може бути збільшений в порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- випуску нових акцій;

- обміну облігацій на акції;

- збільшення номінальної вартості акцій.

(абзац перший пункту 5.4 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

Рішення про збільшення статутного фонду приймається вищим органом Товариства.

(абзац другий пункту 5.4 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом:

- зменшення номінальної вартості випущених акцій;

- зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Рішення про зменшення статутного фонду приймається Вищим органом Товариства. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

5.6. Рішення про зміну розмірів статутного фонду набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає акції в бездокументарній (документарній) формі на весь розмір статутного фонду та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду державного
 майна України, Міністерства економіки та з питань європейської
 інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

6.2. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

7. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ВИКУПУ АКЦІЙ

7.1. Якщо в тримісячний термін після встановленого строку оплати акціонер не сплатив повної вартості акцій, неоплачені акції вилучаються і пропонуються для повторного продажу.

7.2. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

(Статут доповнено новим розділом 7 згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178,
у зв'язку з цим розділи 7 - 11 вважати відповідно розділами 8 - 12)

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

8.3. Товариство створює:

- резервний (страховий) фонд;

- фонд сплати дивідендів;

- абзац четвертий пункту 8.3 вилучено 

(згідно з наказом Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської
 інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим)

- інші фонди.

8.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше 25 % статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5 % чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається вищим органом Товариства.

8.3.2. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства за поданням правління Товариства. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється щорічно до ____ шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншим чином за рішенням вищого органу Товариства.

8.3.3. Пункт 8.3.3 виключено 

(згідно з наказом Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської
 інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178,
у зв'язку з цим пункт 8.3.4 вважати пунктом 8.3.3)

 8.3.3. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства;

- спостережна рада;

- правління Товариства;

- ревізійна комісія.

9.2. Вищий орган товариства

9.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства. В період до проведення перших загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами вищим органом Товариства є засновник як єдиний акціонер.

9.2.2. Засновник, в особі ____________________________________________
_________________________________________________________________
                                               (назва державного органу приватизації)

здійснює управління Товариством шляхом прийняття рішень (розпоряджень) з питань, що віднесені до компетенції вищого органу Товариства. Засновник призначає своїх представників до органів управління Товариства та надає їм відповідні повноваження дорученнями.

9.2.3. Правомочність загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.2.4. До компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відносяться:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження щорічних планів та звітів про їх виконання;

- визначення організаційної структури Товариства;

- затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень;

- обрання та відкликання голови та членів спостережної ради Товариства;

- обрання та відкликання голови правління Товариства;

- обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Товариства;

- затвердження річних результатів діяльності Товариства, у тому числі його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутків, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

- прийняття рішень про придбання Товариством власних акцій;

- затвердження угод, укладених на суму, що перевищує ____ відсотків валюти балансу Товариства;

- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення про участь Товариства у створенні інших господарських товариств, у тому числі на базі майна Товариства, та порядок управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;

- розгляд інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

(пункт 9.2.4 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.2.5. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

а) зміна статуту Товариства;

б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;

в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

9.2.6. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори акціонерів скликають у разі неплатоспроможності Товариства на письмову вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, у будь-який час і з будь-якого приводу, а також на вимогу спостережної ради Товариства або ревізійної комісії. Якщо протягом 20 днів виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право самі скликати збори відповідно до вимог чинного законодавства України.

(пункт 9.2.6 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.2.7. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більш як 60 % голосів. У випадку, якщо загальна кількість голосів не перевищує 60 %, скликаються повторні збори не пізніше, ніж через один місяць після дня скликання перших зборів.

(абзац перший пункту 9.2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та про порядок денний загальних зборів акціонерів здійснюється правлінням Товариства.

9.2.8. Про проведення загальних зборів акціонерів держателів іменних акцій повідомляють персонально ____________ способом. Загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України за 45 днів до скликання загальних зборів із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в засобах масової інформації.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймає виконавчий орган Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більше як 10 відсотками голосів, уносяться до порядку денного обов'язково. З рішеннями про зміни в порядку денному всі акціонери повинні бути ознайомлені не пізніше як за 10 днів до проведення зборів шляхом надання загального повідомлення в засобах масової інформації, де було надруковане повідомлення про скликання загальних зборів.

Акціонери на загальних зборах акціонерів не мають права приймати рішення щодо питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

(пункт 9.2.8 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.2.9. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.

9.2.10. Рішення, прийняті на загальних зборах акціонерів, є обов'язковими для всіх акціонерів. На загальних зборах акціонери можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції спостережної ради чи правління Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

(розділ 9 доповнено пунктом 9.2.10 згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.2.11. Акціонери мають право брати участь у загальних зборах акціонерів особисто чи через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника в загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

(розділ 9 доповнено пунктом 9.2.11 згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.3. Спостережна рада

9.3.1. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які можуть бути скликані після набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами, спостережна рада є органом Товариства, яка з метою захисту інтересів держави та акціонерів здійснює контроль за діяльністю правління Товариства.

Спостережна рада представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність Правління.

Акціонери на перших загальних зборах акціонерів, які можуть бути скликані після набуття прав власності на акції Товариства іншими акціонерами в процесі приватизації, можуть обирати нову спостережну раду Товариства та визначити її компетенцію.

(пункт 9.3.1 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.3.2. Спостережна рада складається з ______ членів.

(пункт 9.3.2 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.3.3. Персональний склад спостережної ради та зміни в його складі затверджуються вищим органом Товариства. Члени спостережної ради не можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії Товариства.

(пункт 9.3.3 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.3.4. Спостережна рада:

- за рішенням вищого органу Товариства укладає контракт з головою правління Товариства;

- затверджує за поданням голови правління персональний склад правління Товариства;

- погоджує рішення щодо розпорядження майном Товариства, балансова вартість якого перевищує суму, еквіваленту ___________, у тому числі в разі участі Товариства в створенні інших господарських товариств;

- розглядає та затверджує квартальні звіти, розглядає та подає на затвердження загальним зборам річні звіти, які подає правління Товариства;

- погоджує за поданням правління Товариства договори (угоди), що стосуються діяльності Товариства, вартість яких перевищує суму, що становить _____ відсотків валюти балансу;

- аналізує дії правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

- виступає у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- надає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

- погоджує угоди про заставу та/або оренду майна;

- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління Товариства;

- подає до органів приватизації пропозиції про особливості приватизації майна Товариства;

- затверджує правила процедури, правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства.

(пункт 9.3.4 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.3.5. Голова спостережної ради за дорученням та від імені Товариства укладає з головою правління контракт найму на посаду.

(пункт 9.3.5 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.3.6. Спостережна рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;

- заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

- припиняти повноваження членів правління, яких вона затверджувала;

- залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства.

9.3.7. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.

9.3.8. Спостережна рада подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи спостережної ради незадовільною вищий орган Товариства вносить зміни до її складу.

9.3.9. Засідання спостережної ради проводяться не рідше 1 разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів.

Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним.

Позачергове засідання спостережної ради скликається на вимогу голови Спостережної ради, 1/3 її членів або правління Товариства.

9.3.10. Члени спостережної ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

9.4. Правління Товариства

9.4.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і діє на колегіальних засадах.

(пункт 9.4.1 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.4.2. До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції правління.

9.4.3. Персональний та кількісний склад членів правління Товариства обирається та затверджується спостережною радою Товариства за поданням голови правління Товариства.

(пункт 9.4.3 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.4.4. Голова правління Товариства обирається загальними зборами акціонерів.

(пункт 9.4.4 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.4.5. Голова правління керує роботою правління. Голова правління має право без доручення вчиняти дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і здійснювати виконання рішень вищого органу Товариства та спостережної ради, представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними особами, здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, проводити переговори та укладати угоди від імені Товариства, організовувати ведення протоколів засідань правління.

(пункт 9.4.5 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.4.6. Засідання правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 його членів. Рішення правління приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови правління є вирішальним.

(абзац перший пункту 9.4.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

Позачергове засідання правління скликається на вимогу голови правління або 1/3 його членів.

9.4.7. На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

9.4.8. Головою та членами правління Товариства можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

(розділ 9 доповнено пунктом 9.4.8 згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.4.9. Рішення правління оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени правління, присутні на засіданні. Члени правління, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку у додатку до протоколу.

(розділ 9 доповнено пунктом 9.4.9 згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.4.10. Правління Товариства:

1) здійснює виконання рішень загальних зборів та спостережної ради Товариства;

2) колегіально вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

3) готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства і звіти про їх виконання та подає їх на затвердження загальним зборам Товариства;

4) попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд загальним зборам, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;

5) розробляє та подає на затвердження спостережній раді внутрішні нормативні документи Товариства;

6) розглядає питання організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності;

7) визначає напрямки діяльності Товариства та подає їх на затвердження загальним зборам;

8) укладає договори (угоди) згідно з чинним законодавством України та вимогами Статуту Товариства;

9) приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства, у тому числі в разі участі Товариства у створенні інших господарських товариств;

10) призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;

11) визначає штатний розпис, умови оплати праці працівників Товариства;

12) керує роботою структурних підрозділів Товариства;

13) складає квартальні звіти Товариства та подає їх на розгляд і затвердження спостережній раді Товариства;

14) складає річні звіти Товариства та подає їх на розгляд спостережній раді Товариства;

15) приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.

(розділ 9 доповнено пунктом 9.4.10 згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.4.11. Згідно із Законом України "Про державну таємницю" голова правління Товариства, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.

(розділ 9 доповнено пунктом 9.4.11 згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.5. Ревізійна комісія

9.5.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності правління Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією, яка затверджується вищим органом Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, спостережної ради, з власної ініціативи ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 % голосів.

9.5.2. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу Товариства. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Товариства та спостережній раді. Ревізійна комісія складається з __ членів, які обираються з числа акціонерів за рішенням вищого органу Товариства.

(абзац перший пункту 9.5.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюються за рахунок Товариства.

(абзац другий пункту 9.5.2 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

9.5.3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

9.5.4. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків ревізійної комісії вищий орган Товариства не має право затвердити річний баланс.

9.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання спостережної ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

9.5.6. Членами ревізійної комісії не можуть бути обрані члени правління, спостережної ради Товариства та інші посадові особи.

(розділ 9 доповнено пунктом 9.5.6 згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом Товариства.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.

11.2. Рішення загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

11.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

(розділ 11 доповнено пунктом 11.3 згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

12.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

12.3. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням вищого органу Товариства;

- на підставі рішення суду в порядку, установленому чинним законодавством України.

(абзац третій пункту 12.3 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

12.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

З дня призначення ліквідаційної комісії їй передаються повноваження з управління справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв кредиторами своїх претензій до нього ліквідаційна комісія публікує в одному з офіційних органів преси в триденний строк з моменту її призначення.

(пункт 12.4 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 09.07.2003 р. N 1195/178)

12.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства, які працюють на умовах найму, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

(абзац другий пункту 12.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 09.07.2003 р. N 1195/178)

12.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Опрос