Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая инструкция для инженерно-технических работников, осуществляющих надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000
Утратил силу

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
ДЛЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НАГЛЯД ЗА УТРИМАННЯМ ТА БЕЗПЕЧНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

(У тексті Типової інструкції слова "власником ІТП по нагляду" замінено словами "суб'єктом господарювання працівника з нагляду" у відповідних відмінках, слова "цією особою" замінено словами "цим працівником" згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 232)

1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 (далі - Правила).

(пункт 1.1 у редакції наказу Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

1.2. Для здійснення відомчого нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та машин (далі - вантажопідіймальні крани) їх власник наказом призначає працівника чи групу працівників, які здійснюють відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та машин (далі - працівник з нагляду), після перевірки у нього знань Правил, відповідних інструкцій для кранівників, стропальників, слюсарів (електрослюсарів) з ремонту та обслуговування кранів, відповідних інструкцій заводів-виготівників з монтажу та експлуатації підйомних споруд, інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку, встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511.

Кількість працівників з нагляду визначається суб'єктом господарювання відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням специфіки виробництва.

(пункт 1.2 у редакції наказу Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

1.3. Пункт 1.3 вилучено

(згідно з наказом Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232,
 у зв'язку з цим пункти 1.4 - 1.10 вважати відповідно пунктами 1.3 - 1.9)

1.3. При неможливості призначення суб'єктом господарювання працівника з нагляду його обов'язки може виконувати ІТП по нагляду іншого підприємства або організації, яке має в своєму штаті кваліфікованих, навчених та атестованих в установленому порядку ІТП по нагляду, які здатні забезпечити належний технічний нагляд за вантажопідіймальними кранами власника. Порядок призначення, умови виконання обов'язків цим працівником та його взаємовідносини з обслуговуючим персоналом та посадовими особами власника визначаються договором, укладеним власником вантажопідіймальних кранів з зазначеним підприємством або організацією.

1.4. ІТП по нагляду підпорядковується головному інженеру або заступнику керівника з охорони праці підприємства або організації.

1.5. На ІТП по нагляду не можуть бути покладені обов'язки працівників, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані, або працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

1.6. ІТП по нагляду здійснює також нагляд за безпечною експлуатацією знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, які використовуються при роботі вантажопідіймальних кранів, підкранових колій та колисок для підіймання людей.

1.7. ІТП по нагляду працює за планом, затвердженим посадовою особою, в підпорядкованості якої він знаходиться. Період часу, на який повинен складатися план роботи ІТП по нагляду (місячний, квартальний, план на рік), встановлюється власником вантажопідіймальних кранів з урахуванням забезпечення виконання вимог НД з експлуатації вантажопідіймальних кранів.

1.8. Під час відпустки, відрядження, хвороби та в інших випадках відсутності ІТП по нагляду, виконання його обов'язків покладається на іншого працівника, який пройшов перевірку знань Правил та має відповідне посвідчення.

1.9. Пункт 1.9 вилучено

(згідно з наказом Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2. ОБОВ'ЯЗКИ ІТП ПО НАГЛЯДУ ЗА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИМИ КРАНАМИ

2.1. ІТП по нагляду в своїй роботі зобов'язаний керуватися діючими Правилами, Правилами будови електроустановок, Правилами устройства электроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное). Энергоатомиздат, 1987 г." (зі змінами) (далі - ПУЕ), ПБЕЕС, Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017 (далі - ПТЕ), Методичними вказівками Держгірпромнагляду, іншими НД, які регламентують безпеку при експлуатації вантажопідіймальних кранів та даною Інструкцією.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2.2. ІТП по нагляду зобов'язаний:

2.2.1. Здійснювати нагляд за технічним станом та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, колисок для підіймання людей, підкранових колій шляхом проведення періодичних обстежень відповідно до затвердженого власником графіка (плану роботи).

При цьому він повинен вживати заходи по попередженню роботи з порушенням правил безпеки, звертаючи особливу увагу на дотримання правил виконання робіт, зокрема на:

- наявність графічних зображень безпечних способів стропування вантажів та виконання їх при проведенні робіт кранами;

- дотримання правильних способів роботи та умов особистої безпеки стропальників;

- дотримання відповідних габаритів при укладанні вантажів;

- правильність установки самохідних кранів для їх роботи;

- правильність проведення робіт за нарядами-допусками на надземних рейкових коліях; поблизу ліній електропередачі; ремонтних роботах на мостових та консольних пересувних кранах.

2.2.2. Проводити технічні огляди вантажопідіймальних кранів та видавати дозволи на їх експлуатацію у випадках, передбачених Правилами, а також вести облік та проводити технічний огляд вантажопідіймальних кранів, що не підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду та колисок для підіймання людей.

(підпункт 2.2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2.2.3. Перевіряти дотримання встановленого Правилами порядку допуску робітників до керування та обслуговування вантажопідіймальних кранів, призначення осіб, відповідальних за утримання кранів в справному стані та безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами, брати участь в комісіях з атестації та періодичній перевірці знань у відповідальних за утримання кранів в справному стані, безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами, обслуговуючого та ремонтного персоналу.

2.2.4. Контролювати наявність інструкцій у обслуговуючого персоналу та осіб, відповідальних за утримання кранів в справному стані та безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами.

2.2.5. Контролювати виконання приписів територіальних органів Держгірпромнагляду, а також виконання графіків періодичних оглядів, технічних обслуговувань та ремонтів вантажопідіймальних кранів та кранових колій, дотримання термінів оглядів знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, колисок для підіймання людей, коли ці обов'язки не покладені на інших осіб.

(підпункт 2.2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2.2.6. Брати участь при обстеженнях підприємств, які експлуатують вантажопідіймальні крани, що проводяться територіальними органами Держгірпромнагляду.

(підпункт 2.2.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2.3. При виявленні несправностей, а також порушень Правил безпеки при роботі вантажопідіймальних кранів та їх обслуговуванні ІТП по нагляду повинен вжити заходів щодо усунення виявлених несправностей або порушень.

Вантажопідіймальний кран не повинен допускатися до роботи при:

2.3.1. Обслуговуванні його неатестованими кранівниками, стропальниками, а також, якщо не призначені особи, відповідальні за утримання крана в справному стані або безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами.

2.3.2. Закінченні строку технічного огляду або нормативного строку служби крана.

2.3.3. Невиконанні приписів територіальних органів Держгірпромнагляду.

(підпункт 2.3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2.3.4. Виявленні численних несправностей, які свідчать про відсутність нагляду за технічним станом кранів.

2.3.5. Наявності тріщин в розрахункових вузлах вантажопідіймальних кранів.

2.3.6. Недопустимому зносі гаків, канатів та ланцюгів.

2.3.7. Несправності механізмів підіймання вантажу, зміни вильоту стріли вантажопідіймального крана.

2.3.8. Несправності гальм механізмів вантажопідіймального крана.

2.3.9. Несправності приладів та пристроїв безпеки (обмежувачів вантажопідіймальності, висоти підіймання гака, механізмів пересування, блокувальних пристроїв, сигнальних пристроїв - тощо) вантажопідіймальних кранів.

2.3.10. Несправності кранової колії.

2.3.11. Виявленні інших несправностей та порушень вимог Правил безпеки, які загрожують безпечній роботі людей.

3. ПРАВА ІТП ПО НАГЛЯДУ ЗА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИМИ КРАНАМИ

3.1. ІТП по нагляду має право:

3.1.1. В будь-який час відповідно до встановленого власником порядку відвідувати дільниці, де експлуатуються вантажопідіймальні крани, перевіряти їх стан, умови експлуатації, дотримання Правил безпеки відповідальними особами та обслуговуючим персоналом.

3.1.2. Вживати заходів щодо припинення експлуатації вантажопідіймальних кранів за наявності несправностей, які можуть призвести до аварії або травмування людей.

(підпункт 3.1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

3.1.3. Вимагати від осіб, відповідальних за утримання кранів в справному стані та безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів, пред'явлення (для перевірки) документів з питань, пов'язаних з безпечною та безаварійною роботою вантажопідіймальних кранів.

3.1.4. Ставити питання перед керівництвом підприємства (організації) про відсторонення від обслуговування кранів ненавчених та неатестованих робітників та відповідальних осіб і притягнення до відповідальності тих, хто порушує Правила та інструкції безпеки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІТП ПО НАГЛЯДУ ЗА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИМИ КРАНАМИ

4.1. Працівник, який здійснює відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та машин, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

(пункт 4.1 у редакції наказу Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

____________ 

Опрос