Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое трехстороннее индивидуальное соглашение [относительно подготовки студентов для таможенных органов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000
Утратил силу

ТИПОВА ТРЬОХСТОРОННЯ ІНДИВІДУАЛЬНА
УГОДА N___________

Студент_________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
Митна установа__________________________________________________,
           (назва митної установи)
 
в особі__________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я по батькові)
 
_________________________________________________________________
 
та Учбовий заклад_______________________________________________,
          (назва учбового закладу)
 
в особі__________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
________________________________________________________________,
 
уклали цю угоду про підготовку студента ________________________,
 
_____курсу________________за спеціальністю_______________________
     (форма навчання)
 
_________________________________________________________________
 
та його (її) роботу після навчання в_____________________________
 
_________________________________________________________________
           (назва митної установи)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця угода відповідним протоколом може бути змінена або розірвана за погодженням сторін, що брали участь у її складанні, а також з ініціативи студента чи установи у випадках, передбачених чинним законодавством.

1.2. Одностороння відмова від виконання умов угоди недопустима, за винятком випадків, передбачених законодавством.

1.3. За невиконання окремих умов угоди або її розірвання у випадках, не передбачених п.4.1, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством. Суперечки, що виникають між сторонами, розв'язуються відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

1.4. Ця угода набирає чинності з моменту підписання її сторонами та діє до "___"_______________199__ р.

1.5. Угода складається в чотирьох екземплярах та зберігається у кожної із сторін та в Державному митному комітеті України (надалі - ДМКУ).

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА

   Я,_________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
   зобов'язуюсь:
 
   2.1.1. Сумлінно вивчати дисципліни, передбачені навчальним
планом.
   2.1.2. Оволодіти знаннями та навичками, необхідними для
службових обов'язків відповідно до вимог кваліфікаційної характе-
ристики спеціаліста____________________________________________,
             (назва спеціальності, спеціалізації)
а також вивчити необхідні спецкурси, за подальшим погодженням
митної установи з учбовим закладом.
   2.1.3. Відпрацювати після закінчення учбового закладу в ____
__________________________або в  іншій  митній установі згідно
 (назва митної установи)
 
 розподілу  ДМКУ, _____________________________________________.
             (зазначення строку роботи)
   2.1.4. Прибути в митну установу не пізніше місячного терміну
після закінчення навчального закладу. В разі призову на військову
службу в місячний термін повідомити про це митну установу та при-
бути на роботу після закінчення служби у встановлений законо-
давством строк.
   2.1.5. Пройти протягом 2-х місяців стажування за індивіду-
альним планом на робочому місці_________________________________.
   2.1.6. Повернути всі грошові витрати митній установі (в т.ч.
за обмундирування) у випадку:
   а) відрахування з складу студентів за академзаборгованість
та порушення дисципліни;
   б) не прибуття на роботу згідно з п. 2.1.4 або відмову працю-
вати чи продовжувати навчання без поважних причин.
 
   2.1.7. _____________________________________________________

2.2. ОБОВ'ЯЗКИ МИТНОЇ УСТАНОВИ

   ____________________________________________________________
           (назва митної установи)
   зобов'язується:
   2.2.1. При успішному навчанні студента______________________
                      (прізвище, ініціали)
виплачувати йому (їй) щомісячно доплату до стипендії, яку вста-
новлюватиме ДМКУ.
   2.2.2. Забезпечити студента митним обмундируванням згідно із
встановленими нормами.
   2.2.3. Організувати виробничу, переддипломну практику у від-
повідності до навчального плану за спеціальністю, у т. ч. на штат-
них, оплачуваних посадах, де ознайомити студента з місцем і ха-
рактером майбутньої роботи.
   2.2.4. Надати випускнику денної форми навчання______________
                          (прізвище,
                          ініціали)
по закінченню навчання посаду____________________________________
з наступною атестацією після стажування протягом 2-х місяців.
   2.2.5. Забезпечувати випускника денної форми навчання житло-
вою площею згідно з чинним законодавством.
   2.2.6. Надати студенту заочної форми навчання_______________
                         (прізвище,
                          ініціали)
на старших курсах роботу за спеціальністю.

2.3. ОБОВ'ЯЗКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

   ____________________________________________________________
          (назва навчального закладу)
зобов'язується:
   2.3.1. Забезпечити необхідні умови студенту для набуття від-
повідних знань, умінь, навиків, визначених кваліфікаційною харак-
теристикою спеціаліста та цією угодою, шляхом вдосконалення нав-
чального процесу з урахуванням перспектив розвитку технічних за-
собів контролю та організації митної служби.
   2.3.2. Погодити з митною установою тему дипломної роботи
(проекту), а також за вимогою митної установи і тематику курсових
робіт (проектів) студента____________________________.
              (прізвище, ініціали)
   2.3.3. В тижневий термін інформувати митну установу про ус-
пішність студента за результатами кожної екзаменаційної сесії.
   2.3.4. Повідомляти ДМКУ про відрахування студентів-митників
з учбового закладу або перевід їх на іншу спеціальність чи в ін-
ший учбовий заклад в період підготовки даного рішення.

3. АДРЕСИ СТОРІН

   3.1. Студент_______________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
19___ р. народження, що проживає за адресою______________________
 
_________________________________________________________________
 
паспорт, серія____________, номер___________, виданий____________
 
_________________________________________________________________
    (дата видачі, назва відділення міліції, який видав)
 
   3.2. Навчальний заклад.
   Поштова адреса:_____________________________________________
 
________________________________________________________________,
 
номери телефонів:_______________________________________________,
 
Розрахунковий рахунок, МФО_______________________________________
 
_________________________________________________________________
         (назва банку, його відділення)
 
 
   3.3. Митна установа.
 
   Поштова адреса:_____________________________________________
 
________________________________________________________________,
 
номери телефонів:_______________________________________________,
 
Розрахунковий рахунок, МФО_______________________________________
 
_________________________________________________________________
         (назва банку, його відділення)
 
 
   СТУДЕНТ_____________________  _________________
         (підпис)        (дата)
 
 
   МИТНА УСТАНОВА
   Керівник____________________  _________________
         (підпис)        (дата)
 
   Головний бухгалтер________________  ________________
              (підпис)       (дата)
 
 
        М. П.
 
 
 
   НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
 
   Керівник____________________  _________________
         (підпис)        (дата)
 
 
        М. П.
 

 

 

 

 

*************************
* Кутовий реєстраційний     *
* штамп митниці                   *
*************************

Додаток N 2
до Порядку перерахування  та виплати доплат до стипендії студентам, з якими укладені індивідуальні угоди про підготовку на стаціонарі у вищих навчальних закладах України 

Опрос