Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой бизнес-план

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000
Утратил силу

Бізнес-план

Розділ 1. Юридичний статус підприємства

1. Повна і скорочена назви _________________________________
__________________________________________________________

2. Код за ЗКПО ____________________________________________

3. Юридична адреса__________________________________________
___________________________________________________________

4. Номер та дата реєстрації підприємства ________________________
_____________________________________________________________

(для юридичних осіб)

5. Повна назва та юридична адреса об'єднання (асоціації, концерну, корпорації і т. ін.), до складу якого входить підприємство _____________________________

6. Форма власності ______________________________________________ 

7. Перелік засновників з визначенням їх частки у статутному капіталі ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Обгрунтування запропонованої організаційно-правової форми та перспектив її подальшої зміни

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Розділ 2. Стисла історична довідка діяльності підприємства

1. Спеціалізація діяльності підприємства

(Перелік основних видів продукції (послуг) підприємства за номенклатурою)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Характеристика обсягів виробництва підприємства (табл. 2.1) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Загальні висновки щодо поточного стану підприємства
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Опис земельної ділянки та виробничих площ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Розділ 3. Характеристика продукції (послуг), що вироблюються
(пропонується вироблювати) підприємством та ринків
збуту

1. Опис основних видів продукції (послуг), що виробляються підприємством та пропозиції щодо раціоналізації структури її випуску (табл. 3.1)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Характеристика ринків

2.1. Історичний та сучасний поділ ринку збуту та перспективи його зміни

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2.2. Реалізація продукції (послуг) підприємства за ринками збуту та пропозиції щодо оптимізації системи продажу (табл. 3.2)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Пропозиції щодо організації післяреалізаційного сервісного обслуговування (стосовно технічної продукції)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Розділ 4. Характеристика конкурентного середовища

1. Характеристика конкурентів (табл. 4.1) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Особливості вироблюваної продукції підприємством та пропозиції щодо підвищення її конкурентоспроможності

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Розділ 5. План маркетингової діяльності

1. Перелік і характеристика наявних на підприємстві маркетингових служб (служб збуту) ____________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Характеристика існуючих каналів збуту продукції (послуг) підприємства та пропозиції щодо вдосконалення збуту (табл. 5.1) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Характеристика постачання на підприємство сировини та пропозиції (табл. 5.2) 
_____________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Розділ 6. План виробничої діяльності підприємства

1. Опис виробничого процесу та пропозиції щодо його вдосконалення
 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

2. Характеристика існуючих машин і обладнання та пропозиції щодо їх оновлення (табл. 6.1) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Розділ 7. Організаційний план

1. Опис існуючої організаційної структури та пропозиції щодо її зміни

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Характеристика якісного і кількісного складу працюючих на підприємстві та пропозиції щодо зміни чисельності працюючих (табл. 7.1, 7.2) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Розподіл заробітної плати і премій та пропозиції щодо зміни системи оплати праці (табл.7.3)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Розділ 8. Охорона навколишнього середовища

1. Існуючі природоохоронні проблеми на підприємстві та пропозиції щодо їх вирішення

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Розділ 9. Фінансовий план та програма інвестицій

1. Баланс підприємства за звітний рік

2. Звіт підприємства про фінансові результати та їх використання за звітний рік

3. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства за звітний рік

4. Розмір та обгрунтування інвестиційних вкладень покупця у підприємство (табл. 9.1) 

5. Прогнозні фінансові показники підприємства (табл. 9.2, 9.3) 

Розділ 10. Аналіз можливих ризиків та страхування

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
Висновки
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Таблиця 2.1

Основні техніко-економічні показники діяльності
підприємства за звітний рік

 
****************************************************************
* Показники       *Одиниці   * За звітний рік     *
*            *вимірювання *            *
****************************************************************
* 1. Реалізація продукції*      *            *
*  (послуг)      *      *            *
* 2. Основні фонди    *      *            *
* 3. Оборотні фонди   *      *            *
* 4. Рентабельність   *      *            *
* 5. Чисельність     *      *            *
*  працюючих      *      *            *
****************************************************************

Таблиця 3.1

Показники виробництва основних видів продукції
за звітний рік та на перспективу

*******************************************************************************
* Найменування*Обсяг випуску*Частка в загальному * Оптова ціна *  Витрати  *
* продукції  *(нат.од.)  *обсязі вироблюваної * (тис.крб.) *  (тис.крб.) *
* (послуг)  *       *продукції (відсотки)*       *       *
*       *****************************************************************
*       *факт.*прогноз*факт.*прогноз    *факт.*прогноз*факт.*прогноз *
*******************************************************************************

Таблиця 3.2

Реалізація продукції за звітний рік та прогноз на перспективу
залежно від ринків збуту (натуральні одиниці)

***************************************************************************************
* Найменування*            Обсяги реалізації                *
* продукції  *                                    *
* (послуг)  *                                    *
*       *************************************************************************
*       *На місцевому ринку*  В області *В межах України*Поза межами України *
*       *************************************************************************
*       *факт.* прогноз  *факт.*прогноз *факт. *прогноз * факт. * прогноз   *
***************************************************************************************

Таблиця 4.1

Характеристика кількісних та якісних показників продукції
(послуг) основних конкурентів

*****************************************************************
* Підприємства галузі,   * Найменування *Переваги продукції  *
* що виробляють аналогічну * продукції  *конкурентів     *
* продукцію (послуги)   *       *           *
*****************************************************************

Таблиця 5.1

Існуючі канали збуту продукції (послуг)
підприємства та у перспективі

*****************************************************************
* Перелік каналів       *Кількість реалізованої продукції*
* збуту            **********************************
*               * За звітний рік  * Прогноз  *
*****************************************************************
* 1. Відповідні торговельні  *          *      *
*  організації        *          *      *
* 2. Власні фірмові магазини  *          *      *
* 3. Власні відділи у державних*          *      *
*  магазинах         *          *      *
* 4. Підприємства       *          *      *
* 5. Закордонний ринок     *          *      *
* 6. Інше           *          *      *
*****************************************************************

Таблиця 5.2

Існуючі канали постачання сировини на
підприємство та у перспективі

******************************************************************
*Перелік постачальників*Обсяг сировини,*Якість  *Можливості   *
*за регіонами     *що надходить  *сировини *заміни сировини*
****************************************     *        *
*існуючі*на перспективу*факт. *прогноз *     *        *
******************************************************************

Таблиця 6.1

Перелік та характеристика за терміном служби
головних машин і обладнання та пропозиції

************************************************************************
*Групи   *Наявна  * Термін служби    *Кількість обладнання, що *
*обладнання*кількість************************необхідно встановити   *
*     *     *1/3*2/3*1/2*1*більше 1*             *
*     *     * нормативного    *             *
************************************************************************

Таблиця 7.1

Чисельність робітників і службовців та пропозиції покупця
щодо реструктуризації персоналу

*****************************************************************************
*   Кількість працівників на підприємстві (чол.)             *
*****************************************************************************
*  Всього  *            в тому числі            *
*****************************************************************************
*факт.*прогноз * інженерно-технічного персоналу*адміністративного персоналу *
*   *    **************************************************************
*   *    * факт.  прогноз        * факт.  прогноз     *
*****************************************************************************

Таблиця 7.2

Розподіл робітників та службовців
за освітним та віковим показниками

*****************************************************************
* Показники *     Освіта      *     Вік      *
*      *****************************************************
*      *серед.*серед.*незак.*вища *до *31-40*41-50*понад  *
*      *   *спец. *вища *   *30 *   *   *50 років*
*****************************************************************

Таблиця 7.3

Середня заробітна плата
окремих категорій працівників

*****************************************************************
*    Категорія     *Середня *Середня * Прогноз    *
*    працівників    *заробітна*величина * заробітної   *
*             *плата  *надбавок * плати     *
*****************************************************************
* 1. Керівний персонал   *     *     *        *
* 2. Управлінський персонал*     *     *        *
* 3. Виробничий персонал  *     *     *        *
*             *     *     *        *
*****************************************************************

Таблиця 9.1

Програма інвестиційних вкладень

****************************************************************
*Заплановані *Необхідні кошти  *Джерела отримання * Термін *
*заходи   *********************         *     *
*      *Од.виміру*Кількість*         *     *
*      *     *     *         *     *
****************************************************************

Таблиця 9.2

Прогнозний баланс підприємства на 3 роки

*****************************************************************
* Показники              *  Роки         *
*****************************************************************
* 1. Основні засоби          *             *
* 2. Товарно-матеріальні запаси    *             *
* 3. Виплати по дебіторській     *             *
*  заборгованості          *             *
* 4. Каса               *             *
*****************************************************************
*  Всього              *             *
*****************************************************************
* 5. Кредиторська заборгованість   *             *
*  по основних операціях і     *             *
*  нарахування           *             *
* 6. Кредиторська заборгованість   *             *
*  по оподаткуванню         *             *
* 7. Інше фінансування        *             *
* 8. Резерв по прибутках і збитках  *             *
*****************************************************************

Таблиця 9.3

Прогноз прибутку та збитку (на три роки)

*****************************************************************
*       Показники        *     Роки      *
*****************************************************************
* 1. Виручка (валовий доход)     *             *
*  від реалізованої продукції    *             *
* 2. Собівартість реалізованої    *             *
*  продукції            *             *
* 3. Валовий прибуток         *             *
* 4. Витрати на утримання персоналу  *             *
*  та інші видатки         *             *
* 5. Податок             *             *
* 6. Прибуток після оподаткування   *             *
*  (чистий прибуток)        *             *
*****************************************************************

____________ 

Опрос