Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая форма контракта с работником

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
З ПРАЦІВНИКОМ*

     Місто ______________             "___" __________ 199_ р.

     Підприємство, установа, організація (громадянин) __________________

________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації або прізвище,ім'я, по батькові громадянина-підприємця)

в особі власника або уповноваженого ним органу _________________
                                                                                          (посада)

______________________________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)

іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин _____________

________________________________________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)

іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей контракт

про таке:

     Працівник _________________________________________________
                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

приймається (наймається) на роботу ________________________________

________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу підприємства, установи,

________________________________________________________________
організації: цех, відділ, лабораторія тощо)

за професією (посадою)** ______________________________________
                                            (повне найменування професії, посади)

кваліфікацією __________________________________________________
                          (розряд, кваліфікаційна категорія)

 _____________________
   * Ця Типова форма не поширюється на керівників підприємств державної форми власності.

 ** Запис робиться відповідно до Класифікатора професій і посад, тарифно-кваліфікаційних довідників професій,  кваліфікаційних довідників посад.

      Працівнику (не) встановлюється строк випробування

                 ----------------------
                 (непотрібне викреслити)

________________________________________________________________
           (тривалість строку випробування)

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.

2. Терміном "сторони" в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.

Обов'язки сторін

3. За цим контрактом працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

4. Працівник зобов'язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. Роботодавець зобов'язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнанню робочого місця, підготовки та підвищенню кваліфікації працівника та забезпеченню інших умов праці тощо):

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Обов'язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Робочий час

7. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):

_________________________________________________________________

(вказати необхідне)

Оплата праці та соціально-побутове
забезпечення працівника

9. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, працівнику встановлюється:

посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка)

у розмірі ______________ на місяць або у розмірі _______________

за 1 годину роботи;

надбавка (доплата та інші виплати) ________________________________ 

______________________________________________________________
(вказати види доплат, надбавок тощо)

у розмірі ______________(у % до тарифної ставки, посадового окладу).

10. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація ___________________________________ 

________________________________________________________________

(вказати вид, розмір)

    11. Працівнику  надається  щорічна   оплачувана   відпустка тривалістю:

           основна ________________днів,

           додаткова ______________днів.

 
   До  щорічної  відпустки  виплачується  матеріальна допомога урозмірі

 ________________________________________________________

    12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:

_______________________________________________________________
   (за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок

________________________________________________________________
                      коштів роботодавця)

Відповідальність сторін, вирішення спорів

13. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

14. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

15. Інші умови: ____________________________________________  (за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 170).

Зміни, припинення та розірвання
контракту

16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

17. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;

(підпункт "г" пункту 17 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства праці України від 12.04.95 р. N 20)

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

19. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, в тому числі розірвання контракту працівником - з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених цим контрактом або роботодавцем - з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства праці України від 12.04.95 р. N 20)

20. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

21. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

Термін дії та інші умови контракту

22. Строк дії контракту з _________________ до _____________ Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або ______________________________.

23. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

25. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту:
__________________________________________________________
(вказується перелік додатків, якщо вони є)

__________________________________________________________

26. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Адреси сторін

27. Відомості про роботодавця:

Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця
 _______________________________________________________________

Адреса ____________________________________________________

Розрахунковий рахунок N (N свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в
 ________________________________________________________________

28. Відомості про працівника:
 
Домашня адреса: ____________________________________________

Домашній телефон: __________________________________________

Службовий телефон :_________________________________________

Паспорт: серія ________________N ___________________________

виданий "  "_____________19_ р. _______________________________
                                                                     (вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг
____________________________________________________________
(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

  РОБОТОДАВЕЦЬ  

    ПРАЦІВНИК  

___________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)  

 _____________________________
(підпис, прізвище, по батькові, підпис)                      

 "  " ____________ 19__ р.  

"  " ____________ 19__ р.  

                              М. П.

____________ 

Опрос