Идет загрузка документа (160 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой план размещения акций акционерного общества, созданного путем корпоратизации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000

ЗАТВЕРДЖУЮ 

_________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації) 

_______________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 200_ рік

М. П. 

ТИПОВИЙ ПЛАН
розміщення акцій
акціонерного товариства, яке створено шляхом корпоратизації

(У додатку слова "статутний фонд" і "відкрите акціонерне товариство" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "статутний капітал" та "акціонерне товариство" у відповідних відмінках та числах, а абревіатуру "ВАТ" замінено на абревіатуру "АТ" згідно з наказом Фонду державного майна України від 27 квітня 2009 року N 629)

(У тексті додатка слова "орган, уповноважений управляти державним майном" та "орган, уповноважений управляти державним майном підприємства" у всіх відмінках замінено словами "уповноважений орган управління, який здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про приватизацію" у відповідних відмінках згідно з наказом Фонду державного майна України від 10 квітня 2012 року N 482)

Розділ I. Реквізити акціонерного товариства

1. Повна та скорочена назва
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ 

  

  

  

  

  

  

  

  


Код за ЗКГНГ 

  

  

  

  

  

  

  

  


Код за КОАТУУ території, на якій розташовано об'єкт 

  

  

  

  

  

  

  

  


Код за КФВ 

  

  

  

  

  

  

  

  


2. Назва підприємства, на базі якого створено АТ

__________________________________________________________________

3. Місцезнаходження об'єкта

__________________________________________________________________

4. Номери поточних рахунків, найменування і реквізити банківських установ, які обслуговують акціонерне товариство

__________________________________________________________________

5. Номер і дата державної реєстрації акціонерного товариства

__________________________________________________________________

6. Підстава для корпоратизації об'єкта (наказ або інший розпорядчий документ відповідного уповноваженого органу управління, який здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про приватизацію)

__________________________________________________________________

7. Класифікація об'єкта за групою

__________________________________________________________________

Розділ II. Характеристика господарської діяльності акціонерного товариства

1. Кадровий потенціал та фінансовий стан підприємства

N
з/п 

Назва показника 

Одиниця виміру 

За станом на початок двох попередніх років 

За станом на початок поточного року 

На останню звітну дату 

_ рік 

_ рік 

____ рік 

____ рік 

Чисельність працюючих 

чол. 

  

  

  

  

Первісна вартість основних засобів, усього: 

тис. грн. 

  

  

  

  

2.1 

у т. ч. виробничого призначення 

тис. грн. 

  

  

  

  

Залишкова вартість основних засобів, усього: 

тис. грн. 

  

  

  

  

3.1 

у т. ч. виробничого призначення 

тис. грн. 

  

  

  

  

Амортизація основних засобів

  

  

  

  

Балансовий прибуток (якщо збиток, - писати зі знаком "-"): 

тис. грн. 

  

  

  

  

5.1 

Ефективність роботи: 

  

  

  

  

  

5.1.1 

рентабельність виробництва 

  

  

  

  

5.1.2 

продуктивність праці 

грн. 

  

  

  

  

5.1.3 

поточна ліквідність 

  

  

  

  

  

Дебіторська заборгованість, усього 

тис. грн. 

  

  

  

  

Кредиторська заборгованість, усього 

тис. грн. 

  

  

  

  

Кредиторська заборгованість: 

  

  

  

  

  

8.1 

із заробітної плати, усього: 

тис. грн. 

  

  

  

  

8.1.1 

у т. ч. прострочена 

  

  

  

  

  

8.2 

за платежами до бюджету, усього: 

тис. грн. 

  

  

  

  

8.2.1 

у т. ч. прострочена 

  

  

  

  

  

8.3 

до державних цільових фондів, усього: 

тис. грн. 

  

  

  

  

8.3.1 

у т. ч. прострочена 

  

  

  

  

  

Обсяг виробленої продукції 

тис. грн. 

  

  

  

  

(таблиця пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
наказом Фонду державного майна України від 10.04.2012 р. N 482)

2. Основні види діяльності (за статутом)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Характеристика виробничо-господарської діяльності

Основні види товарної продукції

4. Основні ринки збуту продукції, у тому числі за межами України

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Характеристика монопольного становища на відповідних товарних ринках

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Перелік і вартість майна, переданого підприємством до статутних капіталів банків, господарських товариств, інших юридичних осіб в Україні та за її межами, у яких підприємство бере пайову участь

__________________________________________________________________

7. Акції, частки, паї, інші свідоцтва про власність, якими володіє підприємство в статутних капіталах інших юридичних осіб

8. Перелік і вартість об'єктів соціально-побутового та соціально-культурного призначення

9. Дані про межі, розмір, місце розташування земельної ділянки об'єкта приватизації, юридично закріплений статус

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
                    (інженерно-геологічні умови, рівень інженерного благоустрою території, 
                                    стан соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури; 
                                            об'єкти культурного й історичного призначення)

10. Характеристика екологічного стану підприємства

__________________________________________________________________
                                          (штрафи, сплачені за поточний рік; джерела викидів; 
                             наявність хвостосховищ, відвалів, полігонів, очисних споруд та ін.) 

Розділ III. Характеристика статутного капіталу акціонерного товариства

1. Статутний капітал акціонерного товариства, визначений за Методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України, становить _______ тис. грн.

2. Вартість майна, яке не входить до статутного капіталу акціонерного товариства, __________ тис. грн.:

2.1. Державного житлового фонду 

2.2. Об'єктів, що не підлягають приватизації 

2.3 Об'єктів, що не підлягають приватизації та що мають матеріальні носії секретної інформації (далі - МНСІ)

Примітка. Повний перелік МНСІ із зазначенням усіх даних, передбачених пунктом 2.3 Плану приватизації, складається окремим додатком, якому в разі необхідності надається у відповідності до вимог законодавства гриф обмеження доступу.

(пункт 2 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом 2.3 згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 05.02.2007 р. N 187,
 у зв'язку з цим підпункти 2.3 та 2.4 відповідно вважати підпунктами 2.4 та 2.5)

2.4. Щодо якого встановлено пільги 

2.5. Щодо якого встановлено особливий режим приватизації: 

частки (паї, акції), що належать державі в статутних капіталах підприємств

__________________________________________________________________

об'єкти незавершеного будівництва

Розділ IV. Пропозиції з реструктуризації об'єкта

(у разі потреби)

1. Порядок та вимоги щодо подальшого використання майна, яке не включене до статутного капіталу акціонерного товариства

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Вимоги щодо виконання державних зобов'язань - мобілізаційних завдань, збереження державного резерву

__________________________________________________________________

3. Структура підприємства і можливість реорганізації об'єкта та виділення з його складу структурних підрозділів у самостійні підприємства з правом юридичної особи

__________________________________________________________________
                                         (перелік організаційних, правових, технічних заходів, 
                          направлених на зміну структури підприємства, яке приватизується) 

4. Вимоги з охорони державної таємниці, збереження матеріальних носіїв секретної інформації щодо:

- збереження у акціонерному товаристві конкретних видів діяльності, пов'язаних з державною таємницею

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

- мінімального розміру частки держави в статутному капіталі акціонерного товариства, за умови закріплення якої за державою на підприємстві будуть зберігатися види діяльності, пов'язані з державною таємницею

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

- напрямків використання МНСІ, які розміщені у акціонерному товаристві (виконання державного оборонного замовлення, мобілізаційних завдань тощо)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

- укладання відповідно до статті 137 Господарського кодексу України та статті 6 Закону України "Про державну таємницю" між уповноваженим органом управління, який здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про приватизацію, та акціонерним товариством договору про передання права оперативного управління майном, що становить державну таємницю (МНСІ, які виділені на окремий баланс підприємства)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

- фінансування відповідно до статті 7 Закону України "Про державну таємницю" витрат на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

- покладання на уповноважений орган управління, який здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про приватизацію, відповідальності за здійснення заходів з охорони державної таємниці, збереження МНСІ у акціонерному товаристві

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________". 

(розділ IV доповнено пунктом 4 згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 05.02.2007 р. N 187)

Розділ V. Пропозиції комісії з корпоратизації

N
з/п 

Спосіб розміщення 

Термін розміщення 

Акції 

Частка в статутному капіталі,

поча-
ток 

закін-
чення 

кіль-
кість, штук 

вар-
тість, тис. грн. 

1* 

Закріплюється у державній власності 

  

  

  

  

  

1.1 

у т. ч. передано до холдингів  

  

  

  

  

  

Передано до холдингів 

  

  

  

  

  

Власність організації орендарів 

  

  

  

  

  

Пільговий продаж акцій  

  

  

  

  

  

4.1 

працівникам підприємства, майно якого приватизується 

  

  

  

  

  

4.2 

іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій  

  

  

  

  

  

4.3 

пункт виключено 

  

  

  

  

  

5

Продаж акцій на фондових біржах

  

  

  

  

  

5.1 

на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни

  

  

  

  

  

5.2 

на аукціоні без оголошення ціни

  

  

  

  

  

6

Продаж пакетів акцій на аукціоні (для об'єктів групи В)

  

  

  

  

  

6.1

на спеціалізованому аукціоні за гроші

  

  

  

  

  

6.2

на відкритому грошовому регіональному аукціоні

  

  

  

  

  

7**

Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

  

  

  

  

  

8** 

Пункт виключено

  

  

  

  

  

8

Продаж пакетів акцій на міжнародних фондових ринках 

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

____________
* Тільки для об'єктів групи Г.

** Щодо об'єктів групи Г передбачати продаж контрольного пакета акцій.

Додатки:

1. Копія акта на право користування землею або копія рішення відповідного органу виконавчої влади про відведення земельної ділянки.

2. Копія розрахунку земельного податку.

3. Акт оцінки вартості єдиного майнового комплексу.

4. Схема організаційної структури об'єкта приватизації.

5. Обґрунтування доцільності закріплення у державній власності пакета акцій (для об'єктів групи Г). У разі потреби визначити вимоги щодо збереження у акціонерному товаристві конкретних видів діяльності, пов'язаних з державною таємницею; мінімального розміру частки держави в статутному капіталі акціонерного товариства, за умови закріплення якої за державою в товаристві будуть зберігатися такі види діяльності; напрямків використання МНСІ, які розміщені у акціонерному товаристві (виконання державного оборонного замовлення, мобілізаційних завдань тощо).

Дата подання проекту плану засновнику ___________ 

  

Голова комісії з корпоратизації 

___________
(підпис) 

(прізвище, ініціали)
 

Члени комісії з корпоратизації: 
 
 

___________
(підпис) 

(прізвище, ініціали)
 

(розділ V із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 19.09.2005 р. N 2559,
 від 05.02.2007 р. N 187
,
 від 10.04.2012 р. N 482)

Розділ VI. План розміщення акцій

(заповнюється органом приватизації)

АТ "______________", яке є правонаступником
__________________________________________________________________
                                     (назва підприємства, на базі майна якого створено
АТ

Статутний капітал ___________ тис. грн.

Номінальна вартість акції ________ грн.

Тип акцій: прості іменні.

Кількість акцій __________ шт.

Форма випуску акцій: бездокументарна.

N
з/п 

Спосіб розміщення 

Термін розміщення 

Акції 

Частка в статутному капіталі, % 

поча-
ток 

закін-
чення 

кіль-
кість,
штук 

вар-
тість, тис. грн. 

1* 

Закріплюється у державній власності 

  

  

  

  

  

1.1 

у т. ч. передано до холдингів 

  

  

  

  

  

Передано до холдингів  

  

  

  

  

  

Власність організації орендарів 

  

  

  

  

  

Пільговий продаж акцій  

  

  

  

  

  

4.1 

працівникам підприємства, майно якого приватизується 

  

  

  

  

  

4.2 

іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій  

  

  

  

  

  

4.3 

пункт виключено 

  

  

  

  

  

5

Продаж акцій на фондових біржах

  

  

  

  

  

5.1

на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни

  

  

  

  

  

5.2

на аукціоні без оголошення ціни

  

  

  

  

  

6

Продаж пакетів акцій на аукціоні (для об'єктів групи В)

  

  

  

  

  

6.1

на спеціалізованому аукціоні за гроші

  

  

  

  

  

6.2

на відкритому грошовому регіональному аукціоні

  

  

  

  

  

7**

Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

  

  

  

  

  

8** 

Пункт виключено

  

  

  

  

  

8

Продаж пакетів акцій на міжнародних фондових ринках 

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

____________
* Тільки для об'єктів групи Г.

** Щодо об'єктів групи Г передбачати продаж контрольного пакета акцій.

Представник органу приватизації
         (посада) 

____________
(підпис) 

 
(прізвище, ініціали) 

Виконавець
         (посада) 

____________
(підпис) 

 
(прізвище, ініціали) 

  
(розділ VI із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 19.09.2005 р. N 2559,
 від 10.04.2012 р. N 482)

Опрос