Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор о подготовке специалистов с высшим образованием, квалифицированных рабочих и их трудоустройстве (прямой)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000
Утратил силу

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
підприємства з студентом (учнем) і навчальним закладом (цільовий)

N_____________              "__" ___________ 199_ р.
 
_________________________________________________________________
        (найменування підприємства, його
 
_________________________________________________________________
            підпорядкованість)
 
в особі директора _______________________________________________
                (прізвище та ініціали)
 
студент (учень) _________________________________________________
                  (прізвище, ім'я,
 
_________________________________________________________________
             по батькові)
 
та ______________________________________________________________
        (найменування навчального закладу,
 
_________________________________________________________________
           його підпорядкованість)
 
в особі ректора _________________________________________________
                (прізвище, ініціали)
 
уклали договір про підготовку студента (учня) ____________________
 
курсу, факультету (відділення) __________________________________
 
_________________________________________________________________
 
____________________________ за спеціальністю (професією) _______
 (прізвище та ініціали)
_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
і спеціалізацією ________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
для роботи на ___________________________________________________
                 (найменування
_________________________________________________________________
             підприємства)
 
   1. Підприємство зобов'язується:
   1.1. З "___" _________________ 19__ р. виплачувати студенту
 
(учню) ___________________________________________, який встигає,
         (прізвище та ініціали)
щомісячну стипендію (доплату) в розмірі __________________ карбо-
 
ванців до закінчення 19___ / 19___ навчального року тощо.
 
   1.2. Надати студенту (учню) ________________________________
                    (прізвище та ініціали)
цільову позику в розмірі ___________________ карбованців, а також
 
 
такі види послуг: _______________________________________________
              (санаторно-курортне, спортивно-
_________________________________________________________________
         оздоровче обслуговування тощо)
 
   Забезпечити погашення банківського грошового кредиту та
плату процентів за кредит, виданого студенту (учню) _____________
                          (прізвище та
 
___________________ , починаючи з першого року його роботи на
  ініціали)
підприємстві.
   1.3. Організувати якісне проведення практики студента (учня)
згідно з навчальними планами.
   1.4. Надати  випускнику  роботу  у  відповідності  з
спеціальністю (професією) і рівнем кваліфікації з окладом _______
карбованців.
   1.5. Забезпечити випускника згідно з Житловим кодексом Ук-
раїни __________________________________________________________
         (вид жилої площі, що надається)
   1.6. Компенсувати витрати випускника, пов'язані з переїздом
його (і членів сім'ї) на роботу на підприємство.
   1.7. Перерахувати навчальному закладу кошти на підготовку
фахівців з вищою освітою (кваліфікованого робітника) в розмірі
___________________ карбованців.
   В рахунок цих коштів можуть передаватися навчальному зак-
ладу устаткування, обчислювальна техніка, прилади,  матеріали
тощо ____________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
   2. Студент (учень) зобов'язується:
   2.1. Оволодіти всіма видами професійної діяльності, передба-
ченої відповідною  кваліфікаційною характеристикою спеціаліста
(робітника) за спеціальністю ____________________________________
                     (найменування
_________________________________________________________________
             спеціальності
_________________________________________________________________
            і спеціалізації)
а також вивчити необхідні спеціальні курси, визначені цим догово-
ром:
   2.1.1. ____________________________________________________;
 
   2.1.2. ____________________________________________________;
 
   2.1.3. ____________________________________________________.
          (найменування спецкурсів)
 
   2.2. Погодити з підприємством теми дипломного проекту, а та-
кож, на вимогу підприємства, курсових проектів (робіт).
   2.3. Прибути після закінчення навчального закладу на роботу
на підприємство "__" __________________ 199_ р. і відпрацювати
___________________ років.
 
   3. Навчальний заклад зобов'язується:
   3.1. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку
спеціаліста з вищою освітою (кваліфікованого робітника) згідно з
навчальними планами та програмами, погодженими з підприємством, і
вимогами кваліфікаційних характеристик спеціаліста (робітника).
   3.2. Надавати випускнику необхідну методичну допомогу у
підвищенні кваліфікації в період адаптації на підприємстві.
 
   4. Заключні положення
   4.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом
підписання додаткових угод.
   4.2. Цей договір припиняється:
   4.2.1. Після закінчення строку дії;
   4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом).
   4.3. У  випадку розірвання договору ініціативна сторона
сповіщає другу сторону офіційним листом (заявою) не пізніше ніж
за 3 місяці до закінчення строку, який пропонує одна із сторін.
   4.4. Всі спори, які можуть виникати між сторонами, вирішу-
ються у судовому порядку.
   4.5. Договір набуває чинності з моменту підписання всіма
сторонами і діє до "__" ____________________ 199_ р.
   4.6. Договір складений у 3-х примірниках. Перший з них
зберігається на підприємстві, другий - у студента, третій - у
навчальному закладі.
 
   5. Юридичні адреси сторін:
   5.1. Підприємства __________________________________________
                   (поштовий індекс,
_________________________________________________________________
           адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок N _________________________________________
 
в _______________________________________________________________
 
   5.2. Студента (учня): ______________________________________
                    (місце постійного
________________________________________________________________,
   проживання: поштовий індекс, адреса, номер телефону)
 
паспорт _________________________________________________________
          (серія, номер, дата видачі,
_________________________________________________________________
             ким виданий)
   5.3. Навчального закладу: __________________________________
                     (поштовий індекс,
_________________________________________________________________
           адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок N _________________________________________
 
в _______________________________________________________________
 
 
Директор підприємства           Студент (учень)
______________________           ______________________
   (підпис)                  (підпис)
 
Головний бухгалтер
______________________
   (підпис)
 
   М.П.
            Ректор (директор)
            _________________
               (підпис)
 
            Головний бухгалтер
            __________________
               (підпис)
 
                   М.П.
 
Примітка. В договір можуть бути внесені й інші зобов'язання
     сторін.
								
		
							
Опрос