Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор предприятия со студентом (учеником) и учебным заведением (целевой)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000
Утратил силу

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про підготовку спеціалістів з вищою освітою, кваліфікованих робітників та їх працевлаштування (прямий)

N_____________              "__" ___________ 199_ р.
 
_________________________________________________________________
        (найменування навчального закладу,
 
_________________________________________________________________
           його підпорядкованість)
(далі - навчальний заклад) в особі_______________________________
 
_________________________________________________________________
         (посада, прізвище та ініціали)
 
який діє на підставі статуту навчального закладу, і _____________
 
_________________________________________________________________
    (найменування підприємства, його підпорядкованість)
 
_________________________________________________________________
 
(далі - підприємство) в особі____________________________________
 
_________________________________________________________________
         (посада, прізвище та ініціали)
 
_______________ уклали цей договір на підготовку ________________
 
спеціалістів з вищою освітою ( кваліфікованих робітників).
 
   1. Навчальний заклад зобов'язується:
   1.1. Підготувати і направити на роботу випускників по роках
відповідно
 
**************************************************************
спеціальність (професія) *19_ р.*19_ р.*19_ р.*19_ р.*19_ р.
**************************************************************
 
**************************************************************
   ВСЬОГО
 
   1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку
спеціалістів з вищою освітою (кваліфікованих робітників) згідно з
навчальними планами та програмами і вимогами кваліфікаційних ха-
рактеристик фахівця.
   1.3. Забезпечити вивчення студентами (учнями) установлених
на підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використан-
ня сировини, матеріалів та інструментів, правил внутрішнього роз-
порядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії
працівника.
 
   2. Підприємство зобов'язується:
 
   2.1. Перерахувати навчальному закладу кошти на підготовку
спеціалістів з  вищою  освітою (кваліфікованих робітників) в
розмірі _______________ карбованців. В рахунок цих коштів можуть
передаватись навчальному  закладу  устаткування, обчислювальна
техніка, прилади, матеріали тощо ________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
   2.2. Забезпечити  якісне  проведення  практики студентів
(учнів) згідно з навчальними планами.
   2.3. Виплачувати кошти за виконані роботи під час практики
учням (студентам) за діючими нормативами, розцінками, ставками
(окладами) в  повному  обсязі з урахуванням установлених на
підприємстві коефіцієнтів, доплат, надбавок до заробітної плати.
   2.4. Не допускати використання учнів (студентів) на роботах
під час практики, не пов'язаних з їх майбутньою професією.
   2.5. Надати випускникам роботу за спеціальністю (професією)
і кваліфікацією, забезпечити їх належними житлово-побутовими умо-
вами згідно з Житловим кодексом України.
   2.6. Направляти на навчання до вищого навчального закладу
молодь, яка працює на підприємстві, випускників середніх загаль-
ноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ згідно з діючими
умовами прийому до вищих навчальних закладів.
   2.7. Компенсувати випускникам витрати, пов'язані з переїздом
їх (і членів сім'ї) до місця призначення.
 
   3. Заключні положення
 
   3.1. Взаємні зобов'язання сторін з профорієнтаційної роботи,
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців навчального закла-
ду і підприємства, аспірантури, передачі навчальному закладу об-
ладнання, обчислювальної техніки тощо обумовлюються в договорі
або за необхідності оформляються відповідними документами.
   3.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом
підписання додаткових угод.
   3.3. Цей договір припиняється:
   3.3.1. Після закінчення строку дії;
   3.3.2. За згодою сторін (оформляється протоколом).
   3.4. У випадку розірвання договору ініціативна сторона
сповіщає другу сторону офіційним листом не пізніше ніж за 3
місяці до закінчення строку, який пропонує одна із сторін.
   3.5. Всі спори, які можуть виникати між сторонами, вирішують-
ся у судовому порядку.
   3.6. Договір набуває чинності з моменту підписання обома
сторонами і діє до "__" ______________ 199_ р.
   3.7. Договір складений у 2-х примірниках. Перший з них
зберігається на підприємстві, другий - у навчальному закладі.
 
   4. Юридичні адреси сторін:
   4.1. Навчального закладу: _________________________________
 
________________________________________________________________,
      (поштовий індекс, адреса, номер телефону)
 
розрахунковий рахунок N ___________________ в __________________
 
________________________________________________________________.
 
   4.2. Підприємства: ________________________________________
 
________________________________________________________________,
      (поштовий індекс, адреса, номер телефону)
 
розрахунковий рахунок N ___________________ в __________________
 
________________________________________________________________.
 
 
Ректор (директор)              Директор
навчального закладу             підприємства
 
___________________             _____________________
   (підпис)                   (підпис)
 
Головний бухгалтер             Головний бухгалтер
 
___________________             _____________________
   (підпис)                    (підпис)
 
   М.П.                      М.П.
 
Примітка. В договорі можуть бути внесені й інші зобов'язання
     сторін.
								
		
							
Опрос